TIM 4 LUB 8 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB ZAM MAB LIAB VIAS NES (ST. JOHN MARY VIANNEY)

Zam Mab Liab Vias Nes yug xyoo 1786 nyob hauv ib yim neeg kob huam ua qoob ua loo nyob hauv lub zos Das Dis Lis  (Dardilly) nyob tsis deb ntawm lub nroog Lis Yoos (Lyon) nyob Fab Kis teb.

Thaum nws yav hluas, Zam Mab Liab Vias Nes tsis tau zoo kev kawm Yes Xus cov lus vim tus kav Fab Kis teb yog Nas Pos Les Oos (Napoleon) uas kheev sau cov pej xeem hluas mus ntaus tsam.

Txij thaum nws yav hluas, Zam Mab Liab Vias Nes xav ua Leej Choj. Tus pib qhia txuj rau nws yog ib tug Txiv Plig siab ntshiab uas nyob hauv lub zos Es Kws Lis (Écully).  Tus Txiv Plig ntawd coj Zam Mab Liab Vias Nes mus kawm txuj hauv lub tsev qhia txuj ua Leej Choj nyob Lis Yoos. Cov hlob nyob Lis Yoos pom tias Zam Mab Liab Vias Nes cim xeeb tsis zoo, lawv xa Zam Mab Liab Vias Nes rov mus tsev.

Tab sis Zam Mab Liab rov tuaj thov cov hlob kom lawv rov txais nws kawm txuj raws li nws kawm tau. Qhov kawg, thaum Zam Mab Liab Vias Nes muaj 30 xyoo, ces cov hlob pub nws txais lub Cim Tiag Tes. Nws xub mus pab ib tug Txiv Plig saib cov ntseeg nyob hauv lub zos Es Kws Lis.

Xyoo 1817, Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes muaj 31 xyoos, ces tus Tswv Qhia xa nws mus saib cov neeg ntseeg nyob hauv lub zos me hu ua As Xaws (Ars). Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes coj ib lub neej pluag tas nrho, pw saum ib daig txiag ntoo, rau khau ntoo, noj txiv qos yaj ywm uas nws ua ib zaug cia rau noj plaub tsib hnub.

Cov pej xeem nyob As Xaws tsis paub Yes Xus lub Moo Zoo li. Lawv tsis quav ntsej rau kev sib sau teev Ntuj. Ces nws xav tias nws tsis tsim nyog ua Leej Choj coj ib pab neeg ntseeg, nws ntaus siab me khiav. Tab sis tej tus neeg ntseeg mus coj nws rov qab los nyob As Xaws. Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes sau ib lo lus tseg lo no tias ‘Huab Tais Tswv Ntuj cog ib yam tseem ceeb rau hauv kuv lub siab: yog qhov tias nyob ntawm Tswv Ntuj lub xub ntiag kuv yog ib tug me neeg xwb, zoo li kuv yog ib qho me me uas yaj ntshis ntag. Kuv thiaj ua tsis tau dab tsi los pab txhawb nqa kuv pawg ntseeg. Kuv kawg yuav tsum vam txog Leej Ntuj Plig thiab Huab Tais Yes Xus tuaj pab kuv.’

Niaj hnub, Txiv Plig Zam Mab Liab txhos caug teev Ntuj ob peb teev nyob ze Yes Xus lub Tsev Tsam Phooj hauv lub tsev teev Ntuj.

Niaj Hnub Chiv, Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes qhia Yes Xus lub Moo Zoo rau cov ntseeg tuaj teev Ntuj, nws siv ib co lus yooj yim qhia lawv.

Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes mus xyuas cov neeg nyob hauv nws lub zos ib yig dhau ib yig. Cov neeg ua teb nyob hauv thaj tsam twg mas nws mus xyuas lawv nyob qhov ntawd. Nws nug lawv txog lawv tej hauj lwm.Nws nug lawv saib lawv tsev neeg puas noj qab nyob zoo thiab nug txog ntau yam. Qhov kawg cov neeg ntawd pib nyiam nws thiab lawv rov kub siab tuaj teev Ntuj ntau dua yav tas los lawd.

Thawj ob xyoos nws ua li ntawd, ces cov ntseeg coob zuj zus niaj Hnub Chiv tuaj mloog Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes.

Thaum tej tus tuaj daws txhaum, lawv zais txhaum, Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes pom hauv lawv nruab siab, nws qhia lawv lees txhaum kom tag. Txiv Plig Zam Vias Nes maj mam nug lawv txog tej yam txhaum hnyav uas lawv tsis kam lees. Thaum cov ntseeg hnov Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes nug txog tej yam lawv tau ua, mas cov neeg ntseeg poob siab nthav, thiab tu siab txog lawv tej txhaum hnyav ntag.

Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes muab siab rau ntuas lawv kom rov tig los ua lub neej ntshiab, ces qhov kawg, cov neeg ntseeg ntawd tau txais Tswv Ntuj tej txiaj ntsim pab kom lawv lub siab rov nyob thaj yeeb thiaj kaj siab lug tiag. Piv txwv li muaj ib tug ntseeg tuaj daws txhaum, nws hais tias “Kuv tau ua txhaum ntau dhau lawm, tiam sis kuv xav tias Tswv Ntuj ua tsis tau ib yam dab tsi rau kuv. Nws yuav zam kuv tej txhaum tsis tau.”

Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes thiaj ntuas tus neeg ntseeg ntawd tias “Ua cas koj ua xyem xyav li no, koj yuam kev loj kawg! Kuv hais rau koj tias Tswv Ntuj txoj kev nyiam thiab nws txoj kev hlub, mas loj tas nrho. Nws muaj peev xwm ua tau puas tsav yam los pab koj. Tab yog koj tej txhaum hnyav li cas los Tswv Ntuj zam tau rau koj tib si.”

Muaj ib hnub, muaj ib tug txiv neej tuaj txais Cim Daws Txhaum ntawm Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes. Nws pom Txiv Plig quaj, ces nws nug Txiv Plig tias “Txiv Plig! Ua cas koj quaj?”

Txiv Plig teb nws tias “Kuv tus phooj ywg zoo nyiad. Kuv quaj yog vim koj los mas! Koj tsis tu siab rau koj tej txhaum ces koj thiaj tsis quaj.”

Muaj ib zaug, ib tug poj ntsuam tuaj txog lub zos As Xaws. Nws tu siab tas nrho, vim nws tus txiv tau ua ib qho txhaum loj kawg nkaus. Nws tus txiv dhia ntawm ib tug choj rau hauv dej, ces nws tuag lawm. Tus poj niam ntawd thiaj ntxhov siab, nws ntshai tsam nws tus txiv poob hauv dab phem teb chaws thiab raug txim vim nws qhov txhaum. Hnub ntawd, nws ntsib Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes nyob ntawm kev, hauv lub zos As Xaws. Yog thawj zaug uas Txiv Plig ntsib tus poj niam ntawd, ces tam sim ntawd Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes hais rau tus poj niam ntawd tias “Yuav muaj ib hnub uas koj tus txiv tau txais kev cawm!”

Tus poj ntsuam ntawd nws tsis ntseeg cov lus Txiv Plig hais. Txiv Plig hais rau nws ntxiv tias “Qhov kuv hais no yog qhov tseeb ntag! Koj tus txiv nyob hauv teb chaws them txim; koj yuav tsum thov Ntuj pab nws. Vim lub sij hawm uas nws dhia ntawm tus choj rau hauv dej, mas nws tu siab txog nws tej txhaum. Tus tau pab nws zoo li ntawd yog Leej Ntshiab Mab Liab. Koj yuav nco tias hauv koj tsev, koj muaj niam Mab Liab daim duab. Koj tus txiv tsis kam ntseeg Ntuj, tiam sis zaum puav nws kuj nrog koj hais txoj saw Mab Liab thiab. Yog vim koj tus txiv tau ua qhov ntawd mas Tswv Ntuj thiaj zam txhaum rau nws. Ces muaj ib hnub koj tus txiv yuav tau mus pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej thiab.”

Tus poj ntsuam hnov lo lus ntawd mas nws zoo siab kawg.

Tos tsis ntev, Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes nto moo deb zuj zus. Cov ntseeg coob tas nrho tuaj tas Fab Kis teb tuaj daws txhaum thiab txais Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes cov lus ntuas.  Muaj tej hnub uas Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes nyob hauv lub chaw daws txhaum 15 teev sib law, nws tsuas tawm los ua thaj txi Ntuj thiab siv nws cov lus to taub yooj yim los ntuas cov neeg kawm txuj siab. Lawv puav leej cug pob ntseg mloog Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes cov lus.

Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes siv zog coj lub neej zoo li ntawd mus txog lub caij nws muaj hnub nyoog 73 xyoos ces nws qaug zog tas, nws txoj sia tu nrho. Thaum ntawd yog xyoo 1859

Tsuas tshuav cov ntawv nws sau tseg los ntuas zeej tsoom. Nws sau cov txwm ntawv tsis zoo saib thiab hais lus Fab Kis yuam kev ntau, yog cov lus tau ua kom ntau txhiab ntau vam leej tig los yuav lub siab ntshiab.

Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes sau tias “Tus Leej Choj tej dej tej num yog pab cov neeg kom lawv txais tau Tswv Ntuj cov txiaj ntsim cawm neeg ntawm qhov txhaum.”

Thiab Txiv Plig sau ntxiv tias “Huab Tais Yes Xus lub siab hlub neeg tshwm sim tuaj rau neeg pom, kuj yog vim cov Leej Choj tej dej num.”

Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes kuj tau sau lo lus no tseg tias “Kuv tus Huab Tais Tswv Ntuj, kuv nyiam koj tas siab. Kuv yuav muab siab rau ua koj cov dej num mus txog hnub kuv tso ntiaj teb no tseg. Tswv Ntuj, tsuas muaj ib lub txiaj ntsim uas kuv xav thov ntawm koj xwb, thov koj ua kom kuv nyiam koj mus txog txhiab niag tim puas xyoo nyob pem koj lub Ceeb Tsheej.”

Hnub tim 31 lub 5 hlis 1925 Vaj Qhia Pis Yus Kuam Ib thiaj tsa Txiv Plig Zam Mab Liab Vias Nes ua Koom Txoos ib tug Leej Ntshiab.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top