TIM 5 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB ZAM NUS MAAS (ST. JOHN NEUMANN)

Leej Ntshiab Zam Nus Maas yug xyoo 1811 hauv teb chaws Tses Kos (Czech). Nws muaj laj lim ntse paub txog 7 xeem lus. Tom qab kawm ntawv tiav, nws sau ntawv mus rau cov Tswv Qhia txawv teb chaws kom txais nws mus ua Tswv Ntuj txoj hauj lwm.

Muaj ib tsab ntawv xa As Mes Lis Kas teb tuaj teb rau Zam thiab hais rau Zam tias yog nws caij nkoj hla hiav txwv tuaj txog, mas Tswv Qhia yuav ua Cim Tiag Tes tsa nws ua Leej Choj raws nws siab ntshaw. Zam Nus Maas thiaj tuaj rau As Mes Lis Kas teb thiab txais Cim Tiag Tes ntawm Tswv Qhia Zam Dus Npaws (John Dubois) xyoo 1836.

Txiv Tswv Qhia xa Txiv Plig Zam mus tshaj Ntuj Lus nyob rau yav qaum teb ntawm Nus Yos. Nyob ntawd muaj Txiv Plig Zam tib tug xwb ces nws thiaj mus koom nyob hauv lub Koom Haum Leej Pleev tus cawm seej (Redemptorist Order) uas tuaj tshaj Ntuj Lus nyob hauv Maryland tau ntev xyoo los lawm.

Txiv Plig Zam Nus Maas nthuav Ntawv Moo Zoo tau zoo, nws lub peev xwm hais tau ntau xeem lus thiab nws tus yam ntxwv ua neeg me tsis muab hlob no pab kom muaj cov neeg hloov siab los ntseeg txog Yes Xus coob tuaj, ces xyoo 1852 cov tub tshaj Ntuj Lus thiaj xaiv Txiv Plig Zam Nus Maas ua Tswv Qhia nyob hauv Fis Las Des Fias (Philadelphia).

Lub zim txwv ntawd, muaj cov ntseeg ua neeg thoj nam coob hauj sim, ces Tswv Qhia Zam Nus Maas kub siab ua cov hauj lwm pab cov neeg thoj nam yam tsis muaj caij so ces xyoo 1860 Tswv Qhia Zam Nus Maas muaj 48 xyoo, nws tuag nyob ntawm tog kev thaum tab tom tawm mus ua cov hauj lwm pab cov neeg thoj nam.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top