TIM 6 LUB 2 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB PAJ LUG MIB KIM THIAB COV TIM KHAWV ZIS PEES (ST. PAUL MIKI & COMPANIONS, MARTYRS)

Mib Kim yug xyoo 1562 hauv Zis Pees teb, nws kawm ntawv hauv koom haum Yes Xus Is lub tsev kawm ntawv.

Tom qab xyoo 1580, Mib Kim tau koom nrog lub koom haum mus tshaj Ntuj Lus rau haiv neeg Zis Pees. Muaj coob leej tig los yuav siab tshiab ua rau tus vaj Tos Yos Tos Mib His Des Yos Sis ntshai tsam cov neeg hloov siab tshiab tsim kev kub ntxhov rau tseem hwv, ces xyoo 1587 tim 25 lub 7 hli, tus vaj ceeb toom ib co lus ntiab cov tub tshaj Ntuj Lus kom lawv tawm hauv Zis Pees teb rov mus lawv teb chaws. Ces cov tub tshaj Ntuj Lus ib txhia rov mus lawv teb chaws, hos ib txhia khiav mus nkaum nyob hauv tej lub zos uas muaj cov neeg ntseeg nyob. 

Hnub tim 5 lub 2 hlis xyoo 1597, cov tub rog Zis Pees tau mus ntes Paj Lug Mib Kim thiab 25 tus neeg ntseeg nyob hauv lub nroog Nas Nkas Sas Kis. Nyob hauv lawv cov no muaj 6 leej yog cov tub tshaj Ntuj Lus tuaj pej kum teb tuaj.

Cov tub rog Zis Pees muab lawv hlais pob ntseg thiab coj lawv mus hauv lub nroog kom tau hem tsoom pej xeem ntshai thiab thim kev ntseeg.

Thaum los txog hauv lub nroog Nas Nkas Sas Kis, mas lawv muab Paj Lig Mib Kim lawv dai saum ntoo cuam ib yam li Huab Tais Yes Xus.

Thaum ntawd Paj Lug Mib Kim tab tom npaj siab ua Leej Choj.

Lub caij Paj Lug Mib Kim raug ntes, nws sau ib tsab ntawv tias: Kuv tsis tau ua txhaum dab tsi, tab sis lawv ntes kuv thiab xav muab kuv tua, yog vim ib yam xwb; qhov ntawd yog qhov kuv tau tshaj lub Moo Zoo hais txog Huab Tais Yes Xus. Kuv ua tim khawv txog kuv tus Huab Tais, ces kuv thiaj muaj ib lub siab nyob kaj lug. Yog hnub twg kuv tso lub ntiaj teb no tseg, mas txhais tias Tswv Ntuj pub ib cov txiaj ntsim muaj nqe kawg nkaus rau kuv. Nyob hauv peb lub Koom Txoos, Tswv Ntuj qhia kom peb txawj zam txhim rau peb cov yeeb ncuab. Ua li ntawd mas kuv zam txim rau tus nom txiav txim thiab tas nws cov tub ncig huv tib si.    

Nyob hauv cov neeg tuag ua tim khawv txog Yes Xus lub Moo Zoo, muaj 3 tug tseem yog me nyuam hluas; Ib tug muaj 12 xyoos, yog ‘As Npas Las Kis’, ib tug 13 xyoos hu ua ‘As Thos Nis’, ib tug muaj 14 xyoos hu ua ‘Tos Mas Nkos Sas Kis’.

Thaum cov tub rog Zis Pees coj lawv mus hauv lub nroog Nas Nkas Sas Kis, mas nyob ntawm kev cov tub rog hais rau peb tug hluas no tias “Cov hluas, nej tseem hluas thiab nej lub neej tshuav ntev. Peb xav kom nej tau ua lub neej xws li ib zeej tsoom. Li ntawd mas thov nej thim kev ntseeg, ces peb yuav tso nej mus nyob ywj siab.”

Tab sis 3 tug tub hluas ntawd ua ntsej muag luag ntxhi thiab hais tej zaj hu nkauj cav txog Tswv Ntuj yam tsis tu ncua. Thaum lawv raug dai saum ntoo cuam, lawv tsis quaj tsis qw. Lawv ua ntsej muag luag ntxhi thiab zoo siab hlo rau lawv txoj kev tuag.  

Tsis yog 3 tug hluas ntawd xwb, cov neeg ntseeg uas raug tsim txom sawv daws puav leej muaj lub siab loj siab tawv thiab zoo li lawv txoj kev ntseeg khov dua qhov qub. Vim lawv ntseeg tias Tswv Ntuj yuav tsis tso lawv pov tseg, yog lawv tuag mas lawv yuav tau nrog Tswv Ntuj nyob ua ke pem Ntuj Ceeb Tsheej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top