TIM 6 LUB 6 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB NOS NPAWS (ST. NORBERT)

Leej Ntshiab Nos Npaws yug kwv yees xyoo 1080 nyob hauv Xaas Tees (Xanten), Zes Mas Nias teb. Nws yog cov neeg txheej siab hauv lub teb chaws, ces nws thiaj coj lub neej mus raws li cov neeg muaj noj muaj haus.

Xyoo 1115 Nos Npaws muaj 35 xyoos, nws hloov siab tshiab thiab txiav siab ua Leej Choj. Nws kub siab ntoj kev mus tshaj lub Moo Zoo rau Fab Kis teb thiab Npes Des teb.

Xyoo 1119 Vaj Qhia Kas Lis Tus tim 2 hais kom Nos Npaws tsa Koos Txoos txoj cai tshiab los tswj lub Cheeb Koom Txoos nyob Las Os (Laon), Fab Kis teb. Txiv Plig Nos Npaws tau xaiv Leej Ntshiab Aus Nkus Tis Nus tsab cai los siv. Yog kom cov Leej Choj coj lub neej xws li cov Txiv Twj Cuab. Txiv Plig Nos Npaws xav kom lub Koom Txoos txhob txuam rau lub teb chaws kev tswj hwm, nws thiaj ua tus piv txwv rau sawv daws pom, yog tsis fim nrog cov kws lij choj thiab tsis pub cov nom tswv los cuam tshuam nrog cov Leej Choj lub neej.

Xyoo 1126 Txiv Plig Nos Npaws tau ua Tswv Qhia nyob hauv Cheeb Koom Txoos Mas Des Npus (Magdeburg).

Xyoo 1134 Tswv Qhia Nos Npaws thiaj tuag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top