TIM 8 LUB 2 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB YOS XES FIS NES NPAS KHIS TAS (ST. JOSEPHINE MARGARET BAKHITA)

Leej Ntshiab Yos Xes Fis Nes muaj npe tias Npas Khis Tas (Bakhita) yug xyoo 1869 hauv lub zos Os Nkas Xam (Olgassa), Xus Das teb (Sudan). Xyoo 1877, nws raug tub sab ntes coj mus muag nyob hauv cov khw muag neeg.

Ib tug neeg nplua nuj haiv neeg As Lav yuav Npas Khis Tas mus ua qhev nyob hauv nws lub tsev. Npas Khis Tas tau ua ib lub hwj ntim paj poob tawg, ces tus tswv ib tug tub txawm niaj hnub ntaus thiab tsim txom nws. Nws nyob tau ib lub hlis ces nws raug muag rau ib tug thawj tub rog Tws Kis.

Npas Khis Tas niaj zaus raug tus thawj tub rog niam thiab poj niam tsim txom tsis tseg. Nkawd muab hlua los nplawm thiab xuas riam hlais Npas Khis Tas ib ce txaij lias. Nkawd muab ntsev nphoo rau nws tej qhov txhab kom tom nws tej nqaij. Nyob ntawd, Npas Khis Tas muaj 114 lub qhov txhab thoob ib ce.

Xyoo 1883, tus thawj tub rog muag Npas Khis Tas rau tus xab txheeb Kas Lis Tos Les Nkas Nis (Callisto Legani). Tus xab txheeb coj nws mus rau Is Tas Lias teb, ua paj tshab rau nws tsev neeg. Nyob hauv tus tswv tshiab no, Npas Khis Tas ua tus niam laus saib xyuas Kas Lis Tos cov me nyuam.

Thaum Kas Lis Tos tsev neeg yuav rov mus rau Xus Das, nkawd tau coj Npas Khis Tas mus nrog cov phauj Kas Nos Xas (Canossian) nyob.

Nyob hauv cov phauj lub tsev, Npas Khis Tas tau kawm kev ntseeg thiab paub txog Tswv Ntuj. Nws hais tias “Kuv ib txwm paub tias Tswv Ntuj yog tus tsim ntuj tsim teb thiab tsim tas txhua yam, tab sis kuv tsis paub tias Tswv Ntuj yog leej twg. Li ntawd, kuv zoo siab heev thaum cov phauj qhia txog Tswv Ntuj rau kuv paub.”

Tom qab tus tswv rov los txog, nws tuaj coj Npas Khis Tas. Npas Khis Tas tsis kam rov, Npas Khis Tas txiav siab tias yuav nrog cov phauj nyob xwb. Tus tswv thiaj kom nws rau lub rooj hais plaub.

Tseem hwv soj ntsuam txog Npas Khis Tas lub neej qub qab, pom tias kev ua qhev nyob Xus Das teb yog yam txhaum kev cai, yog li Npas Khis Tas kev ua ntxhais qhev thiaj tsis yog yam raug cai. Tseem hwv txiav tias Npas Khis Tas yog neeg twj lij.

Thaum Npas Khis Tas ua neeg twj lij lawm, nws txiav siab kawm ua Leej Phauj nyob hauv cov phauj Kas Nos Xas lub tsev. Cov phauj thiaj ua Cim Ntxuav rau nws nyob hauv hnub tim 9 lub 1 hlis xyoo 1890 thiab xaiv lub npe rau nws tias Yos Xes Fis Nes Mas Nkas Les Fos Tus Nas Tas (Josephine Margaret Fortunata). Tus Tswv Qhia ua lub Cim Ntshiab rau nws yog Tswv Qhia Tsis Us Xes Pes Xas Tos (Archbishop Giusseppe Sarto) hauv Ves Nis. Tom qab no yog Vaj Qhia Pis Us 10.

Tim 7 lub 12 hlis 1893 Yos Xes Fis Nes tau ua Leej Phauj raws li nws siab xav thiab nws cog lus rau hnub tim 8 lub 12 hlis 1896. Npas Khis Tas mus nyob hauv lub nroog Tshis Os hauv Vis Xes Xas (Schio, Vicenza)

Leej Phauj Yos Xes Fis Nes – Npas Khis Tas txoj hauj lwm yog ua zaub mov rau cov phauj noj thiab zov lub qhov rooj. Dua li ntawd, nws tau mus tham txog nws lub neej thiab npaj cov phauj yuav mus ua hauj lwm nyob Av Fis Kas. Luag hu nws ua ‘leej niam tawv dub’.

Phauj Yos Xes Fis Nes – Npas Khis Tas nquag tham rau sawv daws mloog tias nws ua tsaug rau cov neeg nyiag nws, vim yog muaj lawv mas nws thiaj tau ntsib Leej Pleev thiab tau txoj sia tshiab nyob hauv Koom Txoos.

Thaum nws hnub nyoog ntau nws muaj mob ces cov ntseeg pom nws, lawv nug tias nws nyob li cas lawm xwb. Nws teb rau lawv tias “Kuv nyob raws li Tswv Ntuj xav kom kuv nyob xwb os.”

Txog xyoo 1947 lub 2 hlis tim 8 Leej Phauj Yos Fes Xis Nes – Npas Khis Tas thiaj mam tuag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top