TIM 8 LUB 3 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB ZAM HWM TSWV NTUJ (ST. JOHN OF GOD)

Leej Ntshiab Zam hwm Tswv Ntuj yug xyoo 1495 hauv Pos Tws Nkas teb (Portuguese). Zam yog ib tug tub yug tsiaj, tom qab nws tau hloov ua ntau yam hauj lwm ntxiv.

Zam yog ib tus neeg tsis pluag txom nyem, tiam sis vim nws hlub tshua lwm tus ces nws thiaj ua tiag txhim tau ib lub tsev kho mob rau cov neeg mob nkeeg hauv Nkas Nas Das, Xyis Pas Yas teb (Spain). Thaum lawv pom txog Zam lub siab kub lug no ces thiaj muaj ib cov txiv neej tuaj koom nrog Zam txhim tsa pawm tub haum xeeb Fas Tes Npes Nes Fas Tes Lis. Lawv lub haum xeeb yog tsob hwb cov neeg mob.

Leej Ntshiab Zam hwm Tswv Ntuj hais tias ua ntej yuav kho tus neeg mob kom zoo tau, mas tsum kho lawv sab ntsuj plig thiab kho lawv lub tswv yim kom xav rau tej yam zoo tso, thiaj yuav kho cev nqaij kom huv tuaj tau.

Leej Ntshiab Zam hwm Tswv Ntuj tuag xyoo 1550.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top