TIM 9 LUB 8 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB ES DIS XAWS TAIS (ST. EDITH STEIN)

Leej Ntshiab Es Dis Xaws Tais yug los nyob Zes Mas Nias teb xyoo 1891. Hauv lub nroog Nples Xaus. Nws niam nws txiv yug tau lawv 7 leej me nyuam. Es Dis Xaws Tais yog nkawd tus ntxhais nkauj ntxawm. 

Thaum Es Dis Xaws Tais hnub nyoog muaj 2 xyoos mas nws txiv tau tas sim neej lawm. Es Dis Xaws Tais niam thiab txiv yog ib tsev neeg coj kev ntseeg raws li cov neeg His Xas Lais, yam li lawv tsis tau ntseeg txog Huab Tais Yes Xus. 

Es Dis Xaws Tais yog ib tug neeg thoob tsib kawg. Nws niam thiab nws cov nus cov viv ncaus, lawv mus teev hawm Tswv Ntuj nyob hauv cov ntseeg His Xas Lais lub tsev teev Ntuj txhua txhua hnub Xas Npas Tos. 

Thaum Es Dis Xaws Tais hnub nyoog muaj 19 xyoos mas nws tsis kam mus teev Tswv Ntuj, zoo li nws tsis ntseeg txog ib yam dab tsi kiag. Qhov loj uas Es Dis Xaws Tais kub siab ua mas yog nws mus kawm ib yam txuj txheej siab, yam li kawm txog tib neeg txoj kev sib fim sib cuag mus raws qhov yog. 

Xyoo 1920 Es Dis Xaws Tais hnub nyoog muaj 29 xyoos, nws xav qhia nws tej txuj hais txog neeg txoj kev sib fim sib cuag mus raws qhov yog rau ib pab tub ntxhais hluas. Tab sis lawv tsis yuav nws. Lawv tsis kam ntiav nws los ua tus xib hwb qhia txuj zoo li ntawd. 

Xyoo 1921, Es Dis Xaws Tais mus xyuas ib cov phooj ywg uas lawv yog neeg ntseeg Kav Tos Liv. Muaj ib hmos nws cov phooj ywg tawm mus ua si tas lawm. Tshuav Es Dis Xaws Tais ib leeg nyob hauv tsev. Nws thiaj li qhib ib phau ntawv tuab tuab los xyuas. Nyob hauv phau ntawv ntawd hais txog ib tug Leej Ntshiab uas yog poj niam. Tus Leej Ntshiab ntawd lub npe hu ua Leej Ntshiab Tes Les Xas As Vis Las. Leej Ntshiab Tes Les Xas As Vis Las tau ua lub neej nyob hauv teb chaws Xyis Pas Yas, nyob Fab Kis qab teb. Nws tau tas sim neej xyoo 1582. 

Es Dis Xaws Tais pib nyeem phau ntawv ntawd mas nws tsis xav mus pw li, vim tej zaj nws nyeem raug nws siab heev. Nws muab siab rau nyeem phau ntawv ntawd tag nrho. Nws pom tias Leej Ntshiab Tes Les Xas As Vis Las tau ua Leej Phauj nyob hauv lub Koom Haum Leej Phauj Kas Mes. Thiab muaj ob peb qib lus uas raug Es Dis Xaws Tais siab, yam li: “Thaum kuv nrog Tswv Ntuj tham twj ywm, mas qhov uas kuv nco ntsoov hauv kuv nruab siab, mas yog qhov peb tus Huab Tais Tswv Ntuj hlub tshua kuv tas siab ntag!”

“Tseev kom tsis txhob muaj ib yam dab tsi nyuaj tuaj nphav peb siab!”

“Tas ib puas tsav yam peb pom no yuav nyob ib ntus xwb, ho peb tus Tswv Ntuj siab zoo thiaj nyob mus li tas ib txhiab ib txhis. Leej twg muaj Tswv Ntuj nyob hauv nws nruab siab, mas tus neeg ntawd thiaj yuav txawj cheem nws lub siab tsis ntshaw txog dab tsi ntxiv!”

Es Dis Xaws Tais nyeem phau ntawv tag mas nws hais rau nws cov phooj ywg hais tias qhov nws tau nyeem ntawd yog ib qhov tseeb tiag.

Tau ob peb lub hlis tom qab ces nws txais lub Cim Ntxuav, yog xyoo 1922. Thaum ntawd mas nws hnub nyoog twb yog 31 xyoo lawm. 

Xyoo 1933 Es Dis Xaws Tais thiaj li mus ua Leej Phauj nyob hauv lub Koom Haum Leej Phauj Kas Mes raws nkaus li Leej Ntshiab Tes Les Xas As Vis Las. Ces txij hnub ntawd los nyob hauv nws lub neej, nws tsis muaj kev ntxhov siab, nws luag ntxhwb ntxhi kaj siab lug. 

Muaj ib tug ntxhais nug Leej Phauj Es Dis Xaws Tais tias “Koj qhia kuv saib! Kuv yuav tsum kawm dab tsi, thiaj pab tau kuv lub neej yav tom ntej?”

Leej Phauj Es Dis Xaws Tais teb tias “Wb yuav thov Tswv Ntuj ua ke, ces qhov uas koj xav kawm mas Tswv Ntuj yuav qhia rau koj!”

Leej Phauj Es Dis Xaws Tais nquag mus teev hawm Huab Tais Yes Xus. Thiab nws nyiam saib Mab Liab tus mlom. Nws hais tias “Yav sawv ntxov, thaum kuv tsa muag saib lub tsev tsam phooj uas ntim lub Cim Yug thiab Mab Liab tus mlom mas zoo kuv siab kawg. Zoo li Huab Tais Yes Xus thiab Mab Liab thiab kuv, peb yog tib haiv neeg xwb. Nkawd hom ntshav thiab kuv hom ntshav yog tib hom ntshav ntag!”

Leej Phauj Es Dis Xaws Tais kuj sau lo puav lus txog nws lub neej ua Leej Phauj. Nws sau lus zoo li no rau ib pab Leej Phauj tias “Nej tus ntsuj plig, nej tej siab ntsws mas nej yuav muab cev rau Tswv Ntuj tas huv tib si. Qhov kawg mas nej thiaj li yuav tau txoj sia nyob mus li los ua nej tug.” 

Xyoo 1941 thiab 1942 cov His Xas Lais raug tuag coob leej. Ces muaj ib hnub Leej Phauj Es Dis Xaws Tais thiaj rov nug nws tus kheej hais tias “Cov Zes Mas Nias muab cov His Xas Lais tsim txom coob li ntawd, mas yog ib qho txhaum loj kawg. Leej twg yuav them cov txhaum ntawd?” Leej Phauj Es Dis Xaws Tais xav txog qhov ntawd ntau, ces nws thiaj thov Ntuj tias “Huab Tais Yes Xus! Koj ib leeg xwb uas yog peb qhov chaw vam khom! Tsuas yog koj tib leeg xwb uas tus them tej txhim txhaum ntawd tau.”

Lub 8 hli xyoo 1942, Leej Phauj Es Dis Xaws Tais raug kaw hauv tsev loj faj, nyob hauv lub zos Aus Vis uas nyob Pos Kas teb. Muaj ib hnub ob tug tub ntxhais hluas tuaj xyuas nws, ces nkawd nug Leej Phauj Es Dis Xaws Tais tias “Leej Phauj ob hnub no koj nyob li cas lawm?” 

Leej Phauj teb tias “Lawv yuav ua li cas rau kuv, kuv tsis paub. Tab sis muaj ib yam uas kuv paub zoo, yam li kuv yuav ua tiag nyiaj ris tas ib puas tsav yam uas lawv ua rau kuv. Vim Yes Xus tseem nrog kuv nyob nraim, nyob ntawm no ntag! Neb tsis txhob txhawj txog kuv! Muaj ib yam tseem ceeb uas kuv paub zoo, yog qhov tias kuv txoj sia nyob hauv Tswv Ntuj xib teg lawm!”

Tsis ntev ces lawv muab Leej Phauj Es Dis Xaws Tais tua.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top