TXOG HNUB KAWG HUAB TAIS YES XUS YUAV ROV LOS

Huab Tais Yes Xus nws tau piav nws lub hnub nyoog rov qab los, hais txog lub caij kawg yuav zoo li cas. Huab Tais Yes Xus hais tias lub caij Huab Tais Yes Xus yuav rov los ntawd mas yuav zoo li Nos Hes lub caij, dej nyab ntiaj teb, yuav muaj ntau yam tshwm sim tuaj thiab txaus ntshai, yuav muaj tej lub cim qhia txig Huab Tais. Huab Tais hais tias “Tus qauv nyob twg cov tshiab kuj nyob twg.” (MT 24: 28) Nws yog tus pub tas txhia yam raws li tus neeg tau muaj los lawm. Huab Tais yeej tau cog lus tias “Nej tau ua npaum li cas rau cov me tshaj hauv kuv tsoom kwv mas nej tau ua rau kuv lawm. (NT 25 : 40)

Huab Tais tsis tau yaum hais tias: Peb ua, nws qhia hais tias zoo li tus tub txib yuav tau saib tas txhia yam zoo. Thaum tus tswv rov los nws thiaj pom tias tus tub txib ua zoo thiab saib xyuas zoo. Yuav muaj lub caij txiav txim raws li nyias txoj hauj lwm uas nyias tau ua lawm.

Txog hnub ntawd tsoom neeg siab ntshiab thiab tsoom neeg tsis muaj txim yuav tau txais kev zoo siab thiab kev lom zem ntawm Tswv Ntuj los. Lawv yuav nyob dawb nyob huv nrog Huab Tais nyob ua ke, nws hais tias “Kuv yuav so tas ib zeej tsoom cov kua muag, txoj kev tuag yuav tsis muaj ntxiv, kev ntsaj kev quaj, kev tu siab yuav tsis pom ntxiv lawm. Yog vim lub ntiaj teb qub dua ntais lawm. (QYTN 21:4)

Huab Tais hais tias “Kuv yog As Fas thiab Os Mes Kas, txhais tias ‘Kuv yog lub hauv paus thiab lub hauv ntsis, leej twg nqus mas kuv yuav pub cov dej muaj txoj sia rau nws haus dawb (QYTN 21: 6)

Hais txog txoj sia zaum ob mas peb yuav tau pib hnub no mus. Yam li peb txhob ua tej yam phem, txhob ntaus siab me, txhob thim kev ntseeg, txhob ua neeg lwj, txhob tua neeg, txhob ua yam tsis huv, txhob ntxias dab, txhob ua neeg nyiam kev dag kev cuav tas txhua yam tsis zoo huv tib si. Peb thiaj tsis poob hauv lub pas hluav taws leej faj tob, yog kev tuag zaum ob. (QYTN 21: 8)

Mas peb yuav siv lo lus no tias Mas Las Nas Thas; txhais tias Yes Xus, Huab Tais koj los mas.

Peb yuav tsum qhib peb lub siab txais Huab Tais tuaj nyob hauv peb. Thiab zov hmo tos, npaj siab mus li, tsim koob hmoov tseg rau lwm tus yam li tsim kev nyiam.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top