UA RAU LUAG LI CAS, YUS YUAV TAU LI NTAWD (MT 7: 12-14)

HNUB PEB LUB LIS PIAM 12 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

12Yes Xus hais tias “Tas ib puas tsav yam uas nej xav kom luag ua rau nej, mas nej yuav xub ua rau luag tso; txoj cai thiab cov yaj saub qhia li ntawd. 13Nej mus hauv lub qhov rooj nqaim mog; vim lub qhov rooj loj thiab txoj kev dav coj neeg mus rau qhov tuag, coob leej taug txoj kev ntawd. 14Hos lub qhov rooj nqaim thiab txoj kev ti coj neeg mus rau txoj sia. Muaj tsawg leej nrhiav tau txoj kev ntawd taug.”

Mas Tais Ntawv Moo Zoo, zaj 6 qib 12 mas peb hais tias yog ‘txoj cai nyiaj cai kub’, Huab Tais Yes Xus hais tias “Tas ib puas tsav yam uas nej xav kom luag ua rau nej, mas nej yuav xub ua rau luag tso.” Huab Tais Yes Xus tsis hais tias peb yuav ua zoo rau luag tej vim peb xav kom luag ua zoo rau peb; tiam sis Huab Tais Yes Xus hais tias peb xav ua zoo rau luag mas tej zaus peb tsis paub ua zoo li cas, tiam sis tsis nyuaj kiag; yuav xav tswv yim zoo saib yus xav kom luag ua yam twg rau yus mas yus kuj yuav ua yam ntawd rau luag thiab. Yus xub xyiv fab ua zoo rau luag, yus tsis xav tias luag yuav ua zoo rau yus kom los pauv qhov zoo ua yus tau ua rau luag. Txoj cai nyiaj cai kub no coj peb mus plhis ua ‘tus neeg tshiab’ muaj txoj sia tshiab thiab muaj lub tswv yim tshiab, peb thiaj nyiam tau luag lwm tus.
Tus coj rawv Huab Tais Yes Xus txoj cai nyiaj cia kub, nws muaj Huab Tais Yes Xus nyob hauv nws, nws zam tau rau lwm tus vim nws xav kom luag zam rau nws, nws nrhiav kev pab lwm tus vim nws xav kom luag pab nws, nws txawj hwm lwm tus vim nws xav kom luag hwm nws, nws nkam siab lwm tus vim nws xav kom luag nkag siab nws.
Huab Tais Yes Xus hais txog ‘lub qhov rooj nqaim’, tsis yog lub qhov rooj me; vim Huab Tais Yes Xus xav hais txog ib lub qhov rooj nyob xu kev uas ntau leej tsis pom, yog cov neeg nrhiav lub qhov rooj ntawd mas lawv thiaj pom. Zaj no yog ib zag paj lug xav hais qhia rau peb sawv daws tias lub qhov rooj nqaim yog Huab Tais Yes Xus ntag. Cov neeg tsis muab siab rau nrhiav mas lawv yuav tsis pom. Cov neeg ceev faj thiab muab siab rau mas lawv thiaj nrhiav tau, ces thaum lawv xaiv taug Huab Tais Yes Xus qab mas lawv yuav tau txais txoj sia.
Huab Tais Yes Xus tau ua paj lug hais txog lub qhov rooj nqaim thiab lub qhov rooj dav. Lub qhov rooj ntawd yog txhais tias yog lub neej uas yus xaiv, yus nrhiav lub neej xws li cov coob xaiv mas yog lub neej nrhiav kev ua si, nrhiav kev yooj yim, nrhiav kev mloog lub cev ntshaw ub ntshaw no. Cov coob nyob ib ncig ntawm peb lawv tsuas nrhiav kev noj qab nyob zoo rau lawv tus kheej xwb, lawv tsis nco pab luag, lawv tsis qee lub caij los kawm cov lus thoob tsib, lawv nkees kawm Tswv Ntuj lo lus, lawv hais tias lawv tsis khoom mus nrog cov neeg ntseeg teev Ntuj, lawv hais tias lawv pluag ces lawv pab tsis tau luag tej. Cov neeg ua li ntawd lawv mus taug lub qhov rooj dav lawv mus taug txoj kev loj, coj neeg mus zwm rau kev ploj kev tuag. Kev ploj kev tuag yog txoj kev ua si, yog txoj kev ua ywj siab dhau tsis nco qab tsim hmoov tseg. Cov neeg taug txoj kev ntawd mas thaum txog hnub lawv yuav tso ntiaj teb no tseg, lawv yuav tsis pom Tswv Ntuj, yuav tsis nrog Tswv Ntuj nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Lawv poob hauv txoj kev tuag tiag, lawv tsis muaj txoj sia uas yuav pom Tswv Ntuj, lawv yuav tu siab mus ib txhiab ib txhis. Yog zoo li yuav tuag zaum ob.
Yuav tuag zaum ib mas yog tuag yus lub cev nqaij, tuag zaum ob mas yog thaum yuav nyob mus li tsis pom Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej ci ntsa iab.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top