VIM LI CAS NEEG HAIS NTAU XEEM LUS

Peb Hmoob zaj kwv huam hais tias neeg muaj ntau xeem lus yog tawm ntawm lub taub los, hos hauv kev ntseeg mas vim yog tus pej thuam Npas Npes thiaj ua kom neeg hais ntau xeem lus.

Hmoob zaj kwv huam mas hais tias thaum ub uas dej nyab ntiaj teb nqhuab lawm, tsuas tshuav ob tug nus muag xwb, thaum nkawd los sib sau ua neej. Tau ntev los tom qab no, nkawd thiaj muaj me nyuam, thaum tus poj niam daws cev los, ua cas yug tau ib lub taub xwb. Nkawd tsis pom qab ua li cas, nkawd thiaj muab lub taub ntawd coj los tu saib thaum kawg yuav zoo li cas? ntev mus lub taub txawj loj zuj zus tuaj. Nyob nyob ua cas hnov hais hais lus hauv lub taub tuaj, nkawd thiaj hais tias “Yav ! cas hais hais lus hauv lub taub tuaj?”

Thaum nkawd paub tias muaj neeg nyob hauv lub taub, nkawd thiaj hlawv hlau los laum lub taub, ua cas muaj neeg tawm los tiag. Thaum kawg nkawd thiaj muab lub taub phua, mas thiaj muaj neeg coob coob nyob hauv, thaum muaj neeg coob ua zej ua zos nyob coob, tab sis tsis muaj tus yuav hais, nkawd thiaj mus nug saub. Saub thiaj qhia lus rau nkawd coj los qhia rau txhua txhua haiv neeg kom nyias hais nyias xeem lus.

Nyob hauv Ntawv Ntshiab hais tias txij li dej tau nyab ntiaj teb neeg tuag tas lawm, tshuav Nos Hes lawv cov txiv tub xwb, thaum tas Nos Hes lub zim txwv lawm. Mas cov xeeb ntxwv lawv huam vam coob tuaj, thaum ntawd tas sawv daws hais ib xeem lus, cov neeg mus los nyob Toob Fab lawv tau ntsib ib lub tiaj nyob lub teb chaws Xis Nes As, ces lawv ua tsev nyob ntawd. Lawv txawm sib txhob tias peb puab ib co av, peb muab ci hauv hluav taw! ces lawv siv cov av ntawd xws li siv pob zeb, thiab lawv siv roj a dub los leem. Lawv hais tias “Peb kav tsij ua ib lub nroog rau peb nyob. Peb txhim ib tug pej thuam siab siab kom nws lub ncov chob lub ntuj. Peb thiaj yuav muaj ib lub npe nto moo, peb tsis txhob sib ncaim mus tas ntiaj teb.

Thaum Tswv Ntuj pom tias lawv ua zoo li ntawd nws npau taws, nws thiaj ua kom lawv sib ncaim hais lus tsis sib haum, ib tug hais kom lwm tus tsis paub. Txij li ntawd los, lawv thiaj sib tawg ncaim mus puv ntiaj teb, thiab hais ntau xeem lus. (HP 11: 1-9)

Li ntawd, peb yog ib co ntseeg lawm. Thaum peb paub tias tas txhia haiv neeg puav leej tawm ntawm ib qho los xwb. Tab sis yog vim peb lub siab lub cev thiaj ua rau peb tawg ua ntau haiv ntau xeem tsis sib haum tsis sib hwm. Thaum peb paub li no lawm, peb yog cov ntseeg peb yuav ua ib tug piv txwv rau tas txhia haiv neeg kom rov los nyuab ua ib ke, peb yuav ua neeg xyaum mus raws txoj kev sib nyiam sib hlub uas Tswv Ntuj pub rau peb, kom peb txawj tov sib haum xeeb nyob hauv Tswv Ntuj xub ntiag. Raws li tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug nws qhia rau cov ntseeg nyob Es Fes Xos tias nej yuav saib nej yog ib co neeg me, nej yuav sib nyiam sib hlub yuav ua siab ntev. Rov sib zam. Zoo li ib co neeg sib nyiam, nej yuav muaj ib lub tswv yim zoo li ib co neeg sib haum xeeb. (EFX 4: 2-3)

Vim li ntawd, thiaj hais tias peb yuav txhob saib peb thiaj yog neeg xwb. Tas txhia haiv neeg kuj yog neeg zoo li peb, mas peb sim neej peb nyiam tas txhua tus tsis hais haiv twg xeem twg. Peb xav xwb peb twb tu siab dhau heev lawm. Peb cov ntseeg peb yuav ua ib tug tim nkawv nyob hauv txoj kev nyiam neeg mus li.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top