VIM LI CAS PEB THIAJ TSUM NYEEM NTAWV NTSHIAB?

Txiv Plig Watchasin Kitchareun hais tias yog vim 11 yam li nram no:
1. PAB QHIA TXUJ.
Nyob hauv tsab ntawv Paj Lug sau mus rau Tis Mos Tes tsab 2 zaj 3 qib 16 hais tias Ntawv Ntshiab zoo pab yus qhia txuj, zoo pab yus tiv cov neeg dag, pab kho tej zaj yuam kev, pab mus taug kev ncaj. Plaub yam no yog qab hau peb tau txais thaum peb nyeem Ntawv Ntshiab. Thawj yam qab hau yog ‘pab qhia txuj’. ‘Txuj’ yog lub noob ntawm txoj kev ntseeg uas cov neeg ntseeg txhua tus yuav tsum paub thiab coj nyob hauv lub neej. Txhua yam txuj hauv txoj kev ntseeg yuav tsum txhawv hauv Ntawv Ntshiab tuaj thiab muaj cov thawj coj nyob hauv lub Koom Txoos lees txais, mas thiaj yog cov txuj tiag.
Yog peb xav paub tias peb yuav ntseeg dab tsi thiab vim li cas peb thiaj ntseeg, mas peb yuav tau muab siab rau nyeem Ntawv Ntshiab. Peb txhua tus yuav tsum paub thawj qib kev ntseeg uas peb cov neeg ntseeg yuav tsum paub tias kev ntseeg yog dab tsi, thiab muaj dab tsi tseem ceeb nyob hauv Ntawv Ntshiab.
2. PAB KHO TEJ ZAJ YUAM KEV.
Kev nyeem Ntawv Ntshiab ua kom peb paub tias qhov peb ntseeg los ua raws ntawd yog los tsis yog. Qee zaus cov lus nyob hauv Ntawv Ntshiab ntuas peb lub sij hawm peb tab tom yuam kev, yam li ib tug neeg tab tom chim rau nws tus phooj ywg, tab sis nws nco txog lo lus nyob hauv Ntawv Ntshiab tias “Koj yuav zam xyas zaus xya caum xya zaus” (MT 18: 22), ces nws yuav feeb meej thiab nws lub siab yuav txias.
Nyob hauv peb lub neej, dhau ntawm qhov muaj tus nyiam peb thiab qhuab qhia peb lawm, kev nquag nyeem Ntawv Ntshiab kuj tseem pab kom peb txawj xav txog peb tus kheej thiab cheem peb lub siab kom txhob ntseeg tej yam yuam kev. Ntawv Ntshiab qhia kom peb txawj daws kho peb tus kheej, peb thiaj tsim nyog muab cov lus nyob hauv Ntawv Ntshiab los ua ib co lus ntuas peb, kom peb txawj daws kho peb tus kheej tiag.
Kev nyeem Ntawv Ntshiab pab kom peb txawj hloov peb tus kheej los ua neeg zoo nyob hauv Tswv Ntuj. Kom peb txhob yoog raws ntiaj teb txoj kev ntshaw, kom peb hloov peb tus kheej txoj kev xav dua tshiab, ces peb thiaj yuav paub txog Tswv Ntuj lub hom phiaj nyob hauv Ntawv Ntshiab. Peb yuav paub tias yam twg zoo yam twg phem, thiab txawj ua Tswv Ntuj cov me nyuam.
3. PAB YUS MUS TAUG KEV NCAJ.
Thawj kauj ruam nyob hauv kev ua ib tug neeg ntseeg, mas yog ib qho peb tsis to taub, tab sis nws muaj kev zoo siab thiab txhib peb lub siab kom peb txoj kev ntseeg tau txais kev dim ntawm txhua txoj kev ua txhaum. Thiab yuav ua kom peb txawj xav txog peb lub neej ua neeg ntseeg yuav coj zoo li cas. Yam uas peb coj yav tag los thiab yam uas lwm tus coj, peb puas yuav coj tau li luag. Peb yuav ua yam twg thiab coj li cas thiaj haum Tswv Ntuj siab. Peb muaj ntau lo lus nug nyob hauv peb lub neej, tab sis lo lus uas peb kheev kheev nug peb tus kheej yog lo lus hais tias peb yuav ua li cas? Kev kawm Ntawv Ntshiab txhua hnub, mas peb yuav cia Leej Ntuj Plig Ntshiab uas tus coj, kom cov neeg txais kev ntseeg tshiab thiab peb cov ntseeg los ntev lawm tau paub txog kev ua lub neej mus raws qhov tseeb.
4. ZAM KEV UA TXHAUM.
“Kuv yuav khaws Tswv Ntuj cov Lus tseg hauv nruab siab, kom kuv tsis txhob ua txhaum rau Tswv Ntuj.” (CPL 119 : 11)
Tshuav ib yam kev qhuab qhia uas yuav pab kom peb txawj coj lub neej nyob hauv txoj kev ncaj ncees, yog kev qhuab qhia kom peb txawj zam kev ua txhaum. Ntawv Ntshiab tsis tau qhia kom peb ua dab tsi, tab sis Ntawv Ntshiab qhia tias dab tsi yog qhov peb yuav tsum zam. Yog peb ua tib zoo nyeem Ntawv Ntshiab kom xwm yeem, mas txhua lo lus nyob hauv Ntawv Ntshiab yuav nkag mus nyob hauv peb nruab siab, ces Tswv Ntuj cov lus nyob hauv peb nruab siab yuav pab kom peb lub siab ruaj khov rau yam peb ua thiab Tswv Ntuj cov lus yuav yog ib nrab ntawm peb tus kheej.
Ib yam uas hais txog kev coj ncaj ncees ntawm peb lub neej, mas yog peb yuav txawj zam txhob ua txhaum, vim Tswv Ntuj cov lus nyob hauv Ntawv Ntshiab qhia kom peb yeej kev txhaum. Peb muaj Tswv Ntuj cov lus, mas zoo li peb nyob ze Tswv Ntuj. Tswv Ntuj cov lus zoo li ib txoj xov hluav taws xob uas txuas peb nrog Tswv Ntuj ntag.
5. QHIA TXOJ KEV UA NEEJ.
“Tswv Ntuj cov lus yog lub teeb tsom hauv txoj kev peb mus, yog qhov pom kev ci kaj peb txoj lw.” (CPL 119 : 105)
Nyob hauv Ntawv Ntshiab peb nrhiav tau lo lus teb thiab lo lus kawg nyob hauv peb lub neej. Tswv Ntuj lo lus yog lub teeb tsom peb txoj hau kev uas peb taug, ces peb yuav pom tias txoj kev twg yuam kev thiab txoj kev twg tsis yuam kev. Txoj kev twg tsim nyog peb yuav zam thaum peb ntsib teeb meem. Ntawv Ntshiab muaj qee ntu nws tshwm sim nyob hauv peb lub neej. Thaum peb raug xwv txheej, mas lo lus teb yog nyob hauv Ntawv Ntshiab. Zoo yam li thaum peb tshaib plab, mas peb nrhiav txhiam laj txhiam xws noj tau nyob hauv Ntawv Ntshiab. Tsis yog peb yuav tos txog thaum peb tag kev cia siab lawm, peb mam li los zaum nthuav Ntawv Ntshiab saib. Yog peb tsav tsheb hmo ntuj, mas peb yeej yuav taws teeb xwb. Peb yuav tsis tos txog thaum peb ntsib teeb meem lawm, peb mam los taws teeb. Nyob hauv peb lub neej kuj yog zoo li ntawd, peb yuav tsis tos txog thaum peb ntsib teeb meem lawm peb mam los nthuav Ntawv Ntshiab. Tswv Ntuj xav kom peb mus nrog Tswv Ntuj qhov pom kev uas yog Tswv Ntuj lo lus.
6. PUB LUB TSWV YIM THOOB TSIB.
“Xas Los Moos cov Paj Lug, Xas Los Moos yog Das Vis leej tub. Yog ib tug vaj His Xas Lais. Xas Los Moos cov Paj Lug ua kom neeg paub kev thoob tsib thiab paub txoj cai. Ua kom to taub cov lus tob. (CPL 1 : 1 – 2)
Nyob hauv phau ntawv Cov Paj Lug, mas qhia kom peb paub txog neeg lub tswv yim ntse thiab thoob tsib ib yam li lwm phau ntawv thiab. Yam li nyob hauv Paj Lug tsab ntawv xa mus rau cov ntseeg nyob Kos Lis Nthos tsab 1 zaj 2, qib 10 txog qib 16 tau hais tias Tswv Ntuj tau qhia kom peb paub txog Yes Xus lub siab nyob hauv Ntawv Ntshiab thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab. Yog peb xav paub tias Huab Tais Yes Xus ua dab tsi, mas peb yuav mus nyeem nyob hauv Ntawv Ntshiab. Peb yuav nquag nyeem Ntawv Ntshiab, vim Ntawv Ntshiab muaj Tswv Ntuj cov lus thiab lub tswv yim thoob tsib nyob haud.
7. UA KOM MUAJ KEV NTSEEG.
Vim li ntawd, kev ntseeg los yog ntawm kev mloog thiab kev hnov Tswv Ntuj cov lus. Yog peb tsis muaj kev ntseeg thiab peb ua xyem xyav txog peb tus kheej, mas txhais tias peb ntsib teeb meem ntawm kev ntseeg ntag. Ces peb yuav mus nrhiav kev ntseeg nyob qhov twg? Peb yuav nrhiav tau kev ntseeg nyob hauv Ntawv Ntshiab, vim Ntawv Ntshiab yog qhov pib peb txoj kev ntseeg. Yog peb nquag nyeem Ntawv Ntshiab thiab xav tswv yim, mas peb txoj kev ntseeg yuav loj hlob thiab ruaj khov tau. Tsim nyog peb yuav siv sij hawm los nyeem Ntawv Ntshiab kom ntxaws thiab pab txhawb nqa peb txoj kev ntseeg, ces peb txoj kev ua xyem xyav, kev ntshai thiab kev raug sim siab thiaj yuav ploj mus. Vim peb muaj Tswv Ntuj cov lus nyob hauv Ntawv Ntshiab pab peb ua siab loj thiab txhawb peb.
8. COJ MUS TXOG NTUJ LUB CEEB TSEEJ.
Yes Xus tau ua lwm cov Cim ntau nyob ntawm cov Thwj Tim xub ntiag, uas tsis tau muab sau tseg nyob hauv phau ntawv no. Tau muab cov Cim no sau tseg kom nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub. Nej ntseeg ces nej yuav muaj txoj sia nyob hauv nws lub npe. (Z 20: 30–31)
Cov lus no yog cov lus txhawb peb lub zog tau zoo heev. Zam tau hais tias yog vim li cas nws thiaj sau nws phau ntawv Moo Zoo? Kuj yog vim Zam xav kom peb ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub. Peb txhua tus muaj txoj sia nyob hauv Yes Xus. Ntawv Ntshiab tsis yog cov ntawv kws txuj sau thiab tsis yog liv xwm los ntawv lom zem, tab sis Ntawv Ntshiab yog ib phau ntawv uas peb nyeem lawm nws ntxiv tswv yim rau peb, yog ib phau ntawv muaj kev ntseeg thiab kev tso siab zoo heev. Yog peb tau nyeem lawm, peb yuav kev ntseeg txog Yes Xus ruaj khov, thiab peb txoj kev ntseeg yuav coj peb mus txog txoj sia nyob mus li.
9. UA PIV TXWV RAU TAUG.
Txhua yam xwm tshwm sim rau Yes Xus cov Thwj Tim, kuj yog ib tug piv txwv qhia peb. Lawv muab sau cia ua tej zaj qhuab qhia peb, vim yuav txog lub caij uas ntiaj teb kawg. (1KLN 10: 11)
Cov His Xas Lais sau tej zaj no tseg nyob hauv Ntawv Cog Qub Lus, kom tsoom pej xeem tau paub txog cov xwm tshwm sim yav tag los. Thaum cov His Xas Lais pom tej zaj no, mas yuav tsis coj lawv mus ua yuam kev. Cov neeg txawj ntse, mas lawv yuav kawm txhua yam los ntawm cov neeg yuam kev. Peb kuj yuav paub tej yam zoo zoo los ntawm cov neeg zoo uas sau muaj nyob hauv Ntawv Ntshiab thiab.
10. PUB KEV ZOO SIAB XYIV FAB.
Kuv sau tej zaj no rau nej, yog txhais tias kuv txoj kev zoo siab tiav lawm (1Z 1: 1–4). Tsis muaj ib yam dab tsi yuav zoo siab cuag qhov peb tau kawm Tswv Ntuj cov lus thiab kev tso siab rau Tswv Ntuj. Thov kom kev zoo siab nyob ntiaj teb no zoo li nyob saum ntuj. Tus Tswv Ntuj muaj hwm huam ua hauj lwm nyob hauv peb, nws ua ntau tshaj qhov peb thov, thiab qhov peb xav tau. (EFX 3: 20) Peb siv lub dag zog, siv peb lub sij hawm mus khwv, vim peb xav kom peb tau me ntsis nyiaj. Yog tias peb ntseeg thiab siv peb lub sij hawm los mus nyeem Ntawv Ntshiab, mas nws yuav muaj nuj nqis heev rau peb, vim cov nyiaj peb khwv tau los, nyob tsis ntev thiab nws txawj tag. Tab sis cov txiaj ntsim uas peb tau txais ntawm Tswv Ntuj los, nws tsis txawj tag thiab nws yog txoj sia nyob mus li.
11. TAU TXAIS LUB PAJ TSHAB.
Kev zoo siab thov kom muaj rau nej cov tau nyeem thiab tau hnov, ces kom nej coj mus ua raws, vim lub caij ntiaj teb kawg twb ze zuj zus lwm.
Zam tau sau nws phau ntawv Moo Zoo, yog vim nws xav kom peb ntseeg txog Yes Xus. Zam thawj tsab ntawv mas hais txog kev zoo siab xwb. Li ntawd, Ntawv Ntshiab thiaj yog ib feem ntawm cov neeg ntseeg lub neej, ces phim cov neeg ntseeg yuav nquag nyeem Ntawv Ntshiab thiab txawj xav tswv yim, kom lawv lub siab yuav loj hlob nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab. Cov neeg ntseeg yuav ua Leej Pleev thwj tim, lub neej yuav vam meej thiab zoo siab tshaj Yes Xus lub Moo Zoo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top