YAS KOS TSAB NTAWV

-1-

1 Kuv yog Yas Kos, Tswv Ntuj thiab Yes Xus Pleev tus tub txib. Kuv sau ntawv tuaj rau nej, uas yog kaum ob lub xeem sib ncaim mus nyob thoob ntiaj teb. Nej nyob kaj lug.
2 Kuv cov kwv tij, nej raug txom nyem ntau yam, nej yuav saib tias nej txoj kev raug txom nyem yog ib txog kev zoo siab. 3 Nej paub tias yog nej txoj kev ntseeg raug Ntuj sim, mas nej thiaj ntseeg ruaj. 4 Nej ua siab ntev, nej thiaj yog tus neeg zoo txhij zoo txhua, tsis muaj chaw xyeej, tsis tshuav dab tsi uas luag thuam tau.
5 Yog nej ib tug tsis thoob tsib, mas nws yuav thov kev thoob tsib ntawm Tswv Ntuj, Tswv Ntuj yuav pub rau nws, vim Tswv Ntuj siab dav, nws tsis cem, nws yuav pub kev thoob tsib rau tus thov. 6 Tus thov Tswv Ntuj, nws yuav muaj lub siab ntseeg, tsis ua xyem xyav. Tus ua xyeem xyav, nws zoo li cov dej nyob hauv hiav txwv : cua ib nyuag tshuab, ces dej sawv tsees nphau nphwv tuaj. 7 Tus ua xyem xyav, nws txhob xav tias nws yuav tau txais ib yam dab tsi ntawm Huab Tais, 8 vim nws yog ib tug neeg muaj ntau lub siab, nws ua yam twg los ua tsis ruaj.
9 Tus kwv tij uas yog neeg txheej qis, mas nws yuav muaj ntsej muag tias Ntuj tsa nws siab. 10 Hos tus kwv tij nplua nuj yuav muaj ntsej muag tias Ntuj ua kom nws qis : vim nws yuav dua mus sai xws li ib lub paj nroj, 11 uas thaum hnub tuaj, tshav ntuj ziab tsob nroj ntsws, lub paj zeeg, nws lub meej mom zoo ploj ntais. Tus nplua nuj tej hauj lwm kuj yuav ntsws zoo li ntawd. 12 Tus twg ua siab ntev ris kev sim siab, mas nws txoj hmoov zoo. Ntuj sim nws siab tas, mas nws yuav txais lub teev kub muaj sia uas Huab Tais cog lus yuav pub rau cov neeg nyiam nws.
13 Tus uas raug kev sim siab yuav tsis txhob hais tias : “Yog Tswv Ntuj sim kuv.” Vim tias, Tswv Ntuj tsis tso kev phem tuaj sim leej twg, nws yeej tsis sim leej twg li. 14 Yog nyias txoj kev ntshaw rov sim nyias siab. Txoj kev ntshaw dib yus, ces yus mag kev ntshaw khi yus. 15 Kev ntshaw xeeb thiab yug kev txhaum. Thaum kev txhaum hlob tiav lawm, mas kev txhaum daug txoj kev tuag.
16 Kuv cov kwv tij zoo nyiam, nej txhob yuam kev. 17 Cov txiaj ntsim zoo thiab cov paj tshab tsis muaj chaw xyeej, yog tuaj saum ntuj tuaj tas huv si. Leej Txiv, yog tus ua kom txhua yam pom kev, tso nqes los tas huv tib si. Nyob hauv nws, tsis muaj ib yam txawj hloov, los txawj puas. 18 Leej Txiv pom zoo hais ib lo lus tseeb yug peb, kom peb ua thawj cov txiv txi hauv txhua yam uas nws tsim los.
19 Kwv tij zoo nyiam, nej yuav tsum paub tias : txhua leej txhua tus yuav mloog lus sai, ua neeg lus tsawg, npau taws qeeb. 20 Tus neeg kheev npau taws, nws leg tsis tau Tswv Ntuj txoj kev ncaj. 21 Nej yuav nrauj txhua yam tsis huv, nrauj txoj kev ua phem rau luag. Nej qhib ib lub siab zoo txais Tswv Ntuj Lo Lus uas nws muab cog rau hauv nej. Lo Lus ntawd yuav cawm nej tus plig.
22 Nej coj Lo Lus mus ua neej. Nej txhob cia li mloog Lo Lus xwb, nej txhob rov dag nej. 23 Tus neeg uas mloog Lo Lus tab sis tsis ua raws, mas nws zoo li ib tug neeg ntsia lub ntsej muag uas Ntuj tsim rau nws, hauv ib daim tsom iav, 24 nws ntsia ib muag, nws cia li mus, tsis nco qab tias nws lub ntsej muag zoo li cas. 25 Tiam sis tus muab siab rau kawm ib txog cai kom nto ntsis, mas txoj cai pub kev ywj pheej rau nws, ces nws nyob nraim hauv txoj cai ntawd, nws tsis ua ib tug neeg mloog tas nrho xwb, twb hnov qab lawm : nws yog ib tug neeg tuav txoj cai, mas nws tau nyob kaj siab, vim nws ua raws txoj cai.
26 Yog muaj ib tug xav tias nws hwm Ntuj, tiam sis nws tsis cheem nws lub ncauj, mas nws rov dag rau nws xwb : nws txoj kev hwm Ntuj tsis tsim ib qho dab tsi zoo. 27 Txoj kev hwm Ntuj huv tsis lo ib yam qias, uas nyob ze ntawm peb Txiv Tswv Ntuj yog txoj no : yog mus xyuas cov me nyuam ntsuag thiab cov poj ntsuam uas raug kev tu siab, yog txuag yus lub siab kom txhob tsuas ib teev qias, yog nyob deb lub qab ntuj neeg.

-2-

1 Kwv tij, nej yog ib co neeg ntseeg txog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev muaj hwj chim, mas nej txhob saib tias muaj tej tus neeg loj tej tus neeg me. 2 Yog tias thaum sawv daws tuaj ua lub Txoos, muaj ib tug chaws los hauv tsev, tus ntawd coj nplhaib kub, hnav tsoos tsho zoo nkauj ; hos muaj dua lwm tus kuj chaws los thiab, tus no yog neeg pluag, nws cov ris tsho qias neeg. 3 Nej tig ntsia tus hnav tsoos zoo nkauj, ces nej hais rau nws tias : “Koj mus zaum ntawm lub chaw zoo !” Hos nej hais rau tus pluag tias : “Koj sawv ntsug mog !” los hais tias : “Koj zaum hauv no, ntawm kuv lub tog tiag taw mog !”
4 Yog nej ua li ntawd, mas puas yog nej saib tias neeg tsis muaj nqis ib yam ? Nej tsis ua ib yam nkaus li ib co nom txiav txim siab nkhaus thiab lod ?
5 Kwv tij zoo nyiad, nej mloog mog ! Tswv Ntuj tsis tau xaiv cov neeg uas lub qab ntuj neeg saib lawv pluag, kom los ua ib co neeg nplua nuj nyob hauv txoj kev ntseeg lod ? Tswv Ntuj tsis tau xaiv lawv los ua cov txais lub Ceeb Tsheej ua lawv lub cuab tam, raws li nws cog lus rau cov neeg nyiam nws lod ? 6 Tab sis nej tseem ua tub qaug tus pluag. Cov neeg hiam nej, tsis yog cov neeg nplua nuj lod ? Tsis yog cov nplua nuj coj nej mus kom hauv tsev txiav txim lod ? 7 Tsis yog lawv thuam nej lub npe zoo uas luag tis rau nej lod ?
8 Yog nej mloog peb tus Vaj txoj cai uas sau cia hauv Ntawv hais tias : “Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj.” Yog nej ua raws li ntawd, mas nej ua zoo lawm. 9 Tab sis, yog nej hwm cov nplua nuj dua cov pluag, mas nej ua txhaum. Txoj Cai txiav txim rau nej tias nej hla Txoj Cai.
10 Txawm tias tus ua raws Txoj Cai tas huv tib si lawm, yog nws hla ib qib hauv Txoj Cai xwb, mas nws txhaum rau Txoj Cai tas huv si. 11 Tus tau hais tias : “Koj txhob zes luag txij luag nkawm,” nws kuj tau hais tias : “Koj txhob tua neeg.”
Li ntawd, yog koj tsis zes luag txij luag nkawm, tab sis koj tua neeg, mas koj yeej hla Txoj Cai lawm. 12 Nej tau hais, mas nej yuav ua raws, xws li nej tab tom raug txoj cai Twj Lij txiav txim.
13 Tus tsis khuv leej luag, mas Ntuj kuj txiav txim tsis khuv leej nws. Tus khuv leej luag, mas nws tsis ntshai kev txiav txim.
14 Kuv cov kwv tij, thaum ib tug tsis ua cov hauj lwm, yog nws hais tias : “Kuv lub siab ntseeg”, mas nws txoj kev ntseeg muaj qab hau dab tsi ? Lub siab ntseeg puas cawm tau nws ? 15 Thaum ib tug kwv, los ib tug muam, tsis muaj dab tsi hnav, thiab tsis muaj mov txaus noj txwm hnub, 16 yog nej ib tug hais rau lawv tias : “Nej mus nyob kaj siab lug mog ! Nej mus nte taws sov so, nej noj tsau npo mog !” Tab sis nej tsis tau pub dab tsi pab lawv lub cev, mas nej lo lus muaj qab hau dab tsi ? 17 Hais txog txoj kev ntseeg, kuj zoo li ntawd. Yog kev ntseeg tsis muaj cov hauj lwm pab luag, mas kev ntseeg tuag lawm.
18 Qee tus hais tias : “Koj muaj lub siab ntseeg, hos kuv muaj cov hauj lwm zoo.” Yuav teb rau nws tias : “Koj muab koj lub siab ntseeg tsis ua cov hauj lwm rau kuv pom, ces kuv yuav muab kuv lub siab ntseeg cov hauj lwm rau koj pom.” 19 Yog koj ntseeg tias tsuas muaj ib tug Tswv Ntuj xwb, mas yeej zoo lawm. Tab sis cov dab phem los kuj ntseeg li ntawd thiab, tsuas yog tias dab phem ntshai tshee na. 20 Neeg tsis txawj xav tswv yim ! Koj puas paub tias txoj kev ntseeg uas tsis muaj cov hauj lwm nrog, mas yog ib txog kev ntseeg tsis txi txiv.
21 Peb Txiv Has Nplas Has lub siab ntshiab tuaj, vim nws cov hauj lwm, vim nws cev nws tus tub His Xas Has rau saum lub thaj txi Ntuj. 22 Koj thiaj pom tias, nws ib txhij ntseeg thiab ua cov hauj lwm. Yog cov hauj lwm ua kom nws lub siab ntseeg zoo tiav. 23 Li ntawd muaj raws li Ntawv hais tias : “Has Nplas Has ntseeg txog Tswv Ntuj, ces Ntuj thiaj saib nws yog ib tug neeg ncaj, luag hu nws ua Tswv Ntuj tus phooj ywg.”
24 Li ntawd, nej pom tias Ntuj saib neeg ncaj, yog vim cov hauj lwm, tsis yog vim txoj kev ntseeg xwb.
25 Tus niam ntiav Las Has kuj zoo li ntawd. Yog vim nws cov hauj lwm ua kom nws ntshiab, vim nws txais cov tub tshuaj xwm thiab nws qhia kev rau lawv khiav rov qab.
26 Ib yam nkaus li lub cev tsis muaj sia, mas lub cev tuag. Txoj kev ntseeg tsis muaj cov hauj lwm, mas kuj yog ib txog kev ntseeg tuag thiab.

-3-

1 Kuv cov kwv tij, nej tsis txhob muaj ntau leej ua kws txoj cai. Peb yim muaj coob tus kws cai, mas yim muaj kev txiav txim nruj. 2 Vim muaj ntau yam ua kom peb ntog.
Yog tus twg tsis hais lus yuam kev ib zaug li, mas nws yog tus neeg zoo tas nrho lawm. Nws kuj txawj cheem tas nws lub cev huv tib si. 3 Thaum peb muab nees lub ncauj sam xauv, kom nees mloog peb lus, mas peb tswj tau tas nees lub cev.
4 Nej ntsia cov nkoj saib : tab yog cov nkoj loj npaum li cas, tab muaj cua hlob nplawm npaum twg, mas tus ntswj nkoj tuav ib rab duav me me, hwj lub nkoj kom mus raws li nws lub siab. 5 Tus nplaig kuj me me, tab sis nws khav tias nws ua ntau yam loj.
Nej ntsia saib : ib qho hluav taws me me, hlawv tau ib lub hav zoov dav dav kub hnyiab tas. 6 Tus nplaig kuj zoo li ib qho hluav taws. Tus nplaig yog ntiaj teb neeg txoj kev phem. Tus nplaig nyob hauv peb lub cev, nws yog ib rab twj uas txawj ua kom lub cev tsuas tas huv si. Nws yog ib lub cub tawg tsim kev kub ntxhov, nws txawj hlawv yus lub neej, vim dab phem zes taws rau tus nplaig.
7 Neeg txawj pwv tau ntau hom tsiaj qus kom seej, txawm yog noog, nab, los ntses kuj tau tas huv tib si. 8 Tab sis tsis muaj leej twg pwv tau tus nplaig li. Nws ua xwv txheej tsis so, muaj ib co taug lom neeg tuag nyob hauv tus nplaig. 9 Peb xuas peb tus nplaig cav lus zoo txog Huab Tais Leej Txiv. Tab sis peb kuj xuas peb tus nplaig tsawm cov neeg uas Tswv Ntuj tsim raws li nws tus duab. 10 Lo lus foom hmoov zoo, thiab lo lus foom hmoov phem, puav leej tawm hauv tib lub qhov ncauj los.
Kuv cov kwv tij, nej yuav tsis txhob ua li ntawd mog. 11 Kua qab zib, thiab kua iab puas txhawv ntawm tib lub qhov los ? 12 Kwv tij, ib tsob txiv ncuav pias puas txi tau ib co txiv roj ? Tsob txiv cawv puas txi tau ib co txiv ncuav pias ? Lub hiav txwv daw ntsev pub tsis tau ib co dej zoo haus.
13 Nyob hauv nej, yog muaj ib tug thoob tsib thiab nws tau ua dua hauj lwm los lawm, mas nws yuav coj tus yam ntxwv zoo, thiab ua cov hauj lwm phim kev hlub luag, thiab phim kev thoob tsib. 14 Tab sis yog nej sib khib iab qhi, thiab nej nyiam sib ceg, mas nej tsis txhob khav, tsis txhob dag, txhob hais qhov tsis tseeb.
15 Ib txog kev thoob tsib cuav li ntawd, tsis nqes saum ntuj los. Yog txoj kev thoob tsib yoog ntiaj teb, yoog tsiaj txhu, thiab yoog dab phem. 16 Vim tias, qhov chaw uas neeg sib khib thiab sib ceg, mas muaj ntau yam kev ntxhov, thiab ntau yam hauj lwm phem.
17 Hos txoj kev thoob tsib nqes saum ntuj los, mas yog kev thoob tsib huv, yog kev thoob tsib tseb kev thaj yeeb, kev thoob tsib tiaj tus, nws nrhiav kev sib zam, nws khuv leej, nws txi ntau yam txiv zoo, nws tsis tsa leej twg cai, tsis ua txuj yog neeg zoo. 18 Cov neeg tsim kev thaj yeeb txi ib lub txiv phim kev ncaj nyob hauv kev thaj yeeb.

-4-

1 Tej kev sib ntaus rog, thiab tej lus sib ceg hnyav hauv nej pab neeg, txhawv qhov twg los ? Puas yog los ntawm tej kev ntshaw hauv nej pab neeg ? 2 Nej ntshaw, tab sis nej tsis muaj. Nej ntshaw, ces nej khib, vim nej tsis tau raws li lub siab ntshaw, nej thiaj sib ceg, thiab sis ntaus rog. Nej tsis muaj vim nej tsis thov. 3 Nej thov, tab sis nej tsis tau txais, vim nej tsis ua tib zoo thov, nej tsuas xav tau nyiaj txiag siv rau nej lub cev tau zoo.
4 Nej ntxeev siab rau nej txij nej nkawm, nej puas paub tias kev nyiam lub ntiaj teb, mas yog kev ntxub Tswv Ntuj ? Tus twg xav ua ntiaj teb neeg tus phooj ywg, mas nws rov tsa nws ua Tswv Ntuj tus yeeb ncuab.
5 Nej puas xav tias Ntawv lam hais lo lus no : “Ntuj muab ib lub tswv yim rau hauv peb siab : lub tswv yim ntawd tsis kheev kom peb faib peb lub siab rau lwm tus.’
6 Tswv Ntuj tseem pub ib lub txiaj ntsim ncw dua no rau txhua leej. Vim li ntawd Ntawv thiaj hais tias : ‘Tswv Ntuj tiv cov neeg muab hlob, nws pub nws lub txiaj ntsim rau cov nyiam ua neeg me.’
7 Li ntawd, nej kav tsij zwm rau Tswv Ntuj. Nej tiv dab phem, nws yuav khiav mus deb ntawm nej.
8 Nej txav los ze Tswv Ntuj mog, ces Tswv Ntuj yuav txav los ze nej. Cov neeg txhaum, mas nej kav tsij ntxuav nej tes mog. Cov neeg muaj ob lub siab, nej kav tsij ua kom nej ntshiab tuaj. 9 Nej cia li lees tias nej tsis zoo, nej yuav tu siab, nej yuav quaj. Nej ua kom nej tej suab luag hloov ua suab quaj tu siab, kom nej tej kev lom zem hloov ua kev qaug zog. 10 Nej txo nej kom qis nyob ntawm Huab Tais xub ntiag, ces nws yuav tsa nej siab.
11 Kwv tij, nej tsis txhob sib hais lus xaiv. Tus hais lus xaiv txog nws tus kwv, tus txiav txim rau nws tus kwv, mas yog nws hais lus xaiv txog Txoj Cai, thiab nws txiav txim rau Txoj Cai. Yog koj txiav txim rau Txoj Cai, mas koj tsis coj Txoj Cai, koj yog ib tug nom txiav txim rau Txoj Cai xwb.
12 Tsuas muaj ib tug xwb tsim Txoj Cai, thiab nws txiav txim rau Txoj Cai : yog tus cawm tau neeg, thiab ua tau kom neeg ploj. Hos koj ! Koj yog leeg twg, koj thiaj txiav txim rau tus nyob ze koj ?
13 Hais rau nej cov uas hais tias :
‘Hnub no, los tag kis, peb yuav mus tom lub tsheej tod, peb yuav nyob tod ib xyoos, peb yuav ua lag ua luam, peb yuav tau nyiaj ntau.’
14 Nej twb tsis paub tias tag kis nej lub neej yuav zoo li cas. Nej zoo li ib co pa dej nyob ib pliag xwb, yuav yaj tas.
15 Phim nej yuav hais tias : ‘Yog Huab Tais pom zoo, mas peb tseem yuav muaj txoj sia nyob, ces peb yuav ua qhov no thiab qhov tod.’ 16 Nej khav theeb muab hlob tsis tseg. Txoj kev khav theeb, yog ib yam phem. 17 Li ntawd, mas tus txawj ua qhov zoo, tab sis nws tsis ua, mas nws muaj txhaum.

-5-

1 Nyem no, hais rau nej cov nplua nuj. Nej yuav quaj ntsuag qees, nej yuav seev kev tu siab. Vim xwv txheej tuaj raug nej. 2 Nej tej cuab yeej cuab tam lwj tas, kas noj nej tej tsoos tsho. 3 Nej tej nyiaj tej kub xeb tas : cov nyiaj cov kub xeb ntawd yuav ua tim khawv txiav txim rau nej, thiab yuav tom nej tej nqaij. Nej ceev nyiaj zoo li ceev ib co hluav taws uas hnub kawg yuav hlawv nej. 4 Cov tub zog uas sau nej tej qoob, nej tsis pub nqe zog rau lawv. Cov nqe zog ntawd qw, thiab cov tub zog lub suab quaj nce mus txog tus Huab Tais kav cuaj txheej ntuj. 5 Nyob ntiaj teb no, nej tau noj qab nyob zoo, nej tau kev ua si ntau kawg, lub caij tua tsiaj nej tau noj tsau npo. 6 Nej tau muab txim, nej tau muab tus siab ncaj tua pov tseg, vim nws tsis tiv nej.
7 Kwv tij zoo nyiam, nej yuav ua siab ntev, mus txog lub caij Huab Tais los txog. Nej ntsia tus tswv liaj saib : txij thaum pib los thawj phaum nag mus txog lub caij ntuj nag tu, nws ua siab ntev tos cov qoob tawm hauv av tuaj. 8 Nej kuj yuav ua siab ntev, thiab nej ua neeg siab ruaj, vim lub caij Huab Tais yuav rov los twb ze lawm.
9 Kwv tij, nej ib tug txhob yws txog lwm tus, Ntuj thiaj yuav tsis txiav txim rau nej. Tus txiav txim twb nyob ze ntawm qhov rooj lawm. 10 Kwv tij, nej yuav muab Huab Tais cov Yaj Saub los ua ib tug qauv rau nej yoog. Nej yuav ua siab ntev ris txoj kev txom nyem xws li lawv.
11 Nej ntsia saib ! Peb tshaj tias cov neeg uas muaj lub siab ruaj xwm yeem, mas lawv txoj hmoov zoo. Nej tau hnov hais txog Yob lub siab ruaj xwm yeem, thiab nej pom tias qhov kawg Huab Tais ua zoo li cas : vim Huab Tais yog tus khuv leej neeg thiab hlub cov raug txom nyem.
12 Kuv cov kwv tij, qhov nej yuav xub muab siab rau ua, mas yog nej yuav tsis txhob twv ntuj twv teb, los yog muab lwm yam los cog lus. Thaum nej hais tias ‘yog’, mas yuav tsum ‘yog’ xwb. Thaum nej hais tias ‘tsis yog,’ mas yuav tsum ‘tsis yog’ xwb. Mas Ntuj thiaj yuav tsis txiav txim rau nej.
13 Nyob hauv nej, tus twg raug txom nyem, mas nws yuav thov Ntuj, tus twg nyob kaj siab lug, mas nws yuav hu nkauj. 14 Tus twg mob, mas nws yuav hu lub Koom Txoos cov txwj laus, kom lawv thov Ntuj rau nws, kom lawv tuav txog Huab Tais lub npe, thiab muab roj los pleev tus neeg mob. 15 Cov neeg ntseeg tej lus thov Ntuj yuav cawm tus neeg mob, Huab Tais yuav tsa nws rov sawv. Yog nws muaj txhaum, mas nws cov txhaum yuav daws tas.
16 Nej yuav rov sib lees txhaum. Nej ib leeg yuav thov Ntuj rau ib leeg, Ntuj thiaj yuav kho nej tus mob kom zoo hlo. Thaum tus neeg siab ncaj thov Ntuj, mas nws lo lus thov muaj zog.
17 Es Lias yog ib tug neeg zoo li peb : nws thov Ntuj tas zog kom txhob los nag, ces nag tsis poob los yug lub ntiaj teb tau peb xyoos thiab rau hli. 18 Es Lias mam rov qab thov Ntuj : Ntuj thiaj tso dej nag nqes los, lub ntiaj teb thiaj rov txi txiv tau.
19 Kuv cov kwv tij, thaum nej ib tug yuam kev mus deb ntawm qhov tseeb lawm, yog muaj ib tug coj nws rov los, 20 mas nej yuav tsum paub tias, tus uas coj ib tug neeg txhaum ntawm nws txoj kev poob zoo rov los, nws cawm tus ntawd tus plig ntawm txoj kev tuag, thiab nws so ntau yam txhaum pov tseg.

Translate »
Scroll to Top