YUS NTSEEG NTUJ PUAS TXAUS?

Peb Hmoob lub neej ib txwm peb ua los, peb Hmoob ntseeg tas txhia yam, tsis paub tias qhov twg yog qhov muaj zog dua thiab yuav pab tau peb, vim li ntawd peb Hmoob thiaj vam txog ib co dab. Peb Hmoob ntseeg cov dab ntawd zoo dua, yam li dab niam dab txiv, dab neeb dab xwm kab, dab vaj dab tsev.

Peb ntseeg cov dab nyeg, peb saib cov dab ntawd muaj hwj huam dua neeg thiab tej dej tshuaj huv tib si, vim peb Hmoob xav tias cov dab ntawd yuav pab tau peb, ces peb thiaj li hwm thiab tso siab rau. Vim lawv yeej nyob ze Hmoob, Hmoob thiaj ntseeg thiab hwm zoo tshaj. Vim peb Hmoob ntshai tsam dab ua phem rau peb.

Txoj kev ntseeg qhia peb tias nyob tas lub qab ntuj khwb no, tus muaj zog tshaj ces kawg yog Ntuj xwb. Tas txhia yam yuav pub kom neeg muaj txoj sia txoj pa kawg yog Ntuj tib leeg. Thaum ib tug neeg uas muaj txoj kev ntseeg nyob puv nws lawm, nws yeej ua tau tas txhia yam raws li Tswv Ntuj pom zoo. Vim nws txoj kev ntseeg thiab tso siab rau Ntuj yeej nyob puv nws tej siab tej ntsws lawm. Yam li Tswv Ntuj xav sim Has Nplas siab, saib Has Nplas txoj kev ntseeg muaj npaum li cas. Tswv Ntuj thiaj kom Has Nplas muab nws tus tub His Xas Has txi rau Ntuj. Has Nplas zoo siab ua raws li Tswv Ntuj pom zoo kom ua, vim nws muaj txoj kev ntseeg kev tso siab rau Ntuj puv nws lub siab lawm. (HP 22: 1-9)

Cov kwv tij sawv daws, peb txoj kev ntseeg yeej yog ib yam nyuaj tas zog vim peb tsis paub tias peb zoo li cas. Peb txoj kev ntseeg uas peb muaj nyob hauv peb lub neej kuj ua ib qhov uas tsis muaj zog. Vim peb tsis pom ib qhov uas yog qhov tseeb. Tiam sis, zoo li nej uas yog ib co neeg uas los txais txoj kev ntseeg tshiab. Nej yuav tau kub siab ntseeg thiab xyaum raws li Has Nplas nws txoj kev tso siab rau Ntuj thiab nws ntseeg, vim Has Nplas yog ib tug piv txwv zoo rau peb coj.

Mas tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug qhia peb tias: Nej yuav coj ib lub neej kom tsim nyog Leej Pleev lub Moo Zoo, txawm tias kuv tuaj txog hauv nej, los kuv tseem nyob deb nej kuj xij, kuv yuav pom thiab yuav hnov tias nej koom ib lub tswv yim, koom siab koom ntsws tawm tsam pab txoj kev ntseeg txog lub Moo Zoo. Nej tsis ntshai cov neeg sawv tiv nej. Nej yuav paub tias, cov neeg ntawd yeej yuav ploj, hos nej yuav txais kev cawm. Tej ntawd tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Vim Ntuj tau pub lub txiaj ntsim rau nej kom nej ntseeg txog Leej Pleev, thiab kom nej raug txom nyem rau nws. Vim nej ua li ntawd, mas nej tau tawm tsam ntaus ib ntsug rog, ib yam li nej tau pom kuv ua los txog tav no, thiab nej paub tias, nyem no, kuv tseem tawm tsam tiv ntsug rog ntawd (FLP 1: 27-30). Peb lub neej lub siab, peb kawg ntseeg thiab tso siab rau Tswv Ntuj xwb. Yog li peb yuav ua neej nyob ruaj nreb hauv txoj kev ntseeg.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top