ZAM TSAB NTAWV TSAB PEB

-1-

1 Kuv yog tus Txwj Laus. Kuv sau ntawv tuaj rau tus zoo nyiam Nkas Yus, tus kuv nyiam tas siab tas ntsws.
2 Tus zoo nyiam, kuv foom lus zoo kom koj tau txhua yam raws lub siab xav, kom koj lub cev tau nyob dawb nyob huv xws li koj tus plig.
3 Kuv zoo siab kawg, vim ib co kwv tij tuaj txog, lawv zeem tseeb tias koj nyob hauv txoj kev tseeb, thiab koj coj tus yam ntxwv raws txoj kev tseeb.
4 Thaum kuv hnov tias kuv cov me nyuam coj tus yam ntxwv raws li txoj kev tseeb, mas kuv zoo siab tas nrho, tsis muaj lwm yam yuav ua kom kuv zoo siab dua.
5 Tus zoo nyiam, thaum koj xyiv fab txais cov kwv tij, thiab tseem ua tib zoo txais cov qhua, mas koj ua ncaj lawm. 6 Lawv tau zeem tseeb txog koj txoj kev nyiam nyob ntawm lub Koom Txoos xub ntiag. Thov koj npaj tej yam pab lawv txoj kev mus tawm rooj ntxiv kom tsim nyog rau Tswv Ntuj mog. 7 Yog vim Tswv Ntuj lub npe, mas lawv thiaj tau sawv kev mus tawm rooj ; lawv tsis tau txais dab tsi ntawm cov neeg teev dab li. 8 Peb yuav ua tib zoo txais cov neeg ntawd, peb thiaj tau nrog lawv koom tes ua lawv txoj hauj lwm tshaj txoj kev tseeb.
9 Kuv twb sau ib lo lus tuaj rau lub Koom Txoos. Tab sis Dias Rhes Fes ntshaw ua tus thawj, ces nws tsis txais peb. 10 Li ntawd, yog kuv tuaj, mas kuv yuav ntuas nws. Nws hais kam lus xaiv txog peb, tab sis tseem tsis txaus nws siab thiab. Nws tsis txais cov kwv tij, hos cov uas zoo siab txais qhua, mas nws txwv tsis pub lawv txais, nws tseem ntiab lawv kom txhob nyob hauv lub Koom Txoos.
11 Tus zoo nyiam, koj txhob yoog txoj kev phem, koj yoog txoj kev zoo mog ! Tus twg ua qhov zoo, mas nws tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Tus twg ua qhov phem, mas nws tsis tau pom Tswv Ntuj.
12 Ntawm Des Mes This Yus, mas sawv daws zeem tseeb txog tias nws zoo. Txoj kev tseeb kuj ua tim khawv zeem txog nws. Peb kuj zeem tseeb txog nws. Koj paub tias peb tej lus zeem tseeb yog qhov muaj tseeb.
13 Kuv tseem tshuav ntau yam xav hais rau koj : tab sis kuv tsis xav siv kua mem thiab siv cwj mem los hais.
14 Kuv vam tias tshuav tsis ntev kuv yuav pom koj, wb yuav tham ua ke .
15 Thov kom txoj kev thaj yeeb nrog koj nyob. Koj cov phooj ywg xa lus hmov tshua tuaj rau koj. Koj xa peb cov lus hmov tshua rau cov phooj ywg, koj tuav lawv ib tug zuj zus lub npe.

Translate »
Scroll to Top