PEB YUAV NROG TSWV NTUJ NYOB MUS LI

Tsoom kwv tij, nyob hauv peb Hmoob lub neej ib txwm los, peb yug tub yug ki los nrog peb nyob thiaj zoo peb siab. Yog thaum muaj ob tug niam txiv tsis muaj me nyuam mas nkawd tu siab tas nrho. Lawv xav tias tsis muaj me nyuam mas thaum laus lawm yuav ua li cas. Neeg nrhiav tej yam kaj siab tuaj ntawm Tswv Ntuj thiaj sov neeg siab. Ua neej nyob muaj nqee leej neeg ua tsis raug thiab nrhiav tsis yog. Vim sawv daws puav leej nrhiav kev zoo siab, yog peb mus raws Tswv Ntuj txoj kev thiab Huab Tais Yes Xus txoj kev tiag, peb yuav dim, peb yuav nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, zaum nrog nws ua ke. Yam li roj av ze hluav taws. Kev nyiam kev zoo puv peb tej siab tej ntsws tas, yuav tsis muaj ib yam phem tuaj raug peb. Neeg yeej hais kam txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Peb yuav piav tsis tau meej, muaj ib yam uas peb yuav paub meej tshaj thiab zoo siab tas zog tias “Peb nyob nrog Tswv Ntuj tus hlub peb, nws yog peb niam peb txiv, tus tsim tas txhua yam.”

Huab Tais Yes Xus hais tias “Tus Huab Tais yuav sia siv, nws yuav kom kuv cov tub txib zaum, nws yuav cev rau lawv noj.” (LK 12: 37)

Thaum zoo li no lawm, yuav tsis muaj kev sib tawg, suab quaj suab nyiav los poob kua muag lawm, tsis muaj kev ntxhov siab li. Vim muaj Tswv Ntuj lub hwj chim ci, muaj leej yaj ua lub teeb kaj lawm.

Ntawv Qhib Yav Tom Ntej zaj 21 qib 23 thiab zaj 22 qib 5 hais tias “Tswv Ntuj yuav ua qhov kaj thiab kev zoo siab rau peb. Leej Txiv muaj txoj sia kuj yog Leej Tub muaj txoj sia.”

Thaum ntawd peb yuav nyob nrog cov neeg nyiam Tswv Ntuj, nrog tsoom Leej Ntshiab yuav muaj kev sib raug zoo, sib pauv Leej Tswv Yim yam loj zem sov siab mus li.

Yog li peb yuav ua dab tsi thiab yuav coj zoo li cas?

  1. Xub nrhiav tej yam no : Ua qhov raug thiab qhov zoo, pib nrhiav kev nyiam ua ntej.
  2. Tso siab rau Leej Txiv Tswv Ntuj siab zoo, kom pab yus coj lub neej mus raws txoj kev nyiam Ntuj thiab nyiam neeg.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top