COV NKAUJ PAJ NRUAG

2. CAWM KOJ HAIV NEEG (NPN 27)

(Txais)  Cawm koj haiv neeg, Tswv Ntuj!  Qhia peb txoj kev rov los tsev.
               Peb tau khiav mus deb ntawm koj txoj kev hlub.
               Cawm koj haiv neeg, Tswv Ntuj!
1) Tswv Ntuj, yam kuv thov ntawm koj yog nrhiav
kom tau nyob mus li hauv koj tsev,
kom kuv tau ntsia ntsoov koj txoj kev hlub
txhua hnub hauv kuv lub neej.
2) Koj yuav zais kuv nyob hauv koj phab tis
kom yeeb ncuab xib xub txhob raug kuv.
Koj tso kuv nyob saum lub ncov roob siab,
cawm kuv ntawm kev ntxhov siab.
3) Tswv Ntuj, koj mloog kuv lub suab hu koj.
Kuv tuaj lees kuv cov txhaum rau koj.
Thov koj ntxuav kuv kom kuv rov ntshiab tuaj,
kuv thiaj yuav dawb dua daus.
4) Kuv yuav cav txog koj tas kuv sim neej.
Kuv tsa tes thov thiab hu koj npe.
Tswv Ntuj, thov koj nco ntsoov koj haiv neeg.
Cawm koj haiv neeg, Tswv Ntuj.

3. HU NKAUJ TSHIAB CAV TXOG TSWV NTUJ (NPN 98)

(Txais)  Hu nkauj tshiab cav txog Huab Tais Ntuj.
Nej hu nkauj nrov nrov pem roob siab siab.
Hu nkauj tshiab cav txog Huab Tais Ntuj
tias As Les Lus Yas.
1) Tswv Ntuj haiv neeg dhia hom khaj nyob ntawm Huab Tais xub ntiag.
Lawv ntaus suab paj nruag tshuab puab tshuab hom
tshuab raj hu nkauj rau nws. (Txais)
2) Tsoom me nyuam nej sawv tsees los, tus cawm seej tuaj txog lawm.
Nws hloov kev txom nyem ua kev lom zem
ua peb tus plig luag ntxhi. (Txais)
3) Kuv tus plig hom khaj vim kuv tau pom Ntuj lub hwj huam.
Lub suab hom nrov, cov tuag sawv rov los,
tus cawm seej muaj sia nyob. (Txais)
 

5. KOJ NYOB ZE (NPN 139)

(Txais) Tswv Ntuj, kuv paub koj nyob ze,
  sawv nraim nyob ntawm kuv ib sab.
  Koj thaiv kuv ntawm yeeb ncuab.
  Koj coj kuv mus txog txoj sia nyob mus li.
1) Huab Tais! Koj tsom hauv kuv nruab siab.
Koj paub thaum kuv zaum los yog thaum kuv sawv.
Koj txhais tes yeej txuag kuv, npo kuv ntawm txoj kev tuag
thiab txoj kev puas tsuaj.
2) Kuv yuav mus qhov twg thiaj deb koj?
Txawm kuv nce saum ntuj los koj yeej nyob saud.
Txawm kuv hla dej ntuj sab tid los ya txog npoo ntuj,
kuv pom koj nyob ntawd.
3) Koj pom hauv kuv nruab siab nruab plawv.
Koj yog tus puab kuv thaum kuv nyob nruab thiab,
nyob hauv niam plab qhov tsaus, thaum tsis tau pom ntuj kag,
koj twb paub kuv lawm.
4) Koj cov hauj lwm yeej zoo tas nrho.
Huab Tais Ntuj, koj zaj tswv yim tob ua luaj.
Yog tias kuv suav tau mas yeej ntau npaum cov hnub qub,
koj nyob hauv txhua yam.

6. KUV NYOB NOV (NPN 40)

(Txais) Kuv nyob nov, Ntuj!  Kuv nyob nov! Kuv xav ua xis koj siab.
1) Kuv tos ntsoov Tswv Ntuj los ntev lawm.
Nws hnov kuv lub suab hu.
Nws yog tus uas qhia zaj nkauj no rau kuv,
yog zaj nkauj cav txog nws.
2) Koj tsis kom kuv muab tej tsiaj txhu,
qoob loo los txi rau koj.
Koj pub qhov ntsej rau kuv kom kuv hnov koj.
Kuv teb tias ‘kuv nyob nov!’
3) Koj tau sau koj txoj cai rau kuv,
nws nyob nraim hauv kuv siab.
Kuv ua txoj hauj lwm raws li koj siab xav
mas kuv lub siab kaj lug.
4) Kuv tshaj koj txoj kev cawm nyob ntawm
koj haiv neeg ntshiab xub ntiag.
Kuv yuav tsis zais koj kev hlub thiab kev tseeb,
kuv cav txog koj mus li.

7. NQHIS NTUJ LUS (NPN 42)

Lub suab hu nkauj.
Kuv ntsuj plig nrhiav Huab Tais li tus muas lwj nrhiav dej haus cawm txoj sia.
Kuv thiaj vam txog Ntuj Lus yug kuv tus plig kom loj hlob muaj zog tuaj.
Tswv Ntuj tiv thaiv kuv hauv kev tuag, Tswv Ntuj yog tus Huab Tais uas kuv nyiam.
Kuv thiaj tuaj hawm cav txog kuv tus Huab Tais Tswv Ntuj pub lus yug kuv.

8. SAJ HUAB TAIS LUB SIAB ZOO (NPN 34)

(Txais) Nej saj saib! Nej yuav paub tias Huab Tais lub siab zoo.
Kwv tij, nej saj nej thiaj yuav paub tias Huab Tais lub siab zoo npaum cas.
1) Kuv cav txog Tswv Ntuj mus ib txhis.
Kuv di ncauj yuav cav txog Huab Tais Tswv Ntuj.
Kuv tus plig tau koob meej hauv nws
vim Tswv Ntuj siab zoo, nws tau hlub kuv.
2) Nej nrog kuv cav txog Huab Tais mog.
Peb sawv daws cav txog nws lub npe mus li.
Thaum kuv hu txog Huab Tais, nws teb.
Nws cawm kuv ntawm kev nyuaj thiab kev ntxhov.
3) Ib tsoom neeg, nej teev hawm nws mog.
Yog nej thov mas nws yuav pub rau nej tiag.
Nej saj nej yuav paub nws lub siab.
Peb tso siab lug nyob hauv Huab Tais Ntuj.

9. SAUM NTUJ DAIM AV

Lub suab hu nkauj.
(Txais) Saum ntuj daim av, muaj Tswv Ntuj kev hlub nyob thoob huv.
 Nruab nqhuab nruab hav, muaj Tswv Ntuj kev hlub nyob thoob thawm.
1) Cov hnub qub puv qaum ntuj  yog Tswv Ntuj tsim tawm los ci ntsa rau sawv daws.        
Niam nkauj hnub txiv nraug hli ci pom kev thiab tsaus ntuj qhia hnub hmo rau peb. (Txais)
2) Noog tuaj ti saum huab cua  cov nroj tsuag hauv ntiaj teb yog Tswv Ntuj tsim los.            
Cov tsiaj ntses hauv hav dej nyob muaj ntau hauv hiav txwv tsim rau neeg tau noj. (Txais)
3) Cov tib neeg txhua txhia chaw yog muaj tsim dua txhia yam muaj siab paub zoo phem.   
Tsiaj hav dej los nruab nqhuab Ntuj tso rau neeg tau siv ua zaub mov yug sia. (Txais)
4) Ntuj txiaj ntsim txhua txhia yam yog Ntuj hlub ntiaj teb neeg kom siab nyiam Tswv Ntuj.       
Yes Xus Pleev Ntuj Leej Tub nqis los coj peb hau kev cuag Tswv Ntuj Ceeb Tsheej. (Txais)

10. TSWV NTUJ THOV TXUAG KUV (SHELTER ME, O GOD)

(Txais) Tswv Ntuj, thov txuag kuvKoj zais kuv nyob rau hauv koj phab tis.
  Koj yog kuv qhov chaw vam khom.
1) Thaum yeeb ncuab nyob ncig kuv,  koj tsa kuv nyob siab dua lawv,
mloog kuv hu txog koj lub npe.
2) Thov koj txuag kuv zoo li leej niam txuag nws tus me nyuam,
puag kuv rau hauv koj xub ntiag.
3) Txawm kuv mus hauv qhov tsaus, hla lub rooj vam hauv kev tuag,
koj nyob nraim ntawm kuv ib sab.

11. TUS ZOO TSWV ZOV YAJ

Lub suab hu nkauj.
(Txais): Tus zoo tswv zov yaj, nws saib kuv.  Kuv tsis paub txoj kev tshaib,
         txoj kev nqhis txoj kev txhawj.
Tus zoo tswv zov yaj, nws tso kuv nyob hauv tej tshav zaub mos. Nws coj kuv mus so nyob ze dej, kuv haus nws cov dej laj kuv lub siab.
Tus zoo tswv zov yaj, nws pom kuv nyiam nws lub npe.
Nws coj kuv mus kev, kuv taug ib lub hav tsaus ntuj qas nti, kuv tsis nco qab ntshai.
Tus zoo tswv zov yaj, koj rab pas nrig nyob ze kuv, ua kuv luag. Koj xav nplij kuv lub siab, koj tsa koj rab pas nrig nyob ze kuv.
Cov neeg ntxub xav hnyos kuv, koj npaj ib rooj qav nyob ntawm kuv xub ntiag. Koj pleev tshuaj tsw qab, rau saum kuv taub hau. Koj hliv cawv, pub lub ntim rau kuv haus.
Tas kuv sim neej, niaj hnub Ntuj txiaj ntsim los nres kuv. Kuv lub tsev yog lub tsev teev kuv tus Huab Tais. Tas kuv sim neej kuv xav tuaj xyuas nws lub tsev. (Txais)

12. TXHUA HNUB TXHUA HMO (NPN 5)

1) Txhua hnub txhua hmo hauv kuv txoj sia,
kuv tau hnov Tswv Ntuj lo lus.
Yog Leej Txiv tus khuv leej neeg,
tau mloog kuv cov lus thov.
2) Txhua hnub txhua hmo ntuj tshiab tawm tuaj,
kuv muab siab ntsws npuab rau koj.
Huab Tais Tswv Ntuj khuv leej neeg,
kuv cev txoj sia rau koj.
3) Kuv thov txog koj mog,
dauv muag los mloog kuv lus.
Pub koj txoj kev ncaj coj kuv kev.
Kuv thov hawm Huab Tais tus muaj kev hlub ruaj khov.
Thov muab lub suab no los qhuas txog koj.
4) Txhua hnub txhua hmo yog Ntuj txiaj ntsim,
Huab Tais koj pub rau kuv.
Huab Tais Tswv Ntuj khuv leej neeg
thov nrog kuv nyob mus li.

13. ZOO TSWV ZOV YAJ (NPN 23)

1) Tus Zoo Tswv Zov Yaj nws saib kuv, kuv tsis tshaib nqhis.
Nws tso kuv hauv tshav zaub mos, coj kuv nyob ze dej.
2) Tus Zoo Tswv Zov Yaj, nws ntxiv siab rau kuv tus plig,
nws coj kuv mus taug kev ncaj. Nws nrog kuv ua ke.
3) Huab Tais nrog nraim kuv kev, kuv taug kwj deg hav tsaus.
Txhua hnub hauv kuv sim neej, tsis ntshai xwv txheej dab tsi.
Nyob hauv Huab Tais Tswv Ntuj.
4) Huab Tais nrog nraim kuv kev, nws npaj rooj qav rau kuv.
Kev hlub kev kaj nrog kuv, kuv yuav mus nyob txheej hnub
hauv Huab Tais lub Ceeb Tsheej mus ib txhis.
Translate »
Scroll to Top