COV ZAJ TEEV NTUJ

1. Ntoo Cuam Lub Cim

Hu txog Leej Txiv, thiab Leej Tub, thiab Leej Ntuj Plig lub npe. Ua li.

2. Hu Txog Leej Ntuj Plig

Leej Ntuj Plig, koj los mas.
Koj los nyob hauv cov neeg ntseeg txog koj.
Koj ua lawv lub siab kub li hluav taws.
Koj xa koj lub tswv yim los mas, mas tas lub ntiaj teb yuav tshiab tuaj.
Peb sawd daws thov Huab Tais:
Leej Txiv, koj yog tus tso Leej Ntuj Plig los qhia txoj kev pom kev rau cov neeg ntseeg txog koj.
Peb thov koj, koj tso Leej Ntuj Plig los pab peb nyiam qhov ncaj.
Koj tso Leej Ntuj Plig los nplij peb kom peb zoo siab mus li.
Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev.
Ua li.

3. Peb Txiv Nyob Saum Ntuj

Peb txiv nyob saum ntuj koj lub npe ntshiab nto moo lug,
koj lub ceeb tsheej los txog, kom muaj raws li koj nyiam nyob ntiaj teb no li nyob saum Ntuj.
Thov koj pub mov txaus peb noj hnub no.
Koj zam txhaum rau peb, zoo li peb zam rau laug, koj txhob tso peb raug kev ntxias.
Koj npo peb dim ntawm kev phem.
Ua li.

4. Koj Nyob Kaj Lub Mab Liab

Koj nyob kaj lug Mab Liab, tus tau txiaj ntsim puv siab.
Huab Tais nrog koj nyob.
Koj tau koob tau hmoov tshaj ib zeej tsoom poj niam tib si.
Thiab Yes Xus, lub txiv uas koj lub cev txi tau koob tau hmoov.
Leej Ntshiab Mab Liab, Tswv Ntuj leej niam,
koj thov Ntuj hlub pev cov neeg txhaum,
nyem no mus txog thaum peb lub caij dua.
Ua li.

5. Kuv Ntseeg Txog Tswv Ntuj

Kuv ntseeg txog Tswv Ntuj, yog Leej Txiv muaj hwj huam tag nrho, yog tus tsim ntuj tsim teb.
Kuv ntseeg txog Yes Xus Pleev, yog Tswv Ntuj Leej Tub twm zeej, yog peb tus Huab Tais.
Leej Ntuj Plig Ntshiab ua kom nws xeeb los ua neeg, nws yug ntawm nkauj ntshiab Mab Liab los.
Lub caij Pis Las Tos ua nom, Yes Xus raug luag hiam thiab ntsia saum Ntoo Cuam.
Nws tuag mus zwm av, mus txog ntuj txias teb tsaus, hnub peb Yes Xus sawv hauv cov tub tuag rov los.
Nws nce mus lawm saum Ntuj, zaum ntawm Leej Txiv phab xis.
Nws yuav rov los txiav txim rau ib zeej tsoom neeg ciaj neeg tuag.
Kuv ntseeg txog Leej Ntuj Plig Ntshiab.
Ntseeg txog lub Koom Txoos Ntshiab cia rau lub qab ntuj neeg, ntseeg txog tsoom Leej Ntshiab sib koom Ntuj lub txiaj ntsim.
Ntseeg txog kev daws txhaum.
Ntseeg txog Leej Neeg lub cev kev sawv rov los.
Ntseeg txog muaj txoj sia nyob mus li.
Ua li.

6. Huab Tais Ntuj Kaum Lo Lus Qhia

Huab Tais Ntuj qhia 10 Lo Lus no:
1. Koj yuav teev Huab Tais Ntuj ib tug xwb, thiab koj yuav nyiam Huab Tais Ntuj tshaj tas puas tsav yam.
2. Koj yuav hwm Huab Tais Ntuj lub npe.
3. Koj yuav caiv Huab Tais Ntuj hnub.
4. Koj yuav hwm koj niam koj txiv.
5. Koj tsis txhob tua neeg.
6. Koj tsis txhob zes luag poj luag sev.
7. Koj tsis txhob ua  tub sab tub nyiag.
8. koj tsis txhob dag rau luag tej.
9. Koj tsis txhob tso koj lub siab ntshaw zes luag poj luag sev.
10. Koj tsis txhob tso koj lub siab ntshaw ua tub sab tub nyiag.

7. Lub Koom Txoos Tsib Lo Lus Qhia

1. Koj yuav teev Ntuj thiab tsis txhob ua hauj lwm hnyav nyob hauv Hnub Chiv thiab Hnub Caiv.
2. Koj yuav yoo mov thiab yoo nqaij nyob hauv hnub caiv.
3. Koj yuav txais lub Cim Daws Txhaum, yam tsawg ib xyoos ib zaug, thiab txais lub Cim Yug, yam tsawg ib xyoos ib zaug, nyob hauv lub Caij Hla.
4. Koj yuav pab lub Koom Txoos raws li koj pab tau.
5. Koj yuav tsum txais lub Cim Cog Lus raws lub Koom Txoos txoj cai.

8. Kuv Lees Txhaum

Kuv lees txhaum ntawm Tswv Ntuj muaj hwj huam, ntawm tsoom kwv tij sawv daws.
Kuv lub siab xav txhaum, kuv lub ncauj hais txhaum, kuv lub cev ua txhaum.
Li ntawd, kuv vam txog nkauj ntshiab Mab Liab, Ntuj cov Tshiab, cov Leej Ntshiab, thiab tsoom kwv tij sawv daws, pab thov Huab Tais Tswv Ntuj rau kuv.
Thov kom Tswv Ntuj hlub peb, daws peb cov txhaum, thiab coj peb mus txog txoj sia nyob mus li.
Ua li.

9. Zaj Tu Siab

Kuv tus Huab Tais, koj lub siab zoo tas nrho, koj zoo nyiam tas nrho.
Neeg lub txhaum tsis ntxim koj lub siab.
Kuv tseem ua txhaum rau koj, kuv tu siab nrho.
Kuv tsis xav txhaum lwm zaus, thiab kuv xav them txim.
Koj pub txiaj ntsim pab kuv.
Ua li.

10. Zaj Ntseeg

Kuv tus Huab Tias, koj tsis txawj yuam kev, koj tsis xav kom peb yuam kev.
Kuv ntseeg tas ib puas tsav yam koj qhia rau peb,
kuv ntseeg tas ib puas tsav yam lub Koom Txoos qhia rau peb.

11. Zaj Tso Siab

Kuv tus Huab Tais, koj cog lus hais tias koj yuav pub Ntuj txiaj ntsim rau peb tseem nyob ntiaj teb no, thaib koj yuav pub peb tau nyob zoo mus li nyob saum Ntuj.
Kuv tso siab hais tias, koj yuav nco ntsoov txog koj los lus, thiab koj yuav ua raws li koj lo lus.

12. Zaj Nyiam

Kuv tus Haub Tais, koj zoo tshaj tas ib puas tsav yam, kuv nyiam koj tshaj tas ib puas tsav yam, koj xav kom peb nyiam luag tej, kuv nyiam luag tej ib yam li kuv nyiam kuv. 

13. Kuv Tso Kuv Txoj Sia

Kuv tso kuv txoj sia rau hauv koj txhais tes, kuv tus Huab Tais. Tswv Ntuj qhia qhov tseem ceeb, koj yog tus cawm peb. Peb tus Vaj, koj txuag peb xws li txuag lub ntsiab muag. Ntuj Txiv, koj nthuav tis, peb los nkaum hauv koj qhov ntxoov. Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, Huab Tais Leej Ntuj Plig, muaj koob meej nto moo lus, lub zim txwv no mus txog  fab lwm txheej, xws li txheej laus, thaud los. Amen.

14. Thov Tswv Ntuj Hu Neeg Tshaj Ntuj Lus

Huab Tais, koj xav cawm tas lub qab ntuj neeg,
koj xav kom tas lub qab ntuj neeg tuaj tshwm txoj kev tseeb ceeb.
Peb thov koj, koj xa neeg mus sau koj cov qoob loo.
Koj xaiv ib cov neeg siab loj siab kub.
Ua li mas koj lub Moo Zoo yuav txeem mus txog plaub ceg kaum ntuj,
tas txhia haiv neeg yuav paub koj uas koj yog tus Huab Tais tseem ceeb,
yuav paub Yex Xus uas nws yog koj tus tub,
nws yog peb tus Huab Tais Pleev,
nws ua Vaj kav lub ntuj lub teb mus txog txhiab niag tim puas xyoo.
Ua li.

15. Hwm Peb Leeg Huab Tais

Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, Huab Tais Leej Ntuj Plig,
muaj koob meej nto moo lug,
lub zim txwv no mus txog fab lwm txheej,
xws li txheej laus thaud los.
Ua li.

16. Thov Ntuj Thaum Noj Mov

Huab Tais, thov koj foom hmoov zoo rau peb, thov koj foom hmoov zoo rau cov txhiam laj txhiam xws peb txais ntawm koj txhais tes los. Amen.

17. Ua Huab Tais Tsaug

Tswv Ntuj muaj hwj huam, koj pub tas ib puas tsav yam zoo rau peb, peb yuav nco ntsoov koj txiaj koj ntsim mus li.

18. Poj Huab Tais

Poj Huab Tais! Koj ua niam hlub peb.
Koj nres peb txoj sia.
Koj ua peb lub neej tsim txiaj.
Koj ua peb lub siab tus.
Peb tuaj cuag koj.
Es Vas tej me nyuam khuam ntiaj teb no,
Es Vas tej me nyuam poob nram hav puv kua muag no.
Es Vas tej me nyuam kho siab tas nrho tuaj seev ntawm koj.
Aib! Niam pab peb puag saum ntuj, koj dauv ntsej muag los ntsia peb.
Thaum txog peb lub caij khuam ntiaj teb no tas lawm, koj muab koj plab lub txiv tsim txiaj Yes Xus rau peb xyuas.
Aib! Niam txawj zam txhaum, niam txawj hlob neeg.
Mab Liab, nkauj tsim txiaj zoo nyiam.

Translate »
Scroll to Top