HUAB TAIS YES XUS PIB LUB NEEJ TSHIAB, NWS TAU PIB ZOO LI CAS?

Peb tau hnov Huab Tais Yes Xus tau ua hauj lwm yees ntxwv nyob rau lub teb chaws His Xas Lais muaj ntau zaj, nws tuaj nrog peb nyob, nws tau hloov tej yam tshiab. Lub neej tsis yog lub qub, yog lub neej tshiab tiag. Yog kuv txais Huab Tais Yes Xus tuaj nyob hauv kuv lub neej, nws kuj hloov kuv lub neej ib yam tshiab, yog tiam neeg tshiab yog tiam neeg Tswv Ntuj. Hais li no kuj yog ib lub txiaj ntsim muaj paus muaj ntsis. Huab Tais Yes Xus tau ua piv txwv tias Huab Tais Yes Xus yog txoj kev kaj ntawm peb, yam li, Huab Tais Yes Xus kho cov neeg dig muag. Huab Tais Yes Xus yog lub zog ntawm peb, yam li, nws tau kho cov neeg mob zoo. Nws yog lub zog pab peb txhais ruam mus tom ntej, yam li nws tau kho cov neeg tuag ceg rov mus taus kev. Huab Tais Yes Xus yog tus Ntshiab, nws kho cov neeg mob ruas zoo. Huab Tais Yes Xus yog cov mov pub txoj sia, vim nws pub mov rau ntau txhiab leej noj, xam tau tias Tswv Ntuj los txog peb coov ntseeg txhua txhia qhov.

Peb Hmoob yog ib haiv neeg me me. Tsis muaj lub npe nyob hauv luag tej teb chaws. Tsis kav peb kuj tau txais tej yam tshiab tuaj ntawm Huab Tais tuaj. Yam li peb yog tib neeg Ntuj xaiv, tiam neeg txhim Ntuj lub txiaj ntsim nrog peb nyob pov hwm peb. Vim huab tais Yes Xus nrog peb nyob nraim, nws tau kho peb cov neeg mob ntau tus kom zoo, tiam sis peb qhov muag tsis pom peb yuav ua li cas?

Peb mloog raws li Huab Tais Yes Xus cov lus qhia thiab peb coj. Vam txog Huab Tais Yes Xus pab, thiab nres peb lub neej tas txhia yam.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top