LUB CIM COG LUS YOG DAB TSI?

Tswv Ntuj tsim neeg kom muaj nkawm, txiv neej thiab poj niam yog ib tug, muaj vaj huam sib luag, thaum nkawd sib qaws ua neej tsis muaj leej twg yuav tshem tau.  Vim tus txiv neej nws ntshaw tus poj niam, tus poj niam nws ntshaw tus txiv. Nyob hauv neeg yeej zoo li ntawd. Tus txiv tsis loj dua tus poj niam, tus poj niam tsis loj dua tus txiv, nkawd sib txig ib yam, nkawd yuav sib nrauj tsis tau. Tus txiv xav yuav niam yau los tsis tau, tab txawm nyob hauv qee haiv neeg lawv muaj tej txoj cai sib nrauj, los yuav niam yau. Yam li peb haiv Hmoob yogi b haiv nyiam yuav ntau tus poj niam, los sib nrauj. Kuj yog vim lawv tsis paub kev nyiam tuaj ntawm Tsvw Ntuj tuaj. Peb kuj tsis yog ib yam tsiaj uas yuav sib cuag muaj caij muaj nyoog ua li cas los tau, tiam sis peb yog neeg, thaum peb xav ua yam twg, los yog tsa cuab tsa yim, peb yuav xav kom tob raws li Tswv Ntuj xav. Peb sim saib seb Tswv Ntuj nyiam peb tas nrho, nws yeem xa nws Leej Tub tuaj kom tau daws tas txhia yam. Ob tug niam txiv sib yuav, nkawd yuav sib cog lus zoo. Vim Tswv Ntuj yog tus saib nkawd. Nyob hauv lub Koom Txoos tau txais txoj kev ua txij ua nkawm zoo li no:

  1. Ua ntej sib yuav, yuav xav tswv yim, tsis yuav niam txiv xaiv, yus yuav xaiv raws li yus nyiam.
  2. Thaum yuav sib qaws, yuav tau ncua 3 lub lis piam, qhia Txiv Plig paub, nws yuav qhia kev ua neej.
  3. Sib nrauj tsis tau.
  4. Ua lub Cim Cog Lus.
  5. Txhob sib yuav thaum yau.
  6. Tus tsis ua lub Cim Cog Lus, tsis pub txais lub Cim Yug, phim peb yuav ua raws txoj cai. Peb yuav ua dab tsi thiaj li yog. Peb yuav txoj cai, ua raws txoj cai.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top