LUB CIM TIAG TES YOG DAB TSI?

“Kuv muab koj lo lus pub rau lawv, lub qab ntuj neeg thiaj li ntxub lawv, vim lawv tsis yog qab ntuj neeg tug, ib yam li kuv tsis yog qab ntuj neeg tug. Kuv tsis thov kom koj rho lawv hauv lub qab ntuj neeg mus, kuv thov kom koj txuag lawv ntawm tus Phem. Lawv tsis yog lub qab ntuj neeg tug ib yam li kuv tsis yog lub qab ntuj neeg tug. Thov koj qee lawv mus nyob hauv txoj kev tseeb: Koj lo lus yog qhov tseeb. Kuv xa lawv mus nyob hauv lub qab ntuj neeg, ib yam li koj xa kuv los nyob hauv lub qab ntuj neeg. Kuv rov qee kuv, kom lawv ntshiab tuaj nyob hauv qhov tseeb.” (Z 17: 14-19)

“Kuv yog tus tswv zov yaj, yog tus zoo tswv. Tus zoo tswv zov yaj siv nws txoj sia los pab nws cov yaj. Tus ntiav zov, nws tsis yog tswv, cov yaj tsis yog nws li, thaum nws pom hma tuaj, nws tso cov yaj pov tseg, nws khiav lawm. Hma muab cov yaj kwv mus, ua pab yaj tawg tas. Vim nws tsuas yog tus ntiav zov xwb, nws tsis txhawj dab tsi txog cov yaj. Kuv yog tus zoo tswv zov yaj. Kuv paub kuv cov yaj, kuv cov yaj paub kuv, ib yam li Leej Txiv paub kuv thiab kuv paub Leej Txiv. Kuv siv kuv txoj sia rau kuv cov yaj. Kuv tseem muaj ib co yaj uas tsis nyob hauv lub nkuaj no. Kuv yuav tsum coj cov ntawd mus thiab. Lawv yuav mloog kuv lub suab, ces yuav muaj ib pab yaj, thiab ib tug tswv zov xwb. Tos Leej Txiv nyiam kuv : yog vim kuv siv kuv txoj sia, thiab kuv muab txoj sia rov los rau kuv. Tsis muaj leej twg txo kuv txoj sia, yog kuv muab pub. Kuv muaj hwj huam siv tau kuv txoj sia, thiab muaj hwj huam muab tau kuv txoj sia rov los: Qhov no yog lo lus qhia kuv txais ntawm kuv Txiv los.” (Z 10: 11-18)

“Ntuj pub ntau yam txiaj ntsim, tiam sis yog tuaj ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg tuaj xwb. Muaj ntau txoj kab xwm, tab sis yog tuaj ntawm tib tug Huab Tais tuaj. Muaj ntau txoj hauj lwm, tab sis yog tib tug Tswv Ntuj ua cov hauj lwm ntawd nyob hauv txhua leej tib neeg. Ntuj pub Leej Ntuj Plig rau peb kom peb pab tau tsoom sid. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zaj lus thoob tsib rau lawv. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zag txuj ci rau lawv. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv muaj ib lub siab ntseeg. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj kho mob. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua hwj huam yees ntxwv. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua Yaj Saub. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj pom tias puas yog dab. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj hais ntau xeem lus. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj txhais ntau xeem lus. Tas ib puas tsav yam ntawd, yog Leej Ntuj Plig tib leeg ua, yog Leej Ntuj Plig tib leeg muab faib rau zeej tsoom sawv daws, raws li nws nyiam.

Ib yam li neeg lub cev: neeg muaj tib lub cev xwb : tab sis muaj tes, muaj taw, muaj ntau yam : txhua yam yog lub cev, txawm tias muaj ntau ces, los yeej yog tib lub cev xwb. Nyob hauv Leej Pleev kuj zoo li ntawd. Vim tias peb sawv daws tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig tib leeg, thiab nyob hauv tib lub cev xwb. Tswv Ntuj dhos tib neeg lub cev kom peb hwm tej yam tsis muaj tsim. Li ntawd tsis muaj ib yam uas tsis sib npuab nyob hauv lub cev. Tas txhua yam sib dhos zoo. Ntawm nej, mas nej yog Leej Pleev lub cev, nyias muaj nyias tug nyob hauv Leej Pleev. Nyob hauv lub Koom Txoos, Tswv Ntuj tsa tej tus ua Hauv Paus Xa Lus, tej tus ua Yaj Saub, tej tus ua Xib Hwb. Tseem muaj cov ua hwj huam yees ntxwv, cov tau lub txiaj ntsim kho mob, cov tsob hwb luag, cov tuav kev tswj fwm, thiab cov paub ntau xeem lus.” (1KLN 12: 4-28)

Ua ntej Huab Tais Yes Xus tau tsa 12 leeg ua Thwj Tim, tom qab los nws kuj tau tsa 72 leeg Thwj Tim ntxiv, thiab xa lawv mus tshaj Ntuj Lus, pub hwj chim rau lawv kom tau kho cov neeg mob thiab ntiab tas txhia yam dab tau.

Thaum Huab Tais Yes Xus yuav tuag, nws tau qhia kom lawv txawj tsim lub cim yug thiab muab hwj chim rau kom lawv txawj zam neeg cov txhaum tau nyob hauv Leej Pleev lub npe. Ziag no, nyob hauv lub Koom Txoos ua raws li Huab Tais Yes Xus ua. Lawv tseem tsa qee leej los ua thwj tim tshiab, kom tau pab HUab Tais mus ntxiv. Coj cov ntseeg kom ua ib pab, qhia lawv kom paub lub Moo Zoo, kom lawv txawj koom ua ib pab ib pawg nyob hauv Leej Pleev. Lawv yuav ua ntiaj teb qhov pom kev, thiab coj ntiaj teb neeg nyob hauv cov Cim Ntshiab, kom tau pab Tswv Ntuj haiv neeg. Lub Cim Tiag Tes tsa tej tus neg ua Leej Choj kom saib Tswv Ntuj haiv neeg, tus Leej Choj tsis muaj cai tsa cuab tsa yim, tiam sis nws ua sawv daws kwv tij nyob hauv lub Koom Txoos, tus tau txais lub hwj chim tswm tsuas yog Txiv Tswv Qhia xwb, tus pab Leej Choj nyob hauv lub txoos peb pom Leej Choj ua thaj txi Ntuj, yog tus pab sawv daws, tiam sis nws tsis yog tswv, tsuas yog tus coj ua xwb, tsis yog tus yuam. Peb tsuas muaj ib tug Xib Hwb xwb, yog Huab Tais Yes Xus.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top