TSWV NTUJ XAV KOM PEB TIG LOS NYIAM TSWV NTUJ

Tswv Ntuj yeej nyiam neeg mus li, tiam sis neeg tig nruab qaum rau Tswv Ntuj, neeg tsis nco txog Tswv Ntuj, neeg tsis nco txog Tswv Ntuj txoj kev hlub neeg li.

Tswv Ntuj xav kom neeg paub txog kev nyiam Tswv Ntuj, thiaj xa tej tus Yaj Saub tuaj qhia Tswv Ntuj txoj kev nyiam rau neeg.

Neeg yeej xav ntsoov txog ib tug yuav tuaj pab neeg dim ntawm txoj kev txom nyem, neeg tos ntsoov vam ntsoov txog txoj kev nyiam txoj kev kaj siab lug, zoo li tus Yaj Saub Zam ntxuav plig thaum nws tuaj, nws tau tshaj Tswv Ntuj txoj kev nyiam rau neeg, mas muaj coob leej uas lawv tos ntsoov tus yuav daws tas txhia yam, lawv kuj tau tig los yuav lub siab tshiab. Kuj tseem muaj tej tus tuaj nug tias Zam yog leej twg. Vim lawv xav paub txog tej xwm ntawd, tiam sis Zam teb rau lawv tias “Kuv tsuas yog ib lub suab qw nyob hauv teb chaws suab puam tias nej kho Huab Tais txoj kev kom ncaj tuaj.” (Z 1: 23)

Niaj hnub no neeg lub siab no xav kom tau nyob zoo mus li, tiam sis neeg yeej tsis xav yuav txoj kev nyiam, kom mus raws li Tswv Ntuj txoj kev nyiam, neeg txoj kev nyiam yog mus raws li neeg txoj kev nplua nuj nyob ntiaj teb no, neeg txoj kev nyiam nyob nrog neeg niaj hnub no. Yog nyiaj txiag ua neeg txoj kev nyiam tus tswv.

Cov kwv tij phooj ywg ntseeg sawv daws, peb yuav ua li cas peb thiaj yuav coj tau ib lub neej mus raws txoj kev nyiam tau! Peb yuav ua zoo li no “Peb yuav kub siab thov Ntuj pab peb, peb yuav ua neeg nquag mus mloog Ntuj Lo Lus, peb yuav maj mam xyaum coj peb lub neej mus raws kev nyiam”, peb coj lub neej kom mus raws li Huab Tais Yes Xus qhia, txhob coj lub neej raws ntiaj teb kev nyiam. Mas peb yuav ua raws li tus Hauv Paus Xa Lus Zam qhia tias “Cov zoo nyiam, nej txhob tso siab rau tas txhia zaj tswv yim. Nej yuav sim coj zaj tswv yim saib lawv puas tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj.”  (1 Z 4: 1)

Thaum peb ua ib tug neeg zoo thiab coj Ntuj Lo Lus peb kawg yuav coj lub neej mus raws kev ncaj xwb, peb yog ib co ntseeg peb yuav ua neeg muaj txoj kev nyiam mus li.

Huab Tai Yes Xus, koj yeej nyiam neeg tiag, koj thiaj tuaj yeem tuag ua tus coj neeg mus txog txoj sia nyob mus li. Kuv ua koj tsaug.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top