LUB CIM YUG YOG DAB TSI?

Ntau zaus, Huab Tais Yes Xus pub mov rau cov tshaib noj, raws li peb hnov hauv Zam ntawv Moo Zoo uas Huab Tais Yes Xus muab mov rau tsib txhiab leej noj.

Qhov no thiaj ua rau peb paub tias Huab Tais Yes Xus yog cov mov yug peb lub siab lub cev tiag. Peb yeej xav tau kev qhuab qhia thiab lub zog ntawm Huab Tais Yes Xus los ua peb tug. Kev zoo, kev nyiam tseeb yog Huab Tais Yes Xus, vim peb pom nws tuag nyob saum ntoo cuam, tsis yog vim yog cov neeg phem ntes nws, vim nws tuaj yeem mus thawj luag kom tau pab peb. Txoj kev nyiam no, Huab Tais Yes Xus tau pub rau peb yug peb txoj sia nyob hauv lub Cim Yug.

Huab Tais Yes Xus tau muab nws lub cev thiab cov ntshav los cawm peb, yog ib yam ntshiab tag nrho.

Peb qhov muag pom tsis tau tiam sis peb lub siab txawj pom txawj xav lawm. Tus tau txais Huab Tais Yes Xus lub cev, yog nws tsis muaj kev ntseeg nws yog tus thuam Huab Tais Yes Xus ntag. Peb yuav ceev faj lub caij peb txais lub Cim Yug, kom peb txhob poob hauv txoj kev txhaum. Peb yuav muab siab rau kom tau npuab Huab Tais Yes Xus yam li nws nyob hauv peb. Peb txais lub Cim Yug, peb zoo siab ua Huab Tais Yes Xus tim khawv tshaj lub Moo Zoo rau lwm tus tias Huab Tais Yes Xus tau yeej txoj kev tuag thiab muaj txoj sia nyob mus li. Peb txais lub Cim Yug, peb zoo siab nrog nws mus, tso siab rau nws. Tus txais lub Cim Yug, zoo siab npuab lwm tus tsim kev haum pheej, kev sib pab nyob hauv kev nyiam. Lub Cim Yug yog Huab Tais Yes Xus cov mov pub txoj sia rau peb, Huab Tais Yes Xus hais tias “Tus noj kuv lub cev nws yuav tsis tuag, nws yuav muaj txoj sia nyob mus li, hnub kawg kuv tsa nws sawv rov los.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top