TSWV NTUJ TXOJ KEV KHUV LEEJ

Kwv tij Hmoob, nyob hauv xyoo 1928 Huab Tais Yes Xus tawm los rau ib tug Leej Phauj haiv neeg Pos Kas hu ua Faus Tis Nas pom, ces xyoo 1930 nws thiaj pib sau cim xwm tseg thiab nthuav qhia rau sawv daws paub txog Tswv Ntuj txoj kev khuv leej.

Phauj Faus Tis Nas sau cim xwm tias: Tim 22 lub 2 hlis, 1931, thaum tsaus ntuj zuag, kuv nyob hauv kuv kem tsev, kuv pom Huab Tais Yes Xus hnav ib lub tsho dawb paug. Nws ib sab tes tsa siab foom hmoov zoo, ib sab tes tuav lub tsho ncaj ntawm hauv siab. Nyob ntawm lub tsho ncaj Huab Tais Yes Xus hauv siab, txawm muaj ob txoj sab loj loj; ib txoj liab, ib txoj daj lis. Huab Tais Yes Xus hais rau kuv tias ‘Koj kos ib tug duab zoo li koj tau pom no thiab sau hais tias: Yes Xus, kuv tso siab rau koj.’ Huab Tais Yes Xus qhia rau kuv tias txoj sab daj lis yog cov dej ntxuav cov ntsuj plig tso siab rau Yes Xus kom ntshiab, txoj sab liab yog cov ntshav yog cov ntsuj plig txoj sia. Ob txoj sab no yog Huab Tais Yes Xus txoj kev khuv leej tawm puag hauv Huab Tais Yes Xus nruab siab tuaj, yog thaum luag nkaug Huab Tais Yes Xus nyob saum tus Ntoo Cuam. Huab Tais Yes Xus hais tias ‘Tus nkaum hauv txoj kab sab no, nws tau txoj hmoov zoo vim tias Tswv Ntuj txhais tes yuav tsis ua dab tsi rau nws.’

Phauj Faus Tis Nas cim xwm ntxiv tias: Kuv pom ib qho ci loj loj, Tswv Ntuj nyob nruab nrab hauv qhov ci ntawd, ces kuv pom Yes Xus nyob hauv qhov ci ci ntawd thiab. Kuv pom Yes Xus ntsia saum tus Ntoo Cuam nyob hauv qhov ci ci ntawd. Tswv Ntuj xauj hauv peb tus Huab Tais cov qhov txhab tuaj rau ntiaj teb. Kuv mam to taub tias Tswv Ntuj foom hmoov zoo rau lub ntiaj teb los ntawm Yes Xus txoj kev hlub.

Phauj Faus Tis Nas sau ntxiv tias: Tm 13 lub 9 hlis, 1935, kuv pom ib tug Tshiab yog tus nqa Tswv Ntuj kev thoj chim, nws yuav luag tso xwv txheej rau ntiaj teb, ces kuv pib thov Tswv Ntuj twj ywm hauv nruab siab. Kuv tseem tab tom thov Tswv Ntuj li ntawd, nws cia li tsis muaj zog zuj zus, nws nqa tsis taus lub ntim rau xwv txheej lawm. Hnub tom qab, muaj ib lub suab qhia kuv tias “Koj yuav thov Ntuj raws li txoj saw Mab Liab. Koj yuav hais zaj ‘Peb Txiv’, ‘Koj nyob kaj lug Mab Liab’, ‘thiab zaj ‘Kuv Ntseeg’. Ntawm lub hlaws loj, koj yuav hais cov lus no ‘Leej Txiv tus nyob mus li, kuv cev koj Leej Tub zoo nyiam uas yog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev, nws lub cev, cov ntshav, thiab tus ntsuj plig rau koj kom tau txhiv peb ntawm peb cov txhaum thiab lub qab ntuj neeg cov txhaum’. Ntawm cov hlaws me, koj hais cov lus no tias ‘Tswv Ntuj, vim koj txoj kev hlub, Yes Xus thiaj txais kev txom nyem. Thov koj khuv leej peb thiab khuv leej lub qab ntuj neeg’. Txog thaum xaus, koj yuav hais 3 zaug tias ‘Tswv Ntuj tus ntshiab huv, Tswv Ntuj tus muaj hwj huam, Tswv Ntuj tus muaj txoj sia nyob mus li. Thov koj khuv leej peb thiab khuv leej lub qab ntuj neeg’.

Xyoo 1941 Txiv Plig Yos Xes Yas Xes Npos Kis coj Tswv Ntuj txoj kev khuv leej mus tshaj nyob As Mes Lis Kas teb thiab txhim tsa ib lub haum xeeb tshaj Tswv Ntuj txoj kev khuv leej.

Xyoo 1953 lawv pib tseb cov ntawv piav txog Tswv Ntuj txoj kev khuv leej rau txhua cheeb tsam muaj cov neeg ntseeg nyob. Tab sis txog xyoo 1958 tas lub ntiaj teb muaj kev kub ntxhov los ntawm kev tswj teb kav chaw, ces lub Tsev Ntshiab nyob Vas Tis Kas thiaj txwv tsis pub tshaj txog Tswv Ntuj txoj kev khuv leej vim tias muaj ntau cheeb tsam tau muab txhais yuam kev.

Txog xyoo 1978 lub Tsev Ntshiab nyob Vas Tis Kas thiaj mam tso cai kom rov tshaj txog Tswv Ntuj txoj kev khuv leej tau, thaum ntawd muaj Tswv Qhia Kas Los Vos Tis Las ua Vaj Qhia, yog Vaj Qhia Zam Paj Lug Ob.

Xyoo 2000 thaum hnub tim 5 lub 5 hlis, Vas Tis Kas pom zoo cia Hnub Chiv lub Lis Piam 2 caij Hla tshwj ua hnub cav txog Tswv Ntuj txoj kev khuv leej hu ua ‘Hnub Chiv ua hmoov Tswv Ntuj txoj kev khuv leej’.

Kwv tij Hmoob, hnub peb ua hmoov Tswv Ntuj txoj kev khuv leej, mas yog hnub pab kom peb muaj kev vam khom, kev tso siab, kev ntseeg, thiab kev zam txhaum. Peb pom tias yog vim Tswv Ntuj khuv leej peb, nws thiaj tso Leej Tub Twm Zeej nqes los tuag cawm peb hauv txoj kev tuag. Peb txais lub Cim Daws Txhaum thaum twg, mas Tswv Ntuj txoj kev khuv leej yuav ntws los nyob hauv peb.

Yog li nyob hauv hnub ua hmoov Tswv Ntuj txoj kev khuv leej, peb cov ntseeg hauv lub Koom Txoos yuav ua 2 yam no:

  1. Txais lub Cim Daws Txhaum, zov Huab Tais Yes Xus lub Cev hauv lub Cim Yug, thiab ua cov hauj lwm khuv leej lwm tus.
  2. Thov Ntuj pub txoj kev ntseeg rau peb, mas peb thiaj yuav muaj cuab kav tawm mus pab tau peb cov kwv tij nyob hauv txoj kev sis nyiam sis hlub, peb thiaj yuav ntsia pom Huab Tais Yes Xus nyob hauv peb cov phooj ywg, thiab peb thiaj yuav muaj lub siab nyiam tsob hwb cov neeg txom nyem.

Kwv tij, cov txwj laus hauv lub Koom Txoos tau taw txoj kab rau peb taug kom txoj kev ntseeg nyob hauv peb loj tuaj tias: qhov ib mas peb tsum paub txog Huab Tais Yes Xus thiab yoog raws Huab Tais Yes Xus tus piv txwv, qhov ob yog teev Ntuj thiab thov Ntuj txhua hnub tsis tseg raws li Leej Ntshiab Tes Les Xas nyob Kas Kws Tas hais tseg tias “Yog peb nquag thov Ntuj mas peb yuav muaj kev ntseeg, yog peb ntseeg lawm peb thiaj yuav muaj lub siab nyiam, thiab yog thaum peb muaj lub siab nyiam mas peb thiaj txaus siab tsob hwb lwm tus”, thiab qhov peb yog nquag mus txais lub Cim Daws Txhaum thiab Cim Yug.

Kwv tij, Huab Tais Yes Xus hais rau Phauj Faus Tis Nas tias “Thaum txog 3 teev, kuv yuav nchuav kuv txoj kev khuv leej rau lub ntiaj teb neeg thiab rau cov neeg muaj txhaum loj. Thaum ntawd, koj yuav thov tau txhua yam rau koj thiab rau lwm tus. Thaum ntawd, yog lub sij hawm pub txiaj ntsim rau ntiaj teb.” Huab Tais Yes Xus kuj tau cog lus tias nws yuav pub txiaj ntsim ntau rau tus neeg hais zaj thov Ntuj ‘Tswv Ntuj txoj kev khuv leej’ tias “Leej twg hais zaj thov Ntuj no, yuav tau txais kuv txoj kev khuv leej thaum nws tso lub ntiaj teb tseg. Cov Leej Choj yuav qhia rau cov neeg muaj txhaum tias zaj thov Ntuj no yuav pab tau lawv thaum txog lawv hnub kawg. Txawm yog ib tug neeg muaj txhaum loj, yog nws hais zaj thov no ib zaug, mas nws yuav tau txais txiaj ntsim ntawm kuv txoj kev khuv leej tsis txawj kawg. Kuv xav pub txiaj ntsim ntau tshaj rau cov neeg uas tso siab rau kuv txoj kev khuv leej.”

Huab Tais Yes Xus hais ntxiv tias “Thaum muaj ib tug neeg yuav tso lub ntiaj teb tseg, yog muaj neeg hais zaj thov no pab nws, mas kuv yuav sawv nruab nrab ntawm kuv Txiv thiab ntawm tus neeg ntawd. Kuv yuav tsis ua tus txiav txim rau nws, tab sis kuv yuav muab kuv txoj kev khuv leej los cawm nws.”

Kwv tij, thaum txog 3 teev, peb hais zaj thov Ntuj ‘Tswv Ntuj txoj kev khuv leej’ mas peb yuav hais ib co lus thov tias:

Yes Xus, koj txoj sia tu, tab sis koj yog lub qhov txhawv txoj sia yug peb tej ntsuj plig. Koj txoj kev khuv leej yog lub hiav txwv ntws los rau lub ntiaj teb neeg. Koj txoj kev khuv leej yog lub qhov dej txhawv yug txoj sia. Koj muab koj los txhiv lub ntiaj teb neeg.

Hais li no tas, yuav hais 3 zaug tias:

Cov ntshav thiab cov dej tawm hauv Yes Xus nruab siab los, yog lub qhov txhawv txoj kev khuv leej rau peb. Kuv tso siab rau koj.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top