XYAUM UA LUB NEEJ DAWB HUV

Kwv tij, cov lus nram no yog Mim Yaj txhais ib ntu hauv phau ntawv ‘The New Saint Joseph Baltimore Catechism (1969)’ los. Yog hais txog ‘xyaum ua lub neej dawb huv’, peb los xyaum ua ke:

Tus neeg ncaj ncees thaum nws mus daws txhaum, nws yuav ua neeg me, hais ncaj ncaj, thiab hais kom tag yam nws tau ua (humble, sincere, entire) li no: yog yus tau ua txhaum los tau ua ib qho yuam kev, mas yus lees zoo zoo hais tias “Kuv ua tsis yog lawm, kuv txhaum lawm”, tsis tas yuav piav ub piav no tias vim ub vim no yus thiaj yuam kev; yus yuav tsis txhob dag, tab sis tsuas hais qhov muaj xwb; yus yuav hais kom tas tsis txhob zais tej yam cia.

Muaj ib txhia neeg lawv tsis yog teev Tswv Ntuj, tiam sis lawv teev tej yam xws li teev mlom, teev nyiaj txiag, teev kev txawj kev ntse, teev txoj kev xav kom luag cav txog yus xwb.

Kev txhaum yog zoo li cov cag uas hlav tob tob rau hauv neeg nruab siab. Vim li ntawd thiaj ceeb ceeb laj rho tau kev txhaum pov tseg kawg li. Cov kev txhaum tseem ceeb muaj 7 yam yog li no: 1. Kev muab hlob (pride) 2. Kev ntshaw luag tug, (Covetousness or greed) 3. Kev ua plees ua yi (lust) 4. Kev npau taws (anger) 5. Kev hu dab (gluttony) 6. Kev khib (envy) 7. Kev tub nkeeg (sloth)

Ntawm xya yam tseem ceeb no txhawv tas puas tsav yam kev txhaum kev phem uas neeg nruab siab xav tau thiab neeg pheej ua.

Yus puas muaj lub siab nyiam Tswv Ntuj tiag? Yog yus xav nyiam Tswv Ntuj tas siab tas ntsws, tas zog tas tswv yim; mas yuav tsum muaj ob yam tseem ceeb uas yus niaj hnub ua:

1. Yuav tsum niaj hnub mob siab teev Ntuj tsis tseg, teev Ntuj hauv vaj hauv tsev, hais Saw Mab Liab, los yog mus xyuas Huab Tais Yes Xus hauv lub Cim Yug tom tsev teev Ntuj, los yog mus koom Thaj Txi Ntuj niaj hnub thiab Hnub Chiv.

2. Yuav tsum xyaum ua tej yam nyuaj los pub rau Ntuj them txim txhaum. Tej zaum yuav tau yoo tej yam yus nyiam nyiam noj, los tseg tej yam yus nyiam nyiam ua. Tej zaum yuav tau ua tej yam yus tsis xav ua kiag li. Muab tej ntawd los cev rau Ntuj.

Peb yog ib tug neeg ntseeg, peb yuav tau ntseeg thiab nyiam thiab tso siab rau Tswv Ntuj ib leeg. Txawm yuav nyiam muaj li cas los peb ntsia ntsoov Tswv Ntuj thiab peb pe hawm nws ib leeg xwb. Muaj ib txhia neeg lawv lam hais tias lawv ntseeg Ntuj, tiam sis lawv tsis tso siab rau Tswv Ntuj. Lawv tseem niaj hnub mus nrhiav neeb nrhiav yaig, mus saib saub, saib tes, saib hauj sam, los ua lwm yam teev hawm cuav. Yog yus ua li ntawd yus ua txhaum rau txoj kev ntseeg Ntuj lawm.

Yog peb xav xyaum ua neeg tsim txiaj neeg zoo, yog peb xav zam kom dhau kev ua txhaum, ntau zaus peb yuav tau xaiv phooj xaiv ywg, xaiv txoj kev qhov chaw peb mus, los yam khoom peb siv. Yog yus mus poo tau tus neeg tub sab ces yus xyaum tub sab, mus poo tau tus haus dej haus cawv ces yus xyaum haus dej haus cawv, mus poo tau tus plhom moj ua hluas ces yus xyaum zaj ntawd. Yog yus mus nkag hauv qhov chaw niam ntiav liab qab, ces kawg yuav ua phem ua qias, yog yus nkag hauv qhov chaw haus dej haus cawv, ces kawg yuav ua neeg quav dej quav cawv. Yog yus xav tseg yeeb tseg tshuaj tseg luam yeeb, txhob muas los tso rau ntawd.

Yog yus xav xyaum ua ib tug neeg dawb huv, ntau zaus yuav tau xaiv qhov zoo ua, txawm yuav nyuaj me ntsis los yeem ua qhov ntawd. Xws li ib tus me tub, nws tus phooj ywg xav kom nkawd mus saib xyam. Tiam sis tib lub sij hawm ntawd yog lub caij mus daws txhaum thiab. Nws txiav txim hais tias yuav mus daws txhaum tso.

Thaum peb ua txhaum yog zoo cuag li peb xuas ntsia hlau los ntsia Yes Xus rau saum ntoo cuam ntag. Ua li peb puas hlub Yes Xus, puas xav ua kom nws txhob txom nyem dhau?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top