TIM 2 LUB 10 HLI – COV TSHIAB POV HWM (THE HOLY GUARDIAN ANGELS)

Cov Tshiab pov hwm yog ‘cov plig’ Huab Tais Ntuj tsim los pov hwm tsom kwm tib neeg thiab coj neeg kom dhau tej xwv txheej nyob hauv sab ntsuj plig.

Muaj ntau zaus, peb ntxhov siab los yog zoo li yuav muaj xwv txheej dab tsi tshwm raug peb, mas zoo li peb hnov tej lub suab nrov hauv peb lub tswv yim los qhia rau peb. Lub suab no cov neeg ntseeg hais tias yog tus Tshiab pov hwm lub suab.

Nyob hauv Ntawv Ntshiab, peb paub txog tus Tshiab Las Fais (Raphael) yog tus pov hwm Tos Npias, peb paub tias tus Tshiab Miv Kas (Michael) yog tus pov hwm haiv neeg His Xas Lais.

Mas Tais sau nyob hauv nws phau ntawv Moo Zoo txog Huab Tais Yes Xus qib lus li no “Nej ceev faj, tsis txhob thuam ib tug me nyuam yaus li. Kuv hais rau nej li ntawd, vim nyob saum ntuj, cov Tshiab zov lawv ntsia ntsoov kuv Txiv nyob saum ntuj lub ntsej muag mus li” (MT18: 10), txhais tias Huab Tais Yes Xus qhia meej tseeb rau peb tias peb sawv daws ib leeg yeej muaj ib tug Tshiab saib xyuas pov hwm peb.

Nyob hauv Koom Txoos cov lus qhia zeem tseeb tias ‘Thaum tus neeg twg txais Cim Ntxuav lawm, tus neeg ntawd yuav muaj ib tus Tshiab nrog nraim nws, nyob nrog nws mus li. Tus Tshiab ntawd yuav pov hwm nws, tsom kwm nws thiab coj nws mus kom txog txoj sia nyob mus li’ (CCC336).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top