HNUB CHIV TSHAJ NTUJ LUS 2023 (WORLD MISSION SUNDAY 2023)

Nyob hauv hnub tim 22 tub 10 hli tas los no yog Hnub Chiv tshaj Ntuj Lus. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau hais tseg tias nyob hauv xyoo no lo lus Vaj Qhia xaiv los ua lub ntsiab yog lo lus ‘lub siab kub lug, taw tshais ruam mus ua ke’ raws li zaj ob tug thwj tim mus tom lub zos Es Mas Ws hauv Lus Kas Ntawv Moo Zoo (LK 24: 13-35). Nkawd lub siab ntxhov hnyo thiab qaug zog, tab sis thaum nkawd nrog Leej Pleev tham thiab pom Leej Pleev ntais lub ncuav mov, ces nkawd lub siab kub lug, nkawd thiaj sawv tsees mus tshaj rau Yes Xus cov thwj tim tom Yes Lus Xas Les tias Huab Tais sawv rov los lawm.

Vaj Qhia hais tias lub Moo Zoo qhia rau peb paub tias muaj tej yam hloov nyob hauv ob tug thwj tim ntawd; nkawd lub siab kub lug hauv nrog cev thaum nkawd mloog Huab Tais Yes Xus txhais cov ntawv, nkawd qhov muag qhib plho thaum nkawd zeem tau Huab Tais Yes Xus, thiab nkawd tshais ruam rov mus Yes Lus Xas Les. Peb yam xwm no kuj tau tsom txog cov tub tshaj Ntuj Lus cov hauj lwm tawm rooj mus tshaj lub Moo Zoo thiab. Ntawm peb mas peb muaj peev xwm ua kom peb lub siab rov kub lug txog kev tshaj lub Moo Zoo nyob hauv lub zim txwv no tau.

1. Tswv Ntuj Lo Lus kaj peb thiab hloov peb lub siab raws li lo lus ob tug thwj tim hais tias ‘thaum nws hais lus rau wb tom kev thiab nws txhais ntawv rau wb, mas wb lub siab kub lug hauv nrog cev’.

Ob tug thwj tim tawm hauv Yes Lus Xas Les mus rau lub zos Es Mas Ws, nkawd ntsej muag ntshaus vim Huab Tais Yes Xus tuag lawm. Nkawd vam tias Huab Tais Yes Xus yog tus yuav txhiv haiv His Xas Lais, tab sis qhov nkawd tau txais tsuas yog pom Huab Tais Yes Xus tuag saum Ntoo Cuam, nkawd kev vam yaj ntshis mus.

Thaum nkawd sib tham txog tej xwm ntawd, mas Huab Tais Yes Xus caum tau nkawd thiab nrog nkawd mus kev ua ke xws li thaum Huab Tais Yes Xus hu cov thwj tim thawj lwm. Thaum nkawd lub siab ntxhov hnyo, Huab Tais Yes Xus los ntsib nkawd thiab nrog nkawd koom taug kev. Vim Huab Tais Yes Xus khuv leej peb tas nrho mas Huab Tais Yes Xus tsis ceeb laj nrog peb nyob, txawm tias peb ntog, peb ua xyem xyav, peb qaug zog, peb tag kev cia siab, peb xav rau fab tsis zoo; mas thiaj ua rau peb txia ua tus ruam thiab ntseeg qeeb.

Niaj hnub no tus Huab Tais sawv rov los nrog nraim nws cov thwj tim tshaj Ntuj Lus thiab nws nrog lawv tshais ruam mus ua ke, tshwj xeeb yog thaum cov thwj tim lub siab ntxhov, qaug zog, ntshai txog tej xwm phem nyob ncig lawv thiab yuav los ntxoov lawv; yog li mas txhob cia kev vam khom no raug nyiag mus. Huab Tais Tswv Ntuj yog tus loj tshaj cov teeb meem peb ntsib hauv txoj kab xwm tshaj lub Moo Zoo, vim txoj kab xwm no yog Huab Tais Yes Xus txoj, peb tsuas yog ib tug tub txib tsis muaj nqi uas ua qhov peb yuav ua tau xwb.

Huab Tais Yes Xus tus sawv hauv qhov tuag rov los, nws nrog nej nyob mus li, nws pom nej lub siab dav thiab qhov nej qee lub neej los pab nws tshaj lub Moo Zoo rau lub ntiaj teb neeg. Txhua hnub peb yeej tsis tau nyob ntsiag ntsiag thiab nyob kaj lug, tab sis thov peb sawv daws txhob hnov qab txog Huab Tais Yes Xus lo lus hais rau nws cov phooj ywg ua ntej yuav raug kev txom nyem tias “Kuv hais tej ntawd rau nej kom nej nyob thaj yeeb hauv kuv. Nej yuav raug luag hiam hauv lub qab ntuj no, tab sis nej ua siab loj mog. Kuv twb yeej lub qab ntuj neeg lawm” (Z 16: 33).

Ob tug thwj tim tau mloog Huab Tais Yes Xus txhais cov ntawv txij Mais Xes los txog cov Yaj Saub, mas nkawd lub siab dhia cuag cas. Thaum nkawd qhia kev ntxhov siab rau Huab Tais Yes Xus tas, mas nkawd lub siab kub lug cuag hluav taws. Huab Tais Yes Xus yog Lo Lus muaj sia, Huab Tais Yes Xus tib tug ua tau kom peb lub siab kub lug hauv nrog cev; xws li Huab Tais Yes Xus tau ua rau ob tug thwj tim no.

Yog vim li hais los no, peb thiaj to taub Leej Ntshiab Zes Laus lo lus hais tias ‘leej twg tsis paub Ntawv Ntshiab mas nws kuj tsis paub Leej Pleev’. Yog tsis muaj Huab Tais Yes Xus txhais rau peb, mas peb yuav tsis to taub Ntawv Ntshiab; yog tsis muaj Ntawv Ntshiab mas peb kuj yuav tsis to taub Huab Tais Yes Xus txoj hauj lwm thiab tsis paub txog Yes Xus lub Koom Txoos. Yog li mas kev paub Ntawv Ntshiab thiaj tseem ceeb rau cov neeg ntseeg thiab kev tshaj Leej Pleev cov lus, tsis li ntawd mas peb yuav tshaj txog dab tsi rau lwm tus. Qhov peb yuav tshaj yog Huab Tais Yes Xus lub tswv yim thiab cov hauj lwm. Yog peb lub siab txias li daim txiag zeb mas peb puas yuav ua kom lwm tus lub siab kub cuag hluav taws tau!

Yog li mas thov peb txaus siab koom nrog tus Huab Tais sawv rov los taug tib txog kev ua ke, mloog saib Huab Tais Yes Xus txhais cov Ntawv Ntshiab li cas rau peb, thov Huab Tais Yes Xus hlawv peb lub siab kom kub lug tuaj, thov Huab Tais Yes Xus qhib peb lub siab thiab hloov peb lub tswv yim kom peb muaj Leej Ntuj Plig lub hwj chim thiab kev thoob tsib, mas peb thiaj yuav tshaj tau Huab Tais Yes Xus kev cawm rau lub qab ntuj neeg.

2. Huab Tais Yes Xus hauv lub Cim Yug yog lub hauv paus hauv ntsis ntawm kev tshaj Ntuj Lus raws li lo lus sau tseg tias ‘ces nkawd qhov muag qhib plho, nkawd zeem tau Yes Xus’.

Qhov tseeb mas Tswv Ntuj Lo Lus ua rau nkawd lub siab kub lug, nkawd thiaj hais kom tus neeg nrog nkawd mus kev ua ke ntawd nrog nkawd so ua ke thaum yuav tsaus ntuj. Thaum lawv yuav noj mov, tus neeg ntawd tuav lub ncuav mov, nws hais zaj foom hmoov zoo thiab muab lub ncuav mov ntais, mas nkawd qhov muag qhib plho, nkawd zeem tau tias tus neeg ntawd yog Huab Tais Yes Xus. Yam ua kom nkawd zeem tau mas yog tus yeeb yam Huab Tais Yes Xus ua; tuav lub ncuav mov, foom hmoov zoo rau, muab ntais thiab faib rau nkawd. Nyob hauv cov Yus Das mas tus txiv tsev yeej ib txwm ua cov kab ke no, tab sis ntawm Huab Tais Yes Xus mas nws ua nyob hauv Leej Ntuj Plig lub txiaj ntsim, Huab Tais Yes Xus ua kom nkawd nco txog thaum Huab Tais Yes Xus ua kom cov ncuav mov ntsu tuaj thiab kom nkawd nco tau tias Huab Tais Yes Xus cev nws ua cov txim txi Ntuj nyob saum tus Ntoo Cuam; qhov no yog lub Cim Yug. Thaum nkawd zeem tau Huab Tais Yes Xus mas Huab Tais Yes Xus ploj ntais ntawm nkawd xub ntiag lawm, qhov no mas peb paub qhov tseeb txog peb txoj kev ntseeg tias Leej Pleev yog lub ncuav mov raug ntais faib rau cov thwj tim thiab cov thwj tim tau noj lub ncuav mov, mas thiaj tsis muaj tus twg pom Leej Pleev ntxiv lawm; vim tias ziag no Leej Pleev tau mus nyob hauv nkawd lub siab lawm, nkawd lub siab thiaj kub lug hauv nrog cev tuaj,nkawd nyob tsis taus mas thiaj yuav tawm mus tshaj rau sawv daws txog qhov nkawd tau ntsib tus Huab Tais sawv rov los. Li ntawd, Leej Pleev tus sawv rov los thiaj yog tus ntais lub ncuav mov thiab tseem yog lub ncuav mov raug ntais faib rau peb sawv daws. Yog li sawv daws thiaj raug hu los coj lub neej zoo li Huab Tais Yes Xus lub thiab sawv daws raug hu los nyob hauv Huab Tais Yes Xus.

Nyob ntawm no, peb yuav nco tias kev ntais peb lub ncuav mov faib rau cov neeg tshaib noj nyob hauv Leej Pleev lub npe, yog tsoom neeg ntseeg txoj hauj lwm. Loj tshaj ntawd yog ntais lub mov mog hauv lub Cim Yug uas yog Leej Pleev lub Cev, yog txoj hauj lwm loj dua, vim lub Cim Yug yog lub hauv paus hauv ntsis hauv Koom Txoos txoj sia thiab cov hauj lwm.

Raws li Vaj Qhia Npes Nes Dis 16 tau zeem tseeb tias ‘peb tsis muab lub siab nyiam cav txog lub Cim Yug zais cia rau peb xwb, vim tias lub Cim Yug hu peb kom cia sawv daws tau cav txog thiab. Yam lub ntiaj teb ntshaw yog Tswv Ntuj kev nyiam, kev ntsib Leej Pleev thiab ntseeg txog Yes Xus. Vim li ntawd, lub Cim Yug thiaj tsis yog Koom Txoos txoj sia thiab txoj hauj lwm lub hauv paus hauv ntsis xwb, tseem yog lub Koom Txoos kev tshaj Ntuj Lus lub hauv paus hauv ntsis thiab’.

Yog kom peb txi txiv mas peb tsum nyob hauv Huab Tais Yes Xus. Peb yuav nyob tau hauv Huab Tais Yes Xus, mas kawg yog peb tsum teev Ntuj txhua hnub, tshwj xeeb mas yog thaum peb hwm lub Cim Yug. Thaum peb nyob ntsiag ntsiag ntawm Huab Tais Yes Xus hauv lub Cim Yug, mas yog peb xyaum nyob nrog Huab Tais Yes Xus. Cov thwj tim tshaj Ntuj Lus yuav ua li ntawd mas lawv thiaj yuav nyob tau hauv Huab Tais Yes Xus. Thov kom peb muaj siab ntshawv nyob hauv Huab Tais Yes Xus xws li ob tug thwj tim hais rau Huab Tais Yes Xus tias “Lub hnub yuav poob qho lawm, nrog wb nyob mas!”

3. Cia peb txhais taw coj peb kev mus tshaj rau lwm tus txog Leej Pleev sawv rov los.

Tom qab nkawd zeem tau Huab Tais Yes Xus lawm, nkawd sawv tsees rov mus Yes Lus Xas Les. Nkawd maj mus faib kev zoo siab rau cov thwj tim txhais tias kev zoo siab xyiv fab rau lub Moo Zoo nyob puv npo hauv cov neeg tau pom Huab Tais Yes Xus lub siab thiab lub neej. Cov neeg yeem cia Huab Tais Yes Xus ua tus txhiv lawv, mas lawv ua neeg twj lij tsis poob ua qhov txhawm qhev, lawv dim hauv kev tu siab, lawv tsis kho siab, lawv tsis nyob ua ntsuag; tab sis lawv yuav muaj kev xyiv fab nyob hauv Huab Tais Yes Xus. Peb yuav tsis pom Huab Tais Yes Xus tus sawv rov los tau yog peb tsis rauv lub cub tawg hauv peb siab kom cig, kom peb lub siab kub lug xav tawm mus qhia txog Huab Tais Yes Xus rau lwm tus. Yog li thawj txoj hau kev thiab yog txoj hau kev tseem ceeb hauv cov hauj lwm tshaj Ntuj Lus thiaj yog yuav tsum xub paub Leej Pleev tus sawv rov los tso, mas lawv lub siab thiaj yuav muaj hluav taws thiab Huab Tais Yes Xus qhov pom kev, ces lawv yuav ua tau tim khawv nyob hauv lawv txoj sia mus li, txawm tias lawv raug xwv txheej los lawv poob rau qhov tsaus, lawv yuav tsis tso kev tshaj Ntuj Lus pov tseg.

‘Tshais ruam mus’ yog daim duab ntuas peb txog txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus rau lub qab ntuj neeg, yog txoj kab xwm Huab Tais sawv rov los hais rau lub Koom Txoos kom tawm mus tshaj lub Moo Zoo txog npoo ntiaj teb. Niaj hnub no neeg lub cuab raug kev ntsaj muaj qhov txhab ntau dua yav tas los vim kev tsis ncaj ncees, kev sib tawg ua pab ua pawg, kev tsov rog; yog li lub cuab neeg thiaj vam txog lub moo hais txog kev thaj yeeb thiab Leej Pleev kev cawm. Txhua tus neeg muaj cai txais lub Moo Zoo, txhua tus neeg ntseeg muaj txoj kab xwm tshaj lub Moo Zoo. Tsoom ntseeg tsis yog tus tsa txoj cai tshiab tab sis tsoom ntseeg yog tus faib kev xyiv fab rau lwm tus, yog tus taw lub ntuj tshiab rau lwm tus, yog tus caw lwm tus los koom rooj qav lom zem.

Kev hloov siab tshiab yog lub hom phiaj loj tshaj hauv kev tshaj Ntuj Lus raws li Leej Ntshiab Paj Lug hais tias Leej Pleev txoj kev nyiam taij peb tas zog vim peb nco ntsoov tias peb muaj ib tug sawv peb sawv daws chaw tuag (2KLN 5: 14). Leej Pleev kev nyiam muaj 2 sab: Leej Pleev kev nyiam peb hu peb kom los nyiam Tswv Ntuj, thiab Leej Pleev kev nyiam peb kom lub Koom Txoos plhis dua tshiab thiab hluas mus li vim txhua tus neeg hauv lub Koom Txoos tau txais tib txog hauj lwm yog tshaj Leej Pleev lub Moo Zoo vim peb tso siab rau lo lus tias ‘Leej Pleev sawv peb sawv daws chaw tuag, kom cov neeg ciaj txhob nco txog lawv xwb, lawv yuav tsum nco txog tus sawv lawv chaw tuag uas tau sawv rov los” (2KLN 5: 15). Peb sawv daws muaj feem nyob hauv txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus tau; yog nyob hauv peb kev teev Ntuj thiab peb cov hauj lwm, yog nyob hauv peb kev faib cuab tam, yog nyob hauv peb kev ris qhov txom nyem, yog nyob hauv kev ua tim khawv. Cov koom haum pab lub Koom Txos tshaj lub Moo Zoo yog cov twj pab txhawb kev tshaj Ntuj Lus hauv sab yaj thiab sab yeeb. Vim li no nyob hauv Hnub Chiv tshaj Ntuj Lus thiaj muaj kev sau nyiaj txhawb lub pwm tsav tshaj Ntuj Lus.

Lub Koom Txoos txoj kab xwm tshaj Ntuj Lus ib txwm nqua hu sawv daws kom sib tuav tes tshaj Ntuj Lus ua ke tsis hais tus loj los tus yau. Qhov no yog ib lub hom phiaj tseem ceeb hauv lub Rooj Sab Laj tsoom Tswv Qhia (Synod) raws lub ntsiab tes ‘tuav tes ua tib txog hauj lwm nyob hauv tib tug’. Kev tshais ruam no tsis yog sib tw pom zoo txog qhov peb yuav ntseeg thiab ua, tsis yog pom zoo txog neeg kev sib txaus siab; tab sis yog sawv kev mus xws li ob tug thwj tim tau nrog Huab Tais Yes Xus taug kev mus Es Mas Ws, vim Huab Tais Yes Xus nyob hauv peb kom tau txhais Ntawv Ntshiab lub ntsiab rau peb thiab tau ntais lub ncuav mov cev rau peb, mas Leej Ntuj Plig lub hwj chim thiaj yuav ua tau Huab Tais Yes Xus txoj hauj lwm nyob hauv ntiaj teb no tau.

Ob tug thwj tim piav cov xwm tshwm tuaj nyob tom kev rau sawv daws mloog. Peb yuav ua zoo li ntawd, yog piav peb kev zoo siab kev xyiv fab txog Leej Pleev, piav txog peb tus Huab Tais lub neej, nws cov hauj lwm, nws kev tuag thiab sawv rov los, piav txog Yes Xus kev nyiam tau hloov peb zoo li cas thiab txi txiv li cas rau peb.

Yog li thov kom sawv daws rov tshais tawm mus tshaj lub Moo Zoo no tom qab peb tau pom Leej Pleev thiab Leej Ntuj Plig ua kom peb lub siab kub lug, qhib peb qhov muag, coj peb taw tshais ruam mus. Kom peb tawm mus muab Tswv Ntuj Lo Lus hlawv lwm tus lub siab kom kub tuaj, qhib lawv lub qhov muag kom pom Huab Tais Yes Xus hauv lub Cim Yug, thiab caw lawv nrog peb taug txoj kev thaj yeeb, txoj kev coj mus ntsib kev cawm nyob hauv Leej Pleev.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top