HUAB TAIS NTUJ TUAJ NROG PEB NYOB

Huab Tais Ntuj yeej tuaj nrog peb nyob txij thaum lub hauv paus los lawm, tab sis neeg kuj tsis pom HUab Tais Ntuj xyov yog tus zoo li cas, cov Yaj Saub, los yog As Das uas Tswv Ntuj tau tsim nws kiag. Zoo li cov Yaj Saub lawv yog cov Tswv Ntuj tau ua lawv thiab qhia kom ntuas sawv daws mus taug txoj kev ncaj, cov Yaj Saub hnov Ntuj  hais lus rau lawv, nrog lawv tham, tiam sis lawv kuj tsis pom Tswv Ntuj lub ntsej muag yog zoo li cas?

Muaj ib ntus uas neeg tau pom Tswv Ntuj zoo tshaj ua kom peb paub meej, yog Huab Tais Yes Xus nws nqis tuaj nyob rau ntiaj teb, nws yug los ua neeg zoo li peb coj lub neej zoo li neeg. Nws tsis yug los zoo li neeg muaj, nws yug los ua neeg pluag. Lub caij Huab Tais Tswv Ntuj yug los nrog neeg nyob. Yog thaum tus tshiab xa moo rau cov zov yaj tias “Hnub no, nyob hauv Das Vis lub nroog, tus Cawm nej yug los lawm, nws yog Leej Pleev, thiab yog Huab Tais. Lub cim yuav ua kom nej paub yog lub cim no nej yuav pom ib tug me nyuam mos qhwv ntaub pw hauv ib lub dab nyuj.” (LK 2: 11-12)

Thiaj muaj ntau yam uas txij Huab Tais Yes Xus nws hlob thiab mus tshaj Ntuj Lus mas thiaj ua kom neeg paub tias Huab Tais Ntuj tuaj nrog neeg nyob.

Nyem no peb neeg txheej no kuj tsis pom Huab Tais Ntuj, tsis pom Huab Tais Yes Xus li, kuj tsis hnov hais lus rau peb zoo li txheej thaud lawm, qee zaus peb tsuas hnov cov Txiv Plig cov Xib Hwb thiab lwm cov hais rau peb tias Tswv Ntuj tuaj nrog peb nyob xwb, mas peb lub siab kuj tsis muaj zog li. Niaj hnub peb tsuas pom cov duab uas luag sau xwb los yog lwm yam uas peb pom los peb paub, peb yuav ua li cas peb thiaj pom thiab paub tias Huab Tais Yes Xus tseem nrog peb nyob tiag. Mas peb yuav saib cov no, yam li:

1. Yog lub koom txoos ntxeeg txog Yes Xus zoo li niaj hnub no.

2. Yog txoj sia.

Peb cov ntseeg sawv daws! tsis hais cov nyuam qhuav ntseeg xwb los cov twb ntseeg ntev los, peb paub tias Tswv Ntuj yeej nrog peb nyob nraim ua tus coj peb kev tiag. Peb yuav thov Tswv Ntuj pab peb tas zog kom peb ua tau ib tug ntseeg nyob ruaj nreb mus li.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top