PEB NROG HUAB TAIS YES XUS TSHAJ NTUJ LUS

Thaum Huab Tais Yes Xus yuav tso cov Thwm Tim tseg, Huab Tais Yes Xus tau muab hauj lwm rau nws cov Thwj Tim kom lawv xa lub Moo Zoo mus rau tas ntiaj teb. Huab Tais Yes Xus txoj kev ncaj yog pub rau tas txhua leej. Cov Thwj Tim lub hauj lwm kuj yog cia rau tas txhua leej uas xav tau kev ywj pheej, tsis yog Huab Tais Yes Xus tuaj ua neeg ntxhov siab. Tiam sis xav kom neeg tau paub kev nyob kaj siab, kev kaj tuaj ntawm kev ncaj uas yog Huab Tais Yes Xus txoj kev cawm neeg tuaj. Yus yuav tsum tau siv yus txoj sia pab luag tej. Huab Tais Yes Xus hais tias “Tsis muaj leej twg muaj txoj kev nyiam loj dua tus uas siv nws txoj sia rau nws cov phooj ywg.” (Z 15: 13)

Yus yuav tsum hwm lwm tus vim Huab Tais Yes Xus xub hlub yus ua ntej, yus thiaj ua tau Ntuj cov me nyuam thiab txais tau Huab Tais Ntuj lub hwj chim. Txhua txhia haiv neeg tsis yog haiv twg, xeem lus twg, los yog txhua yam yuav tsum tau sib koom ua ke nrog Huab Tais Yes Xus kom tau tsim tsa dua lub neej tshiab. Cov ntseeg yog cov tuaj yeem xa lub Moo Zoo rau lwm tus, yuav ua rau lwm tus txawj rov hloov nws lub siab lub neej dua qub.

Cov ntseeg yog cov paub Ntuj lub txiaj ntsim ua Ntuj ua thiab ua kom lwm tus paub qhov Ntuj muab. Cov ntseeg yog cov pab lwm tus kom paub kev haum pheej thiab muaj kev sib koom ua i blub siab. Cov ntseeg yog cov koom tes nrog Huab Tais Yes Xus ua lub luag hauj lwm tshaj Ntuj Lus.

Tsoom zoo niaj hnub no, kev tsim kho Huab Tais Yes Xus kuj nrog peb tsim kho. Lub cim nyob hauv peb tsoom zoo yog kev sib faib, kev sib pab, thiab koom ib lub siab.

Yog li peb thiaj yuav siv peb lub neej txoj sia pab lwm tus thiab txawj pom lwm tus nyob hauv txhua yam zoo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top