TSOOM ZOO YOG DAB TSI?

Yav thaud Tswv Ntuj tau nyob hauv haiv His Xas Lais. Nws ua piv txwv tias lawv yog Tswv Ntuj haiv neeg. Huab Tais Yes Xus ua tus coj haiv neeg tshiab, nws yog ib tug muaj tsim yog tus tau yeej txhua leej nyob hauv Tswv Ntuj xub ntiag. Txhua leej tau txais kev zam ntawm Tswv Ntuj, kuj yog vim Huab Tais Yes Xus ib leeg, tsis muaj dua lwm tus yuav siab dua los yog tsim nyog txaus, dua li Huab Tais Yes Xus. Sawv daws neeg tau txais lub txiaj ntsim ua Ntuj me nyuam vim yog Huab Tais Yes Xus tus tau yeej ntiaj teb txoj kev txhaum. Huab Tais Yes Xus yog txoj kev, yog txoj sia, yog qhov tseeb, tus uas ntseeg txog nws tus ntawd kuj tau mus hauv Tswv Ntuj lub ceeb tsheej. Nyob hauv tsoom zoo, muaj cov kab ke ua piv txwv txog, tab sis qhov yuav tseeb yog txoj kev ntseeg, tus uas txais kev ntseeg kuj yam li txais Huab Tais Yes Xus txoj kev muaj txoj sia rau tus ntawd, tus uas muaj lub npe rau hauv phau ntawv ntseeg, tab sis nws tsis coj raws lub Moo Zoo kuj tsis muaj qab hau rau nws thiab. Tus coj raws Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo nws yog Huab Tais Yes Xus cov neeg, hauv Tswv Ntuj haiv neeg muaj qee leej tau txais hauj lwm kom tau pab tsoom neeg, muaj cov Tswv Qhia yog cov txuas ntawm cov hauv paus xa lus los, yog tus pab kev sib koom thiab muaj cov Leej Choj ua tus pab ntawm cov neeg, txoj kev ntseeg. Vaj Qhia yog tus pab cov ntseeg kom koom tau ua i blub siab, muaj ntau yam uas cov ntseeg yuav pab lub koom txoos tau, qee tus pab kev thov Ntuj, yog pab lwm yam feem ntau yog pab cov pluag, pab tus tsis paub kev ntseeg, pab kom muaj kev haum pheej. Txhua leej ua Huab Tais Yes Xus tim khawv, Leej Ntshiab Paj Lug hais tias yog zoo li neeg lub cev muaj ntau haiv, muaj tes muaj taw, muaj ntau yam sib txuas zus tshem tsis tau ib qho tawm, tsoom zoo yuav ua ib nyob hauv Leej Pleev.

Yog li peb thiaj yuav pab kev ntseeg rau lwm tus thiab txhob lam xyav lub luag hauj lwm pab luag tej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top