LEEJ NTUJ PLIG NQES LOS

Huab Tais Yes Xus tau nrog nws cov Thwj Tim nyob ntau xyoo nws paub tias neeg lub siab sib nyias thiab ntshai, ntau zaus cov Thwj Tim tsis to taub, tsis tso siab thiab tsis muaj lub siab ntseeg cov lus qhia. Tswv Yes Xus tau cog lus tias nws yuav xa i blub zog tshiab tuaj, yog nws lub zog los rau nws cov Thwj Tim, yog lub zog pab txoj kev pab lawv ua siab loj thiab nco tas txhia yam. Cov lus uas nws tau qhia rau lawv kom lawv coj lub neej muaj zog. Txij Huab Tais Yes Xus mus saum ntuj lawm, tau 10 hnub tom qab nws tau xa Leej Ntuj Plig nqes los, yog lub sij hawm cov Thwj Tim tab tom sib txoos ua ke thov Ntuj pab lawv.

Leej Tswv Yim taiu nqes los xws li ib co nplaim taws cig, nws pab cov Thwj Tim kom lawv ua tau ib pab nyob hauv kev nyiam, yam li kev sib koom kev sib nyiam sib hlub. Txij hnub ntawd los Leej Ntuj Plig tau tsa kom muaj lub Koom Txoos ntseeg. Tab txawm muaj ntau xeem lus los, Leej Tswv Yim kuj ua kom lawv sib cuag tau, vim yog Yes Xus lub npe. Leej Ntuj Plig qhia kev ua neeg tiav rau peb, Leej Ntuj Plig nws pab peb ua siab loj siab tawv ua neeg ntshiab tab txawm nyob hauv txoj kev raug txom nyem ntau yam, los tseem muaj Leej Ntuj Plig nplij peb kom sib koom tau ua ib cuab kwv tij nyob hauv kev nyiam, Leej Ntuj Plig pab peb ntaus kev phem kom tau tsa kev haum xeeb, yam li thaum peb ua ntoo cuam lub cim hu txog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub npe ua li, peb paub tias ua li vim peb ntseeg tias peb nyob hauv Leej Txiv, Leej Tub, Leej Ntuj Plig kev nyiam nyob hauv peb lub siab vim peb yog Ntuj me nyuam tiag.

Yog li, peb yuav ua tus sau txhua tus los sib koom nyob hauv kev ua Ntuj me nyuam thiab txhob ua tus faib kev sib tawg.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top