KEV NYIAM TSWV NTUJ

Kwv tij Hmoob sawv daws, peb hais tias peb nyiam Tswv Ntuj, yog li thaum peb hais li ntawd mas peb yuav ua dab tsi?

Nyob hauv Txoj Cai Ob mas Mais Xes tau ntuas cov His Xas Lais zoo li no “His Xas Lais, Yas Ves koj tus Tswv Ntuj xav kom koj ua dab tsi? Nws tsuas xav kom koj hwm Yas Ves koj tus Tswv Ntuj, kom koj taug nws tej kev, kom koj nyiam nws, kom koj muab tas koj lub siab, koj tus ntsuj plig los tsob hwb Yas Ves koj tus Tswv Ntuj, kom koj khaws Yas Ves tej lus qhia thiab nws cov kev cai lij choj uas hnub no kuv qhia koj.” (TCO 10: 12-13)

Kwv tij Hmoob, Huab Tais Yes Xus hais tias “Yog nej nyiam kuv, mas nej yuav coj rawv kuv cov lus qhia. Yog leej twg nyiam kuv, nws yuav coj rawv kuv lo lus” (Z 14: 15, 23)

Tus Hauv Paus Xa Lus Zam kuj zeem tseeb tias “Kev nyiam Tswv Ntuj yog kev coj nws cov lus qhia.” (1Z 5: 3)

Txij thaum hauv paus los, peb pom tias Tswv Ntuj tsim lub sim ceeb cia rau As Das thiab Es Vas ua tus saib xyuas. Nkawd nyiam Tswv Ntuj tab sis nkawd tsis mloog Tswv Ntuj lus.

Thaum Tswv Ntuj pub nws cov lus qhia rau Mais Xes coj los ntuas tsoom His Xas Lais, lawv nyiam Tswv Ntuj tab sis lawv tsis nyiam lwm tus.

Yog li Huab Tais Yes Xus thiaj tau nthuav lub ntsiab kev nyiam Tswv Ntuj yog mloog thiab coj rawv Huab Tais Yes Xus cov lus vim Huab Tais Yes Xus yog Leej Lo Lus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj (Z 1: 14),hos tus tsis khaws Huab Tais Yes Xus cov lus qhia mas nws tsis nyiam Tswv Ntuj. (Z 14: 24)

Cov kwv tij, nej yog Huab Tais Yes Xus thwj tim, mas nej yeej paub tias Huab Tais Yes Xus cov lus yog qhia kom peb nyiam lwm tus, kom peb tsim kev thaj yeeb, kev sib haum xeeb mas thiaj yog peb nyiam Tswv Ntuj.

Kev nyiam Tswv Ntuj yog yeem ua raws Tswv Ntuj siab nyiam. Peb yuav nco txog thaum Huab Tais Yes Xus nyob hauv lub vaj txiv ntoo roj, thaum ntawd lawv yuav tuaj ntes nws. Huab Tais Yes Xus khoov ntsej muag ti av thov Ntuj tias “Kuv txiv, yog koj kheev no, thov kom lub ntim no hla mus deb ntawm kuv! Tab sis txhob ua raws li kuv xav, koj ua raws li koj xav.” (MT 26: 39) Peb yuav nco txog lo lus “kom muaj raws li koj nyiam nyob ntiaj teb no li nyob saum ntuj’ hauv zaj ‘PEB TXIV’.

Kwv tij, nyob hauv peb txoj sia mas peb ntsib teeb meem, peb tau tsis raws lub siab xav, mas peb yuav tsum nkag siab tias yeej vim Tswv Ntuj lub siab nyiam kom peb ntsib tej xwm zoo li nawd. Peb yuav tsis yuam Tswv Ntuj kom ua raws peb siab ntshaw. 

Kev nyiam Tswv Ntuj yog ua ntxim Tswv Ntuj siab. Kwv tij Hmoob, nyob hauv peb lub neej, peb yuav paub tau li cas tias yam twg thiaj yog yam peb ua ntxim Tswv Ntuj siab?

Yam peb ua ntawd puas cuam tshuam Tswv Ntuj cov lus qhia, yam peb ua ntawd puas cais peb ntawm Tswv Ntuj, yam peb ua ntawd puas txw peb kom txia ua neeg tsis tsim txiaj?

Yog tias thaum peb ua ib txoj hauj lwm dab tsi los ib yam dab tsi, peb ntsia pom tias tsis cuam tshuam nrog Tswv Ntuj cov lus qhia, cov hauj lwm ntawd coj peb los nyob ze Tswv Ntuj, peb yim ua mas peb yim ua neeg zoo cheej ham los tsim txiaj tuaj, ces yog peb tab tom ua ntxim Tswv Ntuj siab, txawm tias tej zaus yuav ua rau peb lub neej raug xwv txheej los teeb meem los xij peem.

Kwv tij Hmoob, yog tias peb nyiam twv txiaj yuam pov, ua ntej yuav mus twv txiaj yuam pov mas peb thov Ntuj kom tau raws lub siab xav, ces thaum twv txiaj yuam pov, peb tau raws li thov tiag. Yam no puas yog peb ua ntxim Tswv Ntuj siab?

Yog tias peb yog ib tug neeg nquag, niaj hnub ua liaj ua teb nrhiav yug peb tsev neeg kom muaj noj muaj haus caum cuag luag tej, ua rau peb tsis muaj sij hawm mus koom thaj txi Ntuj. Yam no puas yog peb ua ntxim Tswv Ntuj siab?

Yog tias peb ntseeg Ntuj zoo, peb tsis ntxuam thaj txi Ntuj ib zaug li, peb niaj hmo thov Ntuj ua ntej yuav pw, sawv ntxov peb thov Ntuj pov hwm peb thiab pub koob hmoov rau peb, tab sis peb pom lwm tus raug kev txom nyem, peb tsis pab nws. Yam no puas yog peb ua ntxim Tswv Ntuj siab?

Kev nyiam Tswv Ntuj yog mloog Tswv Ntuj lus. Yaj Saub Xas Muas hais tias “Dab tsi yuav xis Yas Ves siab zoo dua, puas yog cov thaj tua tsiaj thiab hlawv tsiaj txi Ntuj, los puas yog txoj kev mloog Ntuj lus? Kev mloog Ntuj lus muaj nqis dua cov thaj tua tsiaj txi Ntuj. Txoj kev ua siab sib muaj nqis dua cov roj tshis.” (1XM 15: 22)

Kwv tij Hmoob, peb twb tsis pom Tswv Ntuj es peb yuav hnov Tswv Ntuj lus tau li cas? Tswv Ntuj yuav hais lus rau ib tus neeg twg, mas Tswv Ntuj ua kom nws tsaug zog ces Tswv Ntuj los qhia nws hauv npau suav. Tej zaus Tswv Ntuj kuj tawm los rau nws pom ntawm qhov muag, tej zaus Tswv Ntuj kuj ua kom nws hnov lub suab nrov saum ntuj tuaj. Tej zaus Tswv Ntuj tshoj kom lwm tus tuaj hais ib lo lus kom chwv tus ntawd siab. Tej zaus Tswv Ntuj xa cov Tshiab tuaj hais qhia rau nws. Tej zaus Tswv Ntuj kuj hais lus nyob hauv nws nruab siab, los peb hais tias lub siab txawj paub qhov zoo qhov phem.

Tab sis kwv tij, dab ntxias neeg los yeej ua tau li ntawd thiab. Dab phem nyiam txia ua Tswv Ntuj los hais lus ntxias peb, kom peb xav tias cov lus peb hnov hauv npau suav, los lwm tus qhia rau peb, los lub suab nrov hauv nruab siab mas yog Tswv Ntuj lub suab, cov lus ntawd yog Tswv Ntuj lo lus. Li ntawd, Leej Lo Lus thiaj nqes los ua neeg, yog Huab Tais Yes Xus, kom xwv peb paub tias lo lus twg tawm hauv Huab Tais Yes Xus ncauj los mas yuav yog Tswv Ntuj lo lus. Ziag no ces yog cov lus hauv Ntawv Ntshiab.

Li ntawd, tus neeg nyiam Tswv Ntuj thiaj nyiam nyeem Ntawv Ntshiab thiab nws yuav ua ib lub siab sib mloog cov lus hauv Ntawv Ntshiab.

Kev nyiam Tswv Ntuj yog ua neeg me nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Cov lus hauv ntawv Mis Kes hais tias “Qhov uas Yas Ves xav kom koj ua mas tsuas yog ua raws txoj kev ncaj xwb, yog rau siab hlub luag mos nyoos, thiab xyaum mus ua lub neej nrog koj tus Tswv Ntuj.” (Mik 6: 8)

Kwv tij, ua neeg me nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag yog ‘ua lub neej nrog Tswv Ntuj’. Tus ua piv txwv rau peb yog niam Mab Liab. Tas nws sid, nws ua ib tug neeg me nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Thaum Mab Liab ua me nyuam hluas nkauj, nws coj lub siab ncaj, nws muaj lub siab hlub mos nyoos, nws ua neej nrog nraim Tswv Ntuj, ces nws thiaj tau txiaj ntsim puv siab. Tus Tshiab xa xov tuaj rau Mab Liab tias nws yuav xeeb tub, tus tub ntawd yog tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Mab Liab paub li no, nws tsis tsa nws siab dua lwm tus, nws ua ib tug neeg me nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag thiab ntawm sawv daws xub ntiag.

Kwv tij Hmoob, nyob hauv peb lub neej, peb yuav ua li ntawd thiab. Peb yuav ua neeg me xws li niam Mab Liab tau ua piv txwv.

Txiv Plig Txhiaj Foom tau nthuav tias peb ua neeg me nyob ntawm Tswv Ntuj xwb ntiag, mas yog peb lees tias peb yog neeg txhaum, peb muaj zog tsis txaus yuav nyiaj ris tej kev kub ntxhov nyob hauv peb txoj sia, peb yuav thov Tswv Ntuj pab peb. Thaum peb ntsib xwv txheej los raug kev nyuaj siab ntxhov plawv, peb yuav tsis yws Tswv Ntuj, tab sis peb yuav tso siab rau Tswv Ntuj ua tus daws thiab coj peb kev. (Nthuav Koom Txoos kev ntseeg, zaj ‘Tswv Ntuj cov txiaj ntsim pub rau cov neeg ntseeg’)

Kwv tij Hmoob, Huab Tais Yes Xus twb hais tias “Leej twg rov saib nws me xws li tus me nyuam no, tus ntawd yog tus loj dua nyob hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej.” (MT 18: 4)

Kwv tij Hmoob sawv daws, thaum peb nyiam Tswv Ntuj lawm, peb yuav ua zoo rau lwm tus, pab lwm tus kom tau paub txog Tswv Ntuj kev nyiam xws li peb tau paub, peb yuav tshaj lub Moo Zoo rau lwm tus, thiab peb yuav ua neej nyob hauv txoj kev nyiam. Vim tias kev nyiam Tswv Ntuj tsis yog lam hais ntawm ncauj xwb, kev nyiam Tswv Ntuj yuav tau ua cov hauj lwm kom tsheej xeeb rau lwm tus pom. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top