KEV NYIAM LWM TUS

Txawj Tsav Meej Mom Lauj (18 Feb 2022)

Kwv tij Hmoob, yog muaj leej twg nug koj tias koj ntseeg Ntuj es koj puas nyiam Tswv Ntuj. Koj yuav teb li cas? Peb cov ntseeg yuav teb tias ‘kuv nyiam Tswv Ntuj tas siab tas ntsws, tas kuv lub zog thiab tag nrho kuv lub tswv yim.’ Tab sis cov kwv tij, lo lus teb li no mas leej twg los yeej yuav hais tau vim tsis muaj ib qho dab tsi los ua twj ntsuas puas yog. Yog li tus Hauv Paus Xa Lus Zam thiaj ntuas peb tias “Nej yuav nyiam Tswv Ntuj tus nej qhov muag tsis pom tau li cas, yog nej tsis nyiam cov neeg nej ob lub qhov muag pom.” (1Z 4: 20)

Tus Hauv Paus Xa Lus Zam lo lus no yog hais tias peb niaj hnub hais tias peb nyiam Tswv Ntuj tab sis yog peb tsis nco qab nyiam lwm tus, ces peb kev nyiam Tswv Ntuj yuav muaj qab hau dab tsi, tsuas yog cov lus dag xwb.

Kwv tij Hmoob sawv daws, yav tas los peb twb hais tias peb yuav nyiam lwm tus tau, mas peb yuav tsum nyiam peb tus kheej tso. Hnub no peb twb txawj rov nyiam peb lawm, yog li ua li cas thiaj yuav coj peb txoj kev nyiam mus faib rau lwm tus tau.

1. Huab Tais Yes Xus qhia tias ‘koj yuav nyiam lwm tus tau, mas koj yuav txawj nyiam koj tus yeeb ncuab tso.’ (LK 6: 27)

Kwv tij, tej zaum nej yuav hais tias kuv twb tsis tau mus nrog luag sib cav sib ceg, sib ntaus sib tua, twb tsis tau ua phem rau tus neeg twg li, es kuv yuav muaj yeeb ncuab tau li cas. Yog li tus neeg twg thiaj yuav yog kuv tus yeeb ncuab?

Kwv tij Hmoob, peb tus yeeb ncuab yog tus tsis nrog peb nyob ib tog, yog tus xav tsis thooj li peb, yog tus neeg peb lub siab ntxub nws.

Kwv tij, ‘kev hlub’ mas yuav tsum yog neeg ob lub siab sib ntshaw, sib tshua zoo xws tib yam mas nkaws thiaj yuav ‘sib hlub’ tau. Tab sis ‘kev nyiam’ mas yog neeg dej siab xav zoo rau lwm tus thiab pab kom nws txawj ‘ua neeg zoo’. Yog li Huab Tais Yes Xus qhia peb kom nyiam peb tus yeeb ncuab thiaj tsis yog kom peb ntshaw nws xws li nkauj nraug, tsis yog kom peb hlub xws li yog peb niam peb txiv los peb tej me nyuam, thiab tsis yog kom peb hlub tshua xws li ib tug phooj ywg zoo vim tias tib neeg yuav txw tus kheej kom ‘hlub’ nws tus yeeb ncuab li ntawd tsis tau ib zaug li. Yam Huab Tais Yes Xus qhia kom peb ua rau peb tus yeeb ncuab, yog muab siab los ‘nyiam’ los ‘xav zoo’ rau peb tus yeeb ncuab. Thaum peb txawj nyiam txawj xav zoo rau nws, ces peb lub siab kaw tuag nthi yuav maj mam qhib rau peb txawj ‘ua zoo’ ‘ foom lus zoo’, thiab ‘thov Ntuj’ (LK 6: 27-28) rau peb tus yeeb ncuab.

Peb nyiam peb tus yeeb ncuab tau mas yog peb tsum txawj ua zoo rau nws. Leej Ntshiab Paj Lug sau ntuas cov ntseeg hauv Los Mas tias “Nej txhob pauj qhov phem uas luag tau ua rau nej. Nej yeej meem muab siab rau ua tej yam zoo nyob ntawm sawv daws xub ntiag.” (LM 12: 17)

Kev ua zoo rau luag tsis yog yus dag luag, tab sis yog yus loj txaus txawj nkag siab tias yus txoj kev ntseeg loj hlob tau mas yog yus tsum txawj ua zoo rau lwm tus, yus txawj nkag siab tias kev ua zoo rau lwm tus yog lub tsho hlau thaiv yus lub cev nqaij, yus nkag siab tias ua zoo yog cov dej pab yug lwm tus kom loj tiav ua ib tug neeg zoo.

Kwv tij Hmoob, nej twb pom tias thaum muaj ib tug neeg twg ua zoo mas nws lub ntsej muag yuav ci ntsa muaj kev zoo siab, tsis yog lub ntsej muag nphob ntsej muag ntshaus.

Peb nyiam peb tus yeeb ncuab tau mas yog peb txawj foom lus zoo rau nws. Huab Tais Yes Xus twb hais tias “Nej foom lus zoo rau cov foom phem rau nej.” (LK 6: 28) Tus Hauv Paus Xa Lus Pob Zeb kuj ntuas peb tias “Nej txhob pauj tus ua phem rau nej, txhob cem cov neeg cem nej. Nej yuav foom lus zoo rau luag, vim Ntuj hu nej kom tau txais nws cov lus foom hmoov zoo los ua nej lub cuab tam.” (1PZ 3: 9)

Cov kwv tij, nej ib txwm paub tias thaum ob tus neeg twg sib cav, ib tug tsis yeem rau ib tug, nkawd yuav hais tawm cov lus phem lus dev ua rau nkawd muaj lus sib ceg. Li ntawd, thaum peb yuav hais ib lo lus dab tsi tawm hauv ncauj los, peb yuav xyuam xim, xav ua ntej tso peb mam hais tawm los, mas peb lo lus thiaj tsis yog lus foom phem tiam sis yog cov lus foom hmoov zoo rau lwm tus.

Yog peb nyeem hauv Ntawv Ntshiab peb yuav pom tias txhua yam neeg ua mas yog neeg vam txog ib lo lus zoo tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Hnub no peb twb txiav siab ua Tswv Ntuj haiv neeg lawm, mas peb cov lus yog Tswv Ntuj lo lus, yog lo lus ntshiab lus huv, yog lo lus muaj hwj huam, yog lo lus muaj peev xwm ua kom tsheej xeeb tau. Li ntawd, peb yuav hais lo lus zoo mus li. Peb yuav tsis cem, tsis thuam, tsis hiam rau peb tus yeeb ncuab.

Peb nyiam peb tus yeeb ncuab tau mas yog peb txawj thov Ntuj pub rau nws. Kwv tij Hmoob, lo lus thov Ntuj yog tus yawm sij qhib Tswv Ntuj cov koob hmoov lub qhov rooj. Thaum peb thov Ntuj rau peb tus yeeb ncuab, ces Tswv Ntuj yuav tso koob hmoov los ywg tus ntawd lub siab kom nws tig los yuav siab tshiab, hloov siab los coj qhov zoo. Peb txhob hnov qab tias txhua hnub hauv peb txoj sia, yog muaj lwm tus thov Ntuj pub rau peb. Li ntawd, peb yuav qee ib lub sij hawm luv luv los thov Ntuj pub rau peb tus yeeb ncuab tsis tau los cas.

Kwv tij Hmoob sawv daws, thaum peb txawj nyiam peb tus yeeb ncuab lawm, peb yuav zoo li Tswv Ntuj (LK 6: 35) yog tus Tswv Ntuj siab zoo, khuv leeg neeg thiab pub lub hnub tuaj ziab cov neeg phem thiab cov neeg zoo, ua kom nag los rau cov siab ncaj thiab cov siab nkaus sib npaug zos. (MT 5: 45)

2. Huab Tais Yes Xus hais tias ‘koj yuav nyiam lwm tus tau, mas koj yuav txawj zam rau luag.’ (LK 6: 29)

Kwv tij Hmoob, peb Hmoob muaj ib lo lus tias ‘pauj kua zaub ntsuab’, txhais tias luag ua phem rau koj mas muaj ib hnub koj yuav rov ua phem li ntawd rau luag, ces peb Hmoob thiaj mua plaub muaj ntug ib tiam dhau ib tiam, muab plaub ntug los hais hauv rooj tshoob. Tab sis hnub no peb twb raws Yes Xus qab ua Yes Xus thwj tim lawm, peb yuav khaws Yes Xus cov lus coj mus siv. Huab Tais Yes Xus hais rau peb tias “Leej twg ib ncuav pias rau koj sab plhu, koj tig sab tod rau nws ntaus thiab”, yog kom peb txawj zam rau tus neeg ua phem rau peb.

Kwv tij, ‘kev zam’ tsis yog tias peb nyoos nws los swb nws ces peb yeem rau nws tsim txom peb. Kev zam tsis yog tias peb yog tus neeg zog me dua nws. Tiam sis kev zam yog vim peb muaj zog txaus ‘uv’ thiab ‘tso’ tej kev phem ntawd pov tseg.

Peb zam rau luag tau yog peb txawj uv nyiaj ris kev mob siab mob cev kom tau yeej lub siab ntxias neeg, xws li tej lus hais tias ‘yeem neeg kom yeej kev haub ntxias zoo dua yeej neeg kom mag luag ntxias.’ Peb pom Huab Tais Yes Xus tus yam ntxwv no thaum Pis Las Tos hais rau Yes Xus tias nws muaj hwj huam tso Yes Xus tau yog Yes Xus hais tias nws tsis tau ua txhaum xws li cov Fas Lis Xais tuaj kom rau nws. Tab sis Huab Tais Yes Xus paub tias Pis Las Tos cov lus yog cov lus tuaj ntawm tus ntxias neeg tuaj xwb, Huab Tais Yes Xus yeem raug ntsia saum Ntoo Cuam zoo dua nws ua raws dab phem cov lus ntxias. Vim Huab Tais Yes Xus yeem raug txom nyem mas peb thiaj tau kev cawm.

Peb txawj zam rau lwm tus yog peb paub tso tej kev mob kev hiam pov tseg. Peb yuav nco txog Huab Tais Yes Xus tus piv txwv nyob saum Ntoo Cuam. Thaum ntawd, tsoom sid thiab cov neeg hiam nws sawv nyob ntawm qab Ntoo Cuam, lawv hnyo nws, thuam nws, luag nws. Tab sis Huab Tais Yes Xus tsis chim rau lawv, Huab Tais Yes Xus tseem thov Ntuj zam txim rau lawv thiab.

Kwv tij sawv daws, yog peb txawj uv txawj tso txhua yam tsis zoo uas luag ua rau peb, mas peb yuav loj tuaj ib qib, peb lub siab yuav nyob kaj lug.

3. Huab Tais Yes Xus hais tias ‘koj yuav nyiam lwm tus tau, mas koj yuav txawj pub yam zoo rau luag yam tsis pauj rov qab.’ (LK 6: 30)

Peb yuav ua ib siab pub yam peb muaj rau lwm tus yam dawb paub tau mas peb yuav tsum nkag siab tias peb xav kom luag ua li cas rau peb, mas peb yuav xub ua li ntawd rau luag (MT 7: 12); yog peb pub yam zoo rau luag, ces peb yuav tau txais yam zoo rov qab; yam twg peb tsis nyiam, mas peb txhob ua yam ntawd rau luag. (TN 4: 15)

Cov kwv tij, Huab Tais Yes Xus qhia tias “Nej pub, ces Ntuj thiaj yuav pub rau nej. Ntuj yuav xuas ib lub tawb loj los luj, yuav muab tswm muab co kom ceev thiab ntim nco lug ces Ntuj yuav muab hliv rau hauv nej nqaws tsho. Vim Ntuj yuav xuas lub tawb uas nej luj rov los luj rau nej” (LK 6: 37-38)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top