HUAB TAIS NTUJ 10 LO LUS QHIA

Kwv tij Hmoob, XH. Yaj Txiaj Hawj sau piav nyob hauv phau ntawv xov xwm Ntseeg Ntuj Sib Fi Txuj, xyoo 1985 tias Tswv Ntuj muab kaum lo lus qhia rau lub ntiaj teb, yog vim nws xav kom peb txawj siv peb lub siab thiab peb lub tswv yim raws qhov tseem ceeb.

THAWJ LOS LUS QHIA: Tswv Ntuj xav pab kom peb paub teev nws ib leeg xwb, uas nws yog peb tus Huab Tais tseem ceeb.

LOS LUS QHIA OB: Tswv Ntuj xav pab kom peb txawj hwm nws lub npe Ntshiab.

LO LUS QHIA PEB: Tswv Ntuj xav pab kom peb txawj siv peb lub caij nyoog.

LOS LUS QHIA PLAUB: Tswv Ntuj xav pab kom peb txawj hwm peb niam peb txiv.

LO LUS QHIA TSIB: Tswv Ntuj xav pab kom peb txawj hwm peb lub cev, hwm luag lub cev thiab lub siab.

LO LUS QHIA RAU: Tswv Ntuj xav pab kom peb ua ib cov neeg tsim txiaj peb thiaj tsim nyog hu ua Tswv Ntuj cov me nyuam.

LO LUS QHIA XYA: Tswv Ntuj xav pab kom peb txawj hwm peb lub cuab tam thiab luag lub cuab tam.

LO LUS QHIA YIM: Tswv Ntuj xav pab kom peb los lus thiab lub siab yog lo lus thiab lub siab ua raws qhov tseem ceeb.

LO LUS QHIA CUAJ THIAB KAUM: Tswv Ntuj xav pab kom peb lub siab ntshiab tuaj.

Kaum lo lus qhia yog ib qho tseem ceeb uas yuav pab peb.

Huab Tais Tswv Ntuj los lus qhia loj tshaj plaws yog “TXOJ KEV NYIAM”. Tswv Ntuj 10 lo lus qhia no nyob tas nrho rau hauv.

Nyob hauv Huab Tais Ntuj 10 lo lus qhia no, muaj kev phem kev zoo sib npaug. Yog koj poob rau sab zoo ces yeej kiag. Hos koj poob rau sab phem ces kuj swb kiag mus. Li ntawd Huab Tais Ntuj thiaj xub kom Mais Xes muab los qhia ntxov ntxov rau neeg paub. Cov neeg hloov siab los ntseeg Ntuj, mas lub Koom Txoos thiaj xub qhia ua tej thaum lawv yuav mus txog lub Cim Ntxuav, kom tau paub zoo.

Kwv tij, peb los paub lub ntsiab hauv Huab Tais Ntuj 10 lo lus qhia no ua ke:

1. KOJ YUAV TEEV HUAB TAIS NTUJ IB LEEG XWB, THIAB KOJ YUAV NYIAM HUAB TAIS NTUJ TSHAJ TAS PUAS TSAV YAM.

Huab Tais Ntuj yog tus tsim kom muaj tas puas tsav yam nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb no. Nyob saum ntuj, muaj lub hnub lub hli thiab cov hnub qub, muaj huab cua dej nag, nrog rau cov sab hnub sab hli ci tuaj ua qhov pom kev, muaj cov kab xob laim, ua hluav taws txawj cig, ua kom kub hnyiab txawj yaj mus kom hloov tau ua lwm yam. Nyob ntiaj teb, Huab Tais Ntuj tsim kom muaj av, muaj toj zeb tsuas, muaj nroj tsuag, xyoob ntoo, muaj neeg, muaj tsiaj nquab, tsiaj deg, muaj nas, muaj noog, nrog txhua yam me kab me ntsuam, hom kab loj kab me uas qhov muag pom tau thiab pom tsis tau. Nyob saum ib nta ntuj, Huab Tais Ntuj cia huab cua thiab dej nyob ua ke uas neeg pom tsis tau ua ib lub zog loj tas nrho.

Tsis muaj lwm tus Huab Tais yuav ua tau tej yam hais no, mas thiaj tsim nyog cov hu ua neeg uas Huab Tais Ntuj pub kom muaj ib lub tswv yim nrog muaj tus ntsuj plig txawj paub qhov phem qhov zoo, thiab txawj paub tias muaj Huab Tais Ntuj thiaj yuav tsum teev thiab nyiam Huab Tais Ntuj tshaj tas puas tsav yam.

Leej tib neeg yog tsav zoo tshaj ib puas tsav yam tsiaj, txhob mus teev tsiaj txhu, muab tsiaj saib loj li Huab Tais Ntuj. Cov tsiaj loj muaj yam ntxwv hwv xyeej loj npaum li cas los lawv kawg yog tsiaj xwb. Cov neeg siab ncaj tswv yim zoo yug los ua neeg siab dawb mas lawv muaj hwj chim loj dua cov tsiaj uas neeg ntseeg tias tsiaj muaj hwm chim los muaj zog; cov tsiaj ntawd lawv kawg muaj zog xwb lawv tsim tsis tau dab tsis zoo tshaj cov hu ua leej tib neeg.

Ib tug tib neeg siab ncaj tswv yim zoo, nws txawj hwm Ntuj hwm neeg, zoo li nws muaj hmoo muaj pov haum zoo nyob nrog nws. Lub pov haum ntawd, yog Huab Tais Ntuj lub txiaj ntsim uas Tswv Ntuj pub kom nws txawj hwm Ntuj hwm neeg, ces nws tus ntsuj plig muaj Tswv Ntuj kev cawm.

Thawj lo lus nyob hauv Tswv Ntuj lo lus qhia yog zoo li ntawd, yog thawj lub pov haum, Tswv Ntuj thiaj hais ua thawj lo lus qhia tias “Koj yuav teev Huab Tais Ntuj ib tug xwb thiab koj yuav nyiam Huab Tais Ntuj tshaj tas puas tsav yam.”

Yog peb ntseeg tias tej tsiaj txhu los lwm yam tsiaj thiab me kab me ntsaum hloov tau Tswv Ntuj, mas peb ntseeg raws li tus dab phem los qhia rau noob neej kom muab tej tsiaj no los hloov Tswv Ntuj lub npe thiab lub hwj chim, kom noob neej tau ncaim ntawm Tswv Ntuj, kom neeg tsis muaj Ntuj txiaj ntsim los cawm neeg, kom neeg ua ib co neeg tu caj tus ces mus.

Ib tug neeg ntseeg Ntuj nws paub Ntuj, nws tsis nyiam teev Ntuj, nws lam yuav lub npe ua neeg ntseeg Ntuj xwb. Nws xyaw ntau yam tsis haum kev ntseeg los nws ntseeg dab nrog, tsis muaj kev tso siab rau Ntuj. Nws teev mlom, tso siab rau tej lus tuaj ntawm neeg tuaj; xws li tso siab rau cov khawv koob, tej pov haum los pov khoos. Tus ntseeg tej no yog nws tab tom thuam Ntuj.

Tus neeg paub Ntuj, nws tsis muaj kev tso siab rau Ntuj, nws ntseeg tej dab neeg, los lam ntseeg tej saub cuav thiab lam ntseeg tej lus tuaj ntawm tej neeg xav tau nruab tswv yim los xwb, muab tej yam cuav tsis tseem ceeb los ua qhov tseeb. Nws kuj zoo li tus neeg thuam Ntuj.

Txawm yog tus ntseeg Ntuj los ntseeg tej yam zoo tuaj ntawm tej tus neeg tuaj xwb; los yuav tau hwm tus tsim ntuj tsim teb uas tau xeeb kom muaj txhua yam zoo, muaj nuj nqes rau lub ntuj lub teb, thiab zoo rau neeg.

Kwv tij, vim li cas peb yuav teev Huab Tais Ntuj ib tug xwb thiab yuav nyiam Huab Tais Ntuj tshaj tas puas tsav yam?

Vim tias Huab Tais Ntuj yog tus muaj hwj huam loj tas nrho tshaj ib puas tsav yam thiab yog tus kav ntuj kav teb kav tas ib puas tsav yam. Huab Tais Ntuj lub npe NTSHIAB HUV, nws yog tus NCAJ NCEES, nws NYIAM, nws HLUB txhua yam uas nws tau tsim xeeb los kom muaj; nyob saum ntuj los nyob ntiaj teb no mus txog nruab yeeb.

Tsim nyog peb yuav hwm thiab TEEV Tswv Ntuj tib leeg xwb.

Txhua yam uas niaj hnub no neeg ntiaj teb muab los teev hawm, saib tias yog yam tseem ceeb uas neeg tso siab rau puav leej tawm ntawm Huab Tais Ntuj lub tswv yim, ntawm nws txhais tes los.

Huab Tais Ntuj muaj hwj chim loj tas npaum no tsim nyog neeg yuav muab saib rau saum lub sam xeeb, teev hawm thiab nyiam Huab Tais Ntuj tshaj tas puas tsav yam.

2. KOJ YUAV HWM HUAB TAIS NTUJ LUB NPE.

Koj ntseeg Ntuj los koj tsis ntseeg, koj txhob hais tias “Ntuj tsis zoo, Ntuj tsis muaj qhov muag pom, Ntuj tsis txawj hlub neeg, Ntuj siab tsis zoo.” Ntuj ua siab ntev tas nrho rau sawv daws neeg, tsis hais haiv neeg dab tsi li. Ntuj twb saib xyuas thiab pov hwm sawv daws li niaj hnub peb tau pom los no.

Txawm tus ntseeg thiab tsis ntseeg, los Ntuj ua siab ntev pab sawv daws. Ntuj maj mam tos saib neeg puas hloov siab los ua qhov zoo ib hnub twg. Ntuj tsis muab txim sai rau leej twg li, neeg twb ua txhaum los Ntuj tseem zam rau neeg, tos mus txog hnub neeg kam hloov siab los ua neeg zoo. Ntuj tsis tau tso ib tug neeg twg pov tseg, tsis saib xyuas nws. Peb yuav txhob lam ua neeg thuam Ntuj.

Huab Tais Ntuj tsis siab phem, tab txawm muaj tej tus neeg ntseeg Ntuj ua tsis ncaj ncees, los yog neeg hais neeg thiab neeg ua neeg xwb, liam tsis nyog tias Ntuj phem.

Txhob muab neeg zaj tswv yim me me los xav thiab neeg tej lus hais los piv puas rau Huab Tais Ntuj.

Nyob thoob plaws lub ntuj lub teb, saum yaj mus rau nruab yeeb, tsis muaj ib lub NPE yuav nrov thiab muaj hwj chim hwj huam npaum li Huab Tais Ntuj lawm. Huab Tais Ntuj lub NPE yog ib lub npe ntshiab huv. Txawj nyiam txawj hlub puas tsav yam. Tsim nyog yuav hwm nws lub NPE zoo.

Txhob muab Huab Tais Ntuj lub NPE los piv rau dab thiab neeg tej hwj chim, piv tsis nyog: xws li piv tias heev cuag huab tais, niam ua tau npaum poj huab tais.

3. KOJ YUAV CAIV HUAB TAIS NTUJ HNUB.

Huab Tais Ntuj hnub yog HNUB CHIV. Hnub Caiv, cov neeg ntseeg yuav muab thawj lub sij hawm los nco txog Huab Tais Ntuj thiab ua Ntuj tsaug.

Cov neeg ntseeg lawv muaj ib co kab kev mus teev Ntuj li ib lub sij hawm ntev li ib teev. Kuj muaj ib co neeg siv hnub caiv tsis ua hauj lwm no los ua lwm yam.

Muaj ntau txhiab leej neeg tsis hais cov ntseeg Ntuj los tsis ntseeg, ib nrab so hnub caiv, tab sis lawv tsis paub tias vim li cas ho caiv. Lawv nyiam hnub caiv no heev, lawv siv hnub caiv no los ua tej txoj hauj lwm tseem hnyav dua txoj hauj lwm lawv ua niaj hnub thiab.

Kuj muaj neeg zoo siab vim muaj Tswv Ntuj hnub caiv no: lawv tau siv los ua si ywj siab, cov siv los mus sib yaum ua kev txhaum kev khaum los muaj li thiab, lawv kuj ua tau tej yam tsis tsim nyog, ua yam tsis ntshai tub qaug rau Ntuj.

Neeg zoo siab muaj Tswv Ntuj hnub caiv, neeg tau kev sib yaum mus haus dej haus cawv, los haus yeeb haus tshuaj, kom tau kev ua txhaum. Los sis yam li mus ua kev phem kev qias txhua yam, tsuav zoo neeg siab xwb.

Kuj muaj tej neeg siv hnub caiv no mus ua tub sab tub nyiag, ua tej yam txhaum kev cai tub qaug rau neeg, txhaum rau Ntuj.

Kwv tij, Huab Tais Ntuj siab dawb siab zoo. Nws tsim lub ntuj lub teb tas txhua tsav txhua yam Huab Tais Ntuj pom tias yog zoo lawm. Tswv Ntuj ua 6 hnub, hnub 7 Tswv Ntuj so. Tsis yog yuav so li neeg ua hauj lwm sab ces so. Tswv Ntuj pom tias zoo lawm, nws ntsuam xyuas yuav pov hwm txhua yam kom muaj kev huaj vam mus puv lub qab ntuj khwb no.

Neeg yog tus kawg ua Ntuj tsim los kav lub ntiaj teb. Ntuj thiaj hais rau leej tib neeg kom CAIV Huab Tais Ntuj hnub. Tsis yog CAIV txhob ua hauj lwm, tab sis yog CAIV txhob ua kev txhaum mas neeg thiaj tau nrog Huab Tais Ntuj sib haum xeeb.

Huab Tais Ntuj muab rau hnub pub rau neeg ua txhua yam, Huab Tais Ntuj tsuas xav kom neeg qee ib lub caij nrog Ntuj sib haum xeeb nco txog kev ua ncaj ncees pub rau txhua yam Ntuj tsim los. Kom muaj qhov tias txhua yam muaj nuj nqes loj rau neeg. Kom txawj qhuas sib cog txuag ua kev vam meej, muaj koob meej rau neeg txhiab txhiab puas xyoo mus li. Kom txhua yam tsiaj txhu, kab noog tau nyob sib txuas sis yeej noob raws li txoj kab txoj kev Ntuj tsim xeeb muaj, thiaj tsim nyog qhov Ntuj tso neeg ua thawj tug tswv nyob saum lub ntiaj teb no.

CAIV Huab Tais Ntuj hnub yog Ntuj qhia kom ua li ntawd. Thaum Yes Xus rov saum ntuj lawm, mas Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj, nws qhia Yes Xus lub Koom Txoos kom muab HNUB CHIV los ua Tswv Ntuj hnub, vim  Tswv Ntuj muab hnub Chiv no ua hauj lwm cawm neeg kom neeg rov muaj Ntuj txoj sia.

4. KOJ YUAV HWM KOJ NIAM KOJ TXIV.

Lo lus hwm koj niam koj txiv no duav tas nrho kev hwm Ntuj los hwm leej tib neeg txhua tus tib si nyob rau hauv.

Hwm cov ua niam ua txiv, hwm tus laus tus hluas, poj niam los txiv neej, tus hlob mus txog tus yau tas nrho, tsuav hu ua neeg no, mus thoob plaws lub qab ntuj khwb no.

Koj yuav hwm txhua yam uas Ntuj tau tsim los tib si, zoo li tej tsiaj txhu, cov tsiaj loj tsiaj me, nrog rau me kab noog rau tej xyoob ntoo, nroj tsuag, txhua nrho. Vim nws muaj nuj nqes rau leej tib neeg thiab lub ntuj lub teb.

Txhua yam no, zoo rau neeg siv, zoo rau neeg noj los zoo rau saib hnub xam nyoog, cim lub caij quas lub niaj xyoo. Tej kab nyias quaj muaj nyias caij, paj xyoob paj ntoo nws tawg paj muaj nws nyoog.

Cov kwv tij, li hais tas los saud, lo lus ‘koj yuav hwm koj niam koj txiv’ tsis yog qhia kom hwm tej niam tej txiv xwb. Koj yuav hwm cov loj dua koj nce mus txog Huab Tais Ntuj, yuav hwm thiab mloog lawv lus vim lawv yog cov xub yug los dua, lawv xub pom lub ntuj lub teb, ces lawv yuav paub txog qhov phem thiab qhov zoo tshaj. Yog yus nyiam thiab hwm cov loj mas yus txoj hmoov zoo, lwm hnub yus yuav ua neeg thoob tsib paub Ntuj txoj cai kom tau los nyiam thiab txuag lub sim ceeb no.

Niam txiv los tej hlob kuj yuav hwm cov yau, vim cov yau tseem yog cov nyob ze Tswv Ntuj dua, lawv tsis tau paub txog dab phem kev ntxias los mus tawm tsam rau Tswv Ntuj, los tej hlob. Yuav hwm tej me nyuam, cov yau no kom lawv to taub txog tus Tswv Ntuj muaj koob meej thiab nplua nuj tos lawv nyob tom lawv hauv ntej. Kom cov me nyuam txhob tau mus seev txog kev ua txhaum, mus cuab phiaj rau dab phem kev caws ntxiab tos kom mag mus ua neeg lwj neeg liam.

5. KOJ TXHOB TUA NEEG.

Muaj ntau yam tua neeg: muab riam phom los tua neeg, los xuas qws ntaus kom neeg tuag, muab tshuaj los lom kom neeg tuag, muab neeg thawb kom poob dej, los ua kom poob qhov siab mus rau qhov qis kom tuag; yam ua rau neeg tuag ces yog kev tua neeg tas tib si, ntaus me nyuam hauv plab los yog tua neeg.

Tus ntxub neeg xav kom luag tuag, tsis xav pom luag, tus neeg lub siab xav li no yog lub siab npaj tua neeg, los twb tua neeg lawm thiab.

Tus tsis kam pab neeg, tso luag pov tseg, ua rau neeg tuag tshaib, los ua rau neeg poob zoo tuag, los tso xwv txheej tuaj raug kom tuag; kuj yog kev tua neeg tib si lawm.

Kwv tij, vim li cas Huab Tais Ntuj hais lo lus tias koj tsis txhob tua neeg?

Vim tias neeg yog yam zoo tshaj lawm, Huab Tais Ntuj tsim txua yam ua ntej huv si tas, nws thiaj xav tias zaum no yog qhov kawg, Huab Tais Ntuj thiaj tsim leej tib neeg kom zoo li Tswv Ntuj me ntsis. Nws muab ib lub tswv yim rau neeg zoo li Tswv Ntuj lub cog rau neeg lub cev; yog tus ntsuj plig dawb huv.

Tswv Ntuj yeej xub xav zoo lawm Ntuj mam tsim neeg los, yog yam zoo txaus lawm. Ntuj tsis xav kom neeg muab rhuav kom puas tsuaj mus. Ntuj thiaj muab lo lus txhob tua neeg los tso rau hauv no.

Tus tua neeg thiaj yog nws tau tua ib tug ntsuj plig dawb huv, uas Ntuj pub ib txoj hmmov zoo rau. Li ntawd yus ntxub ib tug neeg txhob xav tias tsis muaj dab tsi. Tau ntxub ib tug neeg lawm mas tsis xav kom tus neeg ntawd muaj txoj sia nyob ntiaj teb no ntxiv. Ntxub ntau ces yus twb npaj tua tus ntsuj plig lawm.

Huab Tais Ntuj tsim neeg zoo li Tswv Ntuj, peb ntxub ib tug neeg ces yog peb tau ntxub Tswv Ntuj lawm ntag. Yog Ntuj tsis txiav txim mas yus txhob lam txiav txim rau ib tug neeg.

Yog koj ntaus kom luag tau sav npab sav ceg, ua kom luag dig muag mus, los ntaus luag taub hau, ua kom luag tau ruam los vwm mus. Kuj yog kev tua neeg lawm.

Yus cem los thuam thiab tsawm, kom luag tu siab, nws npau taws heev. Kuj yog kev tua neeg.

Yus cia li ntxub luag, caiv los txiav tsis ua phooj ywg, tsis muaj kev raug zoo thiab hlub luag. Kuj yog kev tua neeg.

Tus pom luag muaj los tsis nyiam, pom cov pluag los ntxub. Tsis hlub leej twg li, muaj dab tsi los tsis pab. Tus coj li no, kuj yog tua neeg.

Tus tsis hwm luag, pheej xav thiab yws tias neeg phem cas tsis tuag mus, tseem yuav nyob kom hnyav av thiab. Nws kuj yog tus neeg xav tua neeg.

Tus neeg coj thiab hais li cov qib lus tau hais los saum no, nws tsis muaj peev xwm tua neeg lub cev tiag tab sis yog nws tua luag tus ntsuj plig.

Vim li cas ho hais tias yog tua neeg! Peb yuav tsum to taub tias cov neeg raug luag ntxub raug luag cem los ntaus thiab tsis nyiam lawv. Mas peb twb paub thiab pom tias muaj cov mus dai tuag, los mus dhia dej tuag. Thiab nws tu siab dhau ces nws cia li mob, los yoo mob tuag.

Tej yam zoo li no, yus yuav tau xav tias, txhob ua tsam yus yog tus pheej muab luag cov ntsuj plig xa mus nyob rau dab teb tsis so.

6. KOJ TXHOB ZES LUAG POJ LUAG SEV.

Kev zes luag poj luag sev, tsis yog hais rau sab txiv neej xwb. Poj niam sab mas kuj tsis txhob zes luag tub luag roog thiab. Tsuav yog tus nyiam ua kev phees kev yi ces puav leej yog neeg xav zes luag poj luag sev, los xav zes luag tub luag roog tib si lawm.

Kev tham hluas nkauj hluas nraug, uas tsis tau muaj tsw, los yog kev zes luag poj luag sev tib si, thiab zes luag tub luag roog. Vim tias tsis tau yog koj poj koj sev thiab koj tub koj roog, tseem yog luag li. Tej no suav tib si, ua kev zes luag poj luag sev lawm.

LUAG TXIJ LUAG NKAWM tsis yog ib yam toob xib los cuab tam khaws tau dawb tom tej ntug kev los. Tab sis yog ib yam uas Ntuj txhob txwm tsim los rau nws tus txij nkawm tiag. Nyob hauv Ntawv Cog Qub Lus, Tswv Ntuj hais muaj tseg tias Ntuj xub saib nyob hauv cov tsiaj txhua tas, tsis muaj tus yuav phim los pab tus txiv neej. Tswv Ntuj mam muab tus txiv neej tus tav los tsim nws tus txhij nkawm, nkawd yog ib lub cev lawm. Tsis tsim nyog muab rau lwm tus kov.

7. KOJ TXHOB UA TUB SAB TUB NYIAG.

Kev ua tub sab tub nyiag, tsis yog tus txhob txwm mus nyiag luag nyiaj los nyiag luag qoob loos, cuab tam los tsiaj txhu ntawd xwb, thiaj yog ua tub sab.

Tus neeg qee ib tug neeg twg tej nyiaj mus siv, los tus qee luag tej qoob loo mus noj. qee luag teej luag tug mus siv yeej yog ua tub sab tib si lawm.

Tus hais lus kom luag yuam kev, tsis nco qab qee yam toob xib ces nws tau dawb los nws yeej yog ua tub sab lawm thiab.

8. KOJ TXHOB DAG RAU LUAG TEJ.

Txoj kev dag yog ib yam tsis zoo kiag li, koj yuav tsum paub tias txoj kev dag, mas nws ua tau kom muaj ntau yam puas xwm mus. Nws ua rau neeg yuam kev loj, mus txog rau muaj kev tuag, nws tau dag mus txog rau Ntuj kiag.

Kev dag ua rau tib neeg poob nyiaj ntau mus, thiab ua kom neeg muaj kev sib ntxub, thiab muaj xaiv muaj lus, ua yeeb ncuab mus tsis txawj tag li.

Kev dag tsis yooj yim li koj xav tias yuav lam dag, ces dag tau li. Koj dag muaj teeb meem loj tuaj, ces koj txaj muag. Koj tseem tau tsa tes siab kom rov tau dag Ntuj dua ib zaug ntxiv thiab.

Thaum kawg ces koj paub tias nws tsis zoo, los koj rov dag koj mus li, zoo li koj tsis muaj nqes ib qho nyob ntawm lub ntuj lub teb li.

9 thiab 10. KOJ TXHOB TSO KOJ LUB SIAB NTSHAW ZES LUAG POJ LUAG SEV. THIAB KOJ TXHOB TSO KOJ LUB SIAB NTSHAW UA TUB SAB TUB NYIAG.

Yog koj tso koj lub siab ntshaw ua, ces ib zaug dhau ib zaug. Ces koj yuav swb koj lub cev, ces koj lub cev yuav yuam koj kom ua kiag.

Neeg mas tsis sib thooj, muaj cov ua neeg siab ncaj thiab muaj nuj nqes, kuj muaj cov neeg siab phem, ua neeg pheej yig. Tsis hais tus txiv neej los poj niam li, yeej muaj tus xav thiab coj, los nyiam li koj nyiam thiab.

Muaj lub siab nyiam ua ib nqag ua neeg zes lua poj luag sev, los sis nyiam zes luag tub luag roog los ua tub sab tub nyiag, nyiam nrog koj thooj siab. Thiab coj ntaj koom hnab, hneev koom hlua, ua txij tog txij peg li.

Kev ua tub sab tub nyiag, yog koj ntshaw lawm, ua ntej koj yuav nyiag tej yam me, ntev mus koj swm lawm ces koj yuav nyiag tej yam loj, uas muaj kev tuag tsiv nraim nyob nrog koj ntawd ib sab.

Koj tso koj lub siab ntshaw zes luag txij luag nkawm, koj lub cev tsis tau zes, tab tsis koj lub siab twb zes lawm.

Cov kwv tij, 10 lo lus uas Tswv Ntuj kom Mais Xes qhia rau ntiaj teb neeg paub no mas yog ib zaj tswv yim tob tas nrho, yog li thov kom peb sawv daws muab siab khaws cim tseg cia hauv nruab siab mog.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top