TSO SIAB RAU TSWV NTUJ

Tus sau: TP. Txhiaj Foom & XH. Yaj Nom Thoob

Kwv tij, Has Nplas Has yog thawj tus neeg uas ntseeg Tswv Ntuj thiab tso siab rau Tswv Ntuj tib leeg xwb. Nws yog cov His Xas Lais tus yawg koob, thiab yog peb tsoom neeg ntseeg tus yawg koob. Ntawv Hauv Paus hais tias Tswv Ntuj hais rau Has Nplas Has tias “Has Nplas Has, koj txhob txhawj. Kuv yog daim txiag hlau thaiv koj. Koj yuav txais koob haum loj tas nrho”.  Has Nplas Has teb tias “Huab Tais, koj tsis tau muab tub ki los pub rau kuv. Yog ib tug tub txib nyob hauv kuv tsev, yuav txais kuv lub cuab tam.”

Tswv Ntuj hais tias “Tsis yog ib tug tub txib yuav txais koj lub cuab tam. Yog ib tug tub yug ntawm koj roj ntsha los, yuav txais koj lub cuab tam.”

Tswv Ntuj coj Has Nplas Has mus nraum zoov, thiab hais rau Has Nplas Has tias “Koj tsa muag ntsia saum ntuj; yog koj suav tau cov hnub qub, mas koj suav mog. Koj tsoom xeeb zeej xeeb ntxwv yuav coob npaum li no.”

Has Nplas Has ntseeg txog Tswv Ntuj. Tswv Ntuj thiaj saib Has Nplas Has ntseeg li ntawd mas yog ib tug neeg siab ncaj. (HP 15: 1-6)

Ntawv hais tias lub caij uas Has Nplas Has hnov Tswv Ntuj lo lus no, mas nws muaj hnub nyoog 100 nyoo. Tswv Ntuj ua raws li Tswv Ntuj lo lus. Ces Tswv Ntuj pub kom Has Nplas tau ib tug tub.

Has Nplas Has zoo siab kawg, nws tso siab tias yav tom ntej yuav muaj raws li Tswv Ntuj tau cog lus. 

Muaj ib hnub Tswv Ntuj xav sim Has Nplas Has siab, saib nws puas tso siab rau Tswv Ntuj tiag. Tswv Ntuj hais tias “Koj muab His Xas Has, koj tus tub twm zeej uas koj nyiam kawg. Koj coj nws mus txog Mob Liab teb. Nyob ntawd, koj yuav muab koj tus tub tua hlawv rau kuv, nyob saum ib lub roob kuv yuav qhia rau koj”.

Has Nplas Has sawv ntxov ntxov, nws nog nws tus luj, nws coj ob tug tub txib, thiab nws tus tub His Xas Has nrog nws mus pem thaj chaw uas Tswv Ntuj qhia rau nws.

His Xas Has nug nws txiv tias “Kuv pom cov hluav taws, pom cov taws rauv, tab sis tus yaj uas yuav txi rau Tswv Ntuj mas nyob qhov twg?”

Has Nplas Has teb tias “Me tub, Tswv Ntuj yuav npaj ib tug yaj rau wb hlawv.”

Has Nplas Has mloog Tswv Ntuj lus, nwstso siabtias Tswv Ntuj yuav pub kom nws muaj xeeb zeej xeeb ntxwv coob npaum li cov hnub qub nyob saum ntuj. Has Nplas Has tso siab tias Tswv Ntuj yuav npuab lo lus uas Tswv Ntuj cog cia.

Thaum Has Nplas Has thiab nws tus tub His Xas Has nkawd tuaj txog thaj chaw uas Tswv Ntuj qhia rau nkawd, mas Has Nplas Has tsa ib lub thaj. Nws tso ib co taws rau saum lub thaj, nws muab nws tus tub pav tes pav taw tso rau saum cov taws, saum lub thaj txi Ntuj. Has Nplas Has rho nws rab riam, yuav tua nws tus tub los txi rau Tswv Ntuj. Tab sis Tswv Ntuj tus Tshiab hu Has Nplas Has tias “Has Nplas Has! Has Nplas Has!”

Has Nplas Has teb tias “Kuv nyob ntawm no!”

Ntuj tus Tshiab hais tias “koj txhob tsa tes tua tus me nyuam. Koj txhob ua yam twg phem rau nws.  Nyem no, kuv paub tias koj hwm Tswv Ntuj zoo. Koj tsis yig. Koj twb yuav muab koj tus tub twm zeej rau Tswv Ntuj txais!

Kuv cog lus ruaj yog Tswv Ntuj lo lus. Vim koj tsis yig, koj twb yuav muab koj tus tub twm zeej rau kuv, mas kuv yuav pub txoj hmoov zoo loj rau koj. Kuv yuav ua kom koj tsoom xeeb zeej xeeb ntxwv coob ib yam nkaus li cov hnub qub nyob saum ntuj, ib yam nkaus li cov suab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv.” (HP 22: 1-17)

Kwv tij, peb yuav nco ntsoov txog peb tus yawg koob Has Npas Has tus yam ntxwv. Leej twg tso siab rau Tswv Ntuj tib leeg, mas nws txoj hmoov yuav zoo. Tswv Ntuj yuav pov hwm nws, yuav pus nws lub neej thiab nws txoj sia kom tau mus cuag Tswv Ntuj.

Tswv Ntuj nco ntsoov lo lus. Nws pub kom peb tau nyob zoo, nyob ntiaj teb no, thiab yuav pub kom peb tau nyob zoo mus li, nyob saum Ntuj.

Thaum cov His Xas Lais raug quab yuam nyob hauv lub teb chaws Hais Nkws Tos. Tus vaj Fas Las Oos cia lawv do cov av uas yuav muab coj los puab ua av Thwj Cib. Tseem yuam cov His Xas Lais ua ntau yam hauj lwm hnyav. Cov His Xas Lais raug tsim txom ntev niaj ntau xyoo, yam li 400 tawm xyoo. Cov His Xas Lais tso siab tias Tswv Ntuj yuav tsis tso lawv pov tseg. Cov His Xas Lais yim raug txom nyem, lawv yim khaub zig Tswv Ntuj, lawv thov Ntuj pab lawv. Lawv ntseeg tias Tswv Ntuj tseem pheej xeeb rau cov lus uas nws tau cog tseg. Cov His Xas Lais tso siab lug rau Tswv Ntuj tib leeg xwb. Lawv thov Tswv Ntuj cawm lawv ntawm txoj kev txom nyem. Tswv Ntuj mloog lawv lub suab thov. Tswv Ntuj hu Mais Xes ua tus coj tsoom His Xas Lais mus rau lawv lub teb chaws.

Cov lus hauv Ntawv Kev Tsiv piav tias Tswv Ntuj hais rau Mais Xes tias “Kuv pom kuv haiv neeg nyob Hais Nkws Tos teb raug txom nyem. Kuv tau mloog lawv lub suab quaj, vim ib co tswj hiam lawv. Kuv paub lawv txoj kev txhawj xeeb. Kuv txiav siab tias kuv yuav cawm lawv ntawm Hais Nkws Tos teb. Mais Xes, koj yuav mus cuag tus vaj Fas Las Oos, kom koj tau pab kuv tsoom pej xeem His Xas Lais tawm ntawm Hais Nkws Tos teb mus.” (KT 3:7-10)

Kwv tij, Tswv Ntuj tau cog lus tseg tias nws yuav pov hwm nws haiv neeg, nws yuav hlub lawv. Li ntawd, hnub no Tswv Ntuj tseem pheej xeeb rau tej lus uas nws cog cia. Niaj hnub no, Tswv Ntuj nco ntsoov nws lo lus, thiab Tswv Ntuj ua raws li nws lo lus.

Peb thiaj tso siab lug rau Tswv Ntuj tib leeg. Nws yuav pov hwm peb, nws yuav hlub peb tas mus li.

Xyoo 587 ua ntej Yes Xus yug los, mas cov tub rog Npas Npis Los txeem tuaj hauv lub tsheej Yes Lus Xas Les.  Lawv hlawv lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Cov tuam tsev raug puas tsuaj tag. Cov yeeb ncuab cab cov pej xeem His Xas Lais mus nyob txim nyob Npas Npis Los teb.

Thaum cov His Xas Lais raug txom nyem zoo li ntawd mas lawv xav dab tsi?

Lawv raug kev nyuaj siab ntxhov plawv loj kawg nkaus. Tab sis lawv ntseeg khov tias Tswv Ntuj yuav tsis tso lawv pov tseg. Tswv Ntuj yuav pheej xeeb rau cov lus uas Tswv Ntuj tau cog cia.  Cov His Xas Lais yim raug tsim txom mas lawv haj yam vam txog Tswv Ntuj ntau dua.

Thaum cov His Xas Lais raug txim nyob Npas Npis Los, mas tus Yaj Saub His Xais tau ntuas cov His Xas Lais zoo li no “Huab Tais yuav nplij nws haiv neeg. Nws yuav hlub cov neeg raug txom nyem. Nej tus puav tau hais tias Huab Tais tso peb pov tseg lawm! Haub Tais tsis nco txog peb lawm.

Ua cas nej hais zoo li ntawd? Ib tug poj niam yuav tsis nco txog tus me nyuam tseem noj nws mis puas tau?

Nws puas yuav tsis hlub tus uas yug ntawm nws lub cev los?

Tab yog muaj ib tug niam nws tsis nco txog nws tus me nyuam, mas kuv yuav nco txog nej mus tas ib txhiab ib txhis. Tus Huab Tais muaj hwj huam hais li ntawd.” (HX 49: 13-15)

Yog xyoo 538, ua Yes Xus ntej, mas tus vaj Kws Los tau tso cov His Xas Lais rov qab mus nyob Yes Lus Xas Les, uas yog lawv qub vaj qub tse. Lawv rov los hauv lawv lub teb chaws, raws li lawv tau thov Tswv Ntuj pab lawv.

Kwv tij Hmoob 3 zaj lus tseem ceeb hauv Ntawv Ntshiab yog hais txog cov neeg tau mloog Tswv Ntuj lus, mas tswv Ntuj tsis tso lawv pov tseg. Tswv Ntuj cawm lawv raws li Tswv Ntuj cog lus cia.

Thawj zaj hais txog Has Nplas Has mloog Tswv Ntuj lus, nws tso siab lug tias Tswv Ntuj yuav pub kom nws muaj xeeb zeej xeeb ntxwv coob npaum li cov hnub qub nyob saum ntuj.

Zaj ob, nyob hauv lub teb chaws Hais Nkws Tos, mas cov His Xas Lais tso siab rau Tswv Ntuj, ces Tswv Ntuj npo lawv dim ntawm lawv txoj kev raug tsim txom.

Zaj peb, thaum cov His Xas Lais nyob txim tim lub nroog Npas Npis Los, mas lawv haj yam tso siab rau Tswv Ntuj, ces thaum kawg, Tswv Ntuj pab kom lawv tau rov mus nyob lawv lub teb chaws.

3 zaj lus ntawd, qhia peb tias Tswv Ntuj pheej xeeb rau cov lus uas nws tau cog tseg. Tswv Ntuj hlub neeg mus li. Peb tso siab rau Tswv Ntuj tas siab tas ntsws, ces Tswv Ntuj pab nres peb lub neej thiab peb txoj sia.

Kwv tij, Huab Tais Yes Xus tau tso siab lug rau nws Txiv, uas yog tus Huab Tais nyiam thiab khuv leej neeg tas nrho. Nyem no peb cov neeg ntseeg, peb lawv Yes Xus qab, ces peb tso siab lug rau Leej Txiv Tswv Ntuj.

Mas Tais ntawv Moo Zoo hais tiasdhau lub caij uas Yes Xus ua hwj huam yees ntxwv kom mov ntsu tuaj, mas Yes Xus kom cov thwj tim rov nce hauv nkoj ua nws ntej lawm sab ntug dej tim ub, hos nws kom tsoom sid rov qab. Thaum Yes Xus tso tsoom sid rov mus tsev tas lawm, nws nce mus saum ib lub roob. Nws mus teev Ntuj nyob ib qho chaw xu kev. Thaum tsaus ntuj zuag, tshuav Yes Xus tib leeg nyob ntawd.(MT 14: 22-23)

Hmo ntawd, Yes Xus txhob txwm qee ib lub caij ntev hauj sim mus cuag Leej Txiv nyob saum ib lub roob, nyob ib qho chaw ntsiag to. Yes Xus nquag nrog nws Txiv sib tham zoo li ntawd ces Yes Xus ua siab loj mus tshaj lub Moo Zoo txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej rau ib zeej tsoom. Yes Xus cov zaj teev Ntuj yog ib cov txhiam xws yug nws lub siab.

Tej zaus peb xav paub tias thaum Yes Xus teev Ntuj nws hais dab tsi?

Ntawv Moo Zoo muaj ntau zaj hais txog qhov ntawd. Zaj uas Yes Xus muab siab rau hais tas zog mas yog zaj PEB TXIV NYOB SAUM NTUJ. Zaj teev Ntuj no qhia peb tias, niaj zaus uas peb teev Ntuj mas thawj yam peb xub ua yog cav txog Leej Txiv Tswv Ntuj lub koob meej, thiab nco txog Tswv Ntuj tej txiaj ntsim uas nws pub rau peb.

Ntawv Moo Zoo tseem qhia tias Yes Xus teev Ntuj zoo li no “Txiv, uas koj yog tswv ntuj tswv teb, kuv cav lus zoo txog koj, vim koj tau zais tej ntawd rau cov neeg txawj neeg ntse. Koj ho qhib rau cov neeg me.” (MT 11: 25)

Kwv tij, thaum peb teev Ntuj peb kuj ua zoo li Huab Tais Yes Xus, peb xub ua Tswv Ntuj tsaug, ces peb mam li thov Tswv Ntuj pab peb.

Huab Tais Yes Xus lub siab npuab nws Leej Txiv mus li, ces nruab hnub los hmo ntuj, mas Huab Tais Yes Xus nco tias nws Txiv nrog nws nyob nraim mus li. Peb kuj tso siab tias Tswv Ntuj nrog peb nyob nraim mus li. Peb txawm nyob ib qho chaw nraim nkoos, mas Tswv Ntuj kuj nrog peb nyob nraim. Yes Xus twb qhia tias “Thaum koj teev Ntuj, koj mus nyob twj ywm hauv koj kem txaj, koj kaw qhov rooj ces koj teev koj Txiv uas nws nyob hauv qhov chaw nraim nkoos. Koj Txiv uas nws pom hauv qhov chaw nraim, yuav pauj rau koj.” (MT 6: 6)

Yes Xus tso siab rau Leej Txiv tiag, txij lub hauv paus los tsis tau muaj ib tug neeg tso siab rau Tswv Ntuj npaum li Yes Xus. Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv hauv Yes Xus siab, ces Yes Xus npuab nws Leej Txiv tuag nthi.

Huab Tais Yes Xus tso siab rau nws Leej Txiv, ces Yes Xus thov Leej Txiv pab nws.

Yes Xus thiab nws cov thwj tim mus txog ze Npes Tas Nis, lawv hnov tias Yes Xus tus phooj ywg Las Ntxas Los tuag. Zwm av tau 4 hnub lawm. Yes Xus nrog lawv mus txog tom lub qhov ntxa, muaj ib daig txiag zeb npog lub qhov ntxa. Ces Yes Xus hais rau lawv tias “Nej tshem daim txiag zeb no.” Lawv ua raws li Yes Xus hais, ces Yes Xus tsa muag ntsia saum ntuj. Nws hais tias “Txiv, kuv ua koj tsaug ntau vim koj mloog kuv lub suab thov koj.  Kuv yeej paub tias koj niaj zaus mloog kuv lub suab thov koj.”

Yes Xus ua Leej Txiv tsaug tas, ces Yes Xus nthe nrov nrov tias “Las Ntxas Los, koj tawm los nraum zoov no.’’

Ces Las Ntxas Los tawm plaws los. (Z 11: 39-44)

Yes Xus tseem ua tej yam hwj huam loj tas nro, yam li thaum Yes Xus tuag Yes Xus tau zwm av 3 hnub ces Yes Xus sawv rov los lawm.

Yes Xus tso siab rau Leej Txiv thiab mloog Leej Txiv lus, ces Yes Xus yeem txais kev txom nyem thiab txais kev tuag, nws raug luag hiam, raug luag ntaus, lawv muab lub kauj pos los looj Yes Xus taub hau. Thaum kawg Yes Xus raug dai saum tus Ntoo Cuam. Yes Xus raug txom nyem zoo li ntawd, nws tso siab rau Leej Txiv, Yes Xus hais tias “Txiv, kuv tso kuv txoj sia nyob hauv koj txhais tes.”

Yes Xus yim raug txom nyem, mas nws yim khaub zig nws Txiv tas siab tas ntsws. Nws yim raug luag thuam, nws yim vam txog nws Txiv pab.

Yes Xus ua li ntawd ces nws dim ntawm txoj kev tuag, ntawv Hes Nplaws hais tias “Leej Pleev, thaum nws ua neej nyob ntiaj teb no, nws tau quaj thov tus yuav cawm nws tau ntawm txoj kev tuag. Ces Leej Txiv mloog Leej Pleev lus thov, vim Leej Pleev yog tus hwm Leej Txiv zoo.” (HN 5: 7)

Kwv tij, thaum peb tsa muag ntsia Yes Xus tus Ntoo Cuam, mas peb nco txog dab tsi?

Peb nco tias YesXus tau tso siab lug rau nws Leej Txiv, ces Leej Txiv mloog Yes Xus lo lus thov. Li ntawd, lub zim txwv no peb sawv daws thiaj yuav tso siab lug rau Leej Txiv Tswv Ntuj, cuag li Yes Xus tau tso siab lug rau Tswv Ntuj.

NIAJ HNUB NO, PEB YUAV YOOG RAWS LI HUAB TAIS YES XUS. PEB YUAV TSO SIAB LUG RAU LEEJ TXIV.

Kwv tij, muaj ob peb zag nyob hauv ntawv Moo Zoo, yog tej zaj tseem ceeb qhia tias peb yuav ua li cas thiaj li tso siab rau peb Txiv nyob saum ntuj, raws li Yes Xus tus lwj lwm.

Yog nyob hauv Mas Tais phau ntawv Moo Zoo, Yes Xus hais tias “Thaum nej teev Ntuj, txhob ntuas mus ntuas los li cov neeg teev dab. Cov ntawd lawv xav tias yuav hais lus ntau ntau, dab thiaj yuav mloog. Nej tsis txhob ua zoo li lawv; vim puag thaum nej twb tsis tau thov, mas nej txiv twb paub tas ib puas tsav yam uas nej yuav tsum muaj.” (MT 6: 7-8)

Kwv tij, qhov loj tshaj plaws uas peb yuav ua thaum peb teev Ntuj mas yog peb tso siab lug rau Tswv Ntuj, ces Tswv Ntuj uas nws yog tus Huab Tais khuv leej neeg tas nrho, nws yuav pub txoj kev hlub los pov hwm peb lub neej thiab nres peb txoj sia. Yog li ntawd, peb thiaj tsis ua xyem xyav, peb tso siab tias peb Txiv nyob ze ntawm peb mus li.

Mas Tais Ntawv Moo Zoo zaj 18 qib 19 – 20, Yes Xus hais tias “Kuv hais tiag rau nej; yog nej muaj ob leeg sib haum xeeb thov ib yam dab tsi, mas kuv Txiv nyob saum Ntuj yuav pub yam ntawd rau nej.  Thaum ob leeg los peb leeg sib sau ua ke, tuav txog kuv lub npe, mas kuv nyob nruab nrab hauv lawv.”

Kwv tij, yog peb muaj kev tso siab, thiab peb vam txog Yes Xus nrog peb cev peb cov lus thov rau Leej Txiv Tswv Ntuj, mas Tswv Ntuj yuav mloog peb zaj lus thov. Huab Tais Yes Xus nrog peb nyob nraim, nws nrog peb thov Leej Txiv tiag.

Mas Tais Ntawv Moo hais tias “Yes Xus nce mus saum roob. Nws mus teev Ntuj nyob ib qho chaw xu kev. Thaum tsaus ntuj zaug, tshuav Yes Xus tib leeg nyob ntawd. Thaum ntawd, lub nkoj twb mus txog nruab nrab dej hiav txwv lawm. Thaum ib tag mo dua, Yes Xus mus taw saum nplaim dej, lawv cov thwj tim qab mus. Thaum lawv pom Yes Xus mus taw saum nplaim dej, lawv poob siab nthav. Cov thwj tim ntshai kawg. Tam sis ntawd, Yes Xus hais rau lawv tias “Nej tso siab mas! Yog kuv! Nej tsis txhob ntshai.”

Pob Zeb hais rau Yes Xus tias “Huab Tais yog koj tiag no, mas koj cia kom kuv tuaj saum nplaim dej tuaj cuag koj.”

Yes Xus teb tias “Tuaj mas!”

Ces Pob Zeb cia li nqes plhuav ntawm lub nkoj tsuj zoj dej mus cuag Yes Xus.

Kwv tij, ua cas Yes Xus muaj peev xwm mus taw saum nplaim dej zoo li ntawd thiab ua cas Yes Xus cia Pob Zeb mus ko taw saum nplaim dej mus cuag Yes Xus?

Yes Xus muaj peev xwm ua tau li ntawd, kuj yog vim nws yog Tswv Ntuj Leej Tub. Nyob hauv lo lus kawg, hauv zaj ntawd twb hais tias thaum Yes Xus nce los saum lub nkoj lawm, mas nthwv cua hlob tu nrho. Cov neeg nyob hauv lub nkoj pe Yes Xus. Lawv hais rau Yes Xus tias “Koj yog Tswv Ntuj tus Tub tiag!”

Kwv tij, peb sawv daws yuav tau tso siab rau Tswv Ntuj, peb kuj yuav nco ntsoov  hais zaj teev Ntuj “KUV TSO KUV TXOJ SIA” 

Kwv tij, Huab Tais Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub nws nrog peb nraim. Nws muaj peev xwm ua tau tas ib puas tsav yam. Li ntawd peb txhob ua xyem xyav txog peb txoj kev teev Ntuj, thiab thov Ntuj.  

Kwv tij, niaj hnub peb yuav nco tias peb qhov chaw vam khom yog Leej Txiv Tswv Ntuj. Peb yog nws cov me nyuam, peb muaj Huab Tais Yes Xus ua peb tij laug. Peb kuj muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab ua kom peb lub siab ntshiab zuj zus. Li ntawd peb niaj hnub tso peb txoj sia rau hauv Tswv Ntuj txhais tes. 

Kwv tij, Tswv Ntuj cog lus tias nws yuav pov hwm cov neeg tso siab rau Tswv Ntuj. Tswv Ntuj tseem nco ntsoov thiab ua raws li nws lo lus.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top