LUB MOO ZOO RAWS LI LUS KAS

-1-

1 Tes Os Fis Los, tus zoo koob meej, muaj coob leej tau nqes tes sau ib zag piav txog cov xwm uas tshwm sim nyob hauv nruab nrab peb lawm. 2 Lawv tau sau raws li cov tau pom xyeem ntawm qhov muag qhia rau peb. Cov ntawd ua Lo Lus cov tub txib txij lub hauv paus los. 3 Kuv tau tshuaj xwm txog txhua yam meej txij thaum pib chiv lub keeb. Kuv thiaj txiav siab sau ib zag muaj hauv paus hauv ntsis rau koj, 4 kom koj paub meej tias cov lus qhia uas koj tau txais yog lus khov lus ruaj.
5 Lub zim txwv Hes Los ua vaj kav Yus Das teb, muaj ib tug Leej Choj hu ua Ntxas Kas Lias, nws yog phiaj Leej Choj As Npias. Nws poj niam hu ua Es Lis Xas Npes, yog As Loos ib tug ntxhais xeeb ntxwv. 6 Nkawd ob niam txiv yog neeg ncaj nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Nkawd ua raws nraim li Huab Tais cov lus qhia thiab cov cai tas huv si, tsis muaj ib qho xyeej. 7 Nkawd tsis muaj me nyuam li, vim Es Lis Xas Npes xeeb tub tsis tau, thiab nkawd hnub nyug kuj laus lawm.
8 Muaj ib hnub, Ntxas Kas Lias tab tom leg Leej Choj txoj kab xwm nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, vim txog lub caij nws phiaj Leej Choj rov leg kab xwm. 9 Lawv ntaus txheeb raws li cov Leej Choj kev cai ua kam, ces Ntxas Kas Lias raug ua tus chaws mus hlawv xyab hauv Huab Tais Kem Ntshiab. 10 Lub caij hlawv xyab, tas tsoom pej xeem teev Ntuj nyob sab nraud.
11 Huab Tais tus Tshiab tawm tuaj sawv ntsug nyob ntawm lub thaj xyab sab xis rau nws pom. 12 Ntxas Kas Lias pom dheev, nws ua siab nphau npog, nws ntshai kawg.
13 Tab sis tus Tshiab hais rau Ntxas Kas Lias tias : “Ntxas Kas Lias, koj txhob ntshai, vim Ntuj mloog koj cov lus thov. Koj poj niam Es Lis Xas Npes yuav yug ib tug tub rau koj, koj yuav tis nws npe hu ua Zam. 14 Nws yuav ua kom koj kaj siab thiab zoo siab tas nrho. Thaum nws yug los, coob leej kuj yuav zoo siab.
15 Vim nws yuav yog ib tug loj nyob ntawm Huab Tais xub ntiag. Nws yuav tsis haus kua txiv cawv, tsis haus cawv ntsim. Txij nruab thiab los, Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav nyob puv hauv nws. 16 Nws yuav coj coob leej tub His Xas Lais rov los rau Huab Tais, lawv tus Tswv Ntuj.
17 Nws yuav taug kev mus ntawm Huab Tais hauv ntej. Nws yuav tau Es Lias lub tswv yim thiab lub hwj huam, kom nws coj cov ua txiv lub siab rov los rau lawv cov me nyuam, coj cov neeg qig lus rov los taug cov neeg ncaj txoj kev thoob tsib. Nws yuav npaj ib haiv neeg qhib siab lug tos Huab Tais. 18 Ntxas Kas Lias hais rau tus Tshiab tias : “Dab tsi yuav ua kom kuv paub tias yuav muaj tuaj li ntawd ? Vim kuv yog ib tug neeg laus, hos kuv poj niam kuj muaj hnub nyoog lawm.” 19 Tus Tshiab teb tias : “Kuv yog Nkas Nplias. Kuv sawv nraim ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Nws xa kuv tuaj hais lus rau koj thiab fi tsab xov zoo no rau koj. 20 Vim koj tsis ntseeg kuv cov lus uas thaum txog sij hawm yuav tsheej xeeb, mas koj yuav nyob ntsiag to hais tsis tau lus mus txog hnub tej xwm ntawd tshwm sim tuaj.” 21 Tsoom pej xeem tos Ntxas Kas Lias, lawv xav tsis thoob tias vim li cas Ntxas Kas Lias thiaj nyob ntev hauv kem ntshiab. 22 Thaum nws tawm los, nws hais tsis tau lus rau lawv, ces lawv to taub tias nyob hauv kem ntshiab nws tau pom ib yam yees tawm tuaj. Ntxas Kas Lias piav tes rau lawv, nws hais tsis tau lus.
23 Thaum tas nws lub sij hawm leg kab xwm lawm, ces nws rov mus tsev. 24 Tsis ntev tom qab, Ntxas Kas Lias poj niam Es Lis Xas Npes xeeb tub. Es Lis Xas Npes tsiv nraim nyob hauv tsev tau tsib hlis. Nws hais tias : 25 “Huab Tais ua qhov no rau kuv, txog caij nws dauv muag ntsia kuv, nws thau kuv txoj kev txaj muag ntawm zeej tsoom.”
26 Lub rau hli, Tswv Ntuj xa tus Tshiab Nkas Nplias mus cuag ib tug ntxhais hauv ib lub zos nyob Nkas Lis Lais. Lub zos ntawd hu ua Nas Xas Les. 27 Tus ntxhais ntawd, lawv muab qhaib rau ib tug txiv neej hu ua Yos Xes, xeem Das Vis. Hos tus ntxhais lub npe hu ua Mab Liab. 28 Tus Tshiab chaws mus hauv Mab Liab tsev, nws hais rau Mab Liab tias : “Koj nyob kaj lug, tus tau txiaj ntsim puv siab ! Huab Tais nrog koj nyob.” 29 Mab Liab hnov lo lus ntawd, nws lub siab nphau npog, nws xav hauv nruab siab tias lo lus hawm ntawd yog dab tsi. 30 Tus Tshiab hais rau Mab Liab tias : “Mab Liab, koj tsis txhob ntshai. Tswv Ntuj saib koj ntxim Tswv Ntuj siab.
31 Zaum no, koj yuav xeeb tub, koj yuav yug ib tug tub, koj yuav tis nws npe hu ua Yes Xus. 32 Nws yuav yog ib tug loj, luag yuav hu nws ua tus Nyob Siab leej Tub. Huab Tais Tswv Ntuj yuav muab nws txiv Das Vis lub theej kiab rau nws. 33 Nws yuav ua vaj kav Yas Kos tsev neeg tiam dhau tiam. Nws txoj kev ua vaj yuav tsis muaj caij kawg.” 34 Mab Liab hais rau tus Tshiab tias : “Qhov ntawd yuav muaj tuaj zoo li cas, vim kuv tsis paub ib tug txiv neej.” 35 Tus Tshiab teb rau Mab Liab tias : “Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav los nyob saum koj, tus Nyob Siab lub hwj huam yuav los roos koj. Li ntawd, tus ntshiab yug los yuav hu ua Tswv Ntuj Leej Tub. 36 Saib ! Es Lis Xas Npes, tus uas txheeb koj, luag hu nws ua pog khoom, nws hnub nyoog laus lawm, tab sis nws kuj xeeb tub lawm thiab. Lub hlis no, nws xeeb tub tau rau hli lawm. Vim tias, tsis muaj ib yam uas Tswv Ntuj ua tsis tau.” 38 Ces Mab Liab hais tias : “Kuv yog Huab Tais tus ntxhais txib. Kuv xav kom muaj raws li koj hais.” Tus Tshiab thiaj tso Mab Liab tseg.
39 Tau ob peb hnub, ces Mab Liab sawv kev mus, nws rau siab ntso mus pem toj siab, rau ib lub nroog nyob xeev Yus Das. 40 Nws chaws mus hauv Ntxas Kas Lias tsev, nws foom lus nyob kaj lug rau Es Lis Xas Npes. 41 Thaum Es Lis Xas Npes hnov Mab Liab foom kev kaj lug, mas nws tus me nyuam dhia hauv nws plab, thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab los nyob puv hauv Es Lis Xas Npes. 42 Ces Es Lis Xas Npes tsa suab hlo hais nrov nrov tias :
“Koj tau koob tau hmoov tshaj ib tsoom poj niam huv tib si, thiab lub txiv txi hauv koj lub cev tau koob tau hmoov. 43 Ua cas Ntuj thiaj pub kom kuv tus Huab Tais leej niam tuaj xyuas kuv ? 44 Koj saib, thaum kuv hnov dheev koj lub suab foom kev kaj lug nrov txog kuv pob ntseg, tus me nyuam hauv kuv plab dhia zoo siab. 45 Tus tau ntseeg tias cov lus Huab Tais hais rau nws yuav tsheej xeeb, mas nws txoj hmoov zoo !”
46 Ces Mab Liab hais tias : “Kuv tus plig cav txog Huab Tais lub hwj chim, 47 kuv lub tswv yim hom khaj nyob hauv Tswv Ntuj, tus Cawm kuv,
48 vim nws dauv muag ntsia nws tus ntxhais txib hauv txheej qis. Vim li ntawd, txij no mus, txhua tiam neeg yuav hais tias kuv txoj hmoov zoo, 49 vim tus Muaj Hwj Huam ua tej yam loj rau kuv, nws lub npe Ntshiab. 50 Nws lub siab hlub roos cov neeg hwm nws tiam dhau tiam. 51 Nws sab npab nthuav nws lub zog rau sawv daws pom. Cov neeg uas lub siab muab hlob, Huab Tais ua kom lawv tawg. 52 Huab Tais nchuav cov muaj hwj huam poob ntawm lawv lub theej kiab. Nws tsa cov neeg hauv txheej qis kom siab. 53 Nws pub tej yam zoo rau cov neeg tshaib noj seem noj so, hos nws ntiab cov neeg muaj rov qab mus tes qhuav. 54 Huab Tais pab nws tus tub txib His Xas Lais, vim nws nco ntsoov tias nws lub siab hlub neeg, 55 nws ua raws li nws tau tshaj rau peb cov yawg koob, nws ua zoo tas nrho rau Has Nplas Has thiab Has Nplas Has cov xeeb ntxwv mus ib txhiab ib txhis.”
56 Mab Liab nrog Es Lis Xas Npes nyob peb lub hlis tej, ces nws rov mus tsev.
57 Ntawm Es Lis Xas Npes, mas txog lub caij nws daws cev, nws yug tau ib tug tub. 58 Cov neeg koom zej koom zos thiab nws cov kwv tij neej tsa hnov tias Huab Tais hlub Es Lis Xas Npes loj kawg. Lawv nrog Es Lis Xas Npes zoo siab.
59 Thaum txog hnub yim, lawv tuaj ua lub cim txiav rau tus me nyuam. Lawv xav tis nws npe raws li nws txiv Ntxas Kas Lias lub npe. 60 Nws niam hais tias : “Tsis yog. Tus me nyuam yuav hu ua Zam.” 61 Lawv hais rau leej niam tias : “Tsis muaj ib tug hauv koj cov txheeb ze hu li ntawd.” 62 Ces lawv piav tes rau leej txiv saib nws xav kom lawv tis tus me nyuam npe li cas. 63 Leej txiv kom lawv muab ib daim txiag los, nws sau ntawv tias : “Nws lub npe hu ua Zam.” Sawv daws ceeb tas. 64 Tam sis ntawd, leej txiv lub ncauj qhib plho, tus nplaig muag nthas, nws hais tau lus, nws cav txog Tswv Ntuj. 65 Tsoom neeg nyob ze nkawd sawv daws tau ntshai kawg. Hos nyob pem toj siab hauv xeev Yus Das, sawv daws tham txog tej xwm ntawd. 66 Cov uas tau hnov luag tham txog tej xwm no, muab khaws cia rau nruab siab, lawv hais tias : “Tus me nyuam ntawd yuav yog ib tug zoo li cas ?” Huab Tais txhais tes yeej nrog nraim tus me nyuam ntawd tiag. 67 Ces Leej Ntuj Plig Ntshiab los nyob puv hauv tus me nyuam leej txiv Ntxas Kas Lias. Ntxas Kas Lias ua yaj saub hais tias : 68 “His Xas Lais tus Huab Tais Tswv Ntuj nto koob meej, vim nws tuaj xyuas thiab tuaj npo nws haiv neeg. 69 Nws tsa ib txog kev cawm muaj zog rau peb nyob hauv nws tus tub txib Das Vis tsev neeg. 70 Nws ua raws li nws kom cov yaj saub ntshiab txheej thaud xub qhia tias : 71 nws yuav cawm peb ntawm peb cov yeeb ncuab, thiab ntawm cov neeg ntxub peb txhais tes. 72 Nws tau hlub peb cov yawg koob. Nws nco ntsoov txog cov lus ntshiab nws nrog lawv cog, 73 nws nco ntsoov txog lo lus nws cog rau peb txiv Has Nplas Has tias : 74 nws yuav ua kom peb txhob ntshai, nws yuav npo peb ntawm peb cov yeeb ncuab txhais tes, 75 peb thiaj tau kev tsob hwb nws hauv txoj kev ntshiab thiab txoj kev ncaj nyob ntawm nws xub ntiag tas peb sid. 76 Hos koj, me tub, luag yuav hu koj ua Leej Nyob Siab tus yaj saub. Koj yuav mus tom Huab Tais hauv ntej, koj yuav npaj nws txoj kev. 77 Koj yuav qhia nws haiv neeg paub txoj kev cawm, uas tawm ntawm txoj kev zam txhaum los. 78 Peb tus Tswv Ntuj lub siab hlub mos nyoos, nws xa lub hnub saum txheej siab tuaj xyuas peb. 79 Nws kaj cov neeg zaum hauv qhov tsaus ntuj thiab cov nyob hauv kev tuag tus duab ntxoo. Nws hwj peb txhais taw mus taug txoj kev thaj yeeb.”
80 Tus me nyuam hlob, nws lub tswv yim muaj zog zuj zus. Nws nyob hauv teb chaws suab puam mus txog hnub nws tawm los rau cov His Xas Lais pom.

-2-

1 Lub zwj ceeb ntawd, vaj ntxwv Xes Ntxas Aus Nkus Tus tshaj lus ceeb toom kom tas ntiaj teb txheeb tsoom mej hwm. 2 Thaum txheeb tsoom mej hwm thawj zaug no, yog lub caij Kis Lis Nyus ua nom tswj Xis Lias teb. 3 Txhua leej txhua tus sawv kev mus, nyias mus sau nyias npe hauv nyias lub nroog. 4 Yos Xes kuj sawv kev hauv lub nroog Nas Xas Les, xeev Nkas Lis Lais mus pem Das Vis lub nroog hu ua Npes Les Hes, nyob hauv xeev Yus Das, vim Yos Xes yog Das Vis tsev neeg thiab Das Vis caj ces. 5 Yos Xes xav muab Mab Liab lub npe sau nrog nws lub npe, vim Mab Liab yog tus nws qhaib thiab Mab Liab cev hnyav lawm. 6 Thaum nkawd nyob Npes Les Hes, txog lub caij Mab Liab yuav daws cev. 7 Nws yug nws tus tub, nws muab ntaub qhwv, thiab muab tso pw hauv ib lub dab nyuj, vim lub tsev txais qhua tsis muaj chaw rau nkawd so. 8 Nyob thaj tsam ntawd, muaj ib co neeg zov yaj. Lawv nyob nruab teb. Hmo ntuj, lawv nyob zov lawv pab yaj. 9 Huab Tais tus Tshiab tawm los rau lawv pom, Huab Tais lub hwj chim ci dawb paug ncig lawv, lawv ntshai kawg. 10 Tus Tshiab hais rau lawv tias : “Nej txhob ntshai, vim kuv tuaj xa ib tsab xov zoo uas yuav ua kom nej zoo siab thiab ib tsoom neeg zoo siab. 11 Hnub no, nyob hauv Das Vis lub nroog, tus Cawm nej yug los lawm, nws yog Leej Pleev, thiab yog Huab Tais. 12 Lub cim yuav ua kom nej paub yog lub cim no : nej yuav pom ib tug me nyuam mos qhwv ntaub pw hauv ib lub dab nyuj.” 13 Ib sij huam, txawm muaj ib pab Tshiab coob coob tuaj nrog tus Tshiab xa xov cav lus zoo txog Tswv Ntuj tias : 14 “Nyob saum cov txheej ntuj siab, Tswv Ntuj nto meej nto moo, nyob ntiaj teb, tsoom neeg Tswv Ntuj nyiam, nyob thaj yeeb.
15 Thaum cov Tshiab tso cov zov yaj tseg rov mus saum ntuj lawm, cov zov yaj sib yaum tias : “Peb mus Npes Les Hes, mus xyuas yam xwm uas Huab Tais tuaj qhia peb ntawd saib.” 16 Ces lawv maj zeeg tuaj mus. Lawv pom Mab Liab thiab Yos Xes, thiab pom tus me nyuam mos pw hauv dab nyuj. 17 Thaum lawv pom li ntawd, lawv piav lo lus uas tus Tshiab tau qhia rau lawv txog tus me nyuam. 18 Tus twg hnov, tus twg kuj qhuas txog tej lus uas cov zov yaj hais rau lawv. 19 Hos Mab Liab, nws ua tib zoo khaws tej lus no huv si cia rau nruab siab. 20 Cov zov yaj rov mus tsev, lawv foom koob meej thiab cav lus zoo txog Tswv Ntuj vim tas txhua yam lawv tau pom thiab tau hnov raws li Ntuj qhia lawv.
21 Thaum dhau lub caij yim hnub lawm, txog hnub ua lub cim txiav, lawv tis npe rau tus me nyuam hu ua Yes Xus, yog lub npe uas tus Tshiab tau qhia Mab Liab thaum nws tsis tau xeeb tub.
22 Thaum txog lub caij yuav ua kab ke ntxuav ob niam tub raws li Mais Xes Txoj Cai, Mab Liab thiab Yos Xes nkawd coj Yes Xus mus pem Yes Lus Xas Les, kom tau cev tus me nyuam rau Huab Tais. 23 Vim Huab Tais Txoj Cai sau tias : “Txhua tus me nyuam tub xub yug, yuav muab qee rau Huab Tais.” 24 Nkawd tseem yuav cev ib co txim rau Ntuj raws li Huab Tais Txoj Cai uas sau cia tias : muab ib nkawg nquab lwb rwg, los ob tug thav nquab dawb.
25 Thaum ntawd nyob Yes Lus Xas Les, muaj ib tug txiv neej hu ua Xis Mes Oos. Tus neeg ntawd yog neeg ncaj thiab nyiam teev Ntuj. Nws tos tus yuav tuaj nplij His Xas Lais. Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob roos nws. 26 Leej Ntuj Plig Ntshiab tshoj nws ces nws paub tias yog nws tsis tau pom Huab Tais tus Pleev, mas nws yuav tsis tuag. 27 Leej Ntuj Plig coj nws tuaj nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Thaum Mab Liab thiab Yos Xes nkawd coj tus me nyuam mos Yes Xus tuaj ua cov kab ke raws Txoj Cai, 28 Xis Mes Oos txais tus me nyuam los rau hauv nws ob txhais npab, nws cav lus zoo txog Tswv Ntuj tias :
29 Txiv Tswv, nyem no koj tso koj tus tub txib mus kaj lug, raws li koj lo lus, 30 vim kuv qhov muag tau pom koj txoj kev cawm neeg, 31 uas koj npaj nyob ntawm ib tsoom haiv neeg xub ntiag, 32 yog qhov pom kev tawm tuaj kaj cov pej kum haiv neeg, yog koj tsoom pej xeem His Xas Lais lub koob meej.
33 Yes Xus niam thiab txiv qhuas cov lus nkawd hnov hais txog tus me nyuam. 34 Xis Mes Oos foom hmoov zoo rau lawv, nws hais rau Mab Liab, Yes Xus niam tias : “Koj ntsia ! Tus me nyuam no yuav ua chaw rau ntau leej His Xas Lais ntog thiab ntau leej rov sawv. Nws yog ib lub cim ua kom sawv daws sib cav. 35 Hos ntawm koj, mas ib rab ntaj yuav hno koj tus plig, kom xwv tej lus uas coob leej xav tuaj nruab siab tawm los rau sawv daws paub.
36 Tseem muaj ib tug yaj saub poj niam, hu ua As Nas, yog Fas Nus Ees tus ntxhais, xeem As Ntxes. Nws lub hnub nyoog laus kawg. Dhau lub caij nws nyob ua nkauj xwb lawm, mas nws nrog nws tus txiv nyob xya xyoo, 37 ces nws ua poj ntsuam laus li ntawd txog yim caum plaub xyoos. Nws tsis nrug ntawm lub Tuam Tsev Teev Ntuj li. Nws yoo mov thiab hais cov zaj teev Ntuj los hawm Tswv Ntuj thawm hnub thawm hmo. 38 Tib lub sij hawm ntawd, As Nas kuj tuaj nyob ntawd thiab, nws cav lus zoo txog Tswv Ntuj, nws hais txog tus me nyuam rau txhia leej txhia tus uas tos txog txoj kev txhiv Yes Lus Xas Les.
39 Thaum lawv ua txhua yam raws li Huab Tais Txoj Cai tas lawm, lawv rov mus Nkas Lis Lais, hauv lawv lub nroog Nas Xas Les.
40 Hos ntawm tus me nyuam, nws hlob, nws muaj zog zuj zus, kev thoob tsib puv nws siab ntsws. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nyob saum nws.
41 Yes Xus niam thiab txiv nkawd niaj xyoo mus ua lub Ntees Hla pem Yes Lus Xas Les. 42 Thaum Yes Xus muaj kaum ob xyoos lawm, lawv mus ua lub Ntees Hla pem Yes Lus Xas Les raws li kev cai ua Ntees Hla. 43 Dhau cov hnub ntawd tas, ces Yos Xes thiab Mab Liab nkawd sawv kev rov mus, hos tus me tub Yes Xus tseem nyob Yes Lus Xas Les, nws niam thiab nws txiv tsis paub. 44 Nkawd xav tias nkawd tus tub nrog pab neeg tuaj ua ke rov qab lawm. Ces nkawd mus ib hnub ke, nkawd mam li pib nrhiav nkawd tus tub hauv cov txheeb ze thiab cov swm neeg. 45 Nkawd nrhiav tsis tau, nkawd rov mus nrhiav nws pem Yes Lus Xas Les.
46 Nkawd nrhiav peb hnub, thiaj nrhiav tau Yes Xus nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Nws zaum hauv nruab nrab cov kws Txoj Cai, nws mloog lawv thiab nug lawv. 47 Cov neeg uas tau hnov Yes Xus hais lus, puav leej yoob tas rau nws lub tswv yim ntse thiab nws cov lus teb. 48 Thaum nkawd pom Yes Xus, nkawd xav tsis thoob, ces Yes Xus niam hais rau Yes Xus tias : “Me tub, vim li cas koj ua li ntawd rau wb ? Saib ! Koj txiv wb nrhiav koj, wb ntxhov siab tas nrho.” 49 Yes Xus hais rau nkawd tias : “Vim li cas neb nrhiav kuv ? Neb tsis paub tias kuv yuav leg kuv Txiv cov hauj lwm lod ?” 50 Mab Liab thiab Yos Xes nkawd tsis to taub lo lus uas Yes Xus hais rau nkawd.
51 Yes Xus nrog nkawd rov mus Nas Xas Les. Nws mloog nkawd lus. Yes Xus niam khaws tej ntawd huv tib si cia rau nruab siab. 52 Hos Yes Xus hlob hauv kev thoob tsib, nws hlob cev thiab hlob hauv Ntuj lub txiaj ntsim, nyob ntawm Tswv Ntuj thiab ntawm zeej tsoom xub ntiag.

-3-

1 Lub zwj ceeb ntawd, Tis Npes Xes Ntxas ua vaj ntxwv tau kaum tsib xyoos, Poos Xyus Pis Las Tos ua tswj kav Yus Das, Hes Los ua vaj txheeb kav Nkas Lis Lais, Hes Los tus tij laug Fis Lis Pos ua vaj txheeb kav Is Tus Lias thiab Thas Kos Nis Tis. Lis Xas Nias ua vaj txheeb kav As Npis Les Nas. 2 As Nas thiab Kais Fas nkawd ua Tuam Leej Choj. Thaum ntawd, Tswv Ntuj Lo Lus nrov tuaj txog Zam nyob hauv teb chaws suab puam. Zam yog Ntxas Kas Lias tus tub. 3 Ces Zam tuaj mus ncig thoob thaj tsam ntawm dej Yos Las Das, nws tshaj ib co kab ke ntxuav pab lees txhaum kom Ntuj zam txhaum, 4 raws li cov lus sau tseg rau hauv Yaj Saub His Xais phau ntawv tias : Tus qw hauv teb chaws quav poj lub suab hais tias : Nej npaj kev rau Huab Tais, nej ua kom nws txoj lw ncaj tuaj. 5 Yuav txhub av rau txhua lub kwj ha, yuav ncaws txhua lub roob txhua lub pov toj kom qis, yuav tho tej kev cuam kawb kom ncaj,
tej kev qawj, yuav hloov ua kev tiaj. 6 Ces tas ib tsoom uas muaj lub cev nqaij yuav pom Tswv Ntuj txoj kev cawm.
7 Zam hais rau tsoom neeg uas tuaj txais kab ke ntxuav ntawm nws tias : “Caj ces nab liab tsaig, leej twg qhia nej kom nej khiav dim ntawm txoj kev Npau Taws uas tuaj yuav txog ? 8 Nej cia li txi ib co txiv phim tus neeg lees txhaum. Nej txhob xav hauv nruab siab tias : “Peb muaj Has Nplas Has ua peb txiv.” Kuv hais rau nej tias, Tswv Ntuj xav ua kom Has Nplas Has ib co tub ki tawm hauv cov pob zeb no los kuj tau. 9 Zaum no rab taus twb nyob ntawm cag ntoo lawm, tsob ntoo twg tsis txi txiv zoo nkauj, yuav muab ntov, muab pov rau hauv hluav taws.
10 Ces tsoom neeg nug Zam tias : “Peb yuav ua dab tsi ?” 11 Zam teb rau lawv tias : “Tus muaj ob lub tsho, yuav faib rau tus tsis muaj. Tus muaj mov noj, nws kuj yuav ua li ntawd thiab.” 12 Ib co sau se kuj tuaj txais kab ke ntxuav, lawv hais rau Zam tias : “Xib Hwb, peb yuav ua dab tsi ?” 13 Zam hais rau lawv tias : “Nej tsis txhob kom luag them tshaj txoj cai txiav.” 14 Ib co tub rog kuj nug Zam tias : “Peb ne, peb yuav ua dab tsi ?” Zam hais rau lawv tias :
“Nej txhob quab yuam leej twg, txhob ntxias yuav dab tsi. Nej nyiaj hli raug npaum li cas, mas nej yuav txaus siab txais li ntawd.”
15 Tsoom pej xeem vam vam tos ntsoov, sawv daws ua xyem xyav txog Zam rau nruab siab tias tej zaum Zam yog Leej Pleev. 16 Ces Zam hais rau sawv daws tias : “Ntawm kuv, mas kuv muab dej los ntxuav nej, tab sis tus muaj zog dua kuv yuav tuaj. Kuv tsis tsim nyog daws txoj hlua khi nws nkawm khau. Tus ntawd yuav ntxuav nej nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab hauv hluav taws. 17 Nws txhais tes tuav lub vab, nws yuav ntxuaj nws lub tshav ntaus nplej. Nws yuav yawm nplej rau hauv nws lub txhab. Hos cov npluag, nws yuav muab hlawv hauv lub cub tawg tsis txawj kug.” 18 Zam tseem hais ntau zaj qhuab qhia ntxiv los tshaj lub Moo Zoo rau tsoom pej xeem.
19 Zam qhuab ntuas vaj txheeb Hes Los, tim Hes Los Dias uas yog Hes Los tij laug tus poj niam, thiab tim lwm cov kev phem ntau uas Hes Los tau ua. 20 Ces Hes Los ua ib qho txhaum ntxiv txhab rau tej kev phem uas nws tau ua los lawm : nws kom luag muab Zam kaw hauv tsev loj faj.
21 Thaum uas tsoom pej xeem txais kab ke ntxuav tas, thiab Yes Xus kuj txais kab ke ntxuav tas lawm, ces Yes Xus teev Ntuj. Lub ntuj qhib plho los, 22 ces Leej Ntuj Plig Ntshiab yees ua ib lub cev, xws li ib tug nquab, nqes los saum Yes Xus. Ib lub suab nrov saum ntuj tuaj tias : “Koj yog kuv Leej Tub. Hnub no kuv xeeb koj.”
23 Thaum Yes Xus pib tshaj lus, nws muaj hnub nyoog ze peb caug xyoo. Sawv daws xav tias nws yog Yos Xes tub, Hes Lis tub, 24 Mas Thas tub, Les Vis tub, Mes Kis tub, Zas Nais tub, Yos Xes tub, 25 Mas Tas Thias tub, As Mos tub, Nas Us tub, Es Lis tub, Nas Nkais tub, 26 Mas As tub, Mas Tas Thias tub, Xes Mes Ees tub, Zos Xes tub, Zos Das tub, 27 Yuas Nas tub, Les Xas tub, Ntxos Los Npas Npes tub, Xas Las Thias tub, Nes Lis tub, 28 Mes Kis tub, As Dis tub, Kos Xas tub, Ees Mas Das tub, Ej tub, 29 Zes Xus tub, Es Lis Yes Xes tub, Yos Lis tub, Mas Thas tub, Les Vis tub, 30 Xis Mes Oos tub, Yus Das tub, Yos Xes tub, Zos Nas tub, Es Lias Kis tub, 31 Mes Les As tub, Mes Nas tub, Mas Tas Thas tub, Nas Thas tub, Das Vis tub, 32 Yes Xes tub, Yos Npes tub, Npuag Oos tub, Xas Las tub, Nas As Xoos tub, 33 As Mis Nas Das tub, As Das Mis tub, As Nis tub, Hes Xaws Loos tub, Fas Les tub, Yus Das tub, 34 Yas Kos tub, His Xas Has tub, Has Nplas Has tub, Thas Las tub, Nas Khos tub, 35 Xes Lus tub, Las Nkaus tub, Fas Les tub, Es Npes tub, Xas Las tub, 36 Kais Naas tub, As Fas Xas tub, Xees tub, Nos Hes tub, Las Mes tub, 37 Mas Thus Xas Las tub, Hes Nos tub, Yes Les tub, Mas Les Lees tub, Kais Naas tub, 38 Es Naus tub, Xes tub, As Das tub, Tswv Ntuj tub.

-4-

1 Yes Xus rov ntawm dej Yos Las Das los, nws muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv hauv nws. Leej Ntuj Plig coj Yes Xus mus nyob teb chaws suab puam 2 plaub caug hnub, dab phem ntxias Yes Xus. Tas lub caij ntawd Yes Xus tsis noj dab tsi li. Thaum dhau plaub caug hnub lawd, nws tshaib plab. 3 Dab phem hais rau Yes Xus tias : “Saib ! Koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, koj hais kom lub pob zeb no txia ua mov.” 4 Yes Xus teb rau dab phem tias : “Muaj lus sau cia tias : Neeg tsis kawg muab mov los yug txoj sia xwb.”
5 Dab phem coj Yes Xus nce mus saum ib qho chaw siab. Ib sij huam, nws muab tas nrho cov ceeb tsheej nyob ntiaj teb rau Yes Xus ntsia. 6 Ces dab phem hais rau Yes Xus tias : “Kuv yuav muab cov ceeb tsheej ntawd lub peev xwm thiab lub koob meej huv tib si rau koj. Vim kuv tau txais ua kuv tug, kuv xav muab rau leej twg kuj tau ywj kuv siab. 7 Li ntawd, yog koj pe kuv, mas tej ntawd yog koj tug tas huv si.” 8 Yes Xus hais rau dab phem tias : “Muaj lus sau cia tias : Koj yuav pe Huab Tais, koj tus Tswv Ntuj, koj yuav teev nws tib leeg xwb.”
9 Dab phem tseem coj Yes Xus mus pem Yes Lus Xas Les, ces dab phem muab Yes Xus tso saum lub ruv Tuam Tsev Teev Ntuj. Dab phem hais rau Yes Xus tias : “Saib ! Koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, koj dhia saum no lawm puag hauv, 10 vim muaj lus sau cia tias : Ntuj yuav txib nws cov tshiab, kom lawv zov koj.
11 Thiab tseem sau ntxiv tias : Lawv yuav nqa koj hauv lawv txhais tes, kom koj txhais taw txhob dawm ib lub pob zeb li.”
12 Tab sis Yes Xus teb rau dab phem tias : “Muaj lus sau hais tias : Koj yuav tsis txhob ntxias Huab Tais, koj tus Tswv Ntuj.
13 Dab phem ntxias Yes Xus kawg tswv yim, ces nws txav ntawm Yes Xus mus, tos dua lwm lub zoo sij hawm.
14 Yes Xus rov mus Nkas Lis Lais, nws muaj Leej Ntuj Plig lub zog puv hauv nws. Nws lub moo nto lug mus puv ib cheeb tsam cov zej zog. 15 Nws qhia tsoom sid hauv cov tsev txoos, tas sawv daws qhuas nws.
16 Yes Xus los txog Nas Xas Les, yog lub zos uas nws hlob. Hnub Xas Npas Tos, nws mus hauv lub tsev txoos xws li nws ua kam, ces nws sawv mus nyeem ntawv. 17 Lawv cev tus Yaj Saub His Xais phau ntawv rau nws. Nws nthuav kauj ntawv, nws nrhiav tau nqe lus uas sau tias : 18 Huab Tais lub Tswv Yim nyob saum kuv, vim nws pleev roj los qee kuv.. Nws xa kuv mus tshaj lub Moo Zoo rau cov pluag. Nws xa kuv mus ceeb toom rau cov nyob txim tias lawv yuav dim, rau cov dig muag tias lawv yuav rov pom kev, rau cov raug luag yuam tias lawv yuav rov tau ua neeg twj lij, 19 kom kuv tshaj tias yog xyoo Huab Tais yuav pub txiaj ntsim.
20 Yes Xus rov kauv phau ntawv, nws rov muab rau tus tub txib, ces nws zaum. Tas tsoom neeg uas nyob hauv lub tsev txoos ntsia ntsoov Yes Xus. 21 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Hnub no, cov lus nyob hauv zaj Ntawv no tsheej xeeb raws li nej tau hnov.” 22 Tas cov neeg ntawd zeem tseeb tias nws hais lus zoo, lawv qhuas cov lus muaj txiaj ntsim tawm hauv nws lub ncauj los.
Lawv hais tias : “Tus ntawd, tsis yog Yos Xes tus tub lod ?” 23 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Paub ntsoov, nej yuav piv lus hais txog kuv tias : Kws kho mob, koj rov kho koj mas ! Tas txhua yam uas luag piav tias tshwm sim nyob Kas Fas Naus, mas koj kuj ua ib yam li ntawd nyob hauv lub zos koj hlob no thiab mas !” 24 Yes Xus tseem hais ntxiv tias : “Kuv hais tseeb rau nej, tsis muaj ib tug yaj saub uas luag yuav txais nws zoo hauv lub zos nws hlob.
25 Kuv hais tseeb rau nej : lub caij Es Lias nyob, muaj coob tus poj ntsuam nyob His Xas Lais teb. Thaum ntuj kaw nag tau peb xyoos thiab rau hli, tas teb chaws tshaib plab loj kawg. 26 Tab sis Ntuj tsis xa Es Lias mus pab cov poj ntsuam His Xas Lais ib tug li. Ntuj xa Es Lias mus pab ib tug poj ntsuam nyob lub zos Xas Les Tas, nyob Xis Doos teb. 27 Lub caij tus yaj saub Es Lis Xais nyob, muaj coob tus mob ruas nyob His Xas Lais teb, tab sis tsis muaj ib tug mob ruas His Xas Lais rov huv, tsuas yog tus mob ruas Xis Lias hu ua Nas Maas thiaj rov huv.”
28 Tas cov neeg hauv lub tsev txoos hnov cov lus ntawd, mas lawv npau taws kawg. 29 Lawv sawv tsees, lawv ntiab Yes Xus tawm sab nroog nraud. Lawv coj Yes Xus mus txog ntawm ib phab toj saum lub roob uas lawv txhim lub nroog, lawv yuav thawb Yes Xus kom poob lawm hauv lub qab toj ntxhab. 30 Tab sis Yes Xus hla plaws hauv nruab nrab lawv, nws taug nws kev mus lawm.
31 Yes Xus nqes mus nram Kas Fas Naus uas yog ib lub nroog nyob hauv xeev Nkas Lis Lais. Hnub Xas Npas Tos, nws qhia lawv. 32 Sawv daws qhuas txog nws cov lus qhia, vim nws hais lus muaj hwj chim.
33 Nyob hauv lub tsev txoos ntawd, muaj ib tug neeg raug ib tug dab tsis huv. Nws qw nrov nrov tias : 34 “Yes Xus Nas Xas Les, koj xav ua dab tsis rau wb ? Puas yog koj tuaj ua kom wb ploj ? Kuv paub koj yog leej twg : koj yog Tswv Ntuj tus Ntshiab.” 35 Yes Xus cem nws tias : “Ua twj ywm ! Koj tawm ntawm nws mus.” Ces dab tsis huv muab tus neeg thawb ntiag rau nruab nrab, nws tawm hauv tus neeg mus, tsis ua xwv txheej rau tus neeg ntawd. 36 Tas lawv sawv daws ntshai, lawv sib hais zom zaws tias : “Lo lus ntawd yog lus dab tsi ? Nws siv hwj huam thiab hwj chim yuam dab tsis huv, ces dab cia li tawm mus.” 37 Ib lub moo qhuas txog Yes Xus thiaj li pib ri mus rau txhua lub zos nyob thaj tsam ntawd.
38 Yes Xus tawm hauv lub tsev txoos, nws mus hauv Xis Moos lub tsev. Thaum ntawd, Xis Moos niam tais mob kub cev heev. Lawv thov komYes Xus saib Xis Moos niam tais. 39 Yes Xus khoov mus saib tus niam tais, nws yuam tus mob kub cev, ces tus mob tso plhuav niam tais tseg. Niam tais sawv tsees tam sis ntawd. Nws pib tsob hwb lawv.
40 Thaum lub hnub poob qho, cov uas muaj neeg raug tej hom mob, sawv daws coj lawv cov neeg mob tuaj rau Yes Xus. Ces Yes Xus tsa tes rau saum lawv ib leeg zuj zus, nws kho sawv daws zoo tas huv si. 41 Ib co dab phem kuj tawm hauv coob leej mus, dab phem qw qw tias : “Koj yog Tswv Ntuj Leej Tub.” Tab sis Yes Xus cem lawv, nws txwv tsis pub lawv hais lus, vim lawv paub tias nws yog Leej Pleev.
42 Thaum kaj ntug, Yes Xus tawm mus rau ib qho chaw tsis muaj neeg. Tsoom sid nrhiav nws, lawv tuaj txog ntawm nws, lawv xav cheem Yes Xus kom txhob mus deb ntawm lawv. 43 Tab sis Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv yuav tsum tshaj lub Moo Zoo hais txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej rau lwm cov nroog thiab. Yog vim qhov ntawd, Ntuj thiaj xa kuv tuaj.” 44 Ces Yes Xus tshaj lus rau hauv cov tsev txoos nyob Yus Das teb.

-5-

1 Muaj ib zaug, thaum Yes Xus nyob ntawm ntug pas dej Nkes Nes Xas Les, ib pab neeg coob sib txiv mloog Tswv Ntuj Lo Lus ntawm nws. 2 Yes Xus pom ob lub nkoj nres ntawm ntug dej. Cov tub puav ntses nqes nkoj tas lawm, lawv ntxuav lawv cov vas. 3 Yes Xus nce mus hauv ib lub nkoj, yog Xis Moos lub, nws kom Xis Moos nquam nkoj mus deb ntawm ntug dej me ntsis. Yes Xus zaum hauv nkoj qhia tsoom sid.
4 Thaum Yes Xus hais lus tas, nws hais rau Xis Moos tias : “Koj nquam nkoj mus lawm tom qhov dej tob, nej tso nej cov vas nqes mus puav ntses.” 5 Xis Moos teb tias : “Xib Hwb, peb twb khwv ib hmos tsis tau dab tsi. Tab sis yog vim koj hais, mas kuv yuav pov cov vas nqes mus.” 6 Ces lawv pov vas. Lawv puav tau ntses ntau kawg ua lawv cov vas ntuag kiag. 7 Lawv co tes rau cov npawg nyob lwm lub nkoj kom tuaj pab. Cov npawg tuaj txog, sawv daws muab ntses ntim rau ob lub nkoj puv nkaus, ua nkoj yuav luag tog.
8 Xis Moos Pob Zeb pom li ntawd, nws txhos caug ntua pe Yes Xus, nws hais tias : “Huab Tais, koj txav mus deb kuv, vim kuv yog ib tug neeg txhaum.”
9 Xis Moos ntshai kawg, cov nrog Xis Moos ua ke puav leej ntshai, vim lawv puav tau ntses ntau. 10 Yas Kos thiab Zam, uas yog Ntxes Npes Dais ob tug tub, thiab yog Xis Moos ob tug npawg, nkawd kuj ntshai kawg. Yes Xus hais rau Xis Moos tias : “Koj txhob ntshai, txij no mus, koj yuav puav neeg.” 11 Ces lawv nquam nkoj los rau tim ntug. Lawv tso tas ib puas tsav yam tseg, lawv raws Yes Xus mus.
12 Muaj ib zaug, Yes Xus nyob hauv ib lub nroog, muaj ib tug neeg tuaj, nws ib ce mob ruas tas huv si. Thaum nws pom Yes Xus, nws pe, nws khoov ntsej muag ti av, nws thov Yes Xus tias : “Huab Tais, yog koj xav, mas koj ua tau kom kuv rov huv.” 13 Ces Yes Xus cev tes tuav tus neeg mob ruas, nws hais tias : “Kuv xav. Koj cia li huv mog.” Tam sis ntawd tus mob ruas tso tus neeg tseg. 14 Yes Xus txwv tus neeg ntawd kom txhob hais dab tsi rau leej twg li.
“Tab sis koj yuav mus thws koj lub cev rau tus Leej Choj saib, thiab koj yuav cev tej yam raws li Mais Xes qhia los ua pov thawj rau luag pom tias koj huv lawm.” 15 Yes Xus lub moo ri zuj zus mus. Tej pab neeg coob coob tuaj sib txoos mloog Yes Xus, thiab thov Yes Xus kho lawv cov mob. 16 Tab sis Yes Xus mus nraim nyob tom tej chaw tsis muaj neeg, nws teev Ntuj.
17 Tseem muaj ib hnub, thaum Yes Xus tab tom qhia sawv daws, muaj ib cov Fas Lis Xais thiab ib co Kws Txoj Cai tuaj ntawm tej lub zos hauv xeev Nkas Lis Lais, xeev Yus Das, thiab tuaj Yes Lus Xas Les tuaj. Lawv sawv daws zaum nyob ntawd. Huab Tais lub hwj huam ua kom Yes Xus kho tau cov neeg mob zoo. 18 Muaj ib pab neeg kwv ib tug tuag ceg saum ib lub txaj tuaj. Lawv nrhiav kev nqa tus tuag ceg mus hauv tsev, coj nws mus tso ntawm Yes Xus xub ntiag. 19 Tab sis lawv tsis tau kev nqa tus tuag ceg mus rau sab hauv, vim neeg coob dhau. Ces lawv nce mus saum ruv tsev, lawv dawj cov thwv cib vov tsev, lawv dauv tus tuag ceg pw hauv nws lub txaj nqes mus hauv nruab nrab, rau ntawm Yes Xus xub ntiag. 20 Yes Xus pom lawv ntseeg, nws hais tias :
“Me kwv, kuv daws koj cov txhaum tas lawm.” 21 Cov Kws Ntawv Ntshiab thiab cov Fas Lis Xais xav twj ywm rau nruab siab tias : “Tus neeg ntawd yog leej twg, nws thiaj thuam Ntuj ? Leej twg yuav daws txhaum tau ? Kawg yog Tswv Ntuj tib leeg xwb.” 22 Yes Xus twb paub qhov lawv xav hauv nruab siab, nws hais rau lawv tias : “Vim li cas nej thiaj xav tej zaj tswv yim li ntawd hauv nej siab ? 23 Lo lus twg yog lo hais yooj yim dua, lo lus tias : ‘Kuv daws koj cov txhaum,’ los yog lo lus tias : ‘Koj sawv, koj mus kev ?’ 24 Ua li mas, kom nej paub tias Neeg Leej Tub muaj hwj huam daws txhaum tau nyob ntiaj teb.
Ces Yes Xus hais rau tus tuag ceg tias : ‘Kuv hais rau koj : koj sawv, koj nqa koj lub txaj, koj rov mus tsev.” 25 Tam sis ntawd, tus tuag ceg sawv tsees ntawm sawv daws xub ntiag, nws nqa lub txaj uas thaum tuaj nws pw, nws rov mus tsev, nws cav txog Tswv Ntuj. 26 Sawv daws yoob tas, lawv cav txog Tswv Ntuj. Lawv ntshai kawg, lawv hais tias : “Hnub no, peb pom tej yam txawv heev !”
27 Dhau tej ntawd tas lawm, Yes Xus tawm mus. Nws ntsia pom ib tug sau se hu ua Les Vis zaum ntawm lub rooj se. Yes Xus hais rau nws tias : “Koj raws kuv mus.” 28 Ces Les Vis sawv, nws tso tas ib puas tsav yam tseg, nws raws Yes Xus mus.
29 Les Vis ua ib rooj qav loj txais Yes Xus hauv nws tsev. Muaj ib pab neeg sau se coob thiab tseem muaj lwm cov neeg nrog lawv zaum ntawm rooj mov. 30 Cov Fas Lis Xais thiab lawv cov Kws Ntawv Ntshiab yws yws rau Yes Xus cov thwj tim hais tias : “Vim li cas nej nrog cov neeg sau se thiab cov neeg txhaum noj haus ua ke ?” 31 Yes Xus teb tias : “Tsis yog cov neeg noj qab nyob zoo yuav vam txog kws kho mob. Yog cov muaj txiab muaj nkeeg. 32 Kuv tsis tuaj hu cov neeg ncaj. Kuv tuaj hu cov neeg txhaum kom tig los yuav lub siab tshiab.”
33 Lawv hais rau Yes Xus tias : “Zam cov thwj tim yoo mov ntau zaus thiab hais cov zaj teev Ntuj, ib yam li cov Fas Lis Xas tej thwj tim thiab. Hos koj cov thwj tim mas lawv noj thiab lawv haus !” 34 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej puas kom nraug vauv cov kwv luag yoo mov thaum nraug vauv tseem nrog lawv nyob ? 35 Yuav muaj ib lub zim txwv uas luag coj nraug vauv lawm, thaum ntawd, lawv mam li yoo mov.”
36 Yes Xus tseem hais ib zag paj lug rau lawv tias : “Tsis muaj leej twg yuav dua ib daig ntawm lub tsho tshiab los ntxiv rau lub khaub tshos. Vim tias lub tshiab yuav ntuag, hos daim ntaub dua ntawm lub tsho tshiab los, kuj tsis phim lub khaub tshos.
37 Thiab kuj tsis muaj leej twg yuav ntim cawv tshiab rau hauv tej qub hnab tawv. Vim tias cov cawv tshiab yuav ua cov hnab tawv tawg, ces cawv yuav nchuav, hos cov hnab tawv los kuj yuav piam sij tas. 38 Ua li mas, yuav tsum muab cawv tshiab ntim rau hauv cov hnab tawv tshiab. 39 Tsis muaj ib tug neeg uas tau haus cawv laus tas, yuav xav haus cawv tshiab. Luag thiaj hais tias : cawv laus qab dua.”

-6-

1 Muaj ib hnub Xas Npas Tos, Yes Xus hla ib thaj teb npleg. Yes Xus cov thwj tim zaws tej hnab nplej los mos ntawm tes noj. 2 Muaj ib co Fas Lis Xas hais tias : “Vim li cas nej ua tej yam uas hnub Xas Npas Tos yuav tsum caiv ?” 3 Yes Xus teb rau lawv tias : “Nej tsis tau nyeem zaj piav txog qhov Das Vis ua thaum nws thiab nws cov npawg tshaib plab lod ? Thiab Das Vis nkag li cas mus rau hauv Tswv Ntuj lub tsev, mus muab cov ncuav mov txi Ntuj noj, nws tseem muab rau nws cov kwv luag noj thiab ? Hos cov ncuav mov ntawd, kawg yog cov Leej Choj thiaj muaj cai noj xwb.” 5 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Neeg Leej Tub yog Xas Npas Tos tus Tswv.”
6 Tseem muaj ib hnub Xas Npas Tos, Yes Xus mus hauv lub tsev txoos, nws qhia sawv daws. Nyob ntawd, muaj ib tug neeg uas sab tes xis qhuav. 7 Cov Kws Ntawv Ntshiab thiab cov Fas Lis Xais nyas ntsia twj ywm saib Yes Xus puas yuav kho tus neeg qhuav tes hnub Xas Npas Tos, xwv lawv thiaj tau kev nrhiav lus rau Yes Xus. 8 Yes Xus paub qhov lawv xav lawm, tsis kav, nws tseem hais rau tus neeg qhuav tes tias : “Koj sawv ntsug hauv nruab nrab.”
Ces tus qhuav tes sawv ntsug. 9 Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv nug nej saib : hnub Xas Npas Tos, puas kheev ua zoo los ua phem, cawm ib txog sia los cia ib txog sia ploj ? ” 10 Ces Yes Xus ntsia ib ncig lawv sawv daws, nws hais rau tus qhuav tes tias : “Koj xyab tes.” Tus neeg ntawd xyab tes, nws txhais tes cia li zoo hlo. 11 Tab sis lawv npau taws cuag li lawv vwm lawm. Ces lawv sib tham saib lawv yuav ua li cas rau Yes Xus.
12 Ob peb hnub ntawd, Yes Xus mus teev Ntuj pem roob, nws teev Tswv Ntuj ib hmos. 13 Thaum kaj ntug, nws hu nws cov thwj tim los, nws xaiv kaum ob leeg, nws hu lawv ua Hauv Paus Xa Lus. 14 Yog Xis Moos, uas nws tis npe hu ua Pob Zeb, As Nres, Pob Zeb tus kwv, Yas Kos, Zam, Fis Lis Pos, Npas Tos Los Mas Yos, 15 Mas Tais, Tos Mas, Yas Kos uas yog As Fas Yos tus tub, Xis Moos Siab Kub, 16 Yus Das, Yas Kos tus tub, thiab Yus Das Kas Lis Yaus, uas yog tus ntxeev siab.
17 Yes Xus nrog cov Hauv Paus Xa Lus nqes los, nws sawv saum ib qho chaw tiaj. Muaj Yes Xus ib tsoom thwj tim thiab ib pab neeg coob kawg tuaj ntawm xeev Yus Das, ntawm Yes Lus Xas Les, ntawm ntug dej ntuj Tws Los thiab Xis Doos tuaj. 18 Lawv tuaj mloog Yes Xus thiab thov nws kho lawv cov mob. Cov uas raug tej tus dab tsis huv tsim lawv, puav leej rov zoo tas. 19 Ces tas tsoom sid nrhiav kom tau kev kov Yes Xus, vim muaj ib lub zog tawm hauv nws los kho sawv daws zoo tas huv si.
20 Yes Xus tsa muag ntsia nws cov thwj tim, nws hais tias : “Nej cov pluag, mas nej txoj hmoov zoo, vim Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog nej tug. 21 Nej cov uas nyem no nej tshaib, nej txoj hmoov zoo, vim nej yuav tau noj txaus siab. Nej cov uas nyem no nej quaj, nej txoj hmoov zoo, vim nej yuav luag.
22 Thaum muaj neeg ntxub nej, thaum luag ntiab nej, los luag cem nej, los xyav lus phem rau nej lub npe vim Neeg Leej Tub, mas nej txoj hmoov zoo. 23 Hnub ntawd, nej yuav zoo siab, nej yuav dhia hom khaj, vim nej tau txais koob haum loj nyob saum ntuj. Txheej thaud, lawv cov yawg koob kuj tau ua li ntawd rau cov Yaj Saub.”
24 “Hos nej cov nplua nuj, mas nej txoj hmoov phem, vim nej twb txais kev nplij nej lawm. 25 Nej cov uas nyem no tau noj tsau, nej txoj hmoov phem, vim nej yuav tshaib. Nej cov uas nyem no nej luag, nej txoj hmoov phem, vim nej yuav quaj thiab yuav ntsaj.
26 Thaum zeej tsoom cav lus zoo txog nej, mas nej txoj hmoov phem. Txheej thaud, lawv cov yawg koob kuj ua li ntawd rau cov yaj saub cuav.”
27 “Hos kuv hais rau nej cov mloog kuv tias : Nej yuav nyiam nej cov yeeb ncuab, nej yuav ua zoo rau cov neeg ntxub nej, 28 nej foom lus zoo rau cov foom phem rau nej, nej thov Ntuj rau cov neeg xyav nej lub moo. 29 Leej twg ib ncuav pias rau koj sab plhu, koj tig sab tod rau nws ntaus thiab. Leej twg chua koj lub tsho tshaj sab, mas koj txhob nrog nws txeeb koj lub tsho hnav. 30 Leej twg thov koj, mas koj pub rau. Leej twg txeeb tau tej yam nyob hauv koj lub cuab tam, mas koj tsis txhob ntaim kom nws xa rov qab. 31 Nej xav kom luag tej ua li cas rau nej, mas nej yuav ua ib yam li ntawd rau luag tej thiab. 32 Yog nej nyiam cov neeg nyiam nej, mas lawv yuav nco nej txiaj ntsim li cas ? Tab yog cov neeg txhaum, lawv kuj nyiam cov uas nyiam lawv. 33 Yog nej ua zoo rau cov neeg ua zoo rau nej, mas lawv yuav nco nej txiaj ntsim li cas ? Cov neeg txhaum kuj ua tau ib yam li ntawd thiab.
34 Yog nej txais nyiaj rau cov neeg uas nej paub tias nej yuav tau rov qab, mas lawv yuav nco nej txiaj ntsim li cas ? Cov neeg txhaum kuj txais nyiaj rau cov neeg txhaum kom lawv rov tau li qub. 35 Hos nej, mas nej yuav nyiam nej cov yeeb ncuab, nej yuav ua qhov zoo thiab nej yuav txais nyiaj tsis tos luag them rov rau nej. Ces nej tus nqe zog yuav loj, thiab nej yuav yog Tus Nyob Siab Tshaj cov tub, vim nws siab zoo, nws ua zoo rau cov neeg mom nws txiaj ntsim thiab rau cov neeg lim hiam.
36 Nej yuav hlub luag tej ib yam li nej Txiv hlub neeg. 37 Nej tsis txhob txiav txim, Ntuj thiaj yuav tsis txiav txim rau nej. Nej tsis txhob muab txim, Ntuj thiaj yuav tsis muab txim rau nej. Nej zam txhaum mog, Ntuj thiaj yuav zam rau nej. 38 Nej pub, Ntuj thiaj yuav pub rau nej. Ntuj yuav xuas ib lub tawb loj los luj, yuav muab tswm muab co kom ceev thiab ntim nco lug ces Ntuj yuav muab hliv rau hauv nej nqaws tsho. Vim Ntuj yuav xuas lub tawb uas nej luj rov los luj rau nej.
39 Yes Xus hais dua ib zag paj lug li no : “Ib tug dig muag puas coj tau lwm tus dig muag kev ? Nkawd ob leeg yuav tsis ua ke mus poob qhov lod ?
40 Tus thwj tim tsis loj dua nws tus xib hwb. Tus thwj tim uas kawm tiav tas, nws tsuas kawg luaj nws tus xib hwb. 41 Vim li cas koj ntsia tus quav nplej uas nyob hauv koj tus kwv lub qhov muag ? Hos tus nqaj uas nyob hauv koj lub qhov muag, koj ho tsis pom ! 42 Ua cas koj thiaj hais rau koj tus kwv tias : ‘Kwv ntxawg, koj cia kuv rho tus quav nplej hauv koj qhov muag pov tseg’, hos koj twb tsis pom tus nqaj hauv koj qhov muag. Neeg zoo nraum daim tawv, koj rho tus nqaj hauv koj qhov muag pov tseg tso ; koj thiaj yuav pom kev dig tus quav nplej hauv koj tus kwv lub qhov muag.
43 “Tsis muaj ib tsob ntoo zoo nkauj yuav txi ib co txiv lwj, tsis muaj ib tsob ntoo lwj yuav txi ib co txiv zoo nkauj. 44 Xav paub tsob ntoo, mas yuav ntsia nws lub txiv : luag tsis de txiv ncuav pias saum tej pos kaus ntsaj, luag tsis de txiv cawv saum ib tsob txiv pos tshauv. 45 Tus neeg zoo, rho tej yam zoo tawm hauv nws lub siab los. Tus neeg phem rho tej yam phem tawm hauv nws lub siab los. Vim tias yam uas lub ncauj hais tawm, yog phwj hauv lub siab tuaj.
46 “Vim li cas nej hu kuv tias ‘Huab Tais, Huab Tais’, tab sis nej tsis ua raws li kuv hais ?
47 Tus tuaj cuag kuv, nws mloog kuv tej lus thiab ua raws li kuv qhia, mas kuv yuav qhia nej tias nws yog ib tug neeg zoo li cas. 48 Nws zoo xws li ib tug neeg txhim tsev, uas khawb av tob, mam li puab taw ntsa rau saum pob tsuas tuaj. Thaum dej sab siv huam, dej dag nphau nphwv tuaj ntsawj lub tsev, tab sis ua tsis tau kom lub tsev ua zog, vim lub tsev ntawd txhim tau ruaj. 49 Hos tus mloog kuv cov lus, tab sis nws tsis ua raws, nws zoo xws li tus neeg txhim tsev rau saum npoo av. Nws tsis cog taw ntsa tob. Thaum dej sab siv tuaj ntsawj lub tsev, lub tsev vau tam sis ntawd, ces lub tsev raug xwv txheej loj.”

-7-

1 Thaum Yes Xus hais nws cov lus rau tsoom sid mloog tas, nws mus hauv Kas Fas Naus. 2 Ib tug xab txheeb muaj ib tug tub txib uas nws nyiam kawg tab tom mob hnyav, yuav tuag. 3 Thaum tus xab txheeb hnov hais txog Yes Xus, nws xa ob peb tug laus neeg Yus Das tuaj thov Yes Xus kom mus cawm nws tus tub txib. 4 Thaum cov laus neeg tuaj txog ntawm Yes Xus, lawv thov Yes Xus tas zog rau tus xab txheeb tias : “Tsim nyog koj yuav ua qhov ntawd rau nws, 5 nws nyiam peb haiv neeg, thiab nws yog tus tau txhim lub tsev txoos rau peb.” 6 Yes Xus nrog lawv taug kev mus. Thaum lawv tuaj yuav txog lub tsev, ces tus xab txheeb xa ib pab phooj ywg tuaj hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, txhob ua nyuaj koj, vim kuv tsis tsim nyog koj chaws los hauv kuv tsev, 7 thiab kuv saib kuv tsis tsim nyog tuaj cuag koj. Tab sis koj hais ib lo lus kom kuv tus tub txib zoo hlo. 8 Vim tias, txawm kuv yog ib tug neeg zwm rau ib tug loj, kuj muaj ib co tub rog uas kuv tswj lawv, yog kuv hais rau ib tug tias ‘Mus !’ ces nws cia li mus ; hos kuv hais rau lwm tus tias : ‘Los !’, mas nws cia li los. Kuv hais rau kuv tus tub txib tias ‘Ua qhov no !’ ces nws cia li ua”. 9 Yes Xus hnov cov lus no, nws qhuas tus xab txheeb. Yes Xus tig ntsia tom qab, nws hais rau cov neeg lawv nws qab hais tias : “Kuv hais rau nej, nyob hauv tsoom His Xas Lais, kuv tsis tau pom ib lub siab ntseeg npaum li no.” 10 Thaum cov neeg uas tuaj tos Yes Xus rov mus txog tsev, lawv pom tus tub txib twb zoo neej lawm.
11 Dua li ntawd, Yes Xus mus hauv ib lub nroog hu ua Nas Ees. Yes Xus cov thwj tim thiab ib pab neeg coob nrog Yes Xus ua ke mus. 12 Thaum Yes Xus tuaj yuav txog lub qhov rooj loog nkag hauv lub nroog, luag tab tom kwv ib tug tuag tawm tuaj txog ntawd. Yog ib leeg tub twm zeej, hos leej niam yog ib tug poj ntsuam. Ib pab neeg coob hauv nroog nrog leej niam tawm tuaj. 13 Huab Tais pom tus poj ntsuam, Huab Tais khuv leej nws. Huab Tais hais rau nws tias : “Koj txhob quaj.” 14 Yes Xus txav los tuav lub hleb, cov kwv hleb nres. Ces Yes Xus hais tias : “Tus hluas, kuv hais koj : Koj sawv !” 15 Ces tus tuag sawv zaum, thiab nws pib hais lus. Yes Xus muab tus tub hluas ntawd cob rau nws niam. 16 Tas sawv daws ntshai tas nrho. Lawv cav txog Tswv Ntuj tias :
“Ib tug yaj saub loj sawv los nyob hauv peb, Tswv Ntuj tuaj xyuas nws haiv neeg.” 17 Cov lus hais txog tus hluas ntawd ncha mus thoob tas xeev Yus Das thiab ib ncig lub teb chaws ntawd.
18 Zam cov thwj tim qhia txhua yam ntawd rau Zam. Ces Zam hu nws ob leeg thwj tim, 19 nws xa nkawd mus nug Huab Tais tias : “Koj puas yog tus yuav tuaj, los peb yuav tos dua lwm tus ?” 20 Thaum ob tug thwj tim tuaj txog ntawm Yes Xus, nkawd hais tias : “Zam Ntxuav Plig xa wb tuaj nug koj tias : “Koj puas yog tus yuav tuaj, los peb yuav tos dua lwm tus ?” 21 Lub sij hawm ntawd, Yes Xus nyuam qhuav kho coob leej muaj txiab nkeeg, raug mob, raug dab phem, thiab nws ua kom ntau tus dig muag rov pom kev. 22 Ces Yes Xus teb rau ob tug uas Zam xa tuaj tias : ” Neb rov mus qhia Zam txog qhov neb tau pom thiab tau hnov : Cov dig muag rov pom kev, cov tuag ceg mus taus kev, cov mob ruas rov huv, cov lag ntseg hnov lus, cov tuag sawv rov los, hos lub Moo Zoo tuaj txog cov neeg pluag. 23 Tus uas yuav tsis ntog vim kuv, mas nws txoj hmoov zoo.” 24 Thaum ob tug thwj tim Zam xa tuaj rov mus lawm, Yes Xus thiaj pib hais txog Zam rau tsoom sid tias : “Nej tawm mus saib dab tsi hauv teb chaws suab puam ? Puas yog nej mus nuam ib tsob tauj raug cua tshuab ? 25 Nej mus xyuas dab tsi ? Nej puas mus xyuas ib tug neeg hnav tsoos tsuj tsoos npuag ? Tab sis cov neeg hnav tsoos zoo nkauj thiab noj qab hnav zoo, mas lawv nyob hauv cov tuam tsev vaj ntxwv. 26 Ua li nej mus xyuas dab tsi ? Puas yog nej mus xyuas ib tug yaj saub ? Muaj tseeb. Kuv hais rau nej, nws tseem loj dua ib tug yaj saub. 27 Nws yog tus uas Ntawv sau tseg tias : Ntsia saib, kuv xa kuv tus tub tshaj xo mus ua koj ntej, nws yuav npaj txoj kev tom hauv ntej rau koj.
28 “Kuv hais rau nej tias : tas cov me nyuam uas yug ntawm tsoom poj niam los, tsis muaj ib tug loj dua Zam. Tsis kav tus me tshaj hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej tseem loj dua Zam thiab. 29 Tas tsoom neeg uas tau hnov Zam cov lus, tab txawm lawv yog neeg sau se, lawv lees tias Tswv Ntuj yog tus ncaj, vim lawv txais kab ke ntxuav ntawm Zam. 30 Hos cov Fas Lis Xais thiab cov Kws Lij Choj muab Tswv Ntuj zaj tswv yim uas nws npaj rau lawv xyeeb pov tseg, lawv tsis kam txais Zam cov kab ke ntxuav”.
31 “Kuv yuav muab tiam neeg no piv rau leej twg ? Lawv zoo li leej twg ? 32 Lawv zoo li pab me nyuam yaus zaum tom tshav puam, lawv sib hu tias : ‘Peb twb tshuab raj rau nej, nej tsis seev cev dhia ! Peb twb cuab suab nyiav, nej tsis quaj !’
33 Zam Ntxuav Plig tuaj, nws tsis noj mov, tsis haus cawv, nej hais tias : ‘Nws raug dab !’ 34 Neeg Leej Tub tuaj, nws noj mov thiab haus cawv, nej hais tias : ‘Saib, tus neeg ntawd hu dab thiab quav cawv, nws nrog cov sau se thiab cov neeg txhaum ua phooj ywg !’ 35 Tus Thoob Tsib cov me nyuam huv tib si puav leej lees tias tus Thoob Tsib txoj kev yog kev ncaj.”
36 Muaj ib tug Fas Lis Xais caw Yes Xus mus nrog nws noj mov. Yes Xus chaws mus hauv tus Fas Lis Xais tsev, nws zaum ntawm rooj mov. 37 Muaj ib tug poj niam nyob hauv lub nroog ntawd, yog ib tug neeg txhaum, nws hnov tias Yes Xus noj mov hauv tus Fas Lis Xais ntawd tsev, ces nws nqa ib hwj tshuaj tsw qab tuaj. 38 Nws tuaj nyob ntawm Yes Xus nraub qaum, nram Yes Xus ko taw, nws quaj, nws ua kua muag poob los ywg Yes Xus ko taw, ces nws muab nws cov plaub hau los so Yes Xus ko taw, nws nwj Yes Xus ko taw tsis tseg, thiab muab tshuaj tsw qab los pleev Yes Xus ko taw.
39 Tus Fas Lis Xais uas caw Yes Xus, pom li ntawd, nws xav hauv siab tias : “Yog tias tus neeg no yog ib tug yaj saub, mas phim nws yuav paub tias tus poj niam uas kov nws yog leej twg. Tus poj niam ntawd yog ib tug neeg txhaum !” 40 Tab sis Yes Xus tsa ncauj hais rau tus Fas Lis Xais tias : “Xis Moos, kuv muaj ib lo lus xav hais rau koj.” Tus Fas Lis Xais teb tias : “Xib Hwb, koj hais mas !” 41 “Muaj ib tug neeg qiv nyiaj rau ob tug neeg. Thawj tug tshuav nuj nqis txog tsib puas lub txiaj nyiag ; lwm tus tshuav nqi txog tsib caug lub txiaj nyiag. 42 Nkawd ob leeg tsis muaj dab tsi them rov qab, tus tswv nyiaj cia li zam rau nkawd ob leeg. Ob tug neeg ntawd, tus twg yuav nyiam tus tswv nyiaj dua ?” 43 Xis Moos teb tias : “Kuv xav mas yog tus uas tus tswv nyiaj zam nuj nqis ntau dua rau.” Yes Xus hais rau Xis Moos tias : “Koj txiav raug lawm.”
44 Yes Xus tig mus ntsia tus poj niam, nws hais rau Xis Moos tias : “Koj puas pom tus poj niam no ? Kuv los hauv koj tsev, koj tsis tau hliv dej los yaug kuv ko taw. Hos, tus poj niam no, nws muab kua muag los ywg kuv ko taw, thiab nws muab plaub hau los so kuv ko taw. 45 Koj tsis nwj kuv, hos tus poj niam no, txij thaum nws chaws los hauv no, mas nws nwj kuv ko taw tsis tseg. 46 Koj tsis tau hliv roj saum kuv taub hau, hos tus poj niam no hliv tshuaj tsw qab ywg kuv ko taw. 47 Yog vim qhov ntawd, mas kuv hais rau koj : tus poj niam no muaj txhaum, nws tau ua txhaum ntau, tab sis Ntuj daws tas lawm, vim nws nyiam kawg. Tus uas luag zam rau nws tsawg, mas nws nyiam tsawg.” 48 Ces Yes Xus hais rau tus poj niam tias : “Koj cov txhaum daws tas lawm.”
49 Cov neeg nrog Yes Xus koom rooj mov, nyias xav nyias tias : “Tus ntawd yog leej twg, ua cas nws yuav daws txhaum tau ?” 50 Yes Xus hais rau tus poj niam tias : “Koj lub siab ntseeg cawm koj lawm. Koj rov mus nyob kaj siab lug mog.”

-8-

1 Yes Xus taug kev hla nroog thiab hla zos. Nws qhia thiab tshaj lub Moo Zoo txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Pab Kaum Ob leeg nrog Yes Xus mus.
2 Tseem muaj ib co poj niam uas Yes Xus tau kho lawv dim ntawm dab phem thiab dim ntawm lawv tus mob. Cov ntawd muaj Mab Liab uas luag hu ua Mas Ntas Las, yog tus uas Yes Xus ntiab xya tus dab phem tawm hauv nws. 3 Muaj Zag, uas yog Sus Ntxas poj niam ; Sus Ntxas yog Hes Los tus tim xyoob. Muaj Xus Xas Nas thiab coob leej ntxiv. Lawv muab lawv lub cuab tam los tsob hwb Yes Xus thiab cov thwj tim.
4 Thaum ntawd muaj tej pab neeg coob tuaj sis sau ua ke, thiab muaj neeg tuaj txhua lub nroog tuaj cuag Yes Xus. Ces Yes Xus ua paj lug hais li no : 5 “Tus tseb nplej tawm mus tseb nws cov noob qoob. Thaum nws tseb, muaj ib co noob poob rau ntawm ntug kev. Luag tsuj cov noob ntawd, thiab noog ya saum ntuj los noj tas huv si lawm. 6 Muaj ib co noob poob rau saum pob zeb, cov yub nplej hlob, tab sis cov yub cia li qhuav, vim av tsis noo. 7 Muaj ib co noob poob rau hauv cov pos, cov yub nplej nrog pos hlob ua ke, tab sis pos laum nplej tuag tas. 8 Muaj ib co noob poob rau hauv thaj av zoo, cov yub nplej hlob, cov nplej txi txiv txog pua lub.” Yes Xus hais cov lus no tas, nws hais nrov nrov tias : “Leej twg muaj pob ntseg mloog, cia nws mloog !”
9 Yes Xus cov thwj tim nug nws saib zaj paj lug no lub ntsiab yog dab tsi. 10 Yes Xus hais tias : “Ntuj pub kom nej paub tej txuj ci tob tob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, tab sis rau luag tej, mas tsuas yog lus ua paj lug kom xwv lawv ntsia, los lawv tsis pom, lawv hnov, los lawv tsis to taub.”
11 Zaj paj lug ntawd lub ntsiab txhais li no : Cov noob, yog Tswv Ntuj Lo Lus. 12 Cov noob uas poob ntawm ntug kev, yog cov uas tau hnov, tab sis dab phem tuaj rho Lo Lus tawm hauv lawv lub siab mus, kom lawv txhob ntseeg, thiab txhob tau txais kev cawm. 13 Cov uas poob rau saum pob zeb, yog cov neeg uas thaum lawv hnov Lo Lus, lawv zoo siab hlo txais. Tab sis lawv tsis muaj cag, lawv tsuas ntseeg ib ntus xwb, lub caij sim lawv siab, lawv cia li tso tseg. 14 Cov noob uas poob rau hauv hav pos, yog cov neeg uas tau hnov Lo Lus, tab sis thaum lawv taug lawv txoj kev, lub neej tej kev txhawj, tej nyiaj txiag, tej kev ntxias neeg lub siab lub cev laum Lo Lus, ces Lo Lus hlob tsis taus. 15 Hos cov noob poob hauv thaj av zoo, yog cov uas tau hnov Lo Lus, lawv khaws Lo Lus rau hauv ib lub siab loj siab dav, ces lawv txi txiv vim lawv lub siab ruaj.
16 “Tsis muaj leej twg taws tau ib lub teeb, yuav muab ib lub thoob los khwb, los yuav muab txawb rau hauv qab txag. Luag tsuas muab txawb saum tus ncej teeb, kom xwv cov neeg los hauv tsev pom kev. 17 Vim tias tsis muaj ib yam zais ntshis uas yuav tsis tshwm los, tsis muaj ib yam npog uas yuav tsis qhib los rau sawv daws paub thiab pom tseeb. 18 Nej ceev faj saib, thaum nej mloog, nej ua li cas. Vim tias tus uas twb muaj lawm, Ntuj yuav pub ntxiv rau nws. Hos tus tsis muaj, tab yog qhov nws xav tias nws muaj, mas Ntuj yuav rho ntawm nws mus.”
19 Yes Xus niam thiab nws cov kwv tij tuaj, tab sis lawv tuaj cuag nws tsis tau vim muaj neeg coob. 20 Muaj neeg mus qhia Yes Xus tias : “Koj niam thiab koj cov kwv tij tuaj sawv nraud, lawv xav pom koj.” 21 Tab sis Yes Xus teb rau lawv tias : “Kuv niam thiab kuv cov kwv tij yog cov uas mloog Tswv Ntuj Lo Lus thiab lawv ua raws li Tswv Ntuj Lo Lus.
22 Muaj ib hnub, Yes Xus nce hauv ib lub nkoj, nws cov thwj tim kuj nce mus hauv thiab, nws hais rau lawv tias : “Peb hla mus rau sab ntug dej tim ub.”
Ces lawv caij nkoj mus hauv plawv dej ntuj. 23 Thaum cov thwj tim nquam nkoj, mas Yes Xus tsaug zog lawm. Muaj ib nthwv cua hlob kawg tuaj ntsawj lub pas dej, ces dej nyab lub nkoj, lawv yuav raug xwv txheej. 24 Lawv los cuag Yes Xus, lawv tsa nws tias : “Xib Hwb, Xib Hwb, peb yuav tuag !” Yes Xus tsim los, nws cem cua thiab cem cov dej nphau. Ces cua thiab dej rov nyob tus yees, huab cua ntsiag to. 25 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej lub siab ntseeg dua qhov twg lawm ?” Lawv ntshai kawg, lawv yoob tas, lawv rov sib tham tias : “Tus ntawd yog leej twg ? Txawm yog cua thiab dej, los nws muaj peev xwm txib kom mloog nws lus ?”
26 Lawv caij nkoj tuaj txog cov Zes Las Xas teb chaws, uas nyob ncaj ntawm Nkas Lis Lais. 27 Thaum Yes Xus nqes nkoj rau tim ntug nqhuab, muaj ib tug neeg raug dab nyob hauv lub nroog ntawd tuaj cuag Yes Xus. Tus neeg ntawd yeej tsis hnav ris tsho tau ib ntus ntev loo los lawm. Nws yeej tsis nyob hauv ib lub tsev li, nws nyob hauv cov ntxa xwb.
28 Nws pom Yes Xus, nws qw qw, nws pe ntawm Yes Xus ko taw, ces nws tsa suab nrov nrov hais tias : “Yes Xus, tus Tswv Ntuj Nyob Siab Tshaj Leej Tub, koj xav ua dab tsi rau kuv ? Kuv thov koj, koj txhob tsim txom kuv.” 29 Vim tias Yes Xus quab kom dab tsis huv tawm hauv tus neeg ntawd mus. Vim tus dab tsis huv ntawd twb nkag ntau zaus rau hauv tus neeg ntawd lawm. Luag muab saw hlau muab cuab los khi nws kom nws nyob twj ywm, tsis kav nws ua hlua tu tas, ces dab phem mooj nws mus rau tej chaw uas tsis muaj neeg nyob. 30 Yes Xus nug nws tias : “Koj lub npe hu li cas ? Tus neeg raug dab teb tias : “Npoj”, vim tias ntau ntau tus dab phem tau nkag mus nyob hauv nws. 31 Cov dab phem thov Yes Xus kom txhob yuam lawv mus rau hauv qhov ntuj.
32 Thaum ntawd, muaj ib pab npua coob tab tom noj zaub saum roob. Cov dab phem ntawd thov kom Yes Xus kheev lawv nkag mus hauv cov npua. Ces Yes Xus tso lus rau pab dab. 33 Pab dab phem ntawd tawm hauv tus neeg, lawv nkag mus nyob hauv pab npua, ces tas pab npua ntawd dhia puag saum tsag siab rau hauv pas dej, pab npua poob dej tuag tas.
34 Cov zov npua pom qhov ntawd, lawv khiav mus qhia tej xwm ntawd rau lub nroog thiab cov zej zos. 35 Ces neeg tawm hauv nroog tuaj xyuas qhov uas tau tshwm sim tuaj. Lawv tuaj txog ntawm Yes Xus, lawv pom tus neeg uas dab tawm hauv nws mus lawd, zaum ntawm Yes Xus ko taw, hnav ris tsho, thiab hais lus meej pem lawm. Cov neeg ntawd ntshai kawg. 36 Cov uas tau pom ntawm qhov muag piav tias Yes Xus cawm tus neeg raug dab zoo li cas. 37 Tas ib tsoom neeg nyob tsis deb tsis ze Zes Las Xas teb thov Yes Xus kom mus deb ntawm lawv, vim lawv ntshai loj kawg. Ces Yes Xus nce nkoj rov qab mus.
38 Tus neeg uas dab phem tawm hauv nws lawd, thov kom tau nrog Yes Xus mus, tab sis Yes Xus kom nws rov mus tsev, Yes Xus hais tias : 39 “Koj rov mus tsev, koj mus piav tas ib puas tsav yam uas Tswv Ntuj tau ua rau koj.” Ces nws thiaj rov qab mus tsev, nws tshaj rau tas lub nroog paub txog tej uas Yes Xus tau ua rau nws tas huv si .
40 Yes Xus rov qab los, tas tsoom sid txais nws, vim tas sawv daws yeej tos ntsoov nws. 41 Ib ziag ntawd, muaj ib tug neeg tuaj txog, nws lub npe hu ua Yais Los. Nws yog tus thawj tswj lub tsev txoos. Nws txhos caug ntua ntawm Yes Xus taw, thov kom Yes Xus mus tim nws tsev, 42 vim nws muaj ib tug ntxhais twm zeej xwb, kwv yees muaj kaum ob xyoos, tus ntxhais mob yuav tuag. Thaum Yes Xus yuav mus tim Yais Los tsev, tsoom sid txiv nws heev.
43 Thaum ntawd, muaj ib tug poj niam mob tsob ntshav tau kaum ob xyoos. Yeej tsis muaj leej twg kho tau nws li. 44 Tus poj niam ntawd txav los ntawm Yes Xus nraub qaum, nws kov Yes Xus tw tsho, nws tus mob tsob ntshav tu nrho tam sis ntawd. 45 Ces Yes Xus hais tias : “Leej twg kov kuv ?” Lawv sawv daws tsis muaj leej twg lees li, ces Pob Zeb hais tias : “Xib Hwb, yog tsoom sid sib txiv thiab phoom koj xwb.” 46 Tab sis, Yes Xus hais tias : “Muaj neeg tau kov kuv, vim kuv hnov ib lub zog tawm hauv kuv lawm.” 47 Tus poj niam pom tias nws yuav zais tsis tau ntxiv lawm, ces nws tshee tshee los txhos caug ntawm Yes Xus xub ntiag. Nws qhia rau tas tsoom pej xeem uas nyob ntawd tias yog vim li cas nws thiaj kov Yes Xus, thiab ua cas nws tus mob thiaj li zoo hlo tam sis ntawd kiag.
48 Yes Xus hais rau tus poj niam tias : “Me ntxhais, koj lub siab ntseeg cawm tau koj lawm. Koj mus, koj nyob kaj lug.” 49 Yes Xus tseem tab tom hais lus li ntawd, muaj ib tug neeg tuaj tim tus tswj tsev txoos lub tsev tuaj txog, nws hais tias : “Koj tus ntxhais tuag lawm. Tsis txhob ua tab kaum Xib Hwb ntxiv.”
50 Yes Xus hnov hais li ntawd, nws teb tias : “Koj txhob ntshai. Tsuav koj ntseeg xwb, ces tus ntxhais yuav dim.” 51 Thaum lawv tuaj txog hauv Yais Los tsev, Yes Xus tsis pub leej twg nrog nws mus hauv li, nws tsuas kheev Pob Zeb, Zam thiab Yas Kos, thiab tus me nyuam niam thiab txiv nrog nws mus. 52 Tas sawv daws quaj thiab ntaus hauv siab vim tus me ntxhais. Yes Xus hais tias : “Nej txhob quaj, tus me ntxhais tsis tuag, nws tsaug zog xwb.” 53 Lawv luag luag Yes Xus, vim lawv paub tias nws tuag lawm tiag. 54 Yes Xus tuav tus me ntxhais txhais tes thiab hu nws tias : “Me ntxhais, koj sawv.” 55 Tus ntxhais txoj pa rov los, nws sawv tam sis ntawd. Yes Xus kom lawv muab mov rau nws noj. Nws niam thiab nws txiv ntshai kawg. Yes Xus txwv kom tsis txhob hais txog qhov uas nyuam qhuav tshwm sim no rau leej twg li.

-9-

1 Yes Xus hu Pab Kaum Ob los, nws muab hwj huam thiab peev xwm yuam txhua tus dab, thiab kho mob kom zoo rau lawv. 2 Yes Xus xa lawv mus tshaj Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej thiab kho cov mob kom zoo. 3 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej txhob nqa dab tsi taug kev, txhob nqa pas nrig, txhob ris hnab, txhob ntim mov, txhob nqa nyiaj, txhob nqa ob lub tsho. 4 Nej chaws mus hauv lub tsev twg, nej nyob hauv lub tsev ntawd mus txog hnub nej rov qab. 5 Hos cov neeg uas tsis txais nej, thaum nej tawm hauv lub nroog ntawd mus, mas nej nchos tej plua av lo nej taw huv si tseg, qhov ntawd yuav ua pov thawj liam rau lawv.” 6 Cov thwj tim mus ib lub zos dhau ib lub zos, lawv tshaj lub Moo Zoo thiab kho cov mob zoo tas nyob txhua qhov chaw.
7 Vaj txheeb Hes Los hnov txog txhua yam tshwm sim, nws tsis pom qab xav, vim ib txhia hais tias : “Yog Zam sawv hauv cov tuag rov los.” 8 Qee leej hais tias : “Yog Es Lias tawm los.” Lwm cov tseem hais tias : “Ib tug yaj saub thaum ub sawv rov los.” 9 Tab sis Hes Los hais tias : “Zam, mas kuv kom luag txiav nws caj dab lawm. Ua li tus uas kuv hnov hais tias nws ua tej yam txawv li ntawd yog leej twg ?” Ces Hes Los nrhiav kom tau kev pom Yes Xus.
10 Cov Hauv Paus Xa Lus rov los, lawv piav rau Yes Xus tas txhua yam uas lawv tau ua. Yes Xus coj lawv nrog nws mus rau ib qho xu kev, ze ib lub nroog hu ua Npes Xais Das. 11 Tab sis, tsoom sid mem tau tias lawv mus qhov twg, ces sawv daws caum Yes Xus qab mus. Yes Xus txais lawv zoo, nws hais txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej rau lawv, thiab Yes Xus kho cov uas vam txog nws.
12 Thaum lub hnub yuav poob qho, Pab Kaum Ob txav los hais rau Yes Xus tias : “Koj kom tsoom sid rov mus, lawv thiaj tau kev mus nrhiav chaw so thiab txhiam xws noj hauv cov zos thiab tej tsev nruab teb uas tsis deb ib ncig ntawm no, vim peb nyob ib qho chaw tsis muaj neeg.” 13 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej muab mov rau lawv noj mas !” Cov thwj tim hais tias : “Peb tsuas muaj tsib lub ncuav mov thiab ob tug ntses xwb. Tsuas ntshai tias peb ho mus muas zaub mov rau tas tsoom neeg no noj.” 14 Vim cov neeg tuaj ntawd muaj ze ntawm tsib txhiab leej txiv neej. Yes Xus hais rau cov thwj tim tias :
“Nej kom lawv zaum ua tej pawg tsib caug leej ua ke.” 15 Cov thwj tim ua raws li Yes Xus hais. Lawv kom sawv daws zaum. 16 Yes Xus tuav tsib lub ncuav mov thiab ob tug ntses, nws tsa muag ntsia saum ntuj, nws foom hmoov zoo rau cov mov thiab cov ntses. Nws muab ntais, nws muab rau cov thwj tim kom cev rau tsoom sid noj. 17 Sawv daws noj mov, sawv daws tsau tas. Lawv khaws tej sab mov seem puv kaum ob tawb.
18 Muaj ib zaug, Yes Xus teev Ntuj ib leeg, cov thwj tim nrog nws nyob, Yes Xus nug lawv tias : “Tsoom sid hais tias kuv yog leej twg ?” 19 Cov thwj tim teb tias : “Ib txhia hais tias koj yog Zam Ntxuav Plig, ib txhia hais tias koj yog Es Lias, tseem muaj lwm cov hais tias koj yog ib tug yaj saub thaum ub sawv rov los.” 20 Yes Xus hais rau lawv tias : “Hos nej, mas nej hais tias kuv yog leej twg ?” Pob Zeb teb tias : “Koj yog Tswv Ntuj Leej Pleev.” 21 Ces Yes Xus cheem thiab txwv lawv kom txhob hais qhov ntawd rau leej twg.
22 Yes Xus tseem hais tias : “Neeg Leej Tub yuav tsum raug txom nyem loj. Cov txwj laus, cov Thawj Leej Choj, thiab cov Kws Ntawv Ntshiab yuav muab nws xyeeb pov tseg. Nws yuav raug luag tua, tab sis hnub peb nws yuav sawv rov los.”
23 Yes Xus hais rau sawv daws tias : “Leej twg xav los raws kuv, nws yuav tsis txhob nco txog nws, nws yuav niaj hnub kwv nws tus ntoo cuam, ces nws yuav lawv kuv qab. 24 Vim tias tus xav cawm nws txoj sia, mas nws yuav ua nws txoj sia ploj. Hos tus twg ua nws txoj sia ploj vim kuv, mas tus ntawd cawm nws txoj sia. 25 Yog ib tug neeg txeeb tau lub ntiaj teb tas huv si los ua nws tug, tab sis nws ua nws ploj, los ua nws tus kheej puas tsuaj, mas nws tau dab tsi zoo ? 26 Tus twg txaj muag lees kuv thiab kuv cov lus, mas thaum Neeg Leej Tub rov los muaj koob meej, muaj Leej Txiv lub koob meej thiab muaj cov Tshiab ntshiab lub koob meej, nws kuj yuav txaj muag lees tus ntawd thiab.
27 Kuv hais tseeb rau nej : cov nyob ntawm no ib txhia yuav xub tau pom Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej tso, lawv mam saj txoj kev tuag.”
28 Yes Xus hais cov lus ntawd kwv yees tau yim hnub lawm, nws coj Pob Zeb, Zam, thiab Yas Kos nrog nws, ces nws nce mus teev Ntuj saum roob. 29 Thaum Yes Xus teev Ntuj, nws lub ntsej muag hloov, nws cev ris tsho ci dawb paug ntsa iab. 30 Ib sij huam, muaj ob tug neeg nrog Yes Xus tham : yog Mais Xes thiab Es Lias. 31 Nkawd tawm los muaj hwj chim, nkawd nrog Yes Xus tham txog txoj hauj lwm uas nws yuav sawv kev mus lis kom tiav nyob Yes Lus Xas Les. 32 Pob Zeb thiab nws cov npawg qaug dab ntub. Tab sis lawv meej pem kawg. Ces lawv pom Yes Xus lub hwj chim thiab pom ob tug neeg uas nrog Yes Xus ua ke. 33 Thaum ob tug ntawd yuav ncaim ntawm Yes Xus, mas Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, peb nyob ntawm no mas zoo kawg ! Cia peb tsa peb lub tsev tsam phooj, ib lub rau koj, ib lub rau Mais Xes, ib lub rau Es Lias.” Pob Zeb tsis paub nws hais dab tsi. 34 Thaum Pob Zeb tab tom hais li ntawd, mas muaj ib twv huab tuaj vov nkaus lawv. Thaum lawv nyob hauv twv huab, lawv ntshai kawg. 35 Muaj ib lub suab nrov hauv twv huab tuaj tias : “Tus no yog kuv Leej Tub, yog tus kuv Xaiv, nej mloog nws mog.” 36 Thaum lub suab hais li ntawd tas, tshuav Yes Xus tib leeg xwb. Hnub ntawd, cov thwj tim ua twj ywm tsis qhia dab tsi rau leej twg txog qhov lawv tau pom.
37 Hnub tom qab uas lawv nqes pem roob los, ib pab neeg coob tuaj cuag Yes Xus. 38 Ces muaj ib tug neeg hauv tsoom sid tsa suab hlo thov tias :
“Xib Hwb, kuv thov koj dauv muag ntsia kuv tus tub, vim nws yog kuv tib leeg tub twm zeej. 39 Muaj ib tug dab pheej tuaj zawm nws, ces tib txhij ntawd, nws qw, tus dab siv zog muab nws co heev, kom nws ua ib lo npuas ncauj. Tus dab yuav luag tsis tso tus me nyuam tseg. Thaum tus dab tso tseg mas tus me nyuam ib ce muag tas. 40 Kuv twb thov koj cov thwj tim kom ntiab tus dab ntawd, tab sis lawv ntiab tsis tau.” 41 Yes Xus teb tias : “Tiam neeg tsis ntseeg thiab xib rau kev phem ! Kuv yuav nrog nej nyob hov ntev thiab yuav nyiaj nej hov ntev ntxiv ? Coj koj tus tub los ntawm no saib.” 42 Thaum tus tub nyuam qhuav txav los ze zog, dab twb muab nws pov rhees rau pem teb, muab nws co heev heev. Tab sis Yes Xus yuam tus dab tsis huv, Yes Xus kho tus me nyuam zoo, nws muab cob rov rau leej txiv. 43 Sawv daws nyob hab nuv vim tau pom Tswv Ntuj lub hwj huam loj tas nrho.
Sawv daws yoob tas rau qhov Yes Xus tau ua, ces nws hais rau cov thwj tim tias : 44 “Nej ua tib zoo khaws cov lus no rau hauv nej pob ntseg : Neeg Leej Tub yuav raug luag muab nws rau hauv tsoom neeg txhais tes.” 45 Tab sis cov thwj tim tsis to taub lo lus ntawd. Yog zoo li dab tsi ntis kom lawv txhob to taub lub ntsiab, thiab lawv ntshai nug Yes Xus txog lo lus ntawd.
46 Cov thwj tim muaj ib zag tswv yim xav tias nyob hauv lawv, leej twg yog tus loj dua cov ? 47 Yes Xus paub qhov lawv xav hauv nruab siab, nws thiaj rub ib tug me nyuam los nyob ze nws, 48 ces nws hais rau lawv tias : “Leej twg txais tus me nyuam no vim kuv lub npe, mas yog nws txais kuv. Hos leej twg txais kuv mas yog nws txais Tus xa kuv tuaj. Vim tus me tshaj nyob hauv nej sawv daws yog tus loj dua cov.”
49 Zam tsa ncauj hais tias : “Xib Hwb, peb pom ib tug neeg hu txog koj lub npe ntiab dab. Peb xav txwv nws, vim nws tsis nrog peb raws koj.” 50 Yes Xus hais rau Zam tias : “Nej txhob txwv nws, vim tus twg tsis tiv nej, nws yog nej tog.”
51 Lub sij hawm uas Yes Xus yuav ncaim lub ntiaj teb, los yuav txog, ces nws ua siab tawv qhawv mus pem Yes Lus Xas Les. 52 Yes Xus xa ib co ua ntej mus fi xov. Cov neeg fi xov sawv kev mus, lawv mus hauv ib lub zos Xas Mas Lias kom tau npaj txhua yam rau Yes Xus. 53 Tab sis cov Xas Mas Lias tsis txais Yes Xus, vim Yes Xus mus pem Yes Lus Xas Les. 54 Ob tug thwj tim Yas Kos thiab Zam nkawd pom li ntawd, nkawd hais tias :
“Huab Tais, koj puas xav kom peb hu ib co hluav taws nqes saum ntuj los hlawv lawv ?” 55 Tab sis Yes Xus tig los cem nkawd. 56 Ces lawv mus ntxiv rau lwm lub zos. 57 Thaum Yes Xus lawv mus, nyob ntawm kev, muaj ib tug neeg hais rau Yes Xus tias : “Koj mus qhov twg los kuv yuav raws koj mus.”
58 Yes Xus hais rau nws tias : “Hma muaj hma lub qhov nkaum, hos tej noog ya saum ntuj los lawv muaj lawv lub zes. Tab sis Neeg Leej Tub tsis muaj chaw rau ncoo.”
59 Yes Xus tseem hais rau lwm tus neeg tias : “Koj raws kuv mus.” Tus ntawd hais tias : “Thov koj cia kuv mus faus kuv txiv tso.” 60 Tab sis Yes Xus hais rau nws tias : “Koj cia cov tuag faus lawv cov neeg tuag ; hos koj, mas koj mus tshaj Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.”
61 Tseem muaj ib tug hais tias : “Huab Tais, kuv yuav raws koj mus, tab sis thov koj cia kuv rov mus hais ib lo lus ncaim tseg rau kuv tsev neeg tso.” 62 Yes Xus hais rau nws tias : “Leej twg tuav rab khais lawm, nws tseem tig ntsia rov tom qab, mas nws tsis phim Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.”

-10-

1 Dhau qhov ntawd lawm, Huab Tais tseem xaiv xya caum ob leeg, nws xa lawv mus tej pab ob leeg, ua nws ntej mus rau hauv cov nroog thiab tej qhov chaw uas nws yuav mus. 2 Nws hais rau lawv tias : “Qoob loo zoo sau muaj ntau kawg, tab sis cov tub zog muaj tsawg. Nej thov tus Tswv qoob kom nws xa ib co tub zog tuaj sau nws cov qoob. 3 Nej saib ! Kuv xa nej zoo li ib co yaj mus nyob nruab nrab ib cov hma. 4 Nej tsis txhob nqa nas nyiaj, txhob ris hnab, txhob rau khau, txhob hais lus hawm leej twg ntawm kev. 5 Nej chaws mus hauv lub tsev twg, nej xub hais tias : “Lub tsev no nyob kaj lug !” 6 Yog muaj txoj kev kaj lug ib leeg tub nyob ntawd, mas nej txoj kev kaj lug yuav roos nws. Yog tsis muaj, mas nej txoj kev kaj lug yuav rov los rau nej. 7 Nej nyob hauv lub tsev ntawd, nej noj nej haus tej yam uas lawv muaj hauv tsev, vim tus tub zog tsim nyog txais nqi zog. Nej txhob tawm hauv ib lub tsev mus nyob dua lwm lub. 8 Nej mus hauv lub nroog twg, yog luag txais nej, nej noj tej yam uas luag muab rau nej. 9 Nej kho cov neeg mob hauv lub nroog ntawd kom zoo, thiab nej hais rau lawv tias : “Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej tuaj txog ze nej lawm.” 10 Tab sis yog nej mus hauv lub nroog twg, luag tsis txais nej, nej tawm mus nraum tej tshav puam nej hais tias : 11 “Tab yog tej plua av uas lo peb ko taw hauv nej lub nroog no, peb muab so tseg rau nej huv si. Tab sis, nej yuav tsum paub tias Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej tuaj txog ze lawm.” 12 Kuv hais rau nej, Hnub ntawd, lub nroog Xos Dos Mas yuav raug txim sib dua lub nroog ntawd.
13 Kos Las Ntxis, koj txoj hmoov phem ! Npes Xais Das, koj txoj hmoov phem ! Cov hwj huam yees ntxwv uas Ntuj ua hauv neb, yog lam ua nyob Tws Los thiab Xis Doos, mas ob lub nroog ntawd twb hnav ntaub tsaj thiab nphoo tshauv rau lawv, lawv twb thov txhaum lawm ntxov. 14 Hnub Txiav Txim, Tws Los thiab Xis Doos nkawd kuj yuav raug txim sib dua neb. 15 Hos Koj, Kas Fas Naus, tab txawm koj sawv siab txij ntuj, tsis kav koj twb yuav nqes mus hauv dab phem teb.
16 Leej twg mloog nej, mas yog nws mloog kuv. Leej twg xyeeb nej, mas kuj yog xyeeb kuv. Leej twg xyeeb kuv, mas yog nws xyeeb tus xa kuv tuaj.”
17 Pab xya caum ob leeg rov qab los txog, lawv zoo siab, lawv hais tias : “Huab Tais, tab yog cov dab phem, tsis kav lawv zwm rau peb, vim koj lub npe.”
18 Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv twb ntsia Xas Tas poob saum ntuj los zoo li ib kab xob laim ! 19 Nej saib ! Kuv pub hwj huam rau nej kom nej ko taw tsuj tau nab, tsuj kab lij tshooj, tsuj Yeeb Ncuab lub hwj huam tib si, tsis muaj dab tsi ua xwv txheej tau rau nej. 20 Nej tsis txhob zoo siab vim dab zwm rau nej. Nej yuav zoo siab vim nej lub npe muab sau cia saum ntuj lawm.”
21 Lub sij hawm ntawd, Yes Xus zoo siab tas nrho nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab, nws hais tias : “Txiv, kuv cav lus zoo txog koj, Huab Tais kav ntuj kav teb, koj tau zais qhov ntawd rau cov neeg thoob tsib thiab cov neeg ntse, koj qhib rau cov neeg me, Txiv, vim koj nyiam ua li ntawd. 22 Kuv Txiv muab tas ib puas tsav yam rau kuv. Tsis muaj leej twg paub tias Leej Tub yog tus twg, kawg yog Leej Txiv thiaj paub. Tsis muaj leej twg paub tias Leej Txiv yog tus twg, kawg yog Leej Tub thiaj paub, thiab yog tus uas Leej Tub xav qhia rau kom paub.”
23 Yes Xus tig los rau nws cov thwj tim, thaum lawv nyob rau ib cag, nws hais rau lawv tias : “Ob lub qhov muag uas pom tej yam nej pom no tau txoj hmoov zoo ! 24 Kuv hais rau nej tias coob tus yaj saub thiab coob tus vaj xav pom qhov uas nej pom, tab sis lawv tsis tau pom, xav hnov tej uas nej hnov, tab sis tsis tau hnov.”
25 Lub sij hawm ntawd, ib tug Kws Lij Choj sawv, nws xav sim Yes Xus ces nws nug tias : “Xib Hwb, kuv yuav ua dab tsi thiaj tau txais txoj sia nyob mus li los ua kuv lub cuab tam ?” 26 Yes Xus hais rau nws tias : “Nyob hauv Txoj Cai muaj dab tsi sau tseg ? Koj nyeem dab tsi ? 27 Tus Kws Lij Choj teb tias :
“Koj yuav nyiam Huab Tais, koj tus Tswv Ntuj, tas koj siab ntsws, tas koj tus ntsuj plig, tas koj lub zog, tas koj lub tswv yim ; thiab koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj. 28 Yes Xus hais rau tus Kws Lij Choj tias : “Koj teb raug lawm. Koj ua li ntawd, koj yuav muaj txoj sia.”
29 Tab sis tus Kws Lij Choj xav cav tias nws hais yog lawm, ces nws hais rau Yes Xus tias : “Leej twg yog tus nyob ze kuv ?” 30 Yes Xus thiaj hais ntxiv tias : “Muaj ib tug neeg nqes ntawm Yes Lus Xas Les mus rau nram Yes Lis Kos. Nws ntsib ib pab tub sab, lawv muab nws tej ris tsho hle, muab nws ntaus to tas, ces lawv mus lawv lawm, tso nws tseg, tshuav txoj sia xwb. 31 Muaj ib tug Leej Choj taug txoj kev ntawd nqes tuaj tom thawj, nws pom tus raug mob, nws lug kev hla mus. 32 Muaj ib tug Les Vis ho tuaj txog ntawd, nws pom tus raug mob, nws kuj lug kev hla mus. 33 Tab sis ib tug Xas Mas Lias mus tawm rooj tuaj txog ze tus raug mob, nws pom tus neeg raug mob, nws hlub. 34 Nws txav los ntawm tus raug mob, nws hliv roj thiab hliv cawv rau cov qhov txhab, nws muab qhwv. Nws tsaws tus raug mob caij nws tus luj, ces nws coj tus raug mob mus txog lub tsev txais qhua, nws tu tus raug mob ntawd. 35 Hnub tom qab, nws rho tau ob lub txiaj nyiag rau tus tswv tsev txais qhua, nws hais tias : “Koj tu tus neeg mob no, yog koj siv tshaj lawd, thaum kuv rov qab los, kuv yuav them rov rau koj.” 36 Raws li koj xav, lawv peb leeg no, leej twg ua tus nyob ze tus neeg uas poob rau hauv tub sab txhais tes ?”
37 Tus Kws Lij Choj hais tias : “Yog tus uas tau khuv leej tus raug mob.” Ces Yes Xus hais rau nws tias : “Koj mus, koj ua zoo li ntawd thiab mog.”
38 Thaum Yes Xus lawv taug kev, lawv mus txog hauv ib lub zos. Ib tug poj niam hu ua Mas Tas txais Yes Xus los hauv nws tsev. 39 Tus poj niam ntawd muaj ib tug niam hluas hu ua Mab Liab. Mab Liab zaum ntawm Huab Tais ko taw, nws mloog Huab Tais hais lus. 40 Hos Mas Tas rau siab ntso lis ntau yam qav num. Ces Mas Tas los hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, koj tsis quav ntsej tias kuv tus niam hluas cia kuv tib leeg lis qav lis num xwb lod ? Koj hais kom nws pab kuv thiab mas !” 41 Tab sis Huab Tais teb rau Mas Tas tias : “Mas Tas, Mas Tas, koj txhawj thiab ua siab fab lis ntau yam, 42 tab sis yuav tsum muaj tsawg, tsuas yuav tib yam xwb. Mab Liab xaiv tau qhov zoo tshaj, yuav tsis txhob muab tshem ntawm nws.”

-11-

1 Muaj ib zaug, Yes Xus teev Ntuj nyob ib qho chaw. Thaum nws teev Ntuj tas lawd, nws ib tug thwj tim hais rau nws tias : “Huab Tais, koj qhia peb teev Ntuj xws li Zam qhia nws cov thwj tim saib.” 2 Yes Xus hais rau lawv tias : “Thaum nej teev Ntuj, nej hais li no : Txiv, kom koj lub Npe ntshiab, 3 kom koj lub Ceeb Tsheej los txog ! Thov koj niaj hnub pub mov rau peb noj txwm hnub. 4 Thov koj zam txhaum rau peb vim peb zam rau cov tshuav nqi ntawm peb. Koj txhob cia peb poob rau hauv txoj kev ntxias.
5 Yes Xus hais rau lawv tias : “Yog nej muaj ib tug phooj ywg tuaj cuag nej thaum ib tag hmo, thiab nws hais rau nej tias : ‘Phooj ywg, koj txais peb lub ncuav mov rau kuv, 6 vim kuv ib tug npawg mus tawm rooj los so hauv kuv tsev, kuv tsis muaj dab tsi rau nws noj.’ 7 Hos tus nyob hauv tsev teb tias : ‘Txhob txob kuv, lub qhov rooj twb xauv lawm, kuv cov me nyuam peb pw tas lawm, kuv sawv tsis tau los muab dab tsi rau koj li.’ 8 Kuv hais rau nej tias, tab yog nws tsis sawv los muab vim tus ntawd yog nws phooj ywg, tsis kav nws yeej yuav sawv los muab rau tus ntawd raws li nws thov, vim nws taij tsis tseg.”
9 “Li ntawd, kuv hais rau nej : Nej thov, Ntuj yuav pub rau nej. Nej nrhiav, ces nej yuav ntsib. Nej khob qhov rooj, Ntuj yuav qhib rau nej. 10 Vim tias leej twg thov, nws yuav tau txais, leej twg nrhiav, nws yuav ntsib, hos leej twg khob qhov rooj, luag yuav qhib rau nws. 11 Nyob hauv nej, leej txiv twg, yog nws tus tub taij ib tug ntses, nws tsis muab ntses, nws puas muab ib tug nab rau ? 12 Los leej txiv twg, yog nws tus tub taij ib lub qe, nws yuav muab ib tug kab lij tshooj rau ? 13 Txawm tias nej yog neeg phem, tsis kav, nej tseem txawj pub tej yam zoo rau nej cov me nyuam. Ua li mas Leej Txiv nyob saum ntuj haj yam txawj pub Leej Ntuj Plig Ntshiab rau cov uas thov nws !”
14 Yes Xus ntiab ib tug dab phem, yog tus dab ua kom neeg tsis txawj hais lus. Thaum tus dab tawm lawd, ces tus neeg nplaig txhav hais tau lus. Tej pab neeg coob ntawd ua siab poob nthav. 15 Tab sis, nyob hauv cov neeg ntawd, ib txhia hais tias : “Nws hu txog tus vaj dab phem Npes Ntxes Npus los ntiab dab.” 16 Tseem muaj ib txhia xav sim Yes Xus, ces lawv thov kom Yes Xus ua ib lub cim tawm saum ntuj tuaj. 17 Tab sis Yes Xus paub qhov lawv xav, nws hais rau lawv tias : “Lub teb chaws twg sib tawm tsam, mas nws kawg raug kev puas tsuaj. Tej vaj tse, ib lub vau lawv ib lub qab. 18 Yog tias Xas Tas rov tawm tsam rau Xas Tas, mas nws lub ceeb tsheej yuav ua cas nyob tau ruaj ? Ua cas nej hais tias kuv hu txog Npes Ntxes Npus los ntiab dab ? 19 Yog kuv vam txog Npes Ntxes Npus los ntiab dab no, nej cov tub ho vam txog leej twg los ntiab dab ? Ua li mas, nej cov tub yuav txiav txim rau nej. 20 Hos yog tias kuv vam txog Tswv Ntuj tus ntiv tes los ntiab dab, mas Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog nej lawm. 21 Thaum tus neeg muaj zog tuav ntaj tuav hmuv zov nws lub tuam tsev, mas nws lub cuab tam nyob nyab xeeb. 22 Tab sis, thaum twg lwm tus muaj zog dua nws tuaj ntaus yeej nws, txeeb tau nws cev ris tsho hlau uas yog nws lub chaw tso siab, ces luag muab nws tej cuab yeej cuab tam sib faib. 23 Leej twg tsis nrog kuv, nws tiv kuv. Leej twg tsis nrog kuv sau, mas nws ua txhua yam ploj.”
24 “Thaum dab tsis huv tawm hauv neeg, nws mus ua loj leeb rau hauv tej teb chaws quav poj, nrhiav ib lub chaw so, tab sis nrhiav tsis tau, ces nws hais tias : ‘Kuv yuav rov mus nyob hauv lub tsev uas kuv tso tseg.’ 25 Thaum dab tsis huv rov qab los txog, nws pom lub tsev cheb huv thiab tu du lug cia. 26 Ces tus dab ntawd mus coj xya tus dab tseem tsiv tsaim dua nws nkag los nyob hauv lub tsev ntawd. Thaum kawg, tus neeg ntawd lub neej tseem phem tshaj qhov qub.”
27 Thaum Yes Xus tseem hais tej lus ntawd, muaj ib tug poj niam nyob hauv nruab nrab tsoom sid tsa suab hais nrov rau Yes Xus tias : “Lub plab uas tau nqa koj thiab lub xub ntiag uas pub mis rau koj tau txoj hmoov zoo !” 28 Tab sis Yes Xus hais tias : “Cov uas mloog Tswv Ntuj Lo Lus thiab ua raws li Tswv Ntuj Lo Lus, mas lawv haj yam tau txoj hmoov zoo.”
29 Thaum tej pab neeg coob coob tuaj sib txiv nyob ua ke, Yes Xus pib hais lus li no : “Tiam neeg no yog ib tiam neeg phem. Lawv taij ib lub cim, tab sis lub cim lawv yuav pom kawg yog Yos Nas lub cim xwb. 30 Vim tias Neeg Leej Tub yog ib lub cim rau tiam neeg no, xws li Yos Nas yog ib lub cim rau cov neeg nyob Nis Nis Vas. 31 Hnub txiav txim, tus poj vaj nyob Naj Fab yuav nrog tiam neeg no sawv, nws yuav muab txim rau tiam neeg no, vim nws tuaj puag tim npoo ntiaj teb tuaj mloog Xas Los Moos cov lus thoob tsib. Hos nyob ntawm no, twb muaj tus loj dua Xas Los Moos ! 32 Hnub txiav txim, cov neeg nyob Nis Nis Vas yuav nrog tiam neeg no sawv rov los, lawv yuav muab txim rau tiam neeg no, vim tias thaum Yos Nas tuaj qhia lawv, mas lawv thov txhaum, hos nyob ntawm no twb muaj tus loj dua Yos Nas !
33 “Tsis muaj leej twg taws tau ib lub teeb yuav muab coj mus zais los yuav muab txawb rau hauv qab thoob. Luag muab lub teeb txawb saum tus ncej teeb kom cov neeg uas chaws los hauv tsev pom lub teeb ci. 34 Lub teeb kaj koj lub cev yog koj lub qhov muag. Thaum koj lub qhov muag zoo, tas koj lub cev pom kev nrig. Hos thaum koj lub qhov muag phem lawm, koj lub cev kuj tsaus ntuj nti. 35 Koj yuav ceev faj kom lub teeb uas ci hauv koj tsis txhob tsaus. 36 Yog tias tas koj lub cev ci kaj nrig tsis muaj ib sab tsaus li, mas tas koj lub cev yuav ci ntsa xws li thaum lub teeb ci tuaj rau koj.”
37 Thaum Yes Xus tseem tab tom hais lus, muaj ib tug Fas Lis Xais caw Yes Xus mus noj mov tim nws tsev. Yes Xus chaws mus hauv tsev, nws mus zaum ntawm rooj mov. 38 Tus Fas Lis Xas pom li ntawd, ces nws poob siab rau qhov Yes Xus tsis xub ntxuav tes tso mam noj mov. 39 Tab sis Huab Tais hais rau tus Fas Lis Xais ntawd tias : “Nej cov Fas Lis Xais, mas nej zoo li ntawd, nej ntxuav khob ntxuav phaj sab nraud kom huv, tab sis muaj kev tub sab thiab kev phem nyob puv nej sab hauv. 40 Neeg ruam ! Tus tsim sab nraud, nws tsis ua kom muaj sab hauv thiab lod ? 41 Phim nej yuav muab yam nej muaj pub rau luag, ces txhua yam yuav huv rau nej. 42 Nej tsoom Fas Lis Xais, nej txoj hmoov phem, vim nej them se ib feem kaum ntawm cov pum hub, cov zaub txhwb nyug dub, thiab ntawm txhua yam zaub. Tab sis nej tsis rau siab saib txoj kev haum pheej thiab txoj kev nyiam Tswv Ntuj ! Yuav tsum ua qhov no, tab sis txhob tso qhov tod pov tseg. 43 Nej tsoom Fas Lis Xais, nej txoj hmoov phem, vim nej nyiam zaum thawj lub rooj kim txwv hauv cov tsev txoos, thiab nyiam kom luag hawm nej tom tej tshav puam ! 44 Nej txoj hmoov phem, vim nej yog zoo li tej ntxa uas tsis muaj dab tsi qhia tias yog ntxa, ces sawv daws mus tsuj saud, tsis paub tias yog ntxa.
45 Ces ib tug Kws Lij Choj hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, koj hais tej ntawd mas kuj tub qaug peb thiab.” 46 Yes Xus thiaj hais tias : “Nej, cov Kws Lij Choj, nej kuj tau txoj hmoov phem thiab, vim nej nog tej lub nra ceeb laj ris kawg rau zeej tsoom sawv daws, tab sis nej tsis xuas nej ib tug nyuag ntiv tes mus kov tej nra ntawd !
47 Nej txoj hmoov phem, vim nej txhim cov yaj saub tej ntxa, uas yog nej phaj txiv muab tua. 48 Nej yog cov tim khawv uas lees tias phaj txiv cov hauj lwm zoo : lawv yog cov tua, hos nej yog cov txhim ntxa.
49 Yog vim li ntawd Tswv Ntuj txoj kev Thoob Tsib thiaj hais tias : Kuv yuav xa ib co yaj saub thiab ib co tub xa lus mus cuag lawv, lawv yuav muab ib co tua thiab hiam lwm cov. 50 Vim li ntawd tiam neeg no yuav tsum ris lub txim them cov yaj saub tej ntshav uas tau nchuav txij thaum ntuj tsim teb raug los, 51 txij As Npes cov ntshav los txog Ntxas Kas Lias cov ntshav. Ntxas Kas Lias raug tua ntawm lub thaj txi Ntuj thiab lub Tsev Ntshiab kis nruab nrab.
Kuv hais rau nej tias : tiam neeg no yuav raug lub txim them cov nqi ntshav ntawd.
52 Nej tsoom Kws Lij Choj, nej txoj hmoov phem, vim nej rho tus yuam sij qhib kev txawj ntse, tab sis nej tsis nkag mus hauv. Hos cov xav nkag mus hauv, los nej tsis pub lawv mus.”
53 Thaum Yes Xus tawm hauv lub tsev ntawd mus lawm, cov Kws Ntawv Ntshiab thiab cov Fas Lis Xais pib ntxub Yes Xus tas siab nrho. Lawv nug Yes Xus ntau yam kawg, 54 lawv cuab ntxiab tos rawv ib lo lus ntawm nws lub ncauj.

-12-

1 Thaum ntawd, neeg coob coob tuaj sib txoos ua tsheej pawg, muaj txog ntau txhiab leej, sawv daws sib txiv, sib tsuj ko taw tas nrho. Yes Xus pib hais lus, nws xub hais rau nws cov thwj tim tias : “Nej ceev faj rau cov poov xab Fas Lis Xais, rau lawv txoj kev ua zoo sab nraud. 2 Tsis muaj ib yam zais ntshis uas yuav tsis qhib tawm los, tsis muaj ib yam npog uas yuav tsis muaj neeg paub. 3 Yog vim li ntawd, tas ib puas tsav yam uas nej hais nyob hauv qhov tsaus ntuj nti, yuav nrov rau luag hnov nruab hnub nrig. Yam uas nej ntxhi rau hauv luag pob ntseg nyob hauv tej chav kaw nti, yuav muaj tus tuaj saum sam lawj tshaj.
4 Kuv cov phooj ywg, kuv hais rau nej : Nej tsis txhob ntshai cov uas tua neeg lub cev, thaum lawv tua tas, lawv ua tsis tau dab tsi ntxiv rau nej. 5 Kuv qhia nej tias nej yuav tsum ntshai leej twg : nej yuav ntshai tus uas tua neeg lub cev tas, muaj peev xwm muab nej pov rau hauv dab phem teb. Kuv hais rau nej, tus ntawd mas nej yuav ntshai nws tiag. 6 Tsib tug tsig txhuv tsuas muag tau ob lub txiaj toog xwb, puas yog ? Tsis kav, tsis muaj ib tug tsig txhuv uas Tswv Ntuj yuav tsis nco txog. 7 Tab yog nej cov plaub hau los Tswv Ntuj yeej suav tas huv si lawm. Nej tsis txhob txhawj mog : nej muaj nqis dua tej pab tsig txhuv coob coob.
8 Kuv hais rau nej : leej twg lees rau tsoom neeg tias nws paub kuv, mas Neeg Leej Tub kuj yuav lees tias nws paub tus ntawd nyob ntawm Tswv Ntuj cov Tshiab xub ntiag. 9 Tab sis leej twg tsis lees paub kuv nyob ntawm tsoom neeg xub ntiag, mas yuav tsis muaj tus lees paub nws nyob ntawm Tswv Ntuj tsoom Tshiab xub ntiag thiab.
10 Leej twg hais ib lo lus cem Neeg Leej Tub, mas Ntuj yuav zam rau nws. Tab sis tus twg thuam Leej Ntuj Plig Ntshiab, Ntuj yuav tsis zam rau nws li.
11 Thaum luag coj nej mus sawv hauv cov tsev txoos, ntawm cov thawj tswj cai, thiab ntawm cov nom tswv, nej txhob txhawj tias nej yuav teb li cas thiab yuav hais dab tsi ; 12 vim lub sij hawm ntawd, Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav qhia nej kom hais dab tsi.”
13 Muaj ib tug neeg hauv tsoom sid hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, koj hais kom kuv tij laug faib peb lub cuab tam rau kuv thiab.” 14 Yes Xus hais rau nws tias : “Npawg, leej twg tsa kuv ua tus txiav txim los tus faib cuab tam rau neb ?” 15 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej ceev faj, nej yuav txuag kom nej txhob ntshaw, vim tias neeg txawm nplua nuj npaum twg, los nws txoj sia tsis nyob hauv nws lub cuab tam.”
16 Yes Xus hais zaj paj lug no rau lawv : “Muaj ib tug neeg nplua nuj, nws cov teb ntsu qoob loo kawg. 17 Nws xav tias : ‘Kuv yuav ua li cas, vim kuv tsis muaj chaw rau kuv cov qoob ?’ 18 Ces nws hais tias : ‘Kuv yuav ua li no : kuv yuav rhuav kuv cov txhab, yuav rov ua ib co txhab loj dua, kuv yuav sau kuv cov nplej thiab kuv tej cuab yeej cuab tam huv si los tso rau hauv. 19 Ces kuv yuav hais rau kuv tus plig tias : ‘Me ntsuj plig, koj muaj qoob loo cuab tam ntau kav koj ntev niaj ntau xyoo : koj so mog, koj noj, koj haus, koj ua si.’ 20 Tab sis Tswv Ntuj hais rau nws tias : ‘Neeg ruam ! Hmo no kiag, Ntuj yuav coj koj tus ntsuj plig rov qab. Tej yam uas koj npaj tau, yuav yog leej twg tug ? 21 Tus uas khaws nyiaj txiag tseg rau nws tib leeg kheej, yuav zoo li ntawd, vim nws tsis nrhiav kev nplua nuj nyob hauv Tswv Ntuj.”
22 Yes Xus hais rau nws cov thwj tim tias : “Yog vim li ntawd, kuv thiaj hais rau nej tias nej tsis txhob txhawj txog nej txoj sia, txhob txhawj tias yuav muab dab tsi los noj, los txhawj txog nej lub cev tias yuav muab dab tsi los hnav. 23 Vim txoj sia muaj nqis dua txhiam xws noj, thiab lub cev muaj nqes dua tsoos hnav. 24 Nej sim ntsia cov uab lag saib : lawv tsis tseb tsis hlais nplej, lawv tsis muaj tsev rau cawv, tsis muaj txhab nplej, tab sis Tswv Ntuj yug lawv. Nej haj yam muaj nqis dua tej me noog. 25 Nej leej twg, yog nws txhawj txhawj, nws puas rub tau nws txoj sia kom ntev ib tshim ntxiv ? 26 Yog nej tsis muaj peev xwm ua tau tej yam me me li no, vim li cas nej txhawj txog lwm yam ? 27 Nej ntsia cov paj ntoos, lawv tsis ua maj, tsis ntos ntaub. Tsis kav, kuv hais rau nej, tab yog Xas Los Moos, thaum nws muaj koob meej nto moo lug, nws tsis tau hnav zoo li ib lub paj ntoos. 28 Tej nroj hauv nruab tsuag tsuas ciaj hnub no, tag kis luag twb yuav muab pov hlawv hauv qhov txos, tsis kav Tswv Ntuj tseem muab zam zoo rau lawv hnav. Neeg ntseeg tsis ti txha, Tswv Ntuj haj yam yuav ua ntau tshaj rau nej. 29 Nej tsis txhob nrhiav saib yuav muab dab tsi los noj, thiab yuav muab dab tsi los haus, thiab nej tsis txhob txhawj. 30 Ib tsoom neeg teev dab nyob ntiaj teb puav leej nrhiav tej ntawd, tab sis nej Txiv paub tias nej yuav tsum muaj txhua yam ntawd.
31 Nej xub nrhiav Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej tso, ces Ntuj yuav pub tej ntawd huv tib si los ntxiv rau nej.
32 Pab me yaj, nej txhob ntshai mog, vim nej Txiv zoo siab muab lub Ceeb Tsheej rau nej.”
33 “Muab nej lub cuab tam muag, nej muab pub rau cov pluag. Nej tsim tej nas nyiaj tsis txawj qub, tsim ib txhab kub uas tsis txawj nqig rau saum ntuj. Nyob saud, tsis muaj tub sab tuaj ze, tsis muaj kab rws xwv. 34 Vim tias nej txhab kub nyob qhov twg, nej lub siab kuj yuav nyob qhov ntawd.”
35 “Nej sia siv thiab taws teeb, 36 zoo li ib co tub txib uas tos lawv tus tswv mus ua tshoob rov los. Thaum tus tswv rov los txog, nws yuav khob qhov rooj, ces lawv yuav qhib rau nws tam sis ntawd. 37 Cov tub txib uas thaum tus tswv los txog, nws pom lawv tseem zov hmo, mas lawv txoj hmoov zoo. Kuv hais tseeb rau nej, tus tswv yuav sia siv, yuav kom cov tub txib ntawd zaum ntawm rooj mov, nws yuav rau mov rau lawv noj. 38 Txawm tias, tus tswv los txog thaum ib tag hmo los thaum qaib qua, yog nws pom zov hmo zoo li ntawd, mas cov tub txib txoj hmoov zoo ! 39 Nej to taub qhov no zoo mog ! Yog tias tus tswv tsev paub lub sij hawm twg tub sab yuav tuaj, nws yuav tsis cia tub sab tho qhov tsev. 40 Nej kuj ib yam thiab, nej yuav npaj kom txhij, vim yog lub sij hawm uas nej tsis nco faj, mas Neeg Leej Tub thiaj yuav tuaj .”
41 Ces Pob Zeb hais tias : “Huab Tais, koj hais zaj paj lug no, puas yog koj hais rau peb, los hais rau sawv daws ?” 42 Huab Tais teb hais tias : “Leej twg yog tus tub txib pheej xeeb thiab xyuam xim, uas tus tswv tsev yuav tsa nws saib tus tswv cov tub zog, kom thaum txog caij nws faib hmoov nplej rau lawv ? 43 Yog thaum tus tswv rov los txog, nws pom tus tub txib tab tom lis nws tej num, mas tus tub txib no txoj hmoov yuav zoo. 44 Kuv hais tseeb rau nej, tus tswv yuav tsa nws saib tus tswv lub cuab tam tas huv si. 45 Tab sis yog tus tub txib ntawd xav hauv siab tias ‘kuv tus Tswv yuav los lig,’ ces nws muab tus tswv tej tub txib ntxhais txib ntaus, nws noj nws haus kom qaug. 46 Tus tub txib no tus tswv yuav los txog hnub uas nws tsis nco faj, thiab lub sij hawm uas nws tsis paub. Tus tswv yuav ntiab tus tub txib mus nrog cov tsis hwm Ntuj nyob.
47 Tus tub txib uas nws yeej paub qhov uas tus tswv xav kom ua, tab sis nws tsis npaj dab tsi li, thiab tsis tau ua raws li qhov tus tswv xav kom ua, mas tus tub txib ntawd yuav mag tus tswv rab nplawm ntau teg. 48 Hos tus tub txib uas yeej tsis paub qhov uas tus tswv xav kom ua, thiab nws kuj tau ua tej yam tsim nyog ntaus, mas nws yuav mag tus tswv nplawm sib me ntsis. Tus uas Ntuj tau pub ntau rau, Ntuj yuav taij ntau rov qab. Tus uas Ntuj tso ntau yam rau nws ceev, mas Ntuj yuav kom nws xa ntau dua rov qab.
49 “Kuv coj ib co hluav taws tuaj rau lub ntiaj teb, kuv yeej xav kom cov hluav taws ntawd twb cig lawm. 50 Kuv yuav tsum txais ib co kab ke ntxuav. Kuv ntxhov siab mus txog hnub uas tej ntawd tiav tas.
51 Nej puas xav tias kuv tuaj pub txoj kev thaj yeeb nyob ntiaj teb no ? Kuv hais rau nej, kuv tsis tuaj pub kev thaj yeeb, kuv coj kev sib ncaim tuaj. 52 Txij no mus, ib tse neeg muaj tsib leeg yuav sib ncaim, peb leeg yuav tiv ob leeg, ob leeg yuav tiv peb leeg : 53 sawv daws yuav sib ncaim, txiv yuav tiv tub, tub yuav tiv txiv, niam yuav tiv ntxhais, ntxhais yuav tiv niam, poj yuav tiv nyab, nyab yuav tiv poj.”
54 Yes Xus tseem hais rau tsoom neeg sawv daws tias : “Thaum nej pom huab sawv ntxoov sab hnub poob, tam sis ntawd, nej hais tias ntuj yuav los nag, ces kuj los nag tiag. 55 Thaum nthwv cua qab teb tshuab tuaj, nej hais tias tshav yuav kub, mas muaj li ntawd tuaj tiag. 56 Neeg zoo sab nraud, nej paub ntsuas lub ntuj lub teb tus yam ntxwv, ua cas nej ntsuas tsis tau lub zim txwv no tej xwm ?
57 Vim li cas nej tsis txiav nej tias qhov ncaj yog qhov twg ? 58 Yog koj nrog tus ntxub koj mus cuag nom, mas thaum koj tseem txog ib tog kev, koj yuav ua tib zoo nrog nws hais kom haum. Tsam nws coj koj mus rau tus nom txiav txim, ces tus nom txiav txim muab koj cob nkaus rau tub ceev xwm. Tub ceev xwm muab koj pov rau hauv tsev loj faj. 59 Kuv hais rau koj : Koj yuav tsis tawm hauv tsev loj faj mus txog thaum koj rho nyiaj qab nas txog xus kawg los them kom tas.

-13-

1 Tib lub zim txwv ntawd, muaj ib co neeg tuaj qhia Yes Xus txog cov Nkas Lis Lais uas Pis Las Tos muab lawv cov ntshav hliv xyaw rau cov ntshav uas lawv txi Ntuj. 2 Ces Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : “Nej puas xav tias cov Nkas Lis Lais ntawd tau ua txhaum loj dua lwm cov neeg nyob Nkas Lis Lais, lawv thiaj raug tsim txom zoo li ntawd ? 3 Kuv hais rau nej tias lawv tsis tau ua txhaum loj dua luag tej. Tab sis, yog nej tsis tig los hloov siab, mas nej yuav tuag ib yam li ntawd thiab. 4 Hos kaum yim leej neeg uas tus pej thuam Xis Los Es vau los tsuam lawv tuag tas, mas nej puas xav tias lawv tshuav nuj nqi ntau dua ib tsoom neeg nyob Yes Lus Xas Les huv si ? 5 Kuv hais rau nej tias lawv tsis tshuav nuj nqis ntau dua luag. Tab sis yog nej tsis xav tig los hloov dua siab tshiab, mas nej yuav tuag ib yam li ntawd thiab.”
6 Yes Xus hais zaj paj lug no : “Muaj ib tug neeg cog tau ib tsob txiv ncuav pias rau hauv nws lub vaj txiv cawv. Nws tuaj de txiv ncuav pias, tab sis tsis pom muaj txiv li. 7 Ces nws hais rau tus tub txib zov vaj tias : “Koj saib ! Tau peb xyoos no kuv tuaj de txiv ncuav pias, kuv yeej tsis pom ib lub txiv li. Koj muab tsob ntoo ncuav pias ntov. Yuav cia nws nyob ntxoov av ua dab tsi ?” 8 Tus tub txib zov vaj teb rau tus tswv vaj tias : “Huab Tais, thov koj cia tsob ntoo nyob xyoo no ntxiv. Kuv yuav khawb av ncig lub hauv paus ntoo thiab npoog chiv rau. 9 Tej zaum yav tom ntej, tsob ntoo yuav txi txiv. Yog tsis txi, koj mam muab ntov.”
10 Muaj ib hnub Xas Npas Tos, Yes Xus qhia nyob hauv ib lub tsev txoos. 11 Nyob ntawd muaj ib tug poj niam raug ib tug dab tau kaum yim xyoo. Tus dab ua kom nws lub cev tsis zoo, nws khoov nkoos, yeej sawv tsis tau ntseg li. 12 Yes Xus pom tus poj niam ntawd, Yes Xus hais rau nws tias : “Phauj, zaum no koj dim ntawm koj tus mob khoov duav.” 13 Ces Yes Xus tso nws txhais tes rau saum tus poj niam ntawd. Tam sis ntawd, tus poj niam khoov duav sawv tau ntseg, ces nws cav txog Tswv Ntuj.
14 Tus tswj tsev txoos tsis txaus siab rau qhov Yes Xus kho neeg hnub Xas Npas Tos, nws thiaj qhib ncauj hais rau tsoom sid tias : “Muaj rau hnub uas sawv daws yuav tsum ua hauj lwm, nej tuaj kom luag kho nej tej hnub ntawd, txhob tuaj hnub Xas Npas Tos !” 15 Huab Tais teb rau tus tswj tsev txoos tias : “Neeg zoo sab nraud ! Hnub Xas Npas Tos, nej txhua leej txhua tus daws nej tus nyuj thiab tus luj ntawm lub dab zaub cab mus haus dej los tsis yog ? 16 Has Nplas Has tus ntxhais no, Xas Tas twb muab khi tau kaum yim xyoo lawm, tseem yuav tsis kheev kom nws dim ntawm txoj hlua no hnub Xas Npas Tos thiab lod ?” 17 Thaum Yes Xus hais li ntawd, cov neeg ntxub Yes Xus txaj muag, hos tas tsoom sid zoo siab rau txhua yam hauj lwm zoo nkauj zoo saib uas tshwm los vim Yes Xus.
18 Yes Xus thiaj hais tias : “Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog zoo li cas ? Kuv yuav muab piv rau dab tsi ? 19 Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib lub noob zaub roj uas ib tug neeg nqa mus tseb rau hauv nws lub vaj. Lub noob hlob loj tsheej ib tsob ntoo : ces noog ya saum ntuj los nkaum hauv cov ceg.”
20 Yes Xus tseem hais tias : “Kuv yuav muab Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej piv rau dab tsi ? 21 Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib co poov xab uas ib tug poj niam muab do rau hauv peb kawg hmoov nplej mus txog thaum cov hmoov su tuaj tas huv si.”
22 Yes Xus mus hauv cov nroog thiab cov zos, nws qhia sawv daws. Nws taug kev mus rau Yes Lus Xas Les. 23 Muaj ib tug hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, cov yuav txais kev cawm puas yog cov tsawg ?” Yes Xus hais rau lawv tias : 24 “Nej ua tiag mus hauv lub qhov rooj nqaim mog. Kuv hais rau nej : coob leej yuav nrhiav kev mus lawm hauv, tab sis lawv yuav mus tsis txog.
25 Thaum tus tswv tsev sawv mus kaw qhov rooj lawm, tab sis nej tseem nyob nraum zoov, nej yuav pib khob qhov rooj thiab nej yuav hais tias : ‘Huab Tais, koj qhib qhov rooj rau peb mas,’ ces nws yuav teb rau nej tias : ‘Kuv tsis paub nej nyob qhov twg tuaj.’ 26 Ces nej yuav hais rau nws tias : ‘Peb twb noj thiab haus nyob ntawm koj xub ntiag, hos koj twb qhia sawv daws nyob hauv peb cov tshav puam.’ 27 Ces tus tswv tsev yuav hais rau nej tias : ‘Kuv tsis paub nej nyob qhov twg tuaj. Nej txav mus deb kuv, tas nej cov ua tsis ncaj huv tib si.
28 Nej yuav pom Has Nplas Has, His Xas Has, Yas Kos, thiab ib tsoom yaj saub nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, hos nej yuav raug luag ntiab mus nyob sab nraud, mas thaum ntawd nej yuav quaj ncia thiab yuav tom hniav nkawv. 29 Luag yuav tuaj Xib Fab thiab Toob Fab tuaj, tuaj Naj Fab thiab Pej Fab tuaj. Sawv daws yuav tuaj zaum ntawm rooj qav, nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.
30 Ces muaj ib co neeg ua luag qab, yuav tau ua ntej, hos ib co ua ntej yuav ua qab.”
31 Tib lub zim txwm ntawd, ib co Fas Lis Xais txav los hais rau Yes Xus tias : “Koj khiav ntawm no mus, vim Hes Los xav muab koj tua.” 32 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej mus hais rau tus hma ntawd tias : Hnub no thiab tag kis, kuv ntiab dab phem thiab kho cov neeg mob, hnub peb, kuv ua tiav tas lawm. 33 Tab sis hnub no, tag kis thiab nag kis, kuv yuav tsum taug kuv txoj kev mus ntxiv, vim tias tsis phim ib tug yaj saub tuag nyob Yes Lus Xas Les sab nraud.”
34 “Yes Lus Xas Les, Yes Lus Xas Les, koj muab cov yaj saub tua, koj xuas pob zeb txawb rau cov uas Ntuj xa tuaj cuag koj. Muaj pes tsawg zaus kuv xav sau koj cov me nyuam xws li ib tug poj qaib sau nws cov me nyuam qaib rau hauv nws ob phab tis. Tab sis nej tsis kam ! 35 Nyem no, nej lub tsev yog cia rau nej saib. Kuv hais rau nej : nej yuav tsis pom kuv ntxiv mus txog hnub uas nej yuav hais tias : Tus tuaj ntawm Huab Tais lub npe tuaj nto koob meej.”

-14-

1 Muaj ib zaug, hnub Xas Npas Tos, Yes Xus tuaj noj ib pluag mov nyob hauv cov Fas Lis Xais ib tug thawj coj tsev. Lawv nyas ntshis Yes Xus. 2 Tab tom muaj ib tug neeg mob plab zag nyob ntawm nws xub ntiag. 3 Ces Yes Xus hais rau cov Kws Lij Choj thiab cov Fas Lis Xais tias : “Hnub Xas Npas Tos, puas kheev kho mob los tsis kheev ?” 4 Lawv nyob ntsiag to. Ces Yes Xus tuav tus mob plab zag, Yes Xus kho nws zoo hlo, ces Yes Xus kom nws rov mus tsev. 5 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : “Yog nej ib tug tub los ib tug nyuj poob rau hauv ib lub qhov tim thaj hnub Xas Npas Tos, nej leej twg thiaj yuav tsis rub nws tawm tam sis ntawd ? 6 Lawv teb tsis tau dab tsi rau lo lus ntawd.
7 Yes Xus hais ib zag paj lug rau cov neeg tuaj noj mov, vim nws pom lawv xaiv thawj cov rooj zaum. Nws hais rau lawv tias : 8 “Thaum luag caw koj mus noj tshoob, koj tsis txhob mus zaum thawj cov rooj, tsam luag caw ib tug muaj meej mom dua koj tuaj thiab. 9 Nyob tsam tus tswv tsev uas tau caw neb tuaj lam los hais rau koj tias : ‘Koj cia qhov chaw kod rau tus no.’ Ces koj yuav sawv mus zaum lub rooj puag nram qab, koj yuav txaj muag. 10 Thaum luag caw koj, koj yuav mus zaum lub rooj puag nram qab, kom thaum tus caw koj los txog, nws hais rau koj tias : ‘Npawg, koj nce los pem toj.’ Ces koj yuav tau ntsej muag nyob ntawm cov neeg tuaj nrog koj koom rooj qav xub ntiag. 11 Vim tias tus uas nws tsa nws siab, mas Ntuj yuav txo nws qis, hos tus uas nws txo nws qis, mas Ntuj yuav tsa nws siab.”
12 Yes Xus tseem hais rau tus neeg caw nws tias : “Thaum koj npaj ib roog su los ib roog hmo, koj txhob nqua hu koj cov phooj ywg, koj cov kwv tij, koj cov neej tsa, thiab cov neeg nplua nuj uas nyob ze koj. Tsam lawv ho caw koj thiab pauj koj rooj nqaij rooj hno. 13 Thaum koj ua ib roog qav, koj nqua hu cov pluag, cov tu tes tu taw, cov ceg tawv, cov dig muag. 14 Koj yuav zoo siab, vim lawv tsis muaj dab tsi pauj rau koj. Thaum cov neeg siab ncaj yuav sawv rov los, mas Ntuj yuav pauj rau koj.”
15 Yes Xus hais cov lus no, ces cov neeg tuaj noj mov ntawd muaj ib tug hais rau Yes Xus tias : “Tus uas yuav tau noj mov nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, mas nws txoj hmoov zoo.” 16 Yes Xus hais rau nws tias : “Muaj ib tug neeg ua ib roog qav loj, nws caw neeg coob coob. 17 Thaum txog caij noj, nws xa nws tus tub txib mus nqua hu cov neeg nws caw tias : ‘Nej tuaj, vim nyem no npaj tau txhij tas lawm.’ 18 Tab sis cov raug caw, tus twg los muaj chaw tab kaum tas huv si. Thawj tug hais rau tus tub txib tias : ‘Kuv yuav tau ib daim teb, kuv yuav tsum mus xyuas. Thov koj zam rau kuv.’ 19 Hos muaj ib tug hais tias : ‘Kuv yuav tau tsib nkawg txiv nyuj, kuv yuav mus sim kuv cov nyuj. Thov koj zam rau kuv.’ 20 Lwm tus hais tias : ‘Kuv nyuam qhuav yuav poj niam, kuv tuaj tsis tau.’
21 Tus tub txib rov los qhia tej ntawd rau nws tus tswv. Ces tus tswv tsev npau taws, nws hais rau tus tub txib tias : ‘Koj maj zeeg mus tom cov tshav puam thiab cov kev hauv nroog, koj coj cov pluag, cov tu tes tu taw, cov dig muag, thiab cov ceg tawv, sawv daws tuaj hauv no.’ 22 Ces tus tub txib hais tias : ‘Huab tais, kuv twb ua raws li koj hais lawm, tsis kav tseem tshuav chaw seem thiab.’ 23 Tus tswv hais rau tus tub txib tias : ‘Koj tawm mus taug tej kev, taug tej laj kab, koj coj kom tau neeg tuaj, kom kuv lub tsev puv nkaus.’ 24 Ua li mas kuv hais rau nej tias cov neeg uas raug caw, yuav tsis muaj ib tug saj kuv rooj qav.”
25 Tej pab neeg coob nrog Yes Xus taug kev. Yes Xus tig los hais rau lawv tias : 26 “Leej twg los raws kuv, yog nws tsis nyiam kuv dua nws niam nws txiv, nws poj niam me nyuam, nws cov kwv tij thiab cov muam, thiab yog nws nyiam nws txoj sia dua kuv, mas tus ntawd ua tsis tau kuv thwj tim. 27 Leej twg tsis kwv nws tus ntoo cuam thiab tsis lawv kuv qab, mas nws ua tsis tau kuv thwj tim.”
28 “Yog nej leej twg xav txhim ib tug pej thuam, nws yuav tsis xub zaum xam saib yuav siv nyiaj npaum li cas, thiab ntsuas saib nws puas muaj nyiaj txaus ua kom tiav lod ? 29 Tsam nws pib txhim cov taw ntsa tas, ho ua tsis tau kom tiav. Ces tas cov neeg pom yuav thuam nws hais tias : 30 Saib ! Tus neeg no pib txhim, ho ua tsis tau kom tiav ! 31 Los ib tug vaj, yuav sawv kev mus ua rog ntaus lwm tus vaj, nws yuav tsis xub zaum xam saib nws muaj kaum txhiab leej tub rog, nws puas yuav tiv tau tus vaj uas coj nees nkaum txhiab leej tuaj ? 32 Yog nws paub tias yuav tiv tsis tau, mas thaum lwm tus vaj tseem tuaj txog deb, nws yuav xa ib pab tiam lis mus thov kom cia lub teb chaws nyob thaj yeeb. 33 Nej kuj zoo ib yam li ntawd : nej leej twg tsis tso nws lub cuab tam tseg, nws ua tsis tau kuv thwj tim.
34 Ntsev yog yam daw. Tab sis yog ntsev tsuag lawm, yuav muab dab tsi tov rau kom rov daw li qub ? 35 Ntsev tsuag tsis zoo rau av thiab tsis zoo ua chiv. Luag muab pov tseg nraum zoov. Leej twg muaj pob ntseg, cia nws mloog.

-15-

1 Tas cov neeg sau se thiab cov neeg txhaum txav los ze Yes Xus, lawv xav mloog Yes Xus hais. 2 Ces cov Fas Lis Xais thiab cov Kws Ntawv Ntshiab nroo zom zaws tias :
“Tus neeg ntawd txais cov neeg txhaum, nws tseem nrog lawv noj mov thiab !”
3 Yes Xus thiaj hais zaj paj lug no rau lawv :
4 “Nej leej twg, yog nws muaj ib puas tus yaj, tab sis ib tug ploj lawm, mas nws yeej yuav tso cuaj caum cuaj tus yaj tseg rau tom hav quav poj, mus nrhiav kom tau tus uas poob zoo lawm.
5 Thaum nws nrhiav tau tus yaj poob zoo lawd, nws muab kwv saum xwb pwg, nws zoo siab tas nrho. 6 Nws rov los tsev, ces nws nqua hu nws cov phooj ywg thiab cov nyob ze nws tuaj, nws hais rau lawv tias : ‘Nej nrog kuv zoo siab, vim kuv nrhiav tau kuv tus yaj poob zoo lawm.’
7 Kuv hais rau nej tias, thaum ib tug neeg txhaum hloov siab los ntxub kev txhaum, mas muaj kev zoo siab loj nyob saum ntuj. Kev zoo siab ntawd loj dua kev zoo siab rau cuaj caum cuaj leeg siab ncaj uas tsis tas yuav hloov siab los ntxub kev txhaum.”
8 “Hos tus poj niam uas nws muaj kaum lub txiaj nyiag, yog ib lub poob lawm, mas nws yuav taws teeb cheb tsev, ua tib zoo nrhiav kom tau nws lub txiaj nyiag. 9 Thaum nws nrhiav tau lawm, nws nqua hu nws cov phooj ywg thiab cov nyob ze nws tuaj, nws hais tias : ‘Nej nrog kuv zoo siab mas ! Vim kuv nrhiav tau lub txiaj uas poob lawm !
10 Kuv hais rau nej tias, thaum ib tug neeg txhaum hloov siab, mas muaj kev zoo siab loj nyob hauv Tswv Ntuj tsoom Tshiab ib yam li ntawd thiab.”
11 Yes Xus tseem hais tias :
“Ib tug neeg muaj ob tug tub. 12 Tus tub ntxawg hais rau nws txiv tias : ‘Txiv, koj muab koj lub cuab tam feem uas yog kuv tug faib rau kuv.’ Ces leej txiv thiaj muab nws lub cuab tam faib rau nws ob tug tub.
13 Ob peb hnub tom qab, tus tub ntxawg sau feem uas yog nws tug tas huv si, nws khiav mus ib lub teb chaws deb. Nyob ntawd nws muab nws lub cuab tam phob vim nws coj ib lub neej tsis tsim txiaj.
14 Thaum nws muab nws lub cuab tam phob tas huv si lawm, ces lub teb chaws tshaib plab loj. Nws pib paub txoj kev yoo tshaib yoo nqhis. 15 Nws thiaj mus ua zog hauv ib tug neeg nyob txawm lub teb chaws ntawd. Luag kom nws mus zov npua tom teb. 16 Tus tub ntxawg ntshaw noj cov qos uas npua noj kom tsau nws plab, tab sis tsis muaj neeg pub rau nws noj. 17 Nws lub siab mam li ras dheev tias : ‘Pes tsawg leej tub zog nyob hauv kuv txiv tsev tau mov noj seem noj so, hos kuv nyob tuag tshaib ntuas ntawm no. 18 Kuv xav mus cuag kuv txiv, kuv yuav hais rau nws tias : ‘Txiv, kuv ua txhaum rau Ntuj thiab rau koj. 19 Kuv tsis tsim nyog koj hu kuv ua koj tus tub ntxiv. Thov koj saib kuv ib yam li koj ib tug tub zog.’ 20 Tus tub ntxawg thiaj sawv kev rov los cuag nws txiv. Thaum tus tub tseem los txog deb, nws txiv twb pom nws. Leej txiv hlub kawg, nws khiav mus puag tus tub caj dab, thiab nwj nws tub tub ntev loo. 21 Tus tub hais rau leej txiv tias : ‘Txiv, kuv ua txhaum rau Ntuj thiab rau koj. Kuv tsis tsim nyog koj hu kuv ua koj tus tub ntxiv.’ 22 Tab sis leej txiv hais rau cov tub txib tias : ‘Nej tsuag tsuag mus nqa lub tsho zoo nkauj tshaj los ntawm no, nej muab rau nws hnav, nej muab ib nti nplhaib los ntxig nws ntiv tes, thiab ib nkawg khau los ntxig nws ko taw. 23 Nej cab tus xyuas nyuj rog los tua. Peb noj, peb ua lom zem. 24 Vim tias kuv tus tub no tuag lawm, nyem no nws ciaj rov los. Nws ploj lawm, nyem no rov nrhiav tau nws.’
Ces lawv sawv daws noj haus lom zem.
25 Thaum ntawd, tus tub hlob tseem nyob tom teb. Thaum nws rov los yuav txog tsev, nws hnov suab paj nruag thiab suab dhia seev cev nrov ntsuag qees. 26 Nws hu ib tug tub txib kom tawm mus cuag nws, nws nug saib lub suab ntawd yog dab tsi. 27 Tus tub txib hais rau nws tias : ‘Yog koj tus kwv rov qab los tsev, koj txiv tua tus xyuas nyuj rog, vim nws tau koj tus kwv rov los, noj qab nyob zoo.’ 28 Ces tus tub hlob npau taws, nws tsis kam los hauv tsev. Leej txiv tawm tuaj thov kom nws los hauv tsev. 29 Tab sis tus tub hlob teb rau nws txiv tias : ‘Saib, kuv lis koj tej hauj lwm cuag li ib tug qhev tau npaum no xyoo, kuv tsis tau hla koj ib lo lus li, koj twb tsis muab ib tug me nyuam tshis pub kuv ib zaug, kom tau nrog kuv cov phooj ywg noj ib pluag lom zem. 30 Hos koj niag tub ntawd, mus nrog cov niam ntiav muab koj lub cuab tam nqos tas, thaum nws rov los tsev, koj tua tus xyuas nyuj rog rau nws !’
31 Ces leej txiv hais rau tus tub hlob tias :
‘Me tub, koj ib txwm nrog kuv nyob. Ib puas tsav yam uas yog kuv tug, mas kuj yog koj tug. 32 Tab sis, peb yuav tsum noj ib roog qav thiab ua lom zem, vim koj tus kwv no tuag lawm, zaum no nws ciaj rov los, nws ploj lawm, nyem no nrhiav tau nws rov los.”

-16-

1 Yes Xus tseem hais rau cov thwj tim tias : “Muaj ib tug neeg nplua nuj, nws muaj ib tug tim xyoob xam txiaj. Luag qhia tus tswv tias tus tim xyoob muab nws tej nyiaj txiag siv lwj siv liam. 2 Tus tswv hu tus tim xyoob tuaj, nws hais rau tus tim xyoob tias : ‘Kuv hnov hais dab tsi txog koj ? Koj qhia saib koj siv kuv tej nyiaj txiag li cas. Txij no mus, koj yuav tsis tau ua tus xam txiaj ntxiv.’
3 Tus tim xyoob xav zoj rau nruab siab tias : Kuv yuav ua li cas, vim kuv tus tswv yuav tshem txoj hauj lwm xam txiaj ntawm kuv ? Mus ncaws teb ? Kuv tsis muaj zog. Mus thov khawv ? Kuv kuj txaj muag…
4 Kuv paub kuv yuav ua dab tsi kom thaum lawv tshem txoj hauj lwm xam txiaj ntawm kuv lawd, muaj neeg txais kuv mus nyob hauv lawv tsev. 5 Ces tus tim xyoob hu cov neeg tshuav nqi ntawm tus tswv ib tug zuj zus tuaj. Nws hais rau thawj tug tias : Koj tshuav nuj nqi ntawm kuv tus tswv npaum li cas ? 6 Tus tshuav nqi teb tias : Ib puas hub roj. Tus tim xyoob hais rau nws tias : ‘Muab koj daim ntawv tshuav nqi los, koj zaum, koj sau sai sai ua tsib caug.’
7 Tus tim xyoob hais rau lwm tus tias : Koj ne, koj tshuav nqi pes tsawg ? Nws hais tias : Ib puas phawv nplej. Tus tim xyoob hais rau nws tias : ‘Muab koj daim ntawv tshuav nqi los, koj sau ua yim caum.’
8 Tus tswv qhuas tus tim xyoob siab tsis ncaj txawj ua neeg xyuam xim.
Vim ntiaj teb neeg cov tub, thaum lawv nrog lawv cov npawg ua ke, lawv xyuam xim dua kev kaj cov tub.
9 Kuv hais rau nej : “Nej xuas tej nyiaj txiag los coj neeg mus rau hauv kev tsis ncaj, mus tsim phooj ywg. Ces thaum nyiaj dua toj tas lawm, cov phooj ywg ntawd yuav txais nej mus hauv cov tsev tsam phooj nyob mus li.
10 Leej twg pheej xeeb thaum nws saib tej yam me me, nws kuj pheej xeeb thaum nws saib ib yam loj. Leej twg ua tsis ncaj thaum nws saib tej yam me me, nws kuj ua tsis ncaj thaum nws saib tej yam loj. 11 Yog nej tsis pheej xeeb saib cov nyiaj txiag uas xeeb kev tsis ncaj, mas leej twg yuav muab yam zoo tseem ceeb rau nej saib ? 12 Thaum nej saib yam uas yog luag tug, yog nej ua tsis ncaj, mas leej twg yuav muab yam uas yog nej tug rau nej tuav.
13 Tsis muaj ib tug tub txib tsob hwb ob tug tswv tau. Nws yeej yuav ntxub ib tug, nyiam lwm tus. Nws yuav npuab ib tug, thuam lwm tus. Nej yuav ua Tswv Ntuj tub txib thiab nyiaj txiag tub txib tsis tau.”
14 Cov Fas Lis Xais yog neeg nyiam nyiaj txiag, lawv hnov cov lus ntawd, lawv thuam Yes Xus. 15 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej yog cov uas rov qhuas rau ntawm neeg xub ntiag tias nej siab ncaj, tab sis Tswv Ntuj paub nej siab. Vim tias yam uas neeg muab saib siab, mas yog ib yam phem tsiv saib kawg nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag.”
16 Txoj Cai thiab cov Yaj Saub kav los txog Zam. Txij ntawd los, lub Moo Zoo hais txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej tau qhib tawm los. Txhua leej txhua tus sib txeeb mus hauv.
17 Lub ntuj lub teb yuav ploj yooj yim dua ib tug txwm ntawv me me hauv Txoj Cai poob.
18 Leej twg nrauj nws tus poj niam, rov yuav dua ib tug, nws yog ib tug muaj txij nkawm mus deev hluas. Hos tus twg yuav tus poj niam uas tus txiv muab nrauj, nws yog ib tug deev luag txij luag nkawm.
19 “Muaj ib tug neeg nplua nuj, nws hnav ntaub tsuj liab tsam xem thiab ntaub pag mos. Nws niaj hnub noj tej rooj qav zoo kawg.
20 Muaj ib tug pluag hu ua Las Ntxas Los, nws ib ce mob kiav txhab tas, nws pw ze ntawm tus nplua nuj lub rooj loog. 21 Las Ntxas Los ntshaw noj tej yam poob ntawm tus nplua nuj lub rooj mov kom tsau nws plab… Dev tseem tuaj yaim nws tej qhov txhab thiab. 22 Muaj ib hnub, tus pluag tuag, cov Tshiab tuaj nqa nws mus rau hauv Has Nplas Has xub ntiag. Tus nplua nuj kuj tuag thiab, luag muab nws coj mus faus.
23 Tus nplua nuj nyob hauv ntuj txiag teb tsaus, nws txom nyem loj kawg. Nws tsa muag ntsia pom Has Nplas Has nyob deb thiab pom Las Ntxas Los nyob hauv nws xub ntiag. 24 Nws hu nrov tias : Txiv Has Nplas Has, thov koj khuv leej kuv, thov koj xa Las Ntxas Los tuaj muab nws ntsis ntiv tes tub dej rau kuv tus nplaig kom txias, vim kuv raug tsim txom nyob hauv cov hluav taws no. Tab sis Has Nplas Has hais tias : 25 Kuv tub, koj nco ntsoov tias thaum ua neej nyob koj tau txais koj cov nyiaj txiag, hos Las Ntxas Los tau txais kev mob. Zaum no Las Ntxas Los txais kev nplij nyob ntawm no, hos koj raug tsim txom. 26 Thiab tsis tag li ntawd : muaj ib lub qhov ntuj tob kawg kem peb rau ntawm nej, kom cov uas xav hla ntawm peb rau tim nej hla tsis tau, thiab kom cov nyob tim nej txhob hla tau los rau tim no.
27 Ces tus nplua nuj hais tias :
“Txiv, kuv thov koj xa Las Ntxas Los mus hauv kuv txiv tsev, 28 vim kuv muaj tsib tug kwv tij, kom Las Ntxas Los mus ua pov thawj qhia lawv, kom lawv tsis txhob tuaj nyob hauv qhov chaw raug tsim txom no.”
29 Ces Has Nplas Has hais tias :
“Lawv muaj Mais Xes thiab cov Yaj Saub. Cia lawv mloog Mais Xes thiab cov Yaj Saub qhia. 30 Tab sis tus nplua nuj hais tias :
“Txiv Has Nplas Has, yog tias ib tug hauv cov tuag mus cuag lawv, mas lawv yuav hloov siab.
31 Tab sis Has Nplas Has hais rau nws tias : “Yog lawv tsis mloog Mais Xes thiab cov Yaj Saub, mas tab yog ib tug sawv hauv cov tuag mus qhia lawv, lawv kuj yuav tsis ntseeg nws.”

-17-

1 Yes Xus hais rau cov thwj tim tias : “Yeej yuav cheem tsis tau kom txhob muaj kev coj luag ua txhaum, tab sis tus coj kom luag ua txhaum mas nws txoj hmoov phem ! 2 Txhiaj khoov muab ib lub zeb zom dai ntawm nws caj dab thiab muab nws pov rau hauv dej ntuj, kom nws txhob coj ib tug me me no ua txhaum. 3 Nej ceev faj mog !”
“Yog koj tus kwv ua txhaum, koj yuav qhuab ntuas nws. Yog nws thov txhaum, mas koj zam rau nws. 4 Yog ib hnub nws ua txhaum rau koj xya zaus, nws rov los thov koj xya zaus hais tias ‘Kuv thov txhaum,’ mas koj yuav zam rau nws.”
5 Cov Hauv Paus Xa Lus hais rau Huab Tais
tias : “Koj txhab kev ntseeg rau peb mas !”
6 Ces Huab Tais hais tias : “Yog nej muaj kev ntseeg luaj li lub noob zaub roj, mas nej yuav hais tau rau tsob ntoo txiv pos no tias ‘Rho koj cov cag, koj tshais mus cog koj rau hauv dej ntuj,’ mas tsob ntoo yuav mloog nej lus.
7 “Nyob hauv nej, yog leej twg tus tub txib mus laij teb, los nws mus zov tsiaj lawm, thaum nws rov tom teb los txog, nej leej twg yuav hais rau nws tias : “Koj tsuag tsuag los zaum noj mov ?”
8 Ntshai nws yuav hais rau tus tub txib tias : “Koj ua hmo rau kuv, koj sia siv, koj rau mov rau kuv. Thaum kuv noj kuv haus tas, mas koj mam li noj haus tom qab.” 9 Tus tub txib ua raws li nws tus tswv txib, tus tswv puas pom nws txiaj ntsim ?
10 Nej kuj zoo ib yam li ntawd : thaum nej ua tas txhua yam raws li tej lus luag txib nej, mas nej hais tias : “Peb yog ib co tub txib tsis muaj nqi ; peb ua qhov uas peb yuav tsum ua.”

11 Yes Xus taug kev mus Yes Lus Xas Les, nws hla Xas Mas Lias thiab Nkas Lis Lais ciam teb. 12 Thaum Yes Xus yuav mus hauv ib lub zos, muaj kaum tus mob ruas tuaj cuag nws, lawv nres nrug deb.
13 Lawv tsa suab hais nrov rau nws tias :
“Xib Hwb Yes Xus, thov koj khuv leej peb.”
14 Yes Xus pom lawv, nws hais rau lawv tias : “Nej mus thws nej lub cev rau cov Leej Choj saib.”
Thaum lawv tab tom mus, ces lawv lub cev huv. 15 Muaj ib tug hauv pab ntawd pom tias nws lub cev zoo lawm, ces nws tig hlo rov qab los, nws tsa suab nrov cav txog Tswv Ntuj. 16 Nws pe ntsej muag ti av rau ntawm Yes Xus ko taw, nws ua Yes Xus tsaug. Nws yog ib tug Xas Mas Lias. 17 Yes Xus thiaj tsa ncauj hais tias : Tsis muaj kaum leej rov huv tuaj lod ? Tshuav cuaj leeg ne, lawv dua qhov twg lawm? 18 Ua cas tsuas muaj tus qhua no xwb thiaj rov los cav txog Tswv Ntuj ?”
19 Ces Yes Xus hais rau nws tias : “Koj sawv mus, koj lub siab ntseeg cawm koj lawm.”
20 Cov Fas Lis Xais nug Yes Xus saib thaum twg Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej thiaj li los txog. Yes Xus teb rau lawv tias : “Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog ib yam uas neeg qhov muag tsom tsis tau. 21 Yus yuav hais tsis tau tias ‘Ntuj lub Ceeb Tsheej nyob ntawm no’, Los nyob tod’, vim tias Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej nyob nruab nrab hauv nej.”
22 Yes Xus hais rau cov thwj tim tias : “Yuav muaj tej lub sij hawm uas nej ntshaw pom Neeg Leej Tub nrog nej nyob ib hnub, tab sis nej yuav tsis pom. 23 Ces luag yuav hais rau nej tias : ‘Neeg Leej Tub nyob tod’, los ‘Nws nyob ntawm no’. Mas nej tsis txhob mus, tsis txhob tso sas ntws khiav mus rau tod. 24 Vim tias Neeg Leej Tub lub zim txwv yuav zoo xws li ib kab xob laim ci dawb paug ib ceg kaum ntuj mus rau lwm ces. 25 Tab sis nws yuav tsum xub raug luag tsim txom loj kawg thiab raug tiam neeg no muab xyeeb pov tseg tso.
26 Tej xwm uas yuav tshwm sim thaum txog Neeg Leej Tub lub zim txwv, mas yuav zoo xws li tej xwm tshwm hauv Nom Hes lub zim txwv. 27 Sawv daws noj, sawv daws haus, sawv daws yuav poj niam thiab muab tej ntxhais pub tshoob, mus txog hnub uas Nos Hes chaws mus rau hauv lub nkoj, ces dej tuaj nyab, ua kom sawv daws tuag tas. 28 Thiab tseem yuav zoo li lub zim txwv uas Los ua neej nyob : Sawv daws noj haus, sawv daws muas thiab muag cuab yeej, cog qoob loo, thiab txhim vaj tse. 29 Tab sis hnub uas Los tawm plaws khiav ntawm Xos Dos Mas, ces hluav taws thiab leej faj poob saum ntuj los ua sawv daws tuag tas huv si. 30 Hnub uas Neeg Leej Tub yuav tawm los rau pom kuj yuav zoo li ntawd thiab.
31 Hnub ntawd, tus uas nyob saum sam thiaj, tab sis nws cov cuab yeej nyob hauv tsev, mas nws yuav tsis txhob nqes mus nqa. Tus nyob tom teb kuj ib yam, nws yuav tsis txhob tig rov tom qab. 32 Nej nco ntsoov txog Los tus poj niam. 33 Leej twg nrhiav kev txuag nws txoj sia, mas nws yuav plam nws txoj sia. Hos leej twg plam nws txoj sia, mas nws txoj sia yuav ciaj.
34 Kuv hais rau nej : Hmo ntawd, ob leeg pw ib txag : yuav coj ib tug mus, tseg ib tug. 35 Ob tug poj niam ua ke zom zeb : yuav coj ib tug mus, tseg ib tug.” [36…]
37 Ces cov thwj tim qhib ncauj hais rau Yes Xus tias :
“Coj mus qhov twg, Huab Tais ?”
Yes Xus hais rau lawv tias :
“Lub cev tuag nyob qhov twg, dav noj nyuj kuj yuav sib sau ntsauv nyob ntawd.”

-18-

1 Yes Xus hais ib zag paj lug rau lawv, nws qhia lawv tias yuav tsum teev Ntuj tsis tseg, txhob ntaus siab yau. Yes Xus hais tias :
2 Nyob hauv ib lub nroog, muaj ib tug txwj laus txiav txim, nws tsis ntshai Tswv Ntuj thiab tsis hwm leej twg li. 3 Muaj ib tug poj ntsuam nyob hauv lub nroog ntawd tuaj cuag tus txwj laus txiav txim, nws hais tias : “Thov koj pab tsa kuv cai tiv tus neeg ntxub kuv.”
4 Tus txwj laus tsis quav ntsej, nws ncua ntev ntev. Tab sis ntev mus nws xav tias : “Tab yog kuv tsis ntshai Tswv Ntuj thiab tsis hwm ib tug neeg li, 5 tsis kav tus poj ntsuam ntawd txob kuv dhau, kuv yuav tsa nws cai tiv tus ntxub nws, kom xwv nws txhob tuaj txob kuv thiab txhob ua kuv dias taub hau ntxiv.”
6 Ces Huab Tais hais tias : “Nej mloog tus txwj laus txiav txim siab tsis ncaj cov lus saib. 7 Thaum Tswv Ntuj cov xaiv ua hnub ua hmo hu txog nws tsis tseg, Tswv Ntuj yuav tsis tsa lawv cai lod ? Nws yeej ua siab ntev rau lawv. 8 Kuv hais rau nej, Tswv Ntuj yuav tsa lawv cai sai sai.
Tab sis thaum Neeg Leej Tub rov los, nws puas yuav pom neeg ntseeg nyob ntiaj teb ?”
9 Yes Xus tseem hais zaj paj lug no ntxiv, nws hais rau ib txhia neeg uas lawv khav tias lawv yog neeg ncaj, ces lawv thuam luag tej.
10 “Muaj ob tug neeg nce mus teev Ntuj pem lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Ib tug yog Fas Lis Xais, ib tug yog neeg sau se. 11 Tus Fas Lis Xais sawv ntsug, nws teev Ntuj li no nyob hauv siab : ‘Aub, Tswv Ntuj, kuv ua koj tsaug, vim kuv tsis zoo li zeej tsoom sawv daws. Lawv mas lawv ua tub sab, ua tsis ncaj, deev luag txij luag nkawm, thiab tseem ua zoo li tus sau se ntawd. 12 Ib lis piam, kuv yoo mov ob zaug. Kuv pub ib feem kaum ntawm tas txhia yam uas kuv khwv tau.’
13 Tus sau se nyob deb, tsis muaj cuab kav tsa muag ntsia saum ntuj. Nws ntaus nws hauv siab, nws hais tias : ‘Aub ! Tswv Ntuj, thov koj khuv leej kuv, vim kuv yog neeg txhaum !’
14 Kuv hais rau nej : tus sau se nqes rov mus tsev, nws ntshiab huv lawm, hos tus Fas Lis Xais tsis tau ntshiab huv. Vim tias leej twg tsa nws siab, Ntuj yuav txo nws qis, hos leej twg txo nws qis, Ntuj yuav tsa nws siab.”
15 Lawv coj cov me nyuam me tuaj rau Yes Xus kom nws plhws. Cov thwj tim pom qhov ntawd, mas cov thwj tim cem lawv. 16 Tab sis Yes Xus hu cov me nyuam me los ntawm nws, ces nws hais tias :
“Nej cia cov me nyuam tuaj cuag kuv, nej txhob txwv lawv, vim cov yuav tau Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog cov neeg zoo li cov me nyuam no. 17 Kuv hais tseeb rau nej : leej twg tsis txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej xws li ib tug me nyuam, mas nws yuav mus tsis tau hauv.”
18 Muaj ib tug nom nug Yes Xus tias : “Xib Hwb siab zoo, kuv yuav ua li cas thiaj tau txais txoj sia nyob mus li los ua yus tug ?”
19 Yes Xus hais rau nws tias : “Vim li cas koj hu kuv ua siab zoo ? Tsis muaj leej twg siab zoo, tsuas kawg Tswv Ntuj tib leeg xwb. 20 Koj paub cov lus qhia : Koj tsis txhob deev luag txij luag nkawm, txhob tua neeg, txhob ua tub sab, txhob ua tim khawv cuav, koj yuav hwm koj niam koj txiv.
21 Tus nom hais tias : “Tej ntawd, kuv yeej coj rawv txij thaum kuv tseem hluas los.”
22 Yes Xus hnov li ntawd, nws hais rau tus nom tias : “Tseem tshuav ib yam uas koj tsis tau ua : Muab ib puas tsav yam uas yog koj tug muag, muab tus nqi faib rau cov pluag. Ces koj yuav tau ib lub cuab tam muaj nqis nyob saum ntuj. Ua li ntawd tas, koj los raws kuv.”
23 Tus nom hnov li ntawd, nws tu siab kawg, vim nws nplua nuj tas nrho.
24 Yes Xus ntsia tus nom, nws hais tias : “Cov neeg muaj nyiag yuav mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej mas nyuaj npaum li no ! 25 Ib tug ntxhuav nkag hauv ib lub qhov koob yooj yim dua ib tug neeg nplua nuj nkag mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.”
26 Cov neeg uas hnov Yes Xus hais li ntawd, lawv hais tias :”Ua li leej twg thiaj yuav txais kev cawm ?”
27 Yes Xus hais tias : “Yam uas neeg ua tsis tau, mas Tswv Ntuj ua tau.”
28 Pob Zeb hais tias : “Saib ! Peb tso peb tej cuab tam pov tseg, peb los raws koj.”
29 Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv hais tseeb rau nej : tsis muaj ib tug neeg uas tau tso vaj tse, poj niam, kwv tij, niam thiab txiv, thiab me tub me nyuam tseg vim Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, 30 uas yuav tsis tau txais ntau tshaj hauv tiam neej no, thiab txais txoj sia nyob mus li rau fab lwm tiam, “
31 Yes Xus coj Pab Kaum Ob nrog nws, nws hais rau lawv tias : “Zaum no peb nce mus pem Yes Lus Xas Les, mas tas ib puas tsav yam uas cov Yaj Saub sau txog Neeg Leej Tub yuav tshwm sim kom tiav. 32 Vim luag yuav muab Neeg Leej Tub rau cov pej kum neeg, lawv yuav thuam nws, yuav ua tub qaug nws, thiab nto aub ncaug rau nws. 33 Thaum luag muab nws nplawm tas, luag yuav muab nws tua. Hnub peb nws yuav sawv rov los.”
34 Cov thwj tim tsis to taub dab tsi txog tej ntawd li. Lo lus ntawd lub ntsiab nyob zais ntshis rau lawv, lawv tsis paub Yes Xus hais dab tsi.35 Thaum Yes Xus tuaj yuav txog Yes Lis Kos, muaj ib tug dig muag zaum thov khawv ntawm ntug kev. 36 Nws hnov ib pab neeg taug kev, nws nug saib yog dab tsi. 37 Luag qhia nws tias yog Yes Xus Nas Xas Les hla tuaj mus. 38 Ces nws tsa suab hu nrov tias : “Yes Xus, Das Vis Leej Tub, thov koj khuv leej kuv !”
39 Cov uas mus kev tom hauv ntej cem nws kom ua twj ywm, tab sis nws haj yam hu nrov tias : “Das Vis Leej Tub, thov koj khuv leej kuv !” 40 Yes Xus nres, nws kom lawv coj tus dig muag los rau nws. Thaum tus dig muag los txog ze, Yes Xus nug nws tias : 41 “Koj xav kom kuv ua dab tsi rau koj ?”
Tus dig muag hais tias : “Huab Tais, thov kom kuv rov pom kev.”
42 Ces Yes Xus hais rau nws tias : “Koj rov pom kev mas ! Koj lub siab ntseeg cawm koj lawm.”
43 Tam sis ntawd, tus dig muag rov pom kev, ces nws raws Yes Xus mus, nws cav txog Tswv Ntuj. Tas tsoom pej xeem pom qhov ntawd, lawv cav lus zoo txog Tswv Ntuj.

-19-

1 Yes Xus mus hauv Yes Lis Kos, nws hla lub tsheej. 2 Muaj ib tug neeg lub npe hu ua Ntxas Kais, nws yog ib tug nom hauv cov sau se, nws nplua nuj. 3 Nws nrhiav kom tau kev pom saib Yes Xus yog leej twg, tab sis nws tsis tau kev, vim neeg coob dhau, thiab nws yog neeg qig taub. 4 Ces nws khiav mus ua ntej, nws nce saum tsob txiv cev kom tau pom Yes Xus, vim Yes Xus yuav hla ntawd mus. 5 Thaum Yes Xus los txog ntawm qhov chaw ntawd, nws tsa muag ntsia, nws hais tias : “Ntxas Kais, koj nqes los sai, vim hnub no kuv yuav tsum mus hauv koj tsev.”
6 Ntxas Kais nqes nrawm nroos los, nws zoo siab txais Yes Xus. 7 Sawv daws pom li ntawd, lawv yws yws hais tias : “Nws mus so hauv ib tug neeg txhaum lub tsev !”
8 Hos Ntxas Kais sawv ntsug, nws hais rau Huab Tais tias : “Huab Tais, saib, kuv yuav muab kuv tej cuab yeej cuab tam ib nrab pub rau cov pluag. Yog kuv tau ua tsis ncaj rau leej twg, mas kuv yuav muab plaub npaug pauj rau nws.”
9 Yes Xus hais rau Ntxas Kais tias : “Hnub no, txoj kev cawm los txog hauv lub tsev no, vim tus no kuj yog Has Nplas Has ib leeg tub thiab. 10 Vim tias Neeg Leej Tub tuaj nrhiav thiab tuaj cawm yam uas ploj lawm.”
11 Thaum lawv mloog tej lus ntawd, Yes Xus tseem hais dua ib zag paj lug, yog vim nws nyob ze Yes Lus Xas Les, ces sawv daws xav hais tias Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yuav tawm los tam sis ntawd. 12 Yes Xus thiaj hais tias : “Muaj ib tug neeg yog caj ces vaj ntxwv, nws mus txais hwj chim vaj ntxwv nyob ib lub teb chaws deb, nws yuav rov qab los. 13 Nws hu nws kaum leej tub txib tuaj, nws muab kaum choj nyiag rau lawv, nws hais lawv tias : “Nej coj mus ua lag ua luam mus txog hnub kuv rov los.”
14 Tab sis cov pej xeem ntxub nws, lawv xa ib pab tiam lis lawv qab mus hais tias : “Peb tsis xav kom tus no ua vaj kav peb.”
15 Thaum nws txais hwj chim ua vaj tas, nws rov los, nws hu cov tub txib uas nws tau muab nyiaj rau ceev tuaj, kom paub saib nyias tau ua nyias lag luam li cas. 16 Thawj tug tuaj txog, nws hais tias : “Huab Tais, koj choj nyiaj ntxeev tau kaum choj paj.”
Tus vaj hais rau nws tias : 17 “Zoo kawg, tub txib zoo. Koj tau ua kom pom koj lub siab pheej xeeb hauv tej yam me me, ua li mas koj txais hwj chim kav kaum lub nroog.”
18 Tus ob tuaj txog, nws hais tias : “Huab Tais, koj choj nyiaj ntxeev tau tsib choj paj.”
19 Tus vaj hais rau tus ntawd tias : “Koj ua nom tswj tsib lub nroog.”
20 Hos muaj ib tug tuaj txog, nws hais tias : “Huab Tais, qho no yog koj choj nyiaj, kuv muab qhwv rau hauv ib daim ntaub. 21 Kuv ntshai koj, vim koj yog ib tug neeg coj nruj, koj khaws xyeem yuav tej yam uas koj tsis tau muab tshwj tseg, koj sau tej yam uas koj tsis tau tseb.”
22 Tus vaj hais rau nws tias : “Tub txib phem dab tsi, kuv txiav txim rau koj raws nraim li koj lub ncauj tau hais. Koj paub tias kuv yog ib tug neeg coj nruj, kuv khaws xyeem yuav tej yam uas kuv tsis tau muab tshwj tseg, kuv sau tej yam uas kuv tsis tau tseb. 23 Vim li cas koj tsis coj kuv choj nyiaj mus tso hauv cov tsev ceev nyiaj ? Thaum kuv rov los, kuv yuav rho kuv choj nyiaj nrog ib qho paj.”
24 Ces tus vaj hais rau cov neeg nyob ntawd tias : “Nej rho nws choj nyiaj, nej muab rau tus uas muaj kaum choj.”
Ces lawv hais rau tus vaj tias : 25 “Huab Tais, nws muaj kaum choj lawm.”
26 “Kuv hais rau nej tias tus uas muaj lawm, luag yuav pub ntxiv rau ; hos tus uas tsis muaj, mas luag tseem yuav muab qhov uas nws muaj tshem mus thiab.
27 Hos kuv cov yeeb ncuab, uas tsis kam kuv ua vaj saib lawv, nej coj lawv los ntawm no, nej muab lawv txiav caj dab tas huv si rau ntawm kuv xub ntiag.”
28 Thaum Yes Xus hais cov lus ntawd tas, nws mus pem Yes Lus Xas Les. Nws mus kev ua ntej. 29 Thaum nws tuaj yuav txog Npes Fas Zes thiab Npes Tas Nias, ze lub roob uas hu ua Roob Txiv Ntoo Roj, nws xa ob tug thwj tim mus, nws hais tias : 30 “Neb mus hauv lub zos uas nyob tom hauv ntej tod. Thaum neb chaws mus hauv zos, neb yuav pom ib tug me nyuam luj uas luag muab khi cia, tsis tau muaj neeg caij ib zaug li. Neb daws hlua, neb cab los. 31 Yog muaj neeg nug neb tias : ‘Vim li cas neb daws tus me nyuam luj hlua ?’ Neb yuav hais li no : ‘Yog vim Huab Tais yuav siv.”
32 Ob tub thwj tim mus, nkawd pom raws nraim li Yes Xus tau hais rau nkawd. 33 Thaum nkawd tab tom daws tus me nyuam luj txoj hlua, cov tswv luj hais rau nkawd tias : “Neb daws tus me nyuam luj ua dab tsi ?”
34 Nkawd hais tias : “Yog vim Huab Tais yuav siv.”
35 Ces nkawd cab los rau Yes Xus. Nkawd muab nkawd cov tsho ntev pov mus pua me nyuam luj nraub qaum, nkawd kom Yes Xus caij. 36 Thaum Yes Xus caij tus me nyuam luj mus, mas tsoom neeg muab lawv cov tsho ntev pua txoj kev. 37 Thaum Yes Xus yuav nqes phab toj saum Roob Txiv Ntoo Roj, ces ib tsoom thwj tim coob coob, zoo siab, lawv pib cav txog Tswv Ntuj nrov nrov rau tej hwj huam yees ntxwv uas lawv tau pom tas huv tib si. 38 Lawv hais tias : Tus Vaj uas Huab Tais xa tuaj nto koob meej. Nyob saum ntuj muaj kev thaj yeeb. Nyob saum cov txheej ntuj siab, yog lub koob meej.”
39 Nyob hauv cov neeg ntawd, muaj ib co Fas Lis Xais hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, koj qhuab ntuas koj cov thwj tim mas !”
40 Yes Xus teb rau lawv tias : “Kuv hais rau nej : Yog lawv cov no tswm seeb, mas cov pob zeb yuav qw.”
41 Thaum Yes Xus tuaj yuav txog, nws pom lub nroog, nws quaj rau lub nroog, 42 nws hais tias : “Hnub no, koj kheev lam paub txog tej yam uas yuav ua kom muaj kev thaj yeeb mas ! Tab sis, tej ntawd nyob zais ntshis rau koj qhov muag. 43 Vim tias, yuav muaj tej hnub uas, koj cov yeeb ncuab yuav khawb qhov vij koj, lawv yuav puav koj, lawv yuav nias qees qhov txhia chaw tuaj. 44 Lawv yuav tsuj koj rau hauv av, yuav tsuj koj thiab koj cov me nyuam uas nyob hauv koj. Lawv yuav tsis tseg ob lub pob zeb uas txhim sib tshooj nyob, yog vim koj tsis kam txais lub caij uas Ntuj tuaj xyuas koj.”
45 Yes Xus chaws mus hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, nws ntiab cov neeg muag toob xib, nws hais rau lawv tias :
46 “Ntawv sau hais tias : Kuv lub tsev yog tsev teev Ntuj, tab sis nej muab ua ib lub qhov tsua rau tub sab nkaum.”
47 Yes Xus niaj hnub qhia nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Cov Thawj Leej Choj, cov Kws Ntawv Ntshiab, thiab pej xeem cov thawj coj nrhiav ib txog kev muab nws tua.
48 Tab sis lawv nrhiav tsis tau tias lawv yuav ua dab tsi, vim tsoom pej xeem mloog nws thiab dai dhuam rau nws lub ncauj.

-20-

1 Muaj ib hnub Yes Xus qhia tsoom pej xeem nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj thiab nws tshaj lub Moo Zoo. Cov Thawj Leej Choj thiab cov Kws Ntawv Ntshiab nrog cov txwj laus tuaj tsham, 2 lawv hais rau nws tias : “Koj qhia peb saib koj tau cai qhov twg los ua tej ntawd ? Thiab tus tso cai rau koj yog leej twg ?”
3 Yes Xus teb rau lawv tias : “Kuv kuj yuav nug nej ib lo thiab. Nej qhia kuv saib : 4 Zam cov kab ke ntxuav tuaj ntawm Ntuj tuaj los tuaj ntawm neeg tuaj ?”
5 Lawv sib tuav xam li no : ‘Yog peb hais tias tuaj ntawm Ntuj tuaj,’ nws yuav hais tias : ‘Vim li cas nej tsis ntseeg txog nws ?’ 6 Yog peb hais tias : ‘tuaj ntawm neeg tuaj,’ mas tas tsoom pej xeem yuav xuas pob zeb txawb peb, vim lawv yeej ntseeg ruaj nreb tias Zam yog ib tug yaj saub.”
7 Ces lawv teb tias lawv tsis paub Zam cov kab ke ntxuav tuaj qhov twg tuaj. 8 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : “Kuv kuj yuav tsis qhia nej tias kuv tau cai qhov twg los kuv thiaj ua tej ntawd.”
9 Yes Xus pib hais zaj paj lug no rau tsoom pej xeem : “Muaj ib tug neeg cog tau ib thaj txiv cawv. Nws muab ntiav rau ib co neeg tu. Ces nws tawm rooj mus ntev loo rau ib txog kev deb.
10 Thaum txog caij de txiv, nws xa ib tug tub txib mus cuag cov neeg zov teb kom lawv faib ib co txiv rau tus tub txib. Cov zov teb muab tus tub txib ntaus, thiab kom nws rov qab mus tes qhuav nquas.
11 Tus tswv teb tseem xa dua ib tug tub txib mus. Cov zov teb kuj muab nws ntaus thiab, ua tub qaug nws, tas ces lawv kom nws rov mus tes qhuav nquas.
12 Tus tswv tseem xa dua ib tug ntxiv, yog tus peb. Cov zov teb kuj muab tus ntawd ntaus sab kawg, lawv muab nws pov rau sab ntug teb nraud.
13 Tus tswv teb thiaj hais tias : “Kuv yuav ua li cas ? Kuv yuav xa kuv tus tub mus, nws yog tus kuv nyiam tshaj. Tej zaum lawv yuav hwm nws.”
14 Tab sis cov zov teb pom tus tub, lawv sib tham zoo li no : ‘Tus no yog tus yuav txais lub cuab tam. Peb muab nws tua, lub cuab tam thiaj yuav yog peb tug.’ 15 Ces cov zov teb muab tus tub pov rau sab ntug teb nraud, lawv muab nws tua.
“Tus tswv teb yuav ua dab tsi rau lawv ? 16 Nws yuav tuaj muab cov zov teb txiv cawv tua. Ces nws yuav muab thaj txiv cawv rau lwm cov saib.”
Lawv hnov li ntawd, lawv hais tias : “Kom txhob muaj li ntawd ib zaug !”
17 Tab sis Yes Xus ntsia ntsoov lawv, nws hais tias : “Lo lus uas Ntawv sau tseg no xav hais dab tsi ?”
Lub pob zeb uas cov tub txhim tsev muab pov tseg txia ua lub pob zeb txheem ncov ruv tsev ? 18 Leej twg ntog saum lub pob zeb no yuav tawg ntsoog tas. Hos lub pob zeb no poob los raug leej twg, mas tus ntawd yuav raug lub pob zeb tsuam lwj tas.
19 Cov Kws Ntawv Ntshiab thiab cov Thawj Leej Choj nrhiav saib yuav ua cas thiaj tsa tes ntes tau Yes Xus lub sij hawm ntawd kiag, vim lawv to taub tias Yes Xus ua paj lug hais txog lawv. Tab sis lawv ho ntshai tsoom pej xeem.
20 Lawv nyas ntshis Yes Xus. Lawv xa ib co neeg tshuaj xwm tuaj ua txuj ua li neeg ncaj. Lawv tuaj sim Yes Xus saib nws puas hais tej lo lus yuam kev, lawv thiaj li tau kev ntes nws mus cob rau tus nom tswj teb chaws uas muaj cai thiab muaj hwj huam. 21 Lawv nug Yes Xus hais tias : “Xib Hwb, peb paub tias koj hais raug thiab koj qhia ncaj, koj tsis ntsia neeg sab nraud. Koj qhia Tswv Ntuj txoj kev raws nraim qhov tseeb. 22 Ua li mas Txoj Cai puas kheev peb them se rau Xes Ntxas los tsis kheev ?”
23 Tab sis Yes Xus twb pom tias lawv zais lawv lub siab nkhaus, ces nws hais rau lawv tias : 24 “Nej muab ib lub txiaj nyiag rau kuv saib. Leej twg tus duab thiab leej twg cov npe ntawv nyob hauv no ?”
Lawv hais tias : “Yog Xes Ntxas.”
25 Yes Xus hais rau lawv tias : “Ua li mas, yam twg yog Xes Ntxas tug, nej muab rov rau Xes Ntxas. Yam twg yog Tswv Ntuj tug, nej muab rov rau Tswv Ntuj.”
26 Ces lawv lem tsis tau Yes Xus kom hais ib lo lus yuam kev nyob ntawm tsoom pej xeem xub ntiag. Lawv yoob tas rau Yes Xus cov lus teb, ces lawv ua twj ywm.
27 Muaj ob peb tug Xas Dus Kais txav los, lawv yog cov uas hais tias neeg tuag tsis muaj kev sawv rov los. 28 Lawv nug Yes Xus tias : “Mais Xes sau cia rau peb tias : Yog leej twg tus kwv tij tuag lawm, tseg poj niam cia tsis tau muaj me nyuam li, mas tus kwv yuav tsum qaws tus poj ntsuam kom tsa tau tus kwv tij uas tuag lawd lub keeb sawv. 29 Muaj xya leej kwv tij. Thawj tug yuav poj niam, nws tuag tsis tau muaj tub ki. 30 Tus ob kuj tuag ib yam li ntawd. 31 Tus peb qaws tus poj niam. Tas lawv xya leej puav leej tuag tsis muaj tub ki li. 32 Thaum kawg, tus poj niam kuj tuag lawm thiab. 33 Ua li mas lub zim txwv neeg tuag yuav sawv rov los, tus poj niam ntawd yuav yog tus twg poj niam ? Vim lawv xya leej tau yuav nws ua poj niam.”
34 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : “Cov tub ki hauv lub qab ntuj no sib qaws ua txij ua nkawm. 35 Tab sis cov uas Ntuj txiav tias lawv tsim nyog txais ib feem nyob fab lwm tiam, thiab tsim nyog sawv hauv cov tuag rov los, mas lawv tsis yuav poj niam thiab tsis yuav txiv. 36 Rau qhov lawv yuav tsis txawj tuag ntxiv. Lawv nrog cov Tshiab sib txig. Lawv yog Tswv Ntuj cov tub, vim lawv yog kev sawv rov los cov tub.
37 Hais txog cov tuag sawv rov los, Mais Xes twb qhia txog qhov ntawd nyob hauv zaj hais txog Tsob Pos, thaum nws hu Huab Tais ua Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, His Xas Has tus Tswv Ntuj, Yas Kos tus Tswv Ntuj. 38 Ua li mas Tswv Ntuj tsis yog cov tuag tus Tswv Ntuj, yog cov neeg ciaj tus Tswv Ntuj. Tas sawv daws muaj txoj sia kom tau hwm Tswv Ntuj.”
39 Ob peb tug Kws Ntawv Ntshiab qhib ncauj hais tias : “Xib Hwb, koj hais zoo kawg.”
40 Ces lawv tsis muaj cuab kav rov nug Yes Xus ib lo lus ntxiv.
41 Yes Xus hais rau lawv tias : “Ua li cas luag hais tias Leej Pleev yog Das Vis Tub ? 42 Vim Das Vis tau hais nyob hauv phau Ntawv Nkauj Paj Nruag tias :Huab Tais hais rau kuv tus Huab Tais tias : Koj zaum ntawm kuv sab xis 43 mus txog thaum kuv muab koj cov yeeb ncuab los ua rooj rau koj tiag taw.
44 Yog Das Vis hu Leej Pleev ua Huab Tais, vim li cas Leej Pleev thiaj yog Das Vis tub thiab ?
45 Lub caij uas tsoom pej xeem tseem mloog Yes Xus, mas nws hais rau cov thwj tim tias : 46 “Nej ceev faj rau cov Kws Ntawv Ntshiab. Lawv nyiam hnav tej lub tsho ntev piav yeev mus los. Lawv nyiam kom luag hawm lawv nyob tom tej tshav puam. Lawv nyiam zaum thawj cov rooj hauv cov tsev txoos. Thaum noj tej rooj qav, lawv nyiam zaum thawj cov rooj. 47 Tab sis, lawv yog cov uas dhuas cov poj ntsuam lub cuab tam, tsis kav, lawv ua txuj hais tej zaj teev Ntuj ntev ntev. Cov neeg ntawd yuav raug txim hnyav dua luag tej.”

-21-

1 Yes Xus tsa muag ntsia, nws pom cov neeg nplua nuj tso nyiaj pub ua paj tshab rau hauv lub txhab ceev nyiaj. 2 Nws kuj pom ib tug poj ntsuam pluag tso ob lub txiaj toog thiab, 3 ces nws hais tias : “Kuv hais tseeb rau nej tias tus poj ntsuam no pluag, tab sis nws tso nyiaj ntau tshaj sawv daws huv tib si. 4 Vim tias tas cov neeg ntawd, lawv rho lawv cov nyiaj seem los pub ua paj tshab. Tab sis tus poj ntsuam ntawd rho nyiaj hauv nws txoj kev pluag. Nws muab tas nws lub cuab tam los tso rau hauv.”
5 Thaum ntawd, ib txhia hais tias lub Tuam Tsev Teev Ntuj txhim tau pob zeb zoo nkauj rau thiab muaj paj tshab txi Ntuj zoo saib. Yes Xus hais tias : 6 “Tej uas nej qhov muag ntsia ntawm no, muaj ib hnub luag yuav rhuav tsis tseg ob lub pob zeb txhim sib tshooj sawv ntsug.”
7 Lawv nug Yes Xus tias : “Xib Hwb, thaum twg tej ntawd mam li tshwm sim tuaj, thiab yuav muaj lub cim dab tsi thaum tej ntawd yuav tshwm sim tuaj ?”
8 Yes Xus hais tias : “Nej ceev faj txhob cia luag ua kom nej yuam kev. Vim yuav muaj coob leej siv kuv lub npe tuaj, lawv yuav hais tias : ‘Yog kuv’, thiab yuav hais tias : ‘Lub zim txwv twb los txog ze ze lawm’. Mas nej txhob mus raws lawv. 9 Thaum nej hnov luag tham txog kev tsov rog thiab kev kub ntxhov, mas nej tsis txhob ntshai. Vim tias tej ntawd yuav tsum tshwm sim tuaj tso, tab sis tsis tau txog lub zim txwv kawg tam sis ntawd.”
10 Yes Xus hais rau lawv tias : “Ib haiv neeg yuav sawv los ntaus lwm haiv neeg, ib lub teb chaws yuav sawv los ntaus lwm lub teb chaws. 11 Lub ntiaj teb yuav qeeg heev kawg. Nyob rau ntau qhov chaw yuav muaj mob aws, thiab muaj kev tshaib. Yuav muaj tej yam xwm txaus ntshai kawg, thiab tej lub cim loj nyob saum ntuj.
12 Tab sis ua ntej ib puas tsav yam ntawd, luag yuav cev tes ntes nej, luag yuav hiam nej, luag yuav coj nej mus kom rau cov tsev txoos thiab tsev loj faj. Luag yuav coj nej mus rau ntawm cov vaj thiab cov nom tswj teb chaws xub ntiag vim kuv lub npe. 13 Tej ntawd yuav pub ib lub zoo sij hawm rau nej ua tim khawv. 14 Nej khaws rau nruab siab tias nej yuav tsis txhob npaj ib co lus teb kom txuag tau nej. 15 Vim kuv yuav muab ib co lus thiab ib txog kev thoob tsib rau nej, ces cov ntxub nej yuav tsis muaj ib tug teb tau thiab cav tau nej cov lus.
16 Tab yog nej niam nej txiv, nej cov kwv tij, cov txheeb ze, thiab cov phooj ywg, los lawv tseem yuav mus kom nej. Luag yuav muab nej ib txhia tua. 17 Luag yuav ntxub nej vim kuv lub npe. 18 Tab sis tsis muaj ib txoj plaub hau saum nej taub hau yuav ploj. 19 Nej ua siab ruaj kom tom thawj, ces nej yuav cawm nej txoj sia.”
20 “Thaum nej pom tej pab tub rog tuaj vij Yes Lus Xas Les, mas nej yuav to taub tias kev rhuav Yes Lus Xas Les nyob ze lawm. 21 Thaum ntawd mas, cov nyob hauv xeev Yus Das kav tsij cia li khiav mus pem roob, cov nyob hauv nroog yuav tsum khiav tawm mus deb, hos cov uas nyob tom tej teb txhob mus hauv nroog. 22 Vim yog lub caij rob caub, txhua tsav txhua yam uas sau tseg lawd yuav tsum tshwm sim tuaj. 23 Lub caij ntawd, cov poj niam uas cev tsis tab seeb thiab cov uas muaj me nyuam mos noj mis yuav raug txom nyem loj. Vim tias yuav muaj kev txhawj ntshai loj nyob ntiaj teb, thiab yuav muaj kev npau taws loj rau haiv neeg no. 24 Lawv yuav ntog hauv hniav ntaj ntse. Luag yuav ntes lawv mus nyob txim rau tom luag tsoom kuj cuab, ces lwm cov haiv neeg yuav tsuj Yes Lus Xas Les mus txog hnub lawv lub zim txwv dua.”
25 “Yuav muaj ib co cim nyob saum lub hnub, lub hli thiab cov hnub qub. Nyob ntiaj teb no, ib tsoom haiv neeg yuav raug kev txhawj xeeb loj. Dej ntuj yuav nphau ua suab nrov nroo ntws, ces cov haiv neeg yuav txhawj. 26 Neeg yuav tuag ntshai, vim sawv daws txhawj kawg txog tej yam yuav tuaj raug lub qab ntuj neeg ; vim tej yam muaj hwj huam nyob txheej ntuj saud yuav co ua zog koog. 27 Thaum ntawd, sawv daws yuav pom Neeg Leej Tub muaj hwj huam thiab muaj koob meej loj kawg, los hauv ib tw huab los. 28 Thaum tej ntawd pib tshwm sim tuaj, mas nej yuav sawv, nej yuav tsa taub hau, vim txoj kev txhiv nej los txog ze lawm.”
29 Yes Xus hais ib zag piv lus tias : “Nej ntsia tsob txiv ncuav pias thiab tas cov ntoo huv tib si. 30 Thaum nplooj pib hlav, nej ntsia cov ntoo, nej to taub tias ntuj sov los yuav txog. 31 Nej kuj ib yam thiab : thaum nej pom tej ntawd tshwm sim tuaj, nej yuav to taub tias Tswv Ntuj lub ceeb tsheej los yuav txog. 32 Kuv hais tseeb rau nej tias tiam neeg no tsis tau dua, tas ib puas tsav yam ntawd twb yuav tshwm sim tuaj.
33 Lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav dua mus, tab sis kuv cov lus yuav tsis dua.
34 Nej ceev faj mog, kom nej lub siab txhob qaug rau txoj kev phem kev tsis zoo, rau kev luab cawv kom qaug, thiab rau lub neej tej kev txob xeeb, kom xwv lub zim txwv ntawd tsis txhob poob nthav los saum nej 35 xws li ib lub vas. Vim tias lub zim txwv ntawd yuav los raug txhua leej txhua tus uas nyob saum ntiaj teb daim npoo av. 36 Nej ua ib co neeg feeb meej, nej teev Ntuj tsis tseg, nej thiaj yuav muaj zog hla dim ib puas tsav yam uas yuav tshwm sim tuaj, nej thiaj yuav sawv taus ntsug ntawm Neeg Leej Tub xub ntiag.”
37 Nruab hnub, Yes Xus qhia nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, tab sis hmo ntuj, nws tawm mus nyob saum lub roob hu ua Txiv Ntoo Roj. 38 Kaj ntug txoog, tas tsoom pej xeem tuaj mloog nws hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj.

-22-

1 Yuav txog lub hnub nyoog noj cov mov tsis xyaw poov xab, uas hu ua lub Ntees Hla.
2 Cov Thawj Leej Choj thiab cov Kws Ntawv Ntshiab nrhiav ib txog kev saib yuav muab Yes Xus tua li cas, vim lawv ntshai tsoom pej xeem.
3 Xas Tas nkag mus hauv Yus Das, tus hu ua Kas Lis Yaus. Nws kuj yog ib tug hauv Pab Kaum Ob. 4 Ces nws mus nrog cov Thawj Leej Choj thiab cov zov keeb tham txog qhov yuav muab Yes Xus muag rau lawv. 5 Lawv zoo siab, lawv hais haum tias yuav muab nyiaj rau Yus Das. 6 Yus Das kuj pom zoo, ces nws nrhiav ib lub zoo sij hawm cob Yes Xus rau lawv thaum tsis muaj neeg coob.
7 Txog hnub noj cov mov tsis xyaw poov xab, yog hnub lawv yuav tua tus yaj hla, 8 Yes Xus xa Pob Zeb thiab Zam nkawd mus, nws hais tias : “Neb mus npaj pluas Hla rau peb, peb thiaj tau noj thiab.”
9 Nkawd hais rau Yes Xus tias : “Koj xav kom wb npaj rau qhov twg?”
10 Yes Xus hais rau nkawd tias : “Thaum neb mus txog ntawm lub rooj loog tsheej, yuav muaj ib tug txiv neej nqa ib hub dej tuaj tos neb. Neb raws nws mus hauv lub tsev uas nws mus. 11 Neb hais rau tus tswv tsev tias : ‘Xib Hwb hais rau koj tias chav tsev uas kuv yuav nrog kuv cov thwj tim noj pluas Hla nyob qhov twg ?’ 12 Ces nws yuav coj neb mus saib ib chav tsev dav nyob theem saud, muaj rooj tog. Neb npaj txhua yam kom txhij.”
13 Nkawd mus, nkawd pom txhua yam raws li Yes Xus tau hais rau nkawd, ces nkawd npaj rooj qav Hla.
14 Thaum txog caij lawm, Yes Xus mus zaum ntawm rooj mov, cov Hauv Paus Xa Lus kuj nrog nws zaum thiab. 15 Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv xav nrog nej noj pluas Hla no kawg, kuv mam li mus txais kev tsim txom. 16 Kuv hais rau nej : txij no mus kuv yuav tsis tau noj rooj qav Hla mus txog thaum lub Ntees Hla tiav tas nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.”
17 Yes Xus tuav ib lub ntim, nws ua Ntuj tsaug tas, nws hais tias : “Nej txais qhov no, nej sib faib haus. 18 Kuv hais rau nej, txij no mus kuv yuav tsis haus kua txiv cawv mus txog thaum Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog.”
19 Yes Xus tuav lub ncuav mov, nws ua Ntuj tsaug, nws muab ntais, nws cev rau lawv, nws hais tias : “Qhov no yog kuv lub cev, uas kuv muab pub rau nej. Nej ua qho no kom nej nco txog kuv.” 20 Noj hmo tas, Yes Xus kuj tuav lub ntim ib yam li ntawd thiab, nws hais tias : “Lub ntim no yog kev Cog Lus Tshiab hauv kuv cov ntshav, yog cov ntshav nchuav los cawm nej.”
21 Saib, tus uas muab kuv muag nrog kuv nyob ua ke, nws txhais tes nyob saum lub rooj mov no. 22 Txawm tias Neeg Leej Tub taug nws txoj kev raws li Ntawv sau tseg, tsis kav, tus neeg uas muab nws muag tau txoj hmoov phem !”
23 Ces lawv pib sib nug saib yog leej twg yuav ua li ntawd .
24 Cov thwj tim tseem muaj lus sib cav saib nyob hauv lawv leej twg yog tus loj dua cov. 25 Yes Xus hais rau lawv tias : “Tsoom kuj cuab cov vaj tswj lawv. Cov muaj hwj huam uas kav cov kuj cuab, kom luag hu lawv ua niam txiv pov hwm. 26 Hos nej, mas tsis yog li ntawd. Tus loj dua cov nyob hauv nej yuav ua tus hluas dua cov. Tus tswj yuav ua tus tsob hwb. 27 Leej twg yog tus loj dua, puas yog tus zaum ntawm rooj mov los yog tus nqa zaub nqa mov ? Tsis yog tus zaum ntawm rooj mov lod ? Hos kuv, mas kuv nyob hauv nruab nrab nej xws li tus tsob hwb !”
28 “Nej yog cov uas nrog nraim kuv thaum kuv raug kev sim siab. 29 Kuv muaj ib lub Ceeb Tsheej uas kuv muab pub rau nej, ib yam li kuv Txiv tau pub rau kuv, 30 kom nyob hauv kuv lub Ceeb Tsheej, nej noj thiab nej haus saum kuv lub rooj, thiab kom nej zaum saum ib co theej kiab txiav txim rau kaum ob lub xeem His Xas Lais.”
31 “Xis Moos, Xis Moos, saib, Xas Tas taij kom tau muab nej tshau hauv vab tshaus xws li tshau hmoov nplej. 32 Tab sis kuv thov Ntuj rau koj lawm, kom koj lub siab ntseeg txhob qaug. Hos koj, thaum koj rov qab los, koj yuav pab koj cov kwv tij kom lawv lub siab ruaj.
33 Xis Moos hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, kuv tuaj yeem nrog koj mus nyob hauv tsev loj faj, thiab nrog koj tuag.”
34 Yes Xus hais tias : “Pob Zeb, kuv hais rau koj : Hnub no, thaum qaib tsis tau qua, koj twb yuav tsis lees peb zaug tias koj paub kuv .”
35 Yes Xus hais rau cov thwj tim tias : “Thaum kuv xa nej mus, nej tsis nqa nas nyiaj, tsis nqa hnab, tsis nqa khau. Nej puas tshaib nqhis dab tsi ?’
36 Lawv hais tias : “Tsis tau tshaib tsis tau nqhis dab tsi.”
Yes Xus hais rau lawv tias : “Hos zaum no, mas tus muaj nas nyiaj, kom nws nqa. Tus muaj hnab, kom nws ris. Tus tsis muaj riam, nws yuav muag nws lub tsho ntev, kom muas tau ib rab riam. 37 Kuv hais rau nej tias, qhov uas Ntawv sau txog kuv, yuav tsum tshwm sim kom tiav. Vim Ntawv sau lo lus no tseg tias : ‘Luag suav nws nrog cov tsis mloog txoj cai,’ ces tas txhia yam uas hais txog kuv, yuav tiav nto ntsis.”
38 Cov thwj tim hais tias : “Huab Tais, nyob ntawm no, muaj ob rab ntaj.” Yes Xus hais tias : “Txaus lawm.”
39 Yes Xus tawm mus pem lub Roob Txiv Ntoo Roj, xws li nws ua kam. Nws cov thwj tim kuj raws nws mus thiab.
40 Yes Xus tuaj txog qhov chaw ntawd, nws hais rau cov thwj tim tias : “Nej teev Ntuj mog, kom nej txhob swb txoj kev ntxias.”
41 Ces Yes Xus ncaim ntawm lawv rau ib qho, kwv yees deb li txawb ib pob zeb. Yes Xus txhos caug, nws teev Ntuj. 42 Nws hais tias : “Txiv, yog koj pom zoo, thov koj tshem lub ntim no mus deb kuv. Tab sis, koj txhob ua raws li kuv xav. Koj ua raws li koj xav.”
43 Ces ib tug Tshiab nqes saum ntuj los rau nws pom, pab nws ua siab loj. 44 Thaum ntawd, Yes Xus txhawj kawg. Nws teev Ntuj heev dua, nws tawm tej cev hws xws li tej tee ntshav nrog rau hauv pem teb.
45 Yes Xus teev Ntuj tas, nws sawv los cuag cov thwj tim, nws pom lawv tsaug zog vim lawv tu siab. 46 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Vim li cas nej tsaug zog ? Nej sawv, nej teev Ntuj kom nej txhob swb txoj kev ntxias.”
47 Thaum Yes Xus tseem hais lus, ib sij huam, ib pab neeg tuaj txog. Tus ua lawv ntej, yog tus hu ua Yus Das, nws yog ib tug hauv Pab Kaum Ob. Yus Das txav los ze Yes Xus, nws nwj Yes Xus. 48 Ces Yes Xus hais rau nws tias : “Yus Das, koj nwj Neeg Leej Tub kom tau muab nws rau luag ntes lod ?”
49 Thaum cov nyob ncig Yes Xus pom tias luag tuaj ua dab tsi, ces lawv nug tias : “Huab Tais, peb puas xuas ntaj tua lawv ?”
50 Ces cov nrog Yes Xus muaj ib tug, tib ntag rau tus Tuam Leej Choj tus qhev, txiav raug nws sab pob ntseg xis tu nrho. 51 Tab sis Yes Xus qhib ncauj hais tias : “Tsum li no.”
Yes Xus kov tus qhev yav pob ntseg, kho nws zoo hlo. 52 Ces Yes Xus hais rau cov Thawj Leej Choj, cov thawj zov keeb saib lub Tuam Tsev Teev Ntuj thiab cov txwj laus uas tuaj ntes nws tias : “Nej nqa ntaj nqa qws tawm tuaj ntes kuv xws li ntes ib tug tub sab. 53 Kuv niaj hnub nrog nej nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, nej ho tsis cev tes ntes kuv. Tab sis, nyem no, yog nej lub sij hawm thiab yog Kev Tsaus Ntuj lub hwj huam.”
54 Lawv ntes Yes Xus, lawv coj nws mus. Lawv coj nws mus hauv tus Tuam Leej Choj lub tsev. Pob Zeb raws qab deb. 55 Thaum lawv rauv tau taws rau hauv nruab nrab lub tshav loog, lawv sawv daws zaum ncig, Pob Zeb kuj nrog lawv zaum thiab. 56 Ib tug ntxhais txib pom Pob Zeb zaum ze lub cub tawg, nws ntsia ntsoov Pob Zeb, ces nws hais tias :
“Tus neeg ntawd nrog Yes Xus thiab.”
57 Tab sis Pob Zeb tsis lees, nws hais tias : “Phauj, kuv tsis paub tus ntawd.”
58 Ib me ntsis tom qab, muaj dua ib tug neeg pom Pob Zeb, nws hais tias : “Koj yog lawv ib tug thiab.”
Tab sis Pob Zeb hais tias : “Npawg, kuv tsis yog.”
59 Kwv yees li ib teev tom qab, tseem muaj dua ib tug hais tsis tseg tias : “Muaj tseeb tiag, tus neeg ntawd yog ib tug nrog Yes Xus, nws twb yog neeg Nkas Lis Lais.”
60 Tab sis Pob Zeb hais tias : “Yawg, kuv tsis paub xyov koj hais dab tsi !” Lub sij hawm uas Pob Zeb tseem hais lus ntawd, ces ib tug qaib qua. 61 Huab Tais tig los ntsia Pob Zeb. Ces Pob Zeb nco txog Huab Tais lo lus uas nws hais rau Pob Zeb tias : “Hnub no, thaum qaib tsis tau qua, koj yuav tsis lees kuv peb zaug.”
62 Ces Pob Zeb tawm mus nraum zoov, nws quaj, nws tu siab kawg.
63 Thaum ntawd, cov neeg zov Yes Xus thuam nws thiab ntaus nws. 64 Lawv muab ib daim ntaub npog Yes Xus ntsej muag, lawv nug nws tias : “Ua yaj saub saib, tus ntaus koj yog leej twg ?”
65 Lawv tseem hais ntau lo lus thuam Yes Xus.
66 Thaum kaj ntug, pej xeem cov txwj laus, nrog cov Thawj Leej Choj thiab cov Kws Ntawv Ntshiab sib sau ua rooj sab laj. Lawv coj Yes Xus mus rau lub rooj txwj laus Xas Nes Nrees. 67 Lawv hais rau Yes Xus tias : “Saib koj yog Leej Pleev no, mas koj qhia peb.”
Yes Xus hais rau lawv tias : “Yog kuv hais qhia nej, los nej yuav tsis ntseeg. 68 Yog kuv nug nej, los nej yuav tsis teb.
69 Txij no mus, Neeg Leej Tub yuav zaum ntawm Tswv Ntuj lub hwj huam sab xis.”
70 Ces tas lawv sawv daws hais tias : “Ua li mas koj yog Tswv Ntuj Leej Tub puas tiag lod ?”
Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej hais nej tias : kuv yog.”
71 Ces lawv hais tias : “Peb tseem yuav nrhiav tim khawv ua dab tsi ? Peb twb hnov kiag ntawm nws lub ncauj lawm.”

-23-

1 Tas cov neeg tuaj sib txoos ntawd ib txhij sawv tsees, lawv coj Yes Xus mus rau Pis Las Tos. 2 Lawv pib liam rau Yes Xus tias : “Peb pom tus neeg ntawd cob peb haiv neeg kom ua phem. Nws txwv tsis pub them se rau Xes Ntxas, thiab nws hais tias nws yog tus Vaj Pleev.”
3 Pis Las Tos nug Yes Xus tias : “Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ?”
Yes Xus teb tias : “Yog koj hais li ntawd.”
4 Ces Pis Las Tos hais rau cov Thawj Leej Choj thiab rau tsoom sid tias : “Kuv tsis pom ib lub txim nyob hauv tus neeg no.”
5 Tsis kav, lawv hais tsis tseg tias : “Nws haub tsoom pej xeem kom ntxeev siab. Nws pib qhia hauv Nkas Lis Lais mus thoob xeev Yus Das, tuaj txog ntawm no.”
6 Thaum Pis Las Tos hnov hais li ntawd, nws nug saib Yes Xus puas yog neeg Nkas Lis Lais. 7 Thaum Pis Las Tos paub tias Yes Xus zwm rau Hes Los, ces nws xa Yes Xus mus rau Hes Los. Vim lub caij ntawd Hes Los kuj tuaj nyob Yes Lus Xas Les thiab.
8 Thaum Hes Los pom Yes Xus, nws zoo siab heev. Tau ntev los lawm, Hes Los ntshaw pom Yes Xus vim tej yam nws hnov luag hais txog Yes Xus, thiab nws vam tias Yes Xus yuav ua tej zaj hwj huam. 9 Ces Hes Los nug Yes Xus txog ntau yam, tab sis Yes Xus tsis teb dab tsi rau Hes Los. 10 Cov Thawj Leej Choj thiab cov Kws Ntawv Ntshiab kuj sawv ntsug nyob ntawd thiab, lawv liam heev kawg rau Yes Xus. 11 Hes Los nrog nws cov zov keeb thuam thiab ua ntau yam tub qaug Yes Xus. Lawv muab ib lub tsho zoo nkauj rau Yes Xus hnav, ces lawv xa nws rov mus rau Pis Las Tos.
12 Txij hnub ntawd los, Hes Los thiab Pis Las Tos nkawd ua phooj ywg, hos yav thaud mas nkawd sib ntxub.
13 Pis Las Tos hu cov Thawj Leej Choj, cov nom, thiab cov pej xeem tuaj, 14 nws hais rau lawv tias : “Nej coj tus neeg no tuaj rau kuv, xws li ib tug haub pej xeem kom ntxeev siab. Nyem no, kuv nug nws nyob ntawm nej xub ntiag, kuv tsis pom nws muaj txim xws li nej liam. 15 Hes Los kuj tsis pom nws muaj txim, Hes Los thiaj xa nws rov los rau peb. Nws tsis tau ua ib yam tsim nyog tuag. 16 Kuv yuav muab nws nplawm, ces kuv yuav tso nws mus.” [17…]
18 Tab sis tas sawv daws qw ntsuag qees tias : “Tus neeg ntawd yuav tsum tuag ! Koj tso Npas Las Npas rau peb.”
19 Npas Las Npas raug kaw hauv tsev loj faj, vim nws sawv ua rog ntxeev siab nyob hauv lub nroog thiab nws tua neeg. 20 Pis Las Tos xav tso Yes Xus mus, ces nws rov qab hais lus rau lawv. 21 Tab sis lawv nthe nthe hais tias : “Muab nws dai saum ntoo cuam ! Muab nws dai saum ntoo cuam !”
22 Pis Las Tos rov hais lus zaum peb rau lawv tias : “Tus neeg no tau ua dab tsi phem ? Kuv tsis pom dab tsi txaus muab nws tua. Kuv yuav muab nws nplawm, ces kuv yuav tso nws mus.” 23 Tab sis lawv qw nrov, taij tsis tseg kom muab Yes Xus dai saum ntoo cuam. Lawv qw nrov nrov muaj ceem zuj zus.
24 Ces Pis Las Tos txiav txim raws li lawv taij. 25 Pis Las Tos tso tus uas raug kaw hauv tsev loj faj vim nws ntxeev siab thiab tua neeg ; nws tso tus uas lawv taij. Hos nws muab Yes Xus rau lawv ua ywj lawv siab.
26 Thaum lawv coj Yes Xus mus, lawv nthos ib tug txiv neej hu ua Xis Moos tuaj Xis Les Nas tuaj. Nws mus ua teb rov los. Lawv muab tus ntoo cuam rau nws, kom nws kwv lawv Yes Xus qab.
27 Ib pab pej xeem coob coob raws Yes Xus mus. Muaj ib co poj niam ntaus lawv hauv siab thiab quaj hlub Yes Xus. 28 Yes Xus tig mus ntsia cov poj niam, nws hais tias : “Cov ntxhais nyob Yes Lus Xas Les, nej txhob quaj hlub kuv, nej quaj hlub nej thiab hlub nej cov me nyuam mog ! 29 Vim yuav muaj tej hnub uas luag hais tias : Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov poj niam tab seeb, yog lub plab uas tsis yug tub ki, thiab ob lub mis uas tsis muaj me nyuam noj ! 30 Thaum ntawd, lawv yuav hais rau cov roob tias : Nej vau los tsuam peb mas ! Thiab hais rau cov pov roob tias : Nej nphau los vov peb mas ! 31 Vim tias, yog luag ua li no rau tus ntoo nyoos, luag yuav ua li cas rau tus ntoo qhuav ?”
32 Lawv kuj coj ob tug neeg tau ua phem nrog Yes Xus mus, lawv yuav muab nkawd tua thiab.
33 Thaum lawv mus txog qhov chaw hu ua Khauj Khaum Taub Hau, lawv muab Yes Xus dai rau saum ntoo cuam. Lawv kuj muab ob tug neeg tau ua phem dai saum ntoo cuam thiab, ib tug nyob sab xis, ib tug nyob sab laug.
34 Yes Xus hais tias : “Txiv, koj zam rau lawv, vim lawv tsis paub lawv ua dab tsi ?”
Ces lawv muab Yes Xus cov ris tsho sib faib, lawv twv saib leej twg tau daim twg.
35 Tsoom pej xeem sawv ntsug ntawd ntsia. Cov thawj coj hnyos Yes Xus, lawv hais tias : “Nws cawm tau luag tej. Yog tias nws yog Tswv Ntuj Leej Pleev thiab tus Xaiv tiag, kom nws rov cawm nws mas !”
36 Cov tub rog kuj thuam Yes Xus. Lawv txav los, lawv cev ib co dej qaub rau Yes Xus. 37 Lawv hais tias : “Saib koj yog cov Yus Das tus vaj no, koj cia li cawm koj mas !”
38 Tseem muaj ib co npe ntawv sau nyob siab me ntsis saum Yes Xus taub hau, hais tias : “Tus no yog cov Yus Das tus Vaj.”
39 Ob tug neeg phem dai saum ntoo cuam, muaj ib tug tsawm Yes Xus tias : “Koj tsis yog Leej Pleev lod ? Koj rov cawm koj, thiab cawm wb mas.”
40 Tab sis lwm tus qhib ncauj hais lus, nws cem tias : “Koj tseem tsis ntshai Tswv Ntuj lod ? Koj twb raug tib lub txim zoo li nws thiab ! 41 Wb mas, wb lub txim yog txoj kev ncaj, vim wb tau ua tej yam tsim nyog raug txim. Hos nws tsis tau ua dab tsi phem li.” 42 Ces nws hais tias : “Yes Xus, thaum koj mus txog hauv koj lub Ceeb Tsheej, thov koj nco txog kuv.”
43 Ces Yes Xus hais rau nws tias : “Kuv hais tseeb rau koj : Hnub no, koj yuav nrog kuv nyob hauv lub Nras Lom Zem.”
44 Kwv yees txij tav su, ces lub hnub ploj ntais lawm. Tas lub ntiaj teb tsaus ntuj nti mus txog peb teev hnub qaij. 45 Daim ntaub hauv Kem Ntshiab ntuag rhe hauv nruab nrab.
46 Yes Xus hu ib suab nrov nrov hais tias : “Txiv, kuv tso kuv txoj sia rau hauv koj txhais tes.”
Yes Xus hais li ntawd tas, nws txoj sia tu nrho.
47 Tus xab txheeb pom qhov uas nyuam qhuav tshwm sim ntawd, nws cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim, nws hais tias :
“Tus no yog ib tug neeg siab ncaj tiag !”
48 Tas cov pab neeg uas tuaj sib sau ua ke ntsia tej xwm no, pom qhov uas nyuam qhuav tshwm sim tas los, mas lawv rov mus tsev, lawv ntaus lawv hauv siab.
49 Tas Yes Xus cov swm neeg huv tib si, thiab ib co poj niam uas raws Yes Xus hauv xeev Nkas Lis Lais tuaj, lawv sawv ntsug deb ntsia tej xwm ntawd.
50 Muaj ib tug txiv neej hu ua Yos Xes, nws yog ib tug nyob hauv Rooj Sab Laj, nws siab zoo thiab siab ncaj. 51 Thaum lawv npaj muab Yes Xus tua, mas nws tsis nrog lawv pom zoo. Nws nyob As Lis Mas Tias, uas yog cov Yus Das ib lub nroog. Nws tos txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. 52 Nws mus cuag Pis Las Tos, nws thov Yes Xus lub cev. 53 Nws txo Yes Xus lub cev saum ntoo cuam los. Nws muab qhwv hauv ib daim ntaub qhwv tuag, ces nws muab zwm rau ib lub ntxa txaug hauv phab tsua, uas tseem tsis tau tso ib tug neeg rau hauv li. 54 Hnub ntawd yog Hnub Npaj, Xas Npas Tos twb pib ci lawm.
55 Cov poj niam uas nrog Yes Xus tuaj Nkas Lis Lais tuaj, lawv raws Yos Xes qab. Lawv ntsia ntsoov lub ntxa thiab ntsia ntsoov luag tso Yes Xus lub cev li cas.
56 Cov poj niam rov mus tsev. Lawv npaj tshuaj tsw qab thiab roj tsw qab. Hnub Xas Npas Tos, lawv nyob twj ywm raws li txoj cai qhia.

-24-

1 Thawj hnub pib lub lis piam, thaum kaj ntug txoog, cov poj niam mus tom ntxa. Lawv nqa cov tshuaj tsw qab uas lawv tau npaj.
2 Lawv pom daim txiag zeb dov tawm ntawm lub rooj ntxas lawm. 3 Lawv chaws mus hauv, lawv nrhiav tsis tau Huab Tais Yes Xus lub cev. 4 Lawv xav tsis thoob vim li cas. Ces thaum ntawd, ob tug neeg tshwm plaws los ntawm lawv, nkawd hnav tsoos ci dawb vog.
5 Cov poj niam ntshai, lawv dauv ntsej muag rau hauv av. Ob tug neeg ntawd hais rau lawv tias : “Ua cas nej nrhiav Tus Neeg Ciaj hauv cov neeg tuag ? 6 Nws tsis nyob ntawm no. Nws sawv rov los lawm. Nej nco ntsoov txog qhov nws tau hais rau nej, thaum nws tseem nyob Nkas Lis Lais. 7 Nws hais tias : Neeg Leej Tub yuav tsum raug luag muab rau hauv cov neeg txhaum txhais tes, raug dai saum ntoo cuam. Hnub peb, nws yuav sawv rov los.”
8 Ces lawv rov nco txog Yes Xus cov lus.
9 Cov poj niam rov ntawm ntxa mus tsev. Lawv qhia tej yam ntawd tib si rau Pab Kaum Ib thiab rau lwm cov. 10 Yog Mab Liab Mas Ntas Las, Zag, thiab Mab Liab uas yog Yas Kos niam. Lwm cov poj niam uas nrog lawv ua ke, kuj hais ib yam li ntawd rau cov Hauv Paus Xa Lus. 11 Tab sis cov Hauv Paus Xa Lus saib tej lus no zoo li neeg tsis meej pem hais, ces lawv tsis ntseeg cov poj niam.
12 Pob Zeb sawv tsees, nws khiav mus tom ntxa. Nws khoov xauj hauv, nws tsuas pom cov hlua pav xwb. Nws rov mus tsev, nws xav tsis thoob txog tej xwm uas tshwm tuaj zoo li ntawd.
13 Tib hnub ntawd, ob leeg hauv cov thwj tim taug kev mus rau ib lub zos hu ua Es Mas Ws, deb li rau caum ncuas kev ntawm Yes Lus Xas Les. 14 Nkawd sib tham txog txhua tsav yam xwm uas tau tshwm sim tuaj. 15 Thaum nkawd piav thiab sib tham txog tej ntawd, Yes Xus caum tau nkawd, nws nrog nkawd mus kev. 16 Tab sis nkawd qhov muag zeem tsis tau Yes Xus. 17 Ces Yes Xus hais rau nkawd tias :
“Neb sib tham txog tej lus dab tsi taug kev ?” Ces nkawd nres, nkawd ntsej muag ntshaus tas.
18 Tus hu ua Khes Os Fas qhib ncauj hlo hais tias : “Tas cov neeg tuaj pem Yes Lus Xas Les, ntshai koj tib leeg xwb thiaj tsis paub txog qhov uas tau tshwm sim ob peb hnub no !”
19 Yes Xus hais rau nkawd tias : “Muaj dab tsi ?”
Nkawd hais rau Yes Xus tias : “Tej xwm uas hais txog Yes Xus Nas Xas Les. Nws yog ib tug yaj saub ua tau tej hauj lwm thiab hais tau tej lus muaj hwj huam, nyob ntawm Tswv Ntuj thiab tsoom pej xeem xub ntiag. 20 Tab sis peb cov Thawj Leej Choj thiab peb cov nom tswv ntes nws rau luag, kom luag txiav lub txim tuag rau nws thiab muab nws dai saum ntoo cuam.
21 Peb mas peb vam tias nws yog tus yuav txhiv His Xas Lais. Tsis tag li ntawd, tej xwm no tshwm sim tau peb hnub, 22 ces ob peb tug poj niam uas yog peb cov neeg, tseem ua rau peb poob siab tas. Tag kis no, lawv sawv ntxov mus tom ntxa, 23 lawv nrhiav tsis tau nws lub cev. Lawv rov los hais rau peb tias ib cov Tshiab tawm los rau lawv pom. Cov Tshiab hais tias Yes Xus muaj txoj sia nyob. 24 Cov nrog peb, ob peb leeg kuj tau mus txog tom lub ntxa, lawv pom txhua yam raws li cov poj niam hais, tab sis lawv kuj tsis pom nws lub cev thiab.”
25 Ces Yes Xus hais rau nkawd tias : “Ua cas nej lub siab yuav ruam ua luaj, thiab yuav ntseeg qeeb ua luaj txog tas txhua yam uas cov Yaj Saub tau tshaj los ! 26 Tej ntawd tsis yog txoj kev tsim txom uas Leej Pleev yuav tsum raug tso, nws mam li mus hauv nws lub koob meej lod ?”
27 Yes Xus txhais cov Ntawv uas sau txog nws, txij Mais Xes los txog cov Yaj Saub tas huv tib si rau nkawd.
28 Thaum lawv tuaj yuav txog lub zos uas ob tug thwj tim mus, Yes Xus ua txuj yuav mus ntxiv. 29 Tab sis nkawd cheemYes Xus tias : “Nrog wb nyob mas ! Yuav tsaus ntuj, lub hnub twb yuav poob qho.”
Yes Xus thiaj chaws mus hauv tsev, nws nrog nkawd nyob. 30 Thaum nws nrog nkawd zaum ntawm rooj mov, nws tuav lub ncuav mov, nws hais zaj foom hmoov zoo, nws muab lub ncuav mov ntais, nws cev rau nkawd.
31 Ces nkawd qhov muag qhib plho, nkawd zeem tau Yes Xus… Tab sis Yes Xus ploj ntais ntawm nkawd xub ntiag lawm. 32 Ces nkawd rov sib tham tias : “Thaum nws hais lus rau wb tom kev, thiab nws txhais Ntawv rau wb, mas wb lub siab kub lug hauv nrog cev, puas yog ?”
33 Ces nkawd sawv tsees tam sis ntawd, rov mus Yes Lus Xas Les. Nkawd los pom Pab Kaum Ib nrog lawv cov npawg sib txoos ua ke. 34 Lawv hais tias : “Huab Tais sawv rov los lawm tiag, nws tawm los rau Xis Moos pom !”
35 Ces nkawd piav qhov uas tshwm tuaj nyob tom kev, thiab piav tias Huab Tais ua dab tsi, nkawd thiaj zeem tau nws thaum nws ntais lub ncuav mov.
36 Thaum lawv tseem sib tham txog tej lus ntawd, Yes Xus sawv ntsug hauv nruab nrab lawv, nws hais rau lawv tias :
“Nej nyob kaj lug.”
37 Cov thwj tim ceeb nkaus, lawv ntshai kawg, lawv xav tias lawv pom ib tug dab. 38 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Vim li cas nej poob siab ? Vim li cas tej zaj ua xyem xyav li ntawd sawv los nyob hauv nej lub siab ? 39 Nej ntsia kuv ob txhais tes thiab ob txhais taw : yog kuv tiag ! Nej xuas kuv saib ! Nej ntsia mas : dab tsis muaj nqaij tsis muaj pob txha, xws li nej pom kuv muaj.”
40 Yes Xus hais li ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes ob txhais taw rau lawv saib. 41 Lawv zoo siab dhau, lawv tseem tsis tau xav ntseeg. Lawv yoob tas. Yes Xus hais rau lawv tias : “Nyob ntawm no, nej muaj dab tsi noj ?”
42 Lawv muab ib ya ntses txhiab rau Yes Xus. 43 Yes Xus tuav, nws noj yav ntses ntawd nyob ntawm lawv xub ntiag.
44 Yes Xus hais rau lawv tias : “Thaum kuv tseem nrog nej nyob, kuv hais cov lus no rau nej : Tas ib puas tsav yam uas Mais Xes Txoj Cai, cov Yaj Saub, thiab cov Nkauj Paj Nruag sau txog kuv, yuav tsum tshwm sim kom tiav.”
45 Ces Yes Xus qhib lawv lub tswv yim kom lawv to taub Ntawv.
46 Nws hais rau lawv tias : “Ntawv sau hais tias Leej Pleev yuav raug luag tsim txom. Hnub peb, nws yuav sawv hauv cov tuag rov los. 47 Thiab Ntawv tseem hais tias yuav tsum tshaj txoj kev tig los hloov siab ntxub kev txhaum kom Ntuj zam txhaum rau ib tsoom haiv neeg nyob hauv Leej Pleev lub Npe. Yuav xub tshaj nyob Yes Lus Xas Les. 48 Nej yuav ua tim khawv txog tej ntawd.
49 Kuv yuav xa qhov uas kuv Txiv cog lus tuaj rau nej. Ua li mas nej nyob hauv lub nroog no mus txog hnub nej tau txais lub zog nqes saum txheej siab los hnav tso.”
50 Yes Xus coj lawv mus txog Npes Tas Nias, ces nws tsa tes foom hmoov zoo rau lawv.
51 Thaum nws tseem tab tom foom hmoov zoo, mas nws txav ntawm lawv mus. Ces Ntuj nqa nws mus saum ntuj.
52 Hos lawv, mas lawv txhos caug pe Yes Xus. Lawv rov qab mus Yes Lus Xas Les, lawv zoo siab tas nrho. 53 Lawv nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj tas mus li cav txog Tswv Ntuj.

Translate »
Scroll to Top