LUB MOO ZOO RAWS LI MAS KOS

-1-

1 Cov lus chiv lub Moo Zoo hais txog Yes Xus Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub. 2 Muaj raws li cov lus nyob hauv yaj saub His Xais phau ntawv, nws hais tias : Kuv xa kuv tus tub tshaj xo mus ua koj ntej. Nws yuav npaj koj txoj kev. 3 Tus qw hauv teb chaws quav poj lub suab hais tias : Nej npaj txoj kev rau Huab Tais, nej kho nws cov hauv kev kom ncaj.
4 Zam, tus ua kab ke Ntxuav, tawm tuaj nyob teb chaws quav poj, nws tshaj ib co kab ke ntxuav pab hloov siab kom Ntuj zam txhaum. 5 Tas cov neeg hauv teb chaws Yus Das thiab tas cov nyob Yes Lus Xas Les tuaj cuag nws. Lawv lees txhaum, ces Zam ntxuav lawv nyob hauv tus dej Yos Las Das. 6 Zam hnav plaub ntxhuav, nws sia ib daim tawv tsiaj ncig nws lub duav. Nws noj kooj thiab zib mu qus. 7 Zam tshaj tias : “Tus lawv kuv qab tuaj, nws muaj zog dua kuv; kuv tsis tsim nyog khoov daws nws txoj hlua khau. 8 Ntawm kuv, kuv muab dej los ntxuav nej, hos nws mas nws yuav ntxuav nej nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab.
9 Lub zim txwv ntawd, Yes Xus tuaj ntawm Nas Xas Les xeev Nkas Lis Lais mus txais kab ke ntxuav ntawm Zam, nyob hauv tus dej Yos Las Das. 10 Thaum Yes Xus tawm hauv dej los, ib ziag ntawd, Zam pom lub ntuj dua rhe, thiab Leej Ntuj Plig nqes xws li ib tug nquab los rau saum Yes Xus, 11 Ib lub suab nrov saum ntuj tuaj hais tias : “Koj yog kuv leej Tub uas kuv nyiam kawg, koj yog kuv qhov chaw zoo siab.”
12 Leej Ntuj Plig txhib Yes Xus kom mus tam sis ntawd rau teb chaws suab puam. 13 Yes Xus nyob teb chaws suab puam plaub caug hnub. Xas Tas ntxias nws. Yes Xus nrog cov tsiaj qus nyob, cov Tshiab tsob hwb nws.
14 Thaum luag ntes Zam lawm, ces Yes Xus mus Nkas Lis Lais teb. Nws tshaj lub Moo Zoo qhia txog Tswv Ntuj, nws hais tias : 15 “Txog lub caij teem lawm, Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog ze lawm : nej hloov siab, nej ntseeg txog lub Moo Zoo mog.”
16 Yes Xus taug ntug dej ntuj Nkas Lis Lais, nws pom Xis Moos, thiab Xis Moos tus kwv As Nres. Nkawd tab tom pov vas rau hauv dej ntuj, vim nkawd yog tub puav ntses. 17 Yes Xus hais rau nkawd tias : “Neb raws kuv mus, kuv yuav muab neb hloov ua tub puav neeg.” 18 Nkawd tso plhuav cov vas puav ntses tseg tam sis ntawd, nkawd raws Yes Xus mus.
19 Yes Xus mus ntxiv me ntsis tom ntej, nws pom Yas Kos, uas yog Ntxes Npes Dais tus tub, thiab Yas Kos tus kwv Zam. Nkawd kuj nyob hauv nkoj thiab, nkawd tseem tab tom ntxiv cov vas ntses. 20 Yes Xus hu nkawd. Tam sim ntawd, nkawd tso plhuav nkawd txiv Ntxes Npes Dais thiab cov tub zog rau hauv nkoj, nkawd raws Yes Xus mus.
21 Yes Xus lawv mus hauv Kas Fas Naus. Hnub xas npas tos, Yes Xus mus hauv lub tsev txoos, nws qhia sawv daws tam sim ntawd. 22 Zeej tsoom qhuas nws cov lus qhia, vim nws qhia lawv xws li neeg muaj peev xwm, tsis zoo li cov kws Ntawv Ntshiab.
23 Nyob hauv lawv lub tsev txoos, tam sim ntawd, muaj ib tug neeg raug ib tug dab tsis huv nthe nthe tias : 24 “Yes Xus Nas Xas Les, koj xav ua dab tsis rau wb ? Puas yog koj tuaj rhuav wb ? Kuv paub koj yog leej twg : koj yog Tswv Ntuj tus Ntshiab.” 25 Yes Xus cem nws tias : “Ua twj ywm, koj cia li tawm hauv tus neeg no mus.” 26 Dab tsis huv siv zog muab tus neeg ntawd co heev heev, nws nthe ib suab nrov nrov ces nws tawm hauv tus neeg mus. 27 Tas sawv daws ntshai, lawv sib nug zom zaws tias : qhov ntawd yog dab tsi ? Puas yog ib txog kev qhuab qhia tshiab muaj peev xwm ? Tab yog dab tsis huv, los nws tswj lawv, ces lawv mloog nws lus. 28 Ces ib sij huam, Yes Xus lub moo nto lug rau txhua qhov, mus thoob ib cheeb tsam hauv xeev Nkas Lis Lais.
29 Tam sim ntawd, Yes Xus tawm hauv tsev txoos, nws nrog Yas Kos thiab Zam nkawd mus hauv Xis Moos thiab As Nres nkawd tsev. 30 Xis Moos niam tais mob kub cev, nws pw saum txaj. Tam sim ntawd, lawv tham txog tus niam tais rau Yes Xus paub. 31 Yes Xus txav los tuav niam tais txhais tes, tsa nws sawv. Tus mob kub cev cia li thim hlo. Ces nws tsob hwb lawv.
32 Yav tsaus ntuj, thaum lub hnub poob qho lawm, sawv daws coj tas nrho cov neeg mob thiab cov raug dab huv si tuaj rau Yes Xus. 33 Tas lub nroog sau nthwv tuaj nyob ua ke ntawm nws qhov rooj. 34 Yes Xus kho neeg coob coob, cov uas nyias raug nyias hom mob, thiab nws tseem ntiab ntau tus dab tawm. Nws tsis pub dab hais lus li, vim cov dab paub nws.
35 Thaum sawv ntxov, thaum tseem tsaus ntuj nti, Yes Xus sawv, nws tawm mus rau ib qho chaw tsis muaj neeg, ces nws teev Ntuj nyob ntawd. 36 Xis Moos thiab nws cov npawg raws Yes Xus qab. 37 Thaum lawv nrhiav tau Yes Xus, lawv hais rau nws tias : “Sawv daws nrhiav koj.” 38 Yes Xus hais rau lawv tias : “Peb mus lwm qhov chaw, hauv cov zej zog nyob tsis deb ntawm no, kom kuv tau kev tshaj lus nyob ntawd thiab, yog vim li ntawd, kuv thiaj tawm tuaj”. 39 Ces Yes Xus mus thoob lub xeev Nkas Lis Lais, nws tshaj lus nyob hauv cov tsev txoos, thiab nws ntiab dab phem.
40 Muaj ib tug neeg mob ruas tuaj cuag Yes Xus, nws thov Yes Xus, nws txhos caug taij tias : “Yog koj xav, mas koj yeej ua tau kom kuv rov huv.” 41 Yes Xus hlub tus neeg ntawd, Yes Xus cev tes tuav nws thiab hais rau nws tias : “Kuv xav. Koj rov huv mas.” 42 Tam sim ntawd, tus mob ruas tso tus neeg ntawd tseg, nws cia li huv hlo. 43 Yes Xus qhuab qhia nws nruj nruj thiab kom nws rov mus tam sis ntawd. 44 Yes Xus hais rau nws tias : “Koj ua twj ywm, txhob qhia dab tsi rau leej twg li. Koj mus thws koj lub cev rau tus leej choj saib, thiab mus cev paj tshab ntxuav koj raws li Mais Xes qhia, ua puav pheej rau luag pom.” 45 Tab sis tus neeg ntawd tawm plaws mus, nws pib tshaj tej ntawd thiab mus hais rau txhua qhov. Ces Yes Xus tsis tau kev tab meeg mus hauv ib lub nroog li. Nws nyob sab nroog nraud, ntawm tej qhov chaw tsis muaj neeg. Neeg tseem tuaj tas qhov txhia chaw tuaj cuag nws.

-2-

1 Ob peb hnub tom qab, Yes Xus rov los hauv Kas Fas Naus, sawv daws paub tias Yes Xus nyob hauv tsev. 2 Ces neeg tuaj sib sau coob coob ua ke, tsis tshuav chaw seem ntawm qhov rooj li. Yes Xus qhia Lo Lus rau sawv daws. 3 Muaj plaub leeg nqa ib tug tuag ceg tuaj rau Yes Xus. 4 Lawv tsis tau kev nqa tus tuag ceg los rau Yes Xus vim neeg coob dhau, ces lawv yaws lub ruv tsev ncaj qhov chaw Yes Xus nyob, lawv tho qhov saum ruv tsev, lawv dauv lub txaj uas tus tuag ceg pw nqes los. 5 Yes Xus pom lawv lub siab ntseeg, nws hais rau tus tuag ceg tias : “Me kwv, koj cov txhaum daws tas lawm.” 6 Muaj ib co kws Ntawv Ntshiab nrog tsoom neeg zaum nyob ntawd, lawv xav hauv nruab siab tias : 7 “Tus neeg ntawd hais dab tsi li ntawd ? Nws thuam Ntuj ! Leej twg thiaj daws txhaum tau ? Tsuas kawg Tswv Ntuj tib leeg xwb.” 8 Tab sis Yes Xus lub tswv yim paub tam sis ntawd tias lawv xav qhov ntawd hauv siab, nws thiaj hais rau lawv tias : “Ua cas nej xav tej zaj zoo li no hauv nej siab ? 9 Lo lus twg yog lo hais yooj yim dua rau tus tuag ceg : Yog lo tias ‘Koj cov txhaum daws tas’, los yog lo tias : ‘Koj sawv, nqa koj lub txaj, koj mus’ ? 10 Ua li mas, nej yuav paub tias Neeg Leej Tub muaj hwj huam daws txhaum tau nyob ntiaj teb no.” Ces Yes Xus hais rau tus tuag ceg tias : 11 “Kuv hais rau koj, koj sawv, nqa koj lub txaj, koj rov mus tsev.” 12 Tus tuag ceg sawv tsees. Nws nqa hlo nws lub txaj tam sim ntawd, nws hla sawv daws xub ntiag tawm mus. Cov neeg nyob ntawd yoob tas, lawv cav txog Tswv Ntuj, thiab lawv hais tias : “Peb tsis tau pom dua ib yam zoo li ntawd ib zaug li.”
13 Yes Xus rov qab tawm mus taug ntug dej ntuj, tas tsoom sid tuaj ntsauv nws, ces nws qhia lawv. 14 Yes Xus mus ntxiv. Nws pom Les Vis, uas yog As Fas Yos tus tub. Les Vis zaum ntawm rooj sau se, ces Yes Xus hais rau Les Vis tias : “Koj los raws kuv.” Les Vis sawv, nws raws Yes Xus mus. 15 Thaum Yes Xus noj mov hauv Les Vis tsev, mas muaj ib co sau se thiab ib co neeg txhaum coob nrog Yes Xus thiab cov thwj tim noj mov : vim cov sau se thiab cov neeg txhaum coob coob raws Yes Xus. 16 Cov kws Ntawv Ntshiab uas yog tog fas lis xais pom Yes Xus nrog cov neeg txhaum thiab cov sau se noj mov, lawv hais rau cov thwj tim tias : “Vim li cas nws nrog cov sau se thiab cov neeg txhaum noj mov ?” 17 Yes Xus hnov, nws hais rau lawv tias : “Tsis yog cov neeg noj qab nyob zoo yuav vam txog kws kho mob, yog cov neeg mob. Kuv tsis tuaj hu cov neeg ncaj, kuv tuaj hu cov neeg txhaum.”
18 Thaum Zam cov thwj tim thiab cov fas lis xais tab tom yoo mov, muaj neeg tuaj hais rau Yes Xus tias : “Vim li cas Zam cov thwj tim thiab cov fas lis xais cov thwj tim yoo mov, hos koj cov thwj tim tsis yoo ?” 19 Yes Xus hais rau lawv tias : “Thaum nraug vauv tseem nrog nws cov kwv luag nyob, lawv puas yoo mov tau ? Tas lub caij uas nraug vauv nrog lawv nyob, lawv yoo mov tsis tau. 20 Tab sis, muaj ib hnub luag yuav coj nraug vauv mus deb lawv, ces hnub ntawd lawv yuav yoo mov. 21 Tsis muaj leej twg ntxiv ib daim ntaub tshiab rau lub khaub tsho tshaj sab, vim daim ntaub ntxiv yuav rub lub tsho, daim tshiab rub daim qub, ces haj yam ntuag loj. 22 Kuj tsis muaj leej twg ntim cawv tshiab rau hauv ib co hnab tawv qub ; vim cov cawv yuav ua cov hnab tawv qub tawg, ces cawv yuav txeej tas, hos cov hnab tawv los kuj yuav puas tas. Vim li ntawd luag thiaj muab cawv tshiab ntim rau hauv cov hnab tawv tshiab.
23 Muaj ib zaug, yog hnub xas npas tos, Yes Xus hla ib thaj nplej, cov thwj tim taug kev, lawv pib de tej hnab nplej. 24 Cov fas lis xais hais rau Yes Xus tias : “Saib ! Vim li cas lawv ua tej yam txwv tsis pub ua hnub xas npas tos ?” 25 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej tsis tau nyeem ib zaug txog qhov Das Vis ua thaum nws tsis muaj dab tsi noj, ces nws thiab nws cov kwv luag tshaib plab lod ? 26 Nws mus hauv Tswv Ntuj lub tsev li cas, thiab noj cov ncuav mov txi Ntuj uas kawg yog cov leej choj thiaj noj tau xwb, nws tseem muab rau nws cov kwv luag noj thiab. Thaum ntawd yog lub caij As Npias Thas ua tuam leej choj”. 27 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Ntuj tsim hnub Xas npas tos rau neeg, tsis yog tsim neeg rau hnub Xas npas tos, 28 Neeg Leej Tub kuj yog tus tswv kav hnub Xas npas tos thiab.”

-3-

1 Yes Xus rov mus hauv ib lub tsev txoos dua. Nyob ntawd, muaj ib tug neeg uas ib sab tes qhuav. 2 Ces lawv nyas ntshis ntsia saib Yes Xus puas yuav kho tus neeg qhuav tes ntawd hnub xas npas tos, kom lawv tau kev liam rau Yes Xus. 3 Yes Xus hais rau tus neeg qhuav tes tias: “Koj los sawv hauv nruab nrab.” 4 Thiab Yes Xus hais rau lawv tias : “Hnub xas npas tos, puas kheev kom ua qhov zoo los cia ua qhov phem, cawm ib txog sia los txo ib txog sia ?” Sawv daws nyob ntsiag to. 5 Yes Xus ntsia lawv ib muag npau taws vog, nws tu siab vim lawv lub siab txhav, ces nws hais rau tus neeg qhuav tes tias : “Koj xyab tes.” Ces nws xyab, nws txhais tes rov zoo hlo. 6 Thaum cov fas lis xais tawm mus, lawv nrog cov hes los dias sab laj saib yuav ua li cas thiaj tau kev muab Yes Xus tua.
7 Yes Xus nrog nws cov thwj tim mus nram ntug dej ntuj. Muaj ib pab neeg coob kawg nyob xeev Nkas Lis Lais raws nws. Thiab tej pab neeg coob coob nyob Yus Das teb, 8 nyob Yes Lus Xas Les, nyob Is Dus Mias, nyob sab dej Yos Las Das tim ub, nyob ib ncig Tws Los thiab Xis Doos tuaj cuag Yes Xus, vim lawv tau hnov txog tas ib puas tsav yam nws ua. 9 Yes Xus hais kom cov thwj tim muab ib lub nkoj dab rau nws, kom lawv txhob tsuj nws, vim neeg coob. 10 Yog vim nws kho ntau leej zoo, ces tas cov neeg uas muaj txiab muaj nkeeg sawv daws phoom kom tau kov Yes Xus. 11 Niaj zaus, cov dab tsis huv pom Yes Xus, lawv khoov ti av nyob ntawm nws xub ntiag, lawv qw tias : “Koj yog Tswv Ntuj Leej Tub !” 12 Yes Xus txwv lawv nruj tsis pub lawv ua kom muaj neeg paub nws.
13 Yes Xus nce mus saum lub roob, nws hu cov uas nws xav hu kom los ntawm nws. Ces lawv los nyob ze nws. 14 Nws tsa kaum ob leeg los ua nws cov kwv luag, kom nws tau xa lawv mus tshaj Lo Lus, 15 thiab kom lawv tau hwj huam ntiab dab phem. 16 Nws thiaj tsa Pab Kaum Ob: yog Xis Moos uas Yes Xus tis nws npe hu ua Pob Zeb, 17 Yas Kos, Ntxes Npes Dais tus tub, Zam, Yas Kos tus kwv, Yes Xus tis nkawd npe hu ua Npuas Nes Nkes, txhais tias Yawm Xob cov tub, 18 As Nres, Fis Lis Pos, Npas Tos Los Mas Yos, Mas Tais, Tos Mas, Yas Kos uas yog As Fas Yos tub, Thas Das Yos, Xis Moos tus Ntxes Las Tes, 19 thiab Yus Das Kas Lis Yaus, tus muab Yes Xus muag.
20 Yes Xus los tsev, ces rov muaj neeg coob tuaj sib sau, Yes Xus lawv tsis xyeej noj mov li. 21 Yes Xus cov neeg hnov li ntawd, lawv tawm tuaj ntes nws, vim lawv hais tias : “Nws tsis meej pem lawm.”
22 Cov thoob xwm uas tuaj pem Yes Lus Xas Les tuaj, lawv hais tias : “Nws raug dab Npes Ntxes Npus.” Lawv tseem hais tias : “Nws hu txog tus tuam thawj dab los ntiab dab tawm.” 23 Yes Xus hu lawv los ntawm nws, ces nws ua paj lug hais rau lawv tias : “Xas Tas yuav ua cas ntiab tau Xas Tas ? 24 Yog ib lub teb chaws rov ua kom nws sib tawg, mas lub teb chaws ntawd nyob tsis ruaj. 25 Yog ib tse neeg rov ua kom nws sib tawg, mas lub tsev ntawd yuav nyob tsis tau. 26 Ua li yog Xas Tas rov sawv tiv Xas Tas, mas nws tawg, ces nws yuav nyob tsis tau, nws kawg yuav piam sij tas. 27 Tsis muaj leej twg nkag tau mus hauv tus neeg muaj zog tsev, mus lwg nws lub cuab tam, yog tsis xub muab tus muaj zog khi tso, mas nws yuav lwg tsis tau tus muaj zog lub tsev.
28 Kuv hais tseeb rau nej, Ntuj yuav zam ib puas tsav yam txhaum rau neeg tej tub ki, tsis hais tej txhaum los tej lus thuam Ntuj lawv tau tsawm. 29 Tab sis tus twg thuam Leej Ntuj Plig Ntshiab, mas Ntuj yuav tsis zam rau nws ib zaug li : nws ua ib qho txhaum nyob mus li.” 30 Vim lawv hais tias : “Yes Xus raug ib tug dab tsis huv.”
31 Yes Xus niam thiab nws cov kwv tij tuaj txog, lawv nyob nraum zoov, lawv kom luag mus hu Yes Xus. 32 Muaj ib pab neeg zaum ncig Yes Xus, lawv hais rau nws tias : “Koj niam nrog koj cov kwv thiab cov muam tuaj nyob nraud, lawv nrhiav koj.” 33 Yes Xus teb rau lawv tias : “Leej twg yog kuv niam ? Leej twg yog kuv kwv tij ?” 34 Yes Xus ntsia cov neeg zaum ncig nws, nws hais tias : “Kuv niam thiab kuv cov kwv tij nyob ntawm no. 35 Leej twg ua raws li Tswv Ntuj lub siab, tus ntawd yog kuv ib leeg kwv, ib leeg muam thiab ib leeg niam.”

-4-

1 Yes Xus rov qhia dua nyob ntawm ntug dej ntuj. Ib pab neeg coob kawg sis sau nyob ze nws, nws thiaj nce mus hauv ib lub nkoj nyob saum dej ntuj, nws zaum hauv, hos tas ib tsoom neeg nyob saum av, tim ntug nqhuab. 2 Yes Xus ua paj lug qhia ntau yam rau lawv. Thaum nws qhia lawv, nws hais tias :
3 “Nej mloog saib ! Tus neeg tseb nplej tawm mus tseb. 4 Thaum nws tseb, muaj ib co noob poob ntawm ntug kev, ces noog ya tuaj noj lawm. 5 Muaj ib co noob poob rau hauv thaj av pob zeb. Nyob ntawd tsis muaj av ntau, ces noob tuaj kaus sai, vim av tsis tob. 6 Thaum hnub tuaj ziab, cov yub ntsws tas, vim cov yub tsis muaj cag, ces cov yub cia li qhuav. 7 Tseem muaj ib co noob poob rau hauv cov pos. Pos hlob tuaj laum cov yub, ces cov yub ntawd txhawv tsis taus. 8 Hos muaj ib co noob poob rau hauv thaj av zoo. Cov yub nplej ntawd hlob thiab huam, txhawv ua hnab. Tej lub noob txi peb caug lub nplej, tej lub txi rau caum lub, tej lub txi ib puas lub.” 9 Ces Yes Xus hais tias : “Leej twg muaj pob ntseg mloog, mas cia nws mloog.”
10 Thaum Yes Xus nyob ntawm ib qho xu kev lawm, cov neeg nrog nws ua ke thiab Pab Kaum Ob nug nws txog cov paj lug ntawd. 11 Yes Xus hais rau lawv tias : “Ntuj pub cov lus tob qhia txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej rau nej. Hos cov neeg no, lawv nyob sab nraud, ces ib puas tsav yam yog paj lug rau lawv. 12 Kom xwv lawv sib zog ntsia, los lawv tsis pom, lawv mloog ntsoov, los lawv tsis to taub, tsam lawv yuav tsum hloov siab, ces Ntuj ho yuav zam rau lawv.”
13 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej tsis to taub zaj paj lug no lod ? Yog li, nej yuav ua cas to taub cov paj lug tas huv si ? 14 Tus tseb noob, nws tseb Lo Lus. 15 Cov uas nyob ntawm ntug kev txais Lo Lus, yog cov neeg uas tau hnov Lo Lus. Tam sim ntawd, Xas Tas tuaj rho Lo Lus uas nyuam qhuav tseb rau hauv lawv. 16 Cov uas txais cov noob tseb rau hauv thaj av pob zeb, yog cov neeg uas thaum lawv hnov Lo Lus, lawv zoo siab txais. 17 Tab sis lawv tsis muaj cag nyob nruab siab, thiab lawv yog neeg tsis ruaj : thaum muaj kev txom nyem los kev raug luag hiam vim Lo Lus, mas lawv ntog tam sim ntawd. 18 Tseem muaj ib co txais cov noob tseb rau hauv cov pos : yog cov neeg uas tau hnov Lo Lus. 19 Tab sis ntiaj teb kev txob xeeb, nyiaj txiag kev ntxias, thiab lub siab ntshaw ntau yam txeem mus laum Lo Lus, ces Lo Lus txi tsis taus txiv. 20 Hos cov uas txais cov noob tseb rau hauv thaj av zoo yog cov neeg uas hnov Lo Lus, lawv txais, thiab lawv txi txiv. Ib tug txi peb caug lub, ib tug txi rau caum lub, lwm tus txi ib puas lub.”
21 Yes Xus hais rau lawv tias : “Thaum yus taws ib lub teeb nqa los, yus puas muab txawb hauv qab txees los hauv qab txag ? Tsis yog yuav muab txawb saum tus ncej teeb lod ? 22 Vim tsis muaj ib yam zais ntshis cia, uas yuav tsis tshwm rau luag pom, tsis muaj ib yam npog rawv uas yuav tsis tawm los rau luag paub. 23 Leej twg muaj pob ntseg mloog, mas cia nws mloog !”
24 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej ceev faj txog tej yam uas nej hnov ! Ntuj yuav xuas lub tawb uas nej luj rov los luj rau nej, thiab Ntuj tseem yuav ntxiv rau nej. 25 Vim tias tus uas twb muaj lawm, Ntuj yuav pub ntxiv rau nws, hos tus tsis muaj, mas Ntuj tseem yuav rho qhov nws muaj.”
26 Yes Xus hais tias : Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo xws li ib tug neeg pov ib co noob rau nruab a : 27 Nws txawm pw los nws sawv, hmo ntuj los nruab hnub, lub noob tuaj kaus thiab hlob, nws tsis paub tias lub noob hlob zoo li cas. 28 Av xwb tim txawj xeeb kom hloov : xub ua yub tas, ua plab nab, ces nplej txhawv puv hnab. 29 Thaum nplej siav, tus neeg ntawd xuas liag hlais tam sis ntawd, vim qoob siav lawm.”
30 Yes Xus hais tias : “Peb yuav muab Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej piv rau dab tsi ? Thiab peb yuav ua paj lug qhia txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li cas ? 31 Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog zoo li ib lub noob zaub roj, uas thaum luag muab tseb rau hauv av, mas lub noob ntawd me tshaj lwm cov noob nyob ntiaj teb no. 32 Tab sis thaum tseb tas lawd, lub noob hlob, nws siab dua lwm cov zaub huv si ; nws ncau ceg deb, ces tej noog ya saum ntuj tau kev los nkaum hauv nws qhov ntxoov.”
33 Yes Xus siv ntau hom paj lug zoo li no los qhia Lo Lus rau lawv, raws li lawv mloog tau. 34 Tsis muaj ib yam uas nws tsis ua paj lug hais. Thaum tshuav cov thwj tim nrog nws nyob xwb, nws txhais txhua yam huv tib si rau lawv.
35 Hnub ntawd, thaum tsaus ntuj zuag, Yes Xus hais rau lawv tias : “Peb hla mus sab ntug dej tid.” 36 Ces lawv tso tsoom sid tseg. Lawv coj Yes Xus mus, nws cia li mus zoo li ntawd rau hauv nkoj. Muaj ib co nkoj nrog nws mus thiab. 37 Muaj ib nthwv khaub zeeg cua loj kawg sawv tuaj. Dej nphau nphwv los rau hauv nkoj, ces lub nkoj twb puv dej tas lawm. 38 Yes Xus nyob tom tw nkoj, nws tsaug zog saum lub hauv ncoo. Lawv tsa Yes Xus, lawv hais rau nws tias : “Xib Hwb, peb yuav tuag, koj tsis quav ntsej lod ?” 39 Yes Xus tsim dheev, nws txwv cua, nws hais rau dej ntuj tias : “Tswm seeb ! Koj nyob twj ywm !”
Ces cua tu nrho, dej ntuj rov tus yees. 40 Yes Xus hais rau lawv tias : “Ua cas nej ntshai ua luaj ? Nej tseem tsis tau ntseeg lod ? 41 Lawv ntshai kawg, lawv sib tham hais tias : “Tus ntawd yog leej twg ? Txawm tias yog cua thiab dej ntuj los yeej mloog nws lus ?”

-5-

1 Lawv tuaj txog sab ntug dej ntuj tim ub, yog Nkes Las Xes teb chaws. 2 Thaum Yes Xus nqes plhuav nkoj, tam sis ntawd, muaj ib tug neeg raug ib tug dab tsis huv tawm hauv cov ntxa tuaj cuag Yes Xus : 3 Nws yeej nyob hauv cov ntxa, tab yog xuas saw hlau khi nws, los tsis muaj leej twg pav tau nws li, 4 vim lawv twb muab saw hlau pav nws, rau cuab rau nws, tsis kav nws ua saw hlau tu tas, ua cuab lov tas, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm tswj tau nws. 5 Niaj hnub niaj hmo, nws nyob hauv ntxa thiab nyob pem tej roob, nws nqov ntuj tsis tseg, thiab nws muab pob zeb los hlais nws. 6 Thaum nws pom Yes Xus tseem nyob deb, nws khiav tuaj tos, nws txhos caug ntawm Yes Xus xub ntiag, 7 ces nws qw nrov nrov tias : “Yes Xus, Tswv Ntuj Nyob Siab Leej Tub, koj xav ua dab tsi rau kuv ? Kuv hu txog Tswv Ntuj los thov, koj txhob tsim txom kuv.” 8 Vim Yes Xus hais rau nws tias : “Dab tsis huv, koj tawm ntawm tus neeg no mus !” 9 Yes Xus nug nws tias : “Koj lub npe hu ua li cas ?” Nws teb tias : “Kuv lub npe hu ua Npoj, vim peb coob kawg.” 10 Nws thov Yes Xus heev kawg kom txhob ntiab nws tawm hauv lub teb chaws. 11 Thaum ntawd, muaj ib pab npua coob coob tab tom noj zaub saum lub roob. 12 Cov dab tsis huv thov Yes Xus tias : “Koj xa peb mus hauv cov npua ntawd, cia peb nkag mus hauv cov npua.” 13 Yes Xus tso lus rau lawv. Ces cov dab tsis huv tawm mus, lawv nkag hauv cov npua. Ces tas pab npua dhia puag saum tsag rau hauv dej ntuj. Pab npua ntawd kwv yees muaj ob txhiab tus, tuag tas rau hauv dej ntuj. 14 Cov zov npua tso tes khiav, lawv mus qhia lub moo ntawd rau hauv nroog thiab hauv cov zos. Ces neeg tuaj mus xyuas saib muaj xwm zeej dab tsi. 15 Thaum lawv tuaj txog ze ntawm Yes Xus, lawv pom tus neeg raug dab Npoj hnav ris tsho, thiab nws meej pem lawm, mas lawv ntshai. 16 Cov uas tau pom, lawv piav txog qhov Yes Xus ua rau tus raug dab, hos pab npua raug li cas. 17 Ces lawv thov Yes Xus kom txav mus deb ntawm lawv teb chaws. 18 Thaum Yes Xus nce mus hauv nkoj, tus neeg raug dab thov kom Yes Xus cia nws nrog Yes Xus mus. 19 Tab sis Yes Xus tsis kheev, nws hais rau tus raug dab tias : “Koj rov mus tsev, rov mus nrog koj tsev neeg nyob, koj qhia lawv txog tas txhua yam uas Huab Tais tau ua rau koj thiab nws tau khuv leej koj li cas.” 20 Tus raug dab rov mus, nws tshaj txhua yam uas Yes Xus ua rau nws nyob lub xeev Des Kas Pos Lis. Sawv daws qhuas kawg.
21 Thaum Yes Xus caij nkoj rov los txog sab ntug dej tim no, ib pab neeg coob tuaj sib sau ntsauv nws. Thaum ntawd, Yes Xus tseem nyob ntawm ntug dej ntuj. 22 Muaj ib tug hauv cov tswj tsev txoos hu ua Yais Los tuaj txog. Thaum nws pom dheev Yes Xus, nws txhos caug ntua ntawm Yes Xus ko taw. 23 Nws thov Yes Xus tias : “Kuv tus me ntxhais txoj sia yuav tu, thov koj tuaj tsa tes cawm nws kom nws ciaj.” 24 Yes Xus nrog Yais Los mus. Ib pab neeg coob raws Yes Xus mus thiab, lawv sawv daws txiv Yes Xus. 25 Muaj ib tug poj niam tsob ntshav tau kaum ob xyoos los lawm. 26 Ntau tus kws tshuaj tau ua kom nws txom nyem kawg. Nws siv tas nws lub cuab tam los kho tsis tau nws zoo. Nws mob heev zuj zus ntxiv. 27 Nws hnov luag hais txog Yes Xus, ces nws nrog tsoom sid sib txiv tom Yes Xus nraub qaum. Nws kov Yes Xus lub tsho. 28 Vim nws xav hauv siab tias : “Tsuav yog kuv tau kov nws lub tsho xwb, mas kuv yeej yuav dim.” 29 Ces tam sis ntawd, nws qhov tsob ntshav tu nrho, nws hnov nws lub cev zoo hlo ntawm tus mob. 30 Tam sim ntawd, Yes Xus kuj hnov ib lub zog tawm hauv nws mus ; ces Yes Xus tig los nug pab neeg ntawd tias : “Leej twg kov kuv lub tsho ?” 31 Cov thwj tim hais rau nws tias : “Koj ntsia saib, tas tsoom sid txiv koj txhua sab tuaj, koj tseem hais tias : “Leej twg kov kuv ?” 32 Yes Xus ntsia ib ncig kom pom tus neeg uas tau kov nws. 33 Ces tus poj niam ntshai, nws tshee tshee, vim nws paub qhov uas nyuam qhuav tshwm sim hauv nws. Nws los txhos caug ntawm Yes Xus taw thiab qhia qhov tseeb rau Yes Xus. 34 Yes Xus hais rau tus poj niam tias : “Phauj, koj lub siab ntseeg cawm koj lawm. Koj rov mus kaj siab lug, koj tus mob zoo lawm.”
35 Thaum Yes Xus tseem tab tom hais lus, ib co neeg tuaj ntawm tus tswj tsev txoos lub tsev tuaj hais tias : “Koj tus ntxhais twb tuag lawm, koj tseem yuav txob Xib Hwb ua dab tsi ?” 36 Tab sis Yes Xus twb hnov lo lus lawv nyuam qhuav hais, nws hais rau tus tswj tsev txoos tias : “Koj txhob ntshai, tsuav koj ntseeg xwb.” 37 Yes Xus tsis kheev leej twg nrog nws mus li. Nws tsuas cia Pob Zeb, Yas Kos thiab Yas Kos tus kwv Zam nrog nws mus xwb. 38 Lawv tuaj txog tus tswj tsev txoos lub tsev, Yes Xus pom sawv daws ua ntxhov hnyo : ib txhia quaj, ib txhia qw nrov nrov. 39 Yes Xus los hauv tsev, nws hais tias : “Ua cas sawv daws ua ntxhov hnyo thiab quaj zom zaws ? Tus me ntxhais tsis tuag, nws tsaug zog xwb.” 40 Ces lawv luag Yes Xus. Tab sis Yes Xus ntiab sawv daws tawm mus nraum zoov, nws tsuas kheev tus me nyuam niam thiab txiv, thiab cov nrog nws tuaj, nyob xwb. Nws chaws mus hauv kem uas tus me nyuam nyob. 41 Yes Xus tuav tus me nyuam txhais tes, nws hais rau tus me nyuad tias : “Tas lis tas kus,” txhais tias : “Me ntxhais, kuv hais koj, koj sawv !” 42 Tus me ntxhais sawv tsees tam sis ntawd, nws mus kev, vim nws twb muaj kaum ob xyoos lawm. Tam sim ntawd, sawv daws ntshai kawg. 43 Yes Xus txwv lawv heev kom txhob qhia leej twg paub. Ces nws kom lawv muab mov rau tus me ntxhais noj.

-6-

1 Yes Xus tawm hauv qhov chaw ntawd mus, nws rov mus lub zos nws nyob hlob, cov thwj tim kuj nrog nws mus thiab. 2 Hnub xas npas tos, Yes Xus qhia hauv tsev txoos. Muaj neeg coob tuaj mloog, lawv hnov nws cov lus, lawv qhuas, lawv hais tias : “Nws tau tej ntawd qhov twg los ? Lub siab thoob tsib thiab cov hwj huam yees ntxwv loj uas nws ob txhais tes ua, yog leej twg pub rau nws ? 3 Tus ntawd tsis yog tus kws ntoo, Mab Liab tus tub lod ? Nws tsis yog Yas Kos, Yos Xes, Yus Das thiab Xis Moos lawv kwv tij lod ? Hos nws cov muam, tsis yog cov nrog peb nyob ua ke lod ? Yes Xus ua lawv poob siab. 4 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Ib tug Yaj Saub, tsuas yog nyob hauv lub zos nws hlob, hauv nws cov txheeb ze thiab nws tsev neeg, mas luag thiaj saib nws tsis muaj nqis.” 5 Vim li ntawd, Yes Xus ua tsis tau ib yam hwj huam yees ntxwv nyob ntawd li, nws tsuas tsa tes rau tus puav tuag ceg los tuag tes kom zoo. 6 Nws xav tsis thoob txog qhov lawv tsis ntseeg.
Yes Xus mus hauv cov zos nyob ib ncig, nws qhia lawv. 7 Nws hu Pab Kaum Ob los cuag nws, ces nws xa lawv ua tej pab ob leeg mus. Nws pub hwj huam ntiab dab tsis huv rau lawv. 8 Yes Xus qhia lawv kom txhob nqa dab tsi taug kev li, tsuas nqa tib rab pas nrig xwb. Txhob ntim mov, txhob nqa hnab ruas, txhob ntim xim nyiaj rau hauv duav siv. 9 Nws hais tias : “Nej rau khau khiab xwb, txhob hnav ob lub tsho.” 10 Yes Xus tseem hais rau lawv tias : “Nej chaws mus hauv lub tsev twg, nej yuav nyob hauv lub tsev ntawd mus txog hnub nej rov qab. 11 Yog qhov chaw twg tsis txais nej, thiab luag tsis mloog nej, nej tso qhov chaw ntawd tseg, nej nchos cov plua av lo nej qab xib taws pov tseg, cia ua tim khawv txiav txim rau lawv.” 12 Cov thwj tim tawm mus, lawv tshaj kom tsoom sid tig los hloov siab tshiab. 13 Lawv ntiab ntau tus dab phem, thiab lawv muab roj los pleev ntau leej tuag tes tuag taw, thiab kho ntau tus neeg mob zoo.
14 Tus vaj Hes Los hnov hais txog Yes Xus, vim Yes Xus lub npe nto moo loj, ces luag tej hais tias : “Zam Ntxuav Plig sawv hauv cov tuag rov qab los, vim li ntawd, cov hwj huam yees ntxwv thiaj tawm hauv nws tuaj.” 15 Hos ib txhia hais tias : ‘Yog Es Lias.’ Lwm cov hais tias : ‘Yog ib tug yaj saub xws li tej yaj saub.’ 16 Tab sis Hes Los hnov hais txog Yes Xus, nws hais tias : “Yog tus Zam uas kuv txiav nws caj dab, nws sawv rov los.”
17 Yog tim Hes Los Dias Hes, mas Hes Los thiaj xa neeg mus ntes Zam thiab muab saw hlau khi Zam rau hauv tsev loj faj. Hes Los Dias yog Hes Los tij laug Fis Lis Pos tus poj niam, tab sis Hes Los yuav los ua nws poj niam. 18 Zam hais rau Hes Los tias : “Koj tsis muaj cai yuav koj tij laug tus poj niam.”
19 Ces Hes Los Dias ntxub Zam tas siab tas ntsws. Nws xav muab Zam tua, tab sis nws tua tsis tau, 20 vim Hes Los ntshai Zam, thiab nws paub tias Zam yog ib tug neeg siab ncaj siab ntshiab, ces Hes Los txuag Zam. Thaum Hes Los hnov Zam hais lus, mas nws ntxhov siab kawg. Hes Los kuj nyiam mloog Zam thiab.
21 Muaj ib lub zoo sij hawm los txog, yog hnub tsuj xeeb Hes Los yug. Hes Los ua ib roog qav caw cov nom tswv hauv nws lub tuam tsev, cov thawj tub rog, thiab cov nom loj hauv xeev Nkas Lis Lais tuaj koom. 22 Thaum ntawd, Hes Los Dias tus ntxhais chaws los dhia seev cev ; nws dhia tau ntxim Hes Los thiab cov qhua koom rooj qav ntawd siab kawg. Ces tus vaj hais rau tus ntxhais tias : “Koj thov saib koj xav yuav dab tsi, kuv yuav muab rau koj.”
23 Ces tus vaj cog lus rau tus ntxhais tias : “Koj thov yam twg, mas kuv yuav muab rau koj, tab yog ib nrab ntawm lub teb chaws kuv kav !” 24 Tus ntxhais tawm plaws mus nug nws niam tias : “Kuv yuav thov dab tsi ?” Leej niam hais tias : “Zam Ntxuav Plig lub taub hau.” 25 Tam sim ntawd, tus ntxhais rov ntsuj los ntawm tus vaj, nws hais tias : “Kuv xav kom koj muab Zam Ntxuav Plig lub taub hau tso hauv ib lub phaj, cev rau kuv tam sim no.” 26 Tus vaj tu siab kawg, tab sis vim nws tau cog lus thiab vim muaj cov qhua, nws thiaj tsis xav thim nws lo lus. 27 Ces tus vaj txib ib tug zov keeb tam sim ntawd, kom mus nqa Zam lub taub hau los. 28 Tus zov keeb mus txiav Zam caj dab hauv tsev loj faj, nws nqa Zam lub taub hau txawb hauv ib lub phaj los cev rau tus ntxhais. Tus ntxhais muab rau nws niam. 29 Zam cov thwj tim hnov li ntawd, lawv tuaj kwv Zam lub cev mus tso rau hauv ib lub ntxa.
30 Cov Hauv Paus Xa Lus los sib sau ncig Yes Xus, lawv piav tas puas tsav yam uas lawv tau ua thiab tau qhia. 31 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej los rau ib qho chaw xu kev tsis muaj neeg, nej so me ntsis.” Vim cov neeg tuaj thiab cov rov mus coob, ces cov Hauv Paus Xa Lus tsis xyeej noj mov. 32 Lawv thiaj caij nkoj mus rau ib qho chaw xu ke, tsis muaj neeg. 33 Tsoom sid pom cov Hauv Paus Xa Lus caij nkoj mus, coob leej twb mem tau lawm. Ces sawv daws khiav ko taw hauv cov nroog tuaj mus. Lawv xub mus txog chaw. 34 Thaum Yes Xus nqes nkoj, nws pom ib pab neeg coob, nws hlub lawv, vim lawv zoo li cov yaj uas tsis muaj tswv zov. Ces Yes Xus qhia lawv ntev loo. 35 Thaum lig heev lawm, cov thwj tim los hais rau Yes Xus tias : “Qhov chaw no tsis muaj neeg nyob, thiab tsam no lig heev lawm, 36 koj tso lawv rov mus, kom lawv mus muas noj ntawm cov tsev twj cuab thiab cov zos nyob ib ncig ntawm no.” 37 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej muab rau lawv noj los mas.” Cov thwj tim hais tias : “Peb puas yuav mus muas mov txog ob puas lub txiaj nyiag coj los rau lawv noj ?” 38 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej muaj pes tsawg lub ncuav mov ? Nej mus xyuas saib.” Cov thwj tim mus nug, lawv hais tias : “Tsib lub ncuav mov, thiab ob tug ntses.” 39 Yes Xus kom cov thwj tim coj sawv daws zaum ua tej pawg saum cov nroj ntsuab. 40 Ces tas sawv daws zaum pem teb ua tej pawg ib puas leej, tej pawg tsib caug leej. 41 Yes Xus tuav tsib lub ncuav mov thiab ob tug ntses, nws tsa muag ntsia saum ntuj, nws hais zaj foom hmoov zoo, nws muab cov ncuav mov ntais, nws cev rau cov thwj tim kom lawv nqa mus rau sawv daws noj. Yes Xus kuj muab ob tug ntses faib rau sawv daws thiab. 42 Sawv daws noj tsau tas. 43 Lawv khaws tej sab mov seem thiab cov ntses seem puv kaum ob tawb. 44 Cov neeg noj cov mov ntawd muaj tsib txhiab leej txiv neej.
45 Tam sim ntawd, Yes Xus txhib cov thwj tim kom nce nkoj ua nws ntej mus lawm sab ntug dej tim ub, ncaj rau Npes Xais Das ; hos Yes Xus xa tsoom sid rov qab. 46 Thaum Yes Xus tso tsoom sid rov mus tas, nws mus teev Ntuj saum roob. 47 Thaum tsaus ntuj lawm, lub nkoj mus txog tom plawv dej ntuj, hos Yes Xus tib leeg nyob tim ntug nqhuab. 48 Yes Xus pom cov thwj tim siv zog nquam nkoj, vim cua tshuab tom hauv ntej tuaj. Thaum yuav kaj ntuj, kwv yees peb teev sawv ntxov, Yes Xus mus ko taw saum nplaim dej caum lawv, nws yuav huas lawv ntej. 49 Cov thwj tim pom Yes Xus mus kev saum nplaim dej, lawv xav tias yog poj ntxoog, ces lawv qw qw. 50 Sawv daws puav leej pom tib si ces lawv poob siab tas. Tab sis, Yes Xus hais lus tam sis ntawd rau lawv, nws hais tias : “Nej ua siab loj ! Yog kuv, txhob ntshai.” 51 Yes Xus thiaj nce mus nrog lawv nyob hauv nkoj, cua cia li tu nrho. Tab sis cov thwj tim ntshai loj kawg rau nruab siab. 52 Lawv tsis to taub dab tsi txog cov ncuav mov, vim lawv lub siab qhwv.
53 Cov thwj tim hla dhau dej ntuj, lawv tuaj txog Nkes Nes Xas Les, lawv nqes nkoj. 54 Thaum lawv nqes plhuav nkoj, muaj neeg cim tau Yes Xus tam sis ntawd. 55 Cov neeg uas cim tau Yes Xus khiav thoob ib cheeb tsam ntawd, lawv mus kwv cov neeg muaj txiab nkeeg saum tej lub txaj lev tuaj rau Yes Xus. Lawv hnov luag hais tias Yes Xus nyob qhov twg, mas lawv kwv cov neeg mob tuaj rau ntawd. 56 Yes Xus mus txhua txhia qhov chaw, hauv cov zos, cov nroog, thiab cov tsev twj cuab, lawv coj neeg mob tuaj tso rau ntawm tej tshav puam, lawv thov Yes Xus kom nws cia lawv kov nws, tab yog kov nws tw tsho xwb kuj tau. Cov neeg uas tau kov Yes Xus puav leej dim ntawm lawv tus mob.

-7-

1 Cov fas lis xais thiab tus puav kws Ntawv Ntshiab tuaj Yes Lus Xas Les tuaj, lawv sib sau ntsauv Yes Xus. 2 Lawv pom tus puav thwj tim xuas tes tsis huv noj mov, yam li lawv tsis xub ntxuav tes, 3 vim tias cov fas lis xais, thiab tas cov Yus Das huv tib si, mas lawv tsis noj mov yog lawv tsis xub ntxuav tes zoo zoo tso. 4 Thaum lawv mus kav kiab kav khw rov los, yog lawv tsis tau xub pov dej rau tso, mas lawv tsis noj mov. Tseem muaj ntau yam uas cov Yus Das ua raws li tej laus qhia kom ua : ntxuav khob, ntxuav hub, thiab ntxuav tais tooj dag. 5 Vim li ntawd, cov fas lis xais thiab cov kws Ntawv Ntshiab thiaj nug Yes Xus tias : “Ua cas koj cov thwj tim tsis ua raws li tej laus kev cai ib txwm qhia kom ua, lawv cia li xuas tes tsis huv noj mov ?” 6 Yes Xus hais rau lawv tias : “Neeg zoo sab nraud, His Xais hais raug nej kawg, Ntawv thiaj sau tseg tias : Haiv neeg no tsuas hwm kuv saum di ncauj, lawv lub siab nyob deb kuv. 7 Lawv lam teev kuv dag, lawv muab neeg tej kab ke los nthuav xws li yog Ntuj lus qhia !
8 “Nej tso Tswv Ntuj lo lus qhia tseg, nej muab nej khi rau neeg tej kev cai.” 9 Thiab Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej rhuav Tswv Ntuj lo lus qhia pov tseg, nej coj tej laus cov kab ke. 10 Mais Xes yeej tau qhia tias : “Koj yuav hwm koj niam koj txiv : tus tsawm niam tsawm txiv, yuav raug lub txim tuag ! 11 Tab sis nej, mas nej hais tias : Yog ib tug hais rau nws niam nws txiv tias : cov nyiaj txiag uas yuav muab los pab koj, mas yog -kos npas- txhais tias muab qee rau Ntuj lawm, 12 ces nej tsis hais kom nws ua dab tsi ntxiv rau nws niam nws txiv. 13 Nej muab tej kab ke nej txais ntawm tej laus los rhuav Tswv Ntuj lo lus. Nej tseem ua ntau yam ntxiv zoo li ntawd !”
14 Yes Xus rov hu tsoom sid los ntawm nws, ces nws hais rau lawv tias : “Tas nej sawv daws, nej mloog kuv kom nej to taub mog ! 15 Tsis muaj dab tsi nyob sab nraum neeg lub cev, uas nkag rau hauv neeg, yuav ua kom neeg tsis huv. Yam ua kom neeg tsis huv yog yam tawm hauv neeg los. [16]
17 Thaum Yes Xus rov los tsev thiab nyob nrug deb ntawm tsoom sid, cov thwj tim nug Yes Xus txog zaj paj lug ntawd. 18 Yes Xus hais rau lawv tias :
“Nej tsis muaj tswv yim li thiab lod ? Nej tsis to taub tias tej yam nyob sab nraum no, nkag rau hauv neeg ua tsis tau kom neeg tsis huv. 19 Vim tias tej yam ntawd tsis nkag mus hauv neeg lub siab, tsuas nkag rau hauv plab, tas ces tawm mus rau nraum chaw plob.” (Ua li mas Yes Xus qhia tias txhua hom txhiam xws noj puav leej huv). 20 Yes Xus hais tias : “Yam uas tawm hauv neeg los yog yam ua kom neeg tsis huv. 21 Vim tej yam phem uas txhawv hauv neeg nruab siab los yog : kev ua dev ua npua, ua tub sab, tua neeg, 22 deev luag txij nkawm, cuaj khaum, lim hiam, ua cuav, ntxias luag ua plees ua yi, ntshaw, xyav luag moo, muab hlob, ywj fab ywj fwj. 23 Txhua hom kev phem no tawm sab hauv los, mas thiaj ua kom neeg tsis huv.”
24 Yes Xus sawv kev ntawd mus rau Tws Los xeev ntuj. Nws mus hauv ib lub tsev, nws tsis xav kom muaj neeg paub, tab sis nws tsiv nraim tsis tau. 25 Tam sim ntawd, muaj ib tug poj niam uas nws tus ntxhais raug ib tug dab tsis huv, nws tau hnov luag hais txog Yes Xus, nws tuaj txhos caug ntawm Yes Xus taw. 26 Tus poj niam ntawd yog ib tug Hes Las, yug los nyob Xis Lias Fes Nis Xias xeev ntuj, nws thov kom Yes Xus ntiab tus dab tawm hauv nws tus ntxhais. 27 Yes Xus hais rau nws tias : “Koj cia cov me nyuam noj kom tsau tso, vim yuav muab cov me nyuam cov mov los pub me nyuam dev noj mas tsis zoo.” 28 Tab sis tus poj niam teb rau Yes Xus tias : “Huab Tais, yog li koj hais ! Tab sis, cov me nyuam dev nyob hauv qab rooj, lawv noj tej tsig mov poob ntawm cov me nyuam neeg los.” 29 Ces Yes Xus hais rau tus poj niam tias : “Vim koj hais lo lus no, koj rov mus mog, tus dab twb tawm hauv koj tus ntxhais lawm.” 30 Tus poj niam rov mus txog tsev, nws pom tus me nyuam pw saum txaj, tus dab tawm lawm.
31 Yes Xus tso Tws Los teb tseg, nws taug txoj kev hla Xis Doos mus rau dej ntuj Nkas Lis Lais, uas nyob hauv xeev Des Kas Pos Lis. 32 Luag coj ib tug neeg lag ntseg, hais lus txhav qhi, tuaj rau Yes Xus. Lawv thov kom Yes Xus tsa tes rau saum nws. 33 Yes Xus coj nws tawm ntawm tsoom sid mus rau ib cag, Yes Xus muab nws ntiv tes ntxig rau tus lag ntseg ob lub qhov ntsej, nws muab aub ncaug pleev tus neeg ntawd tus nplaig. 34 Yes Xus tsa muag ntsia saum ntuj, nws xyu ib suab, nws hais rau tus lag ntseg tias : “Es fas tas,” txhais tias : “Koj qhib los.” 35 Tus lag ntseg ob lub qhov ntsej qhib hlo, hos cov hlua khi nws tus nplaig kuj plam plaws tam sim ntawd, ces nws hais lus meej. 36 Yes Xus txwv tsis pub lawv hais qhov ntawd rau leej twg li. Tab sis Yes Xus yim txwv, lawv yim tshaj. 37 Qhov ntawd raug lawv siab tshaj txhua yam, ces lawv hais tias : “Nws ua tau ib puas tsav yam zoo : nws ua kom cov lag ntseg hnov lus, thiab ua kom cov nplaig txhav hais lus tau.”

-8

1 Lub sij hawm ntawd, rov qab muaj dua ib pab neeg coob, lawv tsis muaj dab tsi noj. Yes Xus hu cov thwj tim los, nws hais rau lawv tias : 2 “Kuv hlub cov neeg no, vim lawv nrog kuv nyob tau peb hnub lawm, lawv tsis muaj dab tsi noj. 3 Yog kuv cia lawv yoo tshaib rov mus tsev, mas lawv yuav tsaus muag tom tog kev, vim lawv ib txhia tuaj deb tuaj.” 4 Cov thwj tim teb rau Yes Xus tias : “Qhov chaw no, tsis muaj neeg nyob, yuav muab mov qhov twg rau cov neeg ntawd noj kom tsau ? 5 Ces Yes Xus nug lawv tias : “Nej muaj pes tsawg lub ncuav mov ?” Lawv hais tias : “Xya lub.” 6 Yes Xus kom tsoom sid zaum pem teb. Nws tuav xya lub ncuav mov, nws ua Ntuj tsaug, nws muab cov ncuav mov ntais, nws cev rau cov thwj tim kom nqa mus rau sawv daws. Ces cov thwj tim muab rau pab neeg ntawd noj. 7 Lawv muaj ob peb tug me nyuam ntses thiab. Yes Xus foom hmoov zoo rau cov ntses tas, nws kom lawv nqa mus rau sawv daws noj thiab. 8 Lawv noj tsau tas, sawv daws khaws tej sab mov seem : tau xya tawb ! 9 Cov neeg ntawd kwv yees muaj plaub txhiab leej. Ces Yes Xus kom lawv rov mus tsev. 10 Yes Xus nrog cov thwj tim nce mus hauv nkoj tam sis ntawd. Nws mus rau thaj tsam Das Mas Nus Thas.
11 Cov fas lis xais tawm tuaj, lawv pib nrog Yes Xus tham. Lawv xav sim Yes Xus, ces lawv taij kom Yes Xus ua ib lub cim tawm saum ntuj tuaj. 12 Yes Xus xyu twj ywm rau nruab siab, nws hais tias : “Tiam neeg no taij ib lub cim ua dab tsi ? Kuv hais tseeb rau nej, yuav tsis muaj ib lub cim rau tiam neeg no pom.” 13 Ces Yes Xus tso lawv tseg, nws rov nce nkoj mus rau sab ntug dej tim ub.
14 Cov thwj tim tsis nco qab ntim mov, lawv tsuas muaj ib lub ncuav mov nyob hauv nkoj xwb. 15 Thaum ntawd, Yes Xus qhia lawv zoo li no : “Nej xyuam xim mog, nej ceev faj rau cov poov xab fas lis xais thiab cov poov xab Hes Los.” 16 Hos cov thwj tim sib tham tias yog vim lawv tsis ntim mov. 17 Yes Xus paub qhov lawv xav, ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Ua cas nej sib tham tias yog vim nej tsis ntim mov ? Nej tseem tsis to taub thiab nej mem tsis tau lod ? Nej lub siab qhuav lawm lod ? 18 Nej puas lam muaj qhov muag xwb, tsis pom kev, lam muaj pob ntseg xwb, tsis hnov lus ? 19 Nej tsis nco qab txog thaum kuv ntais tsib lub ncuav mov rau tsib txhiab leej noj, nej khaws tau pes tsawg tawb mov seem nqa mus ?” Cov thwj tim teb tias : “Kaum ob tawb.” 20 Thiab zaum uas kuv ntais xya lub ncuav mov rau plaub txhiab leej noj, nej khaws tau pes tsawg tawb mov nqa mus ?” Lawv hais tias : “Xya tawb.”
21 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej tseem tsis to taub thiab lod ?”
22 Lawv tuaj txog Npes Xais Das, luag coj ib tug neeg dig muag tuaj rau Yes Xus, lawv thov kom Yes Xus kov tus dig muag. 23 Yes Xus tuav tus dig muag tes, thiab coj nws tawm hauv zos rau sab nraud. Yes Xus muab nws aub ncaug pleev tus dig muag ob lub qhov muag, ces nws tsa tes rau saum tus dig muag. Yes Xus nug nws tias : “Koj puas pom ib qho dab tsi ?” 24 Tus dig muag pib pom kev, teb tias : “Kuv pom ib co neeg, zoo li ib co ntoo mus kev.”
25 Yes Xus rov qab tsa tes rau saum tus dig muag ob lub qhov muag dua, ces tus dig muag pom kev tseeb, nws zoo lawm. Nws pom ib puas tsav yam meej thiab nws pom tau deb. 26 Yes Xus thiaj kom nws rov mus tsev, nws hais rau tus dig muag tias : “Tab yog lub zos no, los koj tsis txhob rov mus hauv li.”
27 Yes Xus nrog nws cov thwj tim mus rau cov zos nyob cheeb tsam ntawm Xes Ntxas Les Fis Lis Pos. Thaum lawv mus kev, Yes Xus nug cov thwj tim li no : “Luag tej hais tias kuv yog leej twg ?” 28 Cov thwj tim teb tias : “Ib txhia hais tias koj yog Zam Ntxuav Plig, ib txhia hais tias koj yog Es Lias, hos ib txhia hais tias koj yog ib tug hauv cov yaj saub.” 29 Yes Xus nug lawv tias : “Nej ne, nej hais tias kuv yog leej twg ?” Pob Zeb teb rau Yes Xus tias : “Koj yog Leej Pleev.” 30 Ces Yes Xus txwv lawv nruj kom txhob hais txog nws rau leej twg li.
31 Yes Xus pib qhia cov thwj tim tias : “Neeg Leej Tub yuav tsum raug txom nyem loj. Cov txwj laus, cov thawj leej choj thiab cov thoob xwm yuav muab nws xyeeb pov tseg ; luag yuav muab nws tua. Peb hnub tom qab, nws yuav sawv rov los. 32 Yes Xus qhia tej ntawd tshab plaws. Pob Zeb rub Yes Xus los ntawm nws, ces Pob Zeb nroo rau Yes Xus. 33 Tab sis Yes Xus tig ntsia cov thwj tim, nws cem Pob Zeb hnyav ncawv tias : “Xas Tas, koj lawv kuv qab ! Vim cov lus koj xav tsis yog Tswv Ntuj cov lus, yog neeg cov lus xwb !”
34 Yes Xus hu tsoom sid thiab cov thwj tim los, nws hais rau lawv tias : “Yog leej twg xav los raws kuv, nws yuav tsum nrauj nws, nws yuav kwv nws tus ntoo cuam, nws yuav lawv kuv qab. 35 Vim leej twg xav cawm nws txoj sia, mas nws yuav plam nws txoj sia. Hos leej twg plam nws txoj sia vim kuv thiab vim lub Moo Zoo, mas nws cawm nws txoj sia. 36 Yog ib tug neeg txeeb tau lub qab ntuj no tas huv tib si los ua nws tug, tab sis nws ua nws txoj sia ploj lawm, mas nws tau dab tsi ? 37 Leej tib neeg yuav muab dab tsi los pauv tau nws txoj sia ? 38 Tus txaj muag lees kuv thiab kuv cov lus rau tiam neeg fav xeeb thiab muaj txhaum no, mas thaum Neeg Leej Tub yuav nrog cov Tshiab ntshiab tuaj muaj nws Txiv lub hwj chim, nws kuj yuav txaj muag rau tus ntawd thiab.

-9-

1 Yes Xus tseem hais rau lawv tias : “Kuv hais tseeb rau nej : cov neeg nyob ntawm no, ib txhia yuav xub tau pom Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej muaj hwj huam los txog tso, lawv mam li saj txoj kev tuag.
2 Tau rau hnub tom qab, Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos, thiab Zam lawv rau ib qho, nws coj lawv mus saum ib lub roob siab. Nws ib ce hloov tas rau ntawm lawv xub ntiag. 3 Nws cov ris tsho ci dawb paug, yog yam dawb ci uas nyob ntiaj teb no tsis muaj tshuaj yuav ua tau kom dawb li ntawd. 4 Es Lias thiab Mais Xes nkawd tawm los rau lawv pom, nkawd nrog Yes Xus tham. 5 Ces Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, peb nyob ntawm no mas hmoov zoo kawg. Cia peb ua peb lub tsev tsam phooj : ib lub rau koj, ib lub rau Mais Xes, ib lub rau Es Lias.” 6 Pob Zeb tsis paub hais dab tsi, vim lawv ntshai kawg. 7 Ces ib twv huab los ntxoov roos lawv, thiab ib lub suab nrov hauv twv huab tuaj tias : “Tus no yog kuv Leej Tub uas kuv nyiam ; nej mloog nws mog.” 8 Ib sij huam, lawv ntsia ib ncig tsis pom leej twg li, tsuas pom Yes Xus tib leeg nrog lawv nyob xwb.
9 Thaum lawv tab tom nqes pem roob los, Yes Xus txwv lawv kom txhob piav txog qhov lawv pom ntawd rau leej twg li, yuav tsum tos kom Neeg Leej Tub sawv hauv cov tuag rov los tso. 10 Peb leeg thwj tim khaws lo lus txwv ntawd tseg, tab sis lawv sib nug tias “sawv hauv cov tuag rov los” yog dab tsi. 11 Cov thwj tim nug Yes Xus li no : “Vim li cas cov kws Ntawv Ntshiab hais tias Es Lias yuav xub los tso ?” 12 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : “Yog tiag, Es Lias yuav tsum rov los tso, nws yuav kho tas puas tsav yam. Tab sis, vim li cas Ntawv hais txog Neeg Leej Tub, Ntawv sau hais tias nws yuav raug txom nyem loj, thiab yuav raug luag thuam ? 13 Ua li mas kuv qhia nej tias Es Lias twb los lawm, tab sis lawv ua rau nws ywj lawv siab, raws nraim li Ntawv xub sau txog nws.
14 Thaum Yes Xus lawv rov los txog ntawm cov thwj tid, lawv pom ib pab neeg coob nyob ncig cov thwj tim, thiab ib co kws Ntawv Ntshiab nrog cov thwj tim tham. 15 Tam sim ntawd, tas tsoom sid pom Yes Xus, lawv poob siab, lawv khiav tuaj tos Yes Xus, lawv foom kev kaj lug rau nws. 16 Ces Yes Xus nug lawv tias : “Nej nrog lawv sib cav txog dab tsi ?” 17 Muaj ib tug hauv pab neeg ntawd hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, kuv coj kuv tus tub tuaj rau koj, nws raug ib tug dab nplaig txhav. 18 Thaum tus dab nkag rau hauv nws, dab muab nws thawb rau pem teb, ces tus tub ua npuas ncauj, nws zom hniav, ib ce txhav tas. Kuv thov koj cov thwj tim kom lawv ntiab tus dab ntawd, tab sis lawv tsis muaj hwj huam yuav ntiab tau.” 19 Yes Xus teb rau lawv tias : “Tiam neeg tsis ntseeg, kuv yuav nrog nej nyob txog thaum twg ? Kuv yuav nyiaj nej txog thaum twg ? Nej coj tus tub los rau kuv saib.” 20 Ces lawv coj tus tub los rau Yes Xus. Thaum tus dab pom dheev Yes Xus, dab muab tus tub ntswj heev heev, ces tus me nyuam ntog pem teb, nws dov lam rau hauv av, ua npuas ncauj tawm plaws. 21 Yes Xus nug leej txiv tias : “Nws raug qhov ntawd tau hov ntev los lawm ?” Leej txiv teb tias : “Txij thaum yau los. 22 Muaj ntau zaus dab muab nws thawb rau hauv hluav taws los rau hauv dej kom tuag. Yog koj pab tau, thov koj pab peb, thov koj khuv leej peb.” 23 Yes Xus teb tias :
“Yog koj pab tau ! Tus ntseeg, nws yuav ua yam twg kuj tau.” 24 Tam sis ntawd, tus me nyuad txiv hais nrov tias : “Kuv ntseeg ! Thov koj pab kuv vim kuv ntseeg me me xwb !” 25 Yes Xus pom muaj neeg coob tuaj ntsauv, nws cem tus dab tsis huv tias : “Dab nplaig txhav, dab lag ntseg, kuv yuam koj, koj tawm hauv tus me nyuam no mus, txhob rov los nkag hauv nws ib zaug ntxiv li.” 26 Tus dab nthe nrov nrov, nws muab tus me nyuam co heev heev, ces nws tawm mus. Tus me nyuam zoo li tuag lawm. Coob leej hais tias : ‘nws tuag lawm.’ 27 Tab sis, Yes Xus tuav nws tes, tsa nws sawv, ces tus me nyuam sawv ntsug. 28 Thaum Yes Xus rov los txog tsev, nws cov thwj tim nug nws twj ywm tias : “Vim li cas peb ntiab tsis tau tus dab ntawd ?” 29 Yes Xus hais rau lawv tias : “Hom dab ntawd tsuas yog txoj kev teev Ntuj xwb thiaj ntiab tau.”
30 Yes Xus lawv tawm qhov chaw ntawd mus, lawv hla xeev Nkas Lis Lais, Yes Xus tsis xav kom muaj neeg paub. 31 Vim Yes Xus qhia nws cov thwj tim tias : “Luag yuav muab Neeg Leej Tub muag rau hauv tsoom neeg txhais tes. Luag yuav muab nws tua. Thaum luag muab nws tua tuag lawd, peb hnub tom qab, nws yuav sawv rov los.” 32 Cov thwj tim tsis to taub lo lus ntawd, tab sis lawv ntshai nug Yes Xus.
33 Lawv mus Kas Fas Naus. Thaum lawv mus txog tsev, Yes Xus nug lawv tias : “Nej sib cav txog dab tsi nyob tom kev ?” 34 Lawv nyob ntsiag to, vim nyob tom kev, lawv sib cav tias leej twg yog tus loj dua cov. 35 Yes Xus zaum, nws hu Pab Kaum Ob los, nws hais rau lawv tias : “Leej twg xav ua tus thawj, mas nws yuav ua tus tuaj tom sawv daws qab, thiab yuav ua sawv daws tus tub txib.” 36 Ces Yes Xus coj ib tug me nyuam los sawv hauv nruab nrab lawv, nws puag tus me nyuam, ces nws hais rau lawv tias : 37 “Leej twg txais ib tug me nyuam yaus zoo li tus no, vim kuv lub npe, yog nws txais kuv. Thiab leej twg txais kuv, mas tsis yog nws txais kuv, yog txais Tus xa kuv tuaj.”
38 Zam hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, peb pom ib tug neeg hu txog koj lub npe los ntiab dab, tab sis nws tsis yog ib tug nrog peb. Peb xav txwv nws, vim nws tsis nrog peb. 39 Tab sis Yes Xus hais tias : “Nej txhob txwv nws, vim tsis muaj ib tug neeg hu txog kuv lub npe los ua hwj huam yees ntxwv tas, ho yuav hais lus phem txog kuv tam sis ntawd. 40 Leej twg tsis tiv peb, mas nws tuaj peb tog.”
41 “Leej twg muab ib khob dej rau nej haus, vim nej yog Leej Pleev tug, mas kuv hais tseeb rau nej, tus ntawd yuav txais koob haum.”
42 Yog leej twg coj ib tug neeg ntseeg me me no, kom ua txhaum, mas txhiaj khoov cia luag muab lub zeb uas luj zom mus dai ntawm nws caj dab, thiab muab nws pov rau hauv dej ntuj. 43 Yog koj txhais tes coj koj mus ua txhaum, muab txiav pov tseg : txhiaj khoov koj tu ib sab tes mus hauv Txoj Sia, zoo dua koj muaj ob sab tes mus hauv dab phem teb, uas hluav taws tsis txawj tuag. [44]. 45 Yog koj txhais taw coj koj mus ua txhaum, muab txiav pov tseg : txhiaj khoov koj tu taw mus hauv Txoj Sia, zoo dua muaj ob txhais taw, tab sis koj poob hauv dab phem teb [46]. 47 Yog koj lub qhov muag coj koj mus ua txhaum, muab kaus pov tseg : txhiaj khoov koj dig ib sab qhov muag mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, zoo dua koj muaj ob sab qhov muag, tab sis koj poob hauv dab phem cov hluas taws, 48 hauv lub teb chaws uas lawv cov kas tsis txawj tuag, thiab hluav taws tsis txawj kug. 49 Vim tias hluav taws yuav ua kom sawv daws qab ntsev. 50 Ntsev yog ib yam qab, tab sis, yog ntsev tsuag lawm, yuav muab dab tsi las kom ntsev daw li qub. Nej cia ntsev nyob hauv nej mog, nej thiaj yuav nrog sawv daws ua neej nyob thaj yeeb.

-10-

1 Yes Xus tso qhov chaw ntawd tseg, nws mus rau xeev ntuj Yus Das, thiab mus rau sab dej Yos Las Das tim ub. Rov muaj dua tej pab neeg tuaj mus cuag nws. Nws rov qhia lawv xws li nws ua kam. 2 Ib cov fas lis xais xav sim Yes Xus, ces lawv txav los nug nws tias : “Ib tug txiv neej yuav nrauj nws poj niam puas tau ?” 3 Yes Xus teb rau lawv tias : “Mais Xes qhia dab tsi rau nej ?” 4 Lawv teb tias : “Mais Xes kom ua ntawv nrauj tso thiaj nrauj tau.” 5 Yes Xus teb rau lawv tias : “Yog vim nej lub siab txhav dhau, Mais Xes thiaj sau txoj cai ntawd. 6 Tab sis, thaum chiv lub keeb tsim neeg, Tswv Ntuj tsim nkawd ua txiv neej, thiab poj niam. 7 Vim li ntawd, txiv neej yuav tso nws niam nws txiv tseg, 8 nkawd ob leeg yuav ua ib lub cev nqaij xwb. Ua li mas nkawd tsis yog ob leeg lawm, nkawd yog ib lub cev nqaij xwb. 9 Yog vim qhov no, mas yam uas Tswv Ntuj muab sau los ua ke, neeg yuav tsis txhob muab cais. 10 Thaum lawv rov los txog tsev, cov thwj tim rov nug Yes Xus txog qhov ntawd. 11 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Tus txiv neej twg nrauj nws poj niam, ho rov yuav dua lwm tus, mas nws yog ib tug muaj txij nkawm mus deev luag, nws ua txhaum rau thawj tug. 12 Hos tus poj niam twg nrauj nws tus txiv, rov yuav dua lwm tus, mas nws yog ib tug muaj txiv mus deev hluas.”
13 Luag coj ib co me nyuam tuaj rau Yes Xus kom Yes Xus kov lawv, tab sis cov thwj tim cem lawv hnyav. 14 Yes Xus pom li ntawd, nws npau taws, nws hais rau lawv tias : “Nej cia cov me nyuam tuaj cuag kuv, nej txhob txwv lawv. Yog cov neeg uas zoo li cov me nyuam no thiaj yuav tau Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua lawv tug. 15 Kuv hais tseeb rau nej : leej twg tsis txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib tug me nyuam, mas nws yuav mus tsis tau hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. 16 Ces Yes Xus puag cov me nyuam, nws tsa tes rau saum lawv, nws foom hmoov zoo rau lawv.
17 Thaum Yes Xus yuav sawv kev mus, muaj ib tug neeg khiav los txhos caug ntawm Yes Xus xub ntiag, nws nug tias : “Xib Hwb siab zoo, kuv yuav ua dab tsi thiaj yuav tau txais txoj sia nyob mus li los ua cuab tam ?” 18 Yes Xus hais rau nws tias : “Vim li cas koj hais tias kuv siab zoo ? Tsis muaj leej twg siab zoo, tsuas kawg Tswv Ntuj tib leeg xwb. 19 Koj paub cov lus qhia tias : koj txhob tua neeg, txhob zes luag txij luag nkawm, txhob ua tub sab, txhob ua tim khawv cuav, txhob ua luam cuav, hwm koj niam koj txiv.” 20 Tus neeg ntawd teb rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, txij thaum kuv yav hluas los, kuv yeej coj raws nraim li ntawd.” 21 Yes Xus ntsia nws, ces Yes Xus nyiam nws. Nws hais rau tus neeg ntawd tias : “Tsuas tshuav ib yam xwb koj tsis tau ua : koj mus, koj muab koj lub cuab tam muag, muab tus nqi pub rau cov pluag, koj yuav tau ib lub cuab tam muaj nqis nyob saum ntuj. Ces koj los raws kuv.” 22 Tus neeg ntawd hnov lo lus no, nws lub ntsej muag ntshaus tas, ces nws rov mus tu siab nrho, vim nws muaj cuab yeej cuab tam ntau.
23 Ces Yes Xus ntsia ib ncig nws, nws hais rau cov thwj tim tias : “Cov neeg nplua nuj mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej mas nyuaj npaum no!” 24 Cov thwj tim yoob tas rau cov lus no. Tab sis Yes Xus rov hais rau lawv tias : “Kuv cov me nyuam, kev mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej mas yeej nyuaj npaum no ! 25 Ib tug ntxhuav yuav nkag hauv lub qhov koob yooj yim dua ib tug nplua nuj nkag mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.” 26 Cov thwj tim yim huab yoob heev. Lawv sib tham tias : “Leej twg thiaj yuav txais kev cawm ?” 27 Yes Xus ntsia lawv, nws hais tias : “Yog neeg ua neeg xwb, mas yeej tsis tau li, tab sis Tswv Ntuj ua tau. Vim Tswv Ntuj ua tau tas ib puas tsav yam.”
28 Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Peb, mas peb tso ib puas tsav yam tseg, peb los raws koj.” 29 Yes Xus hais tias : “Kuv hais tseeb rau nej, tsis muaj ib tug neeg uas tau tso vaj tse, kwv tij, muam, niam thiab txiv, me tub me nyuam, thiab liaj teb tseg vim kuv thiab vim lub Moo Zoo, 30 uas yuav tsis tau txais ib puas npaug ntawm vaj tse, kwv tij, muam, niam, txiv, me tub me nyuam, liaj teb, ntxiv rau kev raug luag hiam txij hnub ntawd mus, thiab lwm tiam, nws yuav txais txoj sia nyob mus li. 31 Coob leej ua luag ntej, yuav tuaj puag tom qab. Hos coob leej ua luag qab, yuav ua ntej.
32 Yes Xus thiab cov thwj tim taug kev nce mus pem Yes Lus Xas Les. Yes Xus mus ua lawv ntej. Lawv ua siab nyias ntsais, hos cov neeg raws lawv mus kuj ntshai. Yes Xus rov hu Pab Kaum Ob los ze nws, ces nws pib hais txog tej yam uas yuav tuaj raug nws li no : 33 “Zaum no, peb nce mus pem Yes Lus Xas Les, mas luag yuav muab Neeg Leej Tub rau cov thawj leej choj thiab cov kws Ntawv Ntshiab. Lawv yuav txiav lub txim tuag rau nws, yuav muab nws rau cov neeg teev pej kum dab. 34 Lawv yuav thuam nws, nto aub ncaug rau nws, muab nws nplawm thiab muab nws tua. Peb hnub tom qab, nws yuav sawv rov los.”
35 Ntxes Npes Dais ob tug tub hu ua Yas Kos thiab Zam txav los ze Yes Xus, nkawd hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, qhov wb yuav thov ntawm koj, mas wb xav kom koj ua rau wb.” 36 Yes Xus hais rau nkawd tias : “Neb xav kom kuv ua dab tsi rau neb ?” 37 Nkawd hais tias : “Thov koj pub wb ib tug zaum ntawm koj sab xis, ib tug zaum ntawm koj sab laug nyob hauv koj lub hwj chim.” 38 Yes Xus hais rau nkawd tias : “Neb tsis paub neb thov dab tsi. Neb puas haus taus lub ntim uas kuv yuav haus ? Thiab txais taus lub cim ntxuav uas kuv yuav txais ?” 39 Nkawd teb tias : “Wb ua tau.” Yes Xus hais rau nkawd tias : “Lub ntim uas kuv yuav haus, neb kuj yuav haus, thiab lub cim ntxuav uas kuv yuav txais, neb kuj yuav txais. 40 Hos qhov yuav zaum ntawm kuv sab xis los sab laug, tsis yog kuv yuav muab rau neb. Ntuj npaj qhov ntawd rau leej twg, mas yog leej twg tug.”
41 Kaum leej thwj tim hnov li ntawd, lawv tsis txaus siab rau Yas Kos thiab Zam nkawd. 42 Yes Xus hu cov thwj tim los ntawm nws. Nws hais rau lawv tias :
“Nej paub tias cov uas luag saib lawv yog thawj coj hauv cov kuj cuab, mas lawv kav sawv daws xws li ib co tswv. Thiab cov loj yuam sawv daws nruj. 43 Nyob hauv nej, mas yuav tsis zoo li ntawd : leej twg xav ua tus loj nyob hauv nej, nws yuav ua nej tus tub txib. 44 Hos leej twg xav ua tus ntaus thawj hauv nej, nws yuav ua sawv daws tus qhev. 45 Vim tias, Neeg Leej Tub tsis tuaj kom luag tsob hwb nws, nws tuaj tsob hwb sawv daws thiab muab nws txoj sia los ua nqi txhiv coob leej.”
46 Lawv tuaj txog Yes Lis Kos. Thaum Yes Xus nrog cov thwj tim thiab ib pab neeg coob tawm hauv Yes Lis Kos mus, muaj ib tug neeg dig muag thov khawv zaum ntawm ntug kev. Nws hu ua Npas Tis Mes, yog Tis Mes tus tub. 47 Thaum nws hnov tias yog Yes Xus Nas Xas Les, nws pib hu tias : “Yes Xus, Das Vis Leej Tub, thov koj khuv leej kuv !” 48 Muaj ntau leej cem nws kom ua twj ywm, tab sis tus dig muag haj yam hu nrov tias : “Das Vis Leej Tub, thov koj khuv leej kuv.” 49 Yes Xus nres, nws hais tias : “Nej hu nws los.” Lawv hu tus dig muag tias : “Koj tso siab mog ! Koj sawv mus. Yes Xus hu koj.” 50 Ces tus dig muag pov rhees nws lub tsho ntev cia, dhia mus cuag Yes Xus. 51 Yes Xus hais rau nws tias : “Koj xav kom kuv ua dab tsi rau koj ?” Tus dig muag teb rau Yes Xus tias : “Kuv tus Xib Hwb, kuv thov kom kuv qhov muag rov pom kev !” 52 Yes Xus hais rau nws tias : “Koj mus mog ! Koj lub siab ntseeg cawm koj lawm.” Tam sis ntawd, tus dig muag rov pom kev, ces nws taug kev lawv Yes Xus qab.

-11-

1 Thaum lawv tuaj yuav txog Yes Lus Xas Les, ntsia pom Npes Fas Zes thiab Npes Tas Nias, ze lub Roob Txiv Ntoo Roj, Yes Xus xa ob tug thwj tim mus ua ntej. 2 Nws hais rau nkawd tias : “Neb mus hauv lub zos tom neb hauv ntej. Thaum neb nyuam qhuav mus txog hauv zos, neb yuav pom ib tug me nyuam luj uas tseem tsis tau muaj neeg caij ib zaug li, khi nyob ntawd. Neb daws txoj hlua, neb cab los. 3 Yog muaj neeg hais rau neb tias : “Neb ua dab tsi li ntawd ?” Mas neb teb tias : “Yog Huab Tais yuav siv. Ib me ntsis nws yuav xa rov qab los.” 4 Ob tug thwj tim mus, nkawd pom ib tug me nyuam luj khi nraum zoov, ze ib lub qhov rooj ntawm ntug kev. Nkawd daws tus me nyuam luj. 5 Muaj ob peb tug neeg nyob ntawd nug nkawd tias : “Neb daws tus me nyuam luj no ua dab tsi?” 6 Nkawd teb rau lawv raws li Yes Xus xub qhia, ces lawv cia nkawd daws nkawd. 7 Nkawd coj tus me nyuam luj los rau Yes Xus. Nkawd muab nkawd cov tsho ntev pov rau saum me nyuam luj nraub qaum, ces Yes Xus caij. 8 Muaj neeg coob muab lawv cov tsho ntev pua txoj kev, ib txhia xuas cov nplooj ntoos ntsuab uas lawv txiav tom teb los pua kev. 9 Cov neeg ua Yes Xus ntej thiab lawv Yes Xus qab sawv daws qw tias : “Thov koj cawm peb mas ! Tus uas Huab Tais xa tuaj muaj koob meej. 10 Lub Ceeb Tsheej uas tab tom los, muaj koob meej, yog peb txiv Das Vis lub Ceeb Tsheej. Tus nyob saum cov txheej ntuj siab, thov koj cawm peb.” 11 Yes Xus mus hauv Yes Lus Xas Les, nws chaws mus hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, nws ntsia txhua yam nyob ncig nws. Thaum ntawd twb lig lawm, nws tawm mus. Nws nrog Pab Kaum Ob leeg mus Npes Tas Nias.
12 Hnub tom qab, thaum lawv tawm hauv Npes Tas Nias mus, Yes Xus tshaib plab. 13 Nws tuaj deb pom ib tsob txiv ncuav pias muaj nplooj, nws mus xyuas saib puas muaj dab tsi noj. Tab sis thaum nws mus txog ze, tsob ncuav pias tsuas muaj nplooj xwb : vim tsis yog lub caij txi txiv. 14 Yes Xus hais rau tsob txiv ncuav pias tias : “Txij no mus, kom txhob muaj neeg noj koj tej txiv ib zaug ntxiv li !”
Cov thwj tim hnov Yes Xus hais li ntawd.
15 Lawv tuaj txog Yes Lus Xas Les. Yes Xus chaws mus hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, nws ntiab cov tub luam tuaj muag thiab cov tuaj yuav toob xib hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Nws ntxeev cov tub pauv nyiaj tej rooj, thiab cov muag nquab tej tog zaum. 16 Nws tsis kheev leej twg nqa toob xib hla hauv lub Tuam Tsev. 17 Yes Xus qhia lawv, nws hais rau lawv tias : “Ntawv tau sau tseg tias : Kuv lub tsev yuav hu ua tsev teev Ntuj, cia rau ib tsoom haiv neeg ? Tab sis, nej muab kuv lub tsev ua tub sab lub qhov nkaum !” 18 Cov thawj leej choj thiab cov kws Ntawv Ntshiab hnov, ces lawv nrhiav saib yuav ua cas muab Yes Xus tua. Tab sis lawv kuj ntshai Yes Xus thiab, vim tas tsoom pej xeem zoo siab rau Yes Xus cov lus qhia. 19 Thaum tsaus ntuj, Yes Xus tawm hauv nroog mus sab nraud.
20 Tag kis sawv ntxov, Yes Xus lawv hla mus, lawv pom tsob txiv ncuav pias qhuav ti nkaus cag. 21 Pob Zeb nco dheev txog, nws hais rau Yes Xus tias :
“Xib Hwb, koj saib : tsob txiv ncuav pias uas koj tsawm qhuav tas lawm.” 22 Yes Xus teb rau lawv tias : “Nej ntseeg Tswv Ntuj mog. 23 Kuv hais tseeb rau nej, yog leej twg hais rau lub roob no tias : “Koj txav, koj dhia lawm hauv dej ntuj,” yog tias tus ntawd tsis ua xyem xyav hauv siab li, thiab nws ntseeg tias qhov nws hais yuav tshwm sim tiag, mas qhov ntawd yuav tsheej xeeb rau nws tau. 24 Vim li ntawd, kuv thiaj hais rau nej tias : tas puas tsav yam uas thaum nej teev Ntuj, nej thov, nej cia li ntseeg tias nej twb tau txais lawm, ces Ntuj yuav pub yam ntawd rau nej. 25 Hos thaum nej tab tom sawv ntsug teev Ntuj, yog nej muaj ib lo lus tsis txaus siab rau ib tug, mas nej zam rau nws, kom xwv nej Txiv nyob saum ntuj zam txhaum rau nej thiab. [26]
27 Yes Xus lawv rov qab los hauv Yes Lus Xas Les. Thaum Yes Xus mus mus los los hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, ces cov thawj leej choj, cov kws Ntawv Ntshiab thiab cov txwj laus tuaj cuag nws. 28 Lawv hais rau nws tias : “Koj tau cai qhov twg los, koj thiaj ua tej ntawd ? Leej twg muab cai rau koj kom ua li ntawd ?” 29 Yes Xus teb rau lawv tias : “Kuv kuj yuav nug nej ib lo thiab. Nej teb kuv, kuv mam li qhia nej tias kuv tau cai ntawm leej twg los ua tej ntawd. 30 Zam lub cim ntxuav puas tuaj ntawm Ntuj los ntawm neeg tuaj ? Nej teb kuv saib.” 31 Ces lawv sib tham tias : “Yog peb hais tias : ‘Tuaj ntawm Ntuj tuaj,’ nws yuav hais tias : ‘Ua cas nej tsis ntseeg txog nws ?’ 32 Yog peb hais tias : Tuaj ntawm neeg tuaj ? Lawv kuj ntshai tsoom sid, vim tas sawv daws saib Zam yog ib tug yaj saub tiag. 33 Ces lawv teb li no rau Yes Xus : “Peb tsis paub.” Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv kuj yuav tsis qhia nej tias kuv tau cai ntawm leej twg los ua tej ntawd thiab.”

-12-

1 Yes Xus pib hais tej zaj paj lug li no : “Muaj ib tug neeg cog tau ib daim teb txiv cawv. Nws xov laj kab ncig, nws txaug ib lub zeb tsuam cawv, thiab nws txhim ib lub lawj siab siab. Nws ntiav ib co tub zog saib, ces nws tawm rooj mus ua qhua deb. 2 Thaum txog caij, nws xa ib tug tub txib mus cuag cov zov teb, kom lawv muab ib feem ntawm cov txiv cawv rau nws. 3 Tab sis lawv nthos nkaus nws, muab nws ntaus tas, kom nws rov qab mus tes dawb tes npliag. 4 Tus tswv teb xa dua ib tug tub txib mus : cov tub zog kuj ntaus nws taub hau thiab ua tub qaug nws. 5 Tus tswv teb rov xa dua ib tug mus : cov tub zog muab tus tub txib ntawd tua. Lawv kuj ua ib yam li ntawd rau ntau tus tub txib, lawv muab ib co ntaus, muab ib co tua. 6 Tus tswv teb tseem tshuav ib tug neeg ntxiv, yog nws tus tub uas nws nyiam. Nws xa tus tub mus tom qab, nws xav tias : “Lawv yuav hwm kuv tus tub.” 7 Tab sis, cov tub zog sib tham tias :
“Tus ntawd yog tus yuav txais cuab tam. Tsuag tsuag ! Peb muab nws tua, lub cuab tam thiaj yuav yog peb tug.” 8 Ces lawv nthos nkaus nws, muab nws tua thiab coj nws mus pov tseg rau tom ntug teb. 9 Tus tswv teb yuav ua dab tsi ? Nws yuav tuaj muab cov zov teb tua, thiab yuav muab daim teb txiv cawv pub rau lwm cov neeg. 10 Nej tsis tau nyeem cov lus no hauv Ntawv lod : Lub pob zeb uas cov tub txhim tsev muab pov tseg, hloov ua lub pob zeb txheem ncov ruv tsev. 11 Qhov ntawd, yog tuaj ntawm Huab Tais tuaj, yog ib yam zoo nkauj zoo saib rau peb qhov muag ntsia.”
12 Lawv to taub tias Yes Xus zaj paj lug no tsom lawv hais. Lawv nrhiav kev ntes Yes Xus, tab sis lawv ntshai tsoom sid. Ces lawv tso Yes Xus tseg, lawv rov mus. 13 Cov Yus Das xa ob peb tug fas lis xais thiab ob peb tug hes los dias tuaj sim Yes Xus. Lawv yuav lem kom nws hais lus yuam kev. 14 Lawv tuaj txog, lawv hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, peb paub tias koj yog ib tug neeg hais qhov tseeb, thiab koj tsis tsa leej twg cai, vim koj tsis saib tib neeg sab nraud. Koj tsuas qhia Tswv Ntuj txoj kev raws qhov tseeb xwb. Puas kheev them se rau Xes Ntxas los tsis kheev ? Peb puas yuav tsum them se los tsis them ?” 15 Tab sis Yes Xus paub tias lawv siab nkhaus, ces nws hais rau lawv tias : “Ua cas nej xav sim kuv ? Muab ib lub txiaj nyiag los rau kuv saib.”
16 Lawv muab ib lub txiaj nyiag los, Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : “Tus duab no yog leej twg tus ? Thiab cov npe ntawv hauv no yog leej twg li ?”
Lawv hais rau Yes Xus tias : “Yog Xes Ntxas li.” 17 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Yam twg yog Xes Ntxas tug, ces nej muab rau Xes Ntxas, yam twg yog Tswv Ntuj tug, mas nej muab rau Tswv Ntuj.” Ces lawv nyob hab nuv cia, xav tsis tau dab tsi txog nws.
18 Ib co xas dus kais tuaj cuag Yes Xus. Lawv yog cov uas hais tias neeg tuag yuav tsis sawv rov los. Lawv nug Yes Xus tias : 19 “Xib Hwb, Mais Xes sau cia rau peb tias : “Yog leej twg ib tug kwv tij tuag tseg poj niam cia, tsis tau muaj me nyuam, mas tus kwv yuav tsum qaws tus niam tij kom tsa tau tus kwv tij ntawd lub keeb sawv.” 20 Muaj xya leej kwv tij. Thawj tug yuav poj niam, nws tuag, tsis tau muaj tub ki. 21 Tus ob qaws tus niam tij ntawd, nws kuj tuag tsis tau muaj tub ki ; tus peb kuj tuag ib yam li ntawd. 22 Xya leej kwv tij ntawd yeej tsis muaj tub ki li. Thaum lawv tuag tas lawm, tus poj niam kuj tuag thiab. 23 Txog caij neeg lub cev sawv rov los, lawv kuj yuav sawv rov los, mas tus poj niam ntawd yuav yog leej twg tus ? Vim lawv xya tus kwv tij puav leej tau yuav nws ua lawv poj niam.”
24 Yes Xus hais rau lawv tias : “Puas yog vim nej tsis paub Ntawv Ntshiab thiab tsis paub Tswv Ntuj lub hwj huam, nej thiaj yuam kev ? 25 Vim tias, thaum neeg lub cev yuav sawv hauv cov tuag los, sawv daws yuav tsis yuav poj niam, tsis yuav txiv, sawv daws yuav zoo li cov Tshiab nyob saum ntuj. 26 Hais txog cov tuag kev sawv rov los, nej puas tau nyeem Mais Xes phau Ntawv, zaj hais txog Tsob Pos, uas Tswv Ntuj hais rau Mais Xes tias : Kuv yog Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, His Xas Has tus Tswv Ntuj, Yas Kos tus Tswv Ntuj. 27 Tswv Ntuj tsis yog cov tuag tus Tswv Ntuj. Yog cov neeg ciaj tus Tswv Ntuj. Nej yuam kev lawm deb.”
28 Ib tug kws Ntawv Ntshiab hnov lawv sib cav, nws pom tias Yes Xus teb raug kawg rau cov xas dus kais, nws txav los nug Yes Xus tias : “Nyob hauv cov lus qhia tas huv tib si, lo lus qhia twg yog thawj lo lus qhia ?” 29 Yes Xus teb rau nws tias : “Thawj lo lus qhia yog lo lus no : “His Xas Lais, koj mloog mog ! Peb tus Huab Tais Tswv Ntuj tib leeg xwb yog Huab Tais. 30 Koj yuav nyiam koj tus Huab Tais Tswv Ntuj tas siab tas ntsws, tas koj tus ntsuj plig, tas koj lub tswv yim thiab tas koj lub zog. 31 Lo lus qhia ob yog lo lus no : Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj. Tsis muaj lwm lo lus qhia loj dua ob lo lus no.” 32 Tus kws Ntawv Ntshiab hais rau Yes Xus tias : “Koj hais raug kawg, Xib Hwb, koj hais qhov tseeb : muaj ib tug Huab Tais Tswv Ntuj xwb, tsis muaj dua lwm tus Tswv Ntuj dhau ntawm nws. 33 Kev nyiam Tswv Ntuj tas yus lub siab lub ntsws, tas yus lub tswv yim thiab tas yus lub zog, thiab nyiam tus nyob ze yus ib yam li yus nyiam yus, yog zoo tshaj tej tsiaj hlawv thiab tej thaj txi Ntuj huv tib si.” 34 Yes Xus pom tus kws Ntawv Ntshiab txhab ib lo lus thoob tsib, ces nws hais rau tus kws Ntawv Ntshiab tias : “Koj nyob tsis deb ntawm Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej lawm.” Ces tsis muaj leej twg muaj cuab kav nug Yes Xus ntxiv.
35 Thaum Yes Xus qhia hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, nws hais tias : “Vim li cas cov kws Ntawv Ntshiab ntawd hais tias Leej Pleev yog Das Vis tub ? 36 Tab sis Leej Ntuj Plig tshoj Das Vis kom nws hais cov lus no : Huab Tais hais rau kuv tus Huab Tais tias : Koj zaum ntawm kuv sab xis, mus txog hnub kuv muab koj cov yeeb ncuab rau hauv koj qab xib taws.
37 Das Vis hu Leej Pleev ua Huab Tais ; ua cas Leej Pleev ho yog Das Vis tub thiab ?” Ces tsoom neeg coob zoo siab mloog Yes Xus.
38 Thaum Yes Xus qhia sawv daws, nws tseem hais tias : “Nej ceev faj rau cov kws Ntawv Ntshiab. Lawv nyiam hnav tej lub tsho ntev ua zam piav yeev. Lawv nyiam kom luag hawm lawv tom tej tshav puam. 39 Lawv nyiam zaum cov rooj kim txwv pem hauv ntej hauv tsev txoos, thiab thawj cov rooj zaum thaum lawv noj nqaij haus cawv. 40 Lawv dhuas cov poj ntsuam lub cuab tam nqos tas. Tsis kav lawv ua txuj hais tej zaj teev ntuj ntev. Lawv yuav raug txiav txim hnyav dua.”
41 Yes Xus zaum ncaj rau lub txhab ceev nyiaj. Nws ntsia zeej tsoom tso lawv cov txiaj toog rau hauv lub txhab ceev nyiaj. Cov nplua nuj coob leej tso nyiaj ntau rau hauv. 42 Muaj ib tug poj ntsuam pluag tuaj tso ob lub txiaj toog me me, tsis muaj nqi dab tsi. 43 Ces Yes Xus hu cov thwj tim los ze nws, nws hais rau lawv tias : “Kuv hais tseeb rau nej, tus poj ntsuam no pluag, tab sis nws tso nyiaj ntau dua cov uas tau tso nyiaj rau hauv lub txhab ceev nyiaj huv tib si. 44 Vim tas cov neeg tso nyiaj ntawd, rho lawv tej nyiaj seem mus tso, hos tus poj ntsuam ntawd rho nyiaj hauv nws txoj kev pluag los : nws rho tas nrho nws lub cuab tam, uas nres nws txoj sia los tso rau hauv.”

-13-

1 Thaum Yes Xus tawm hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj mus, nws ib tug thwj tim hais rau nws tias : “Xib Hwb, koj ntsia tej pob zeb no, thiab tej tuam tsev no saib !” 2 Yes Xus hais rau nws tias : “Koj puas pom cov tuam tsev loj no ? Yuav tsis tshuav ob lub pob zeb nyob sib tshooj uas tsis vau rau pem teb.”
3 Thaum Yes Xus zaum pem roob Txiv Ntoo Roj, ncaj rau lub Tuam Tsev Teev Ntuj, Pob Zeb, Yas Kos, Zam, thiab As Nres lawv nug Yes Xus twj ywm tias :
4 “Koj qhia peb saib yog thaum twg tej xwm ntawd yuav tshwm sim tuaj, thiab yuav muaj lub cim dab tsi qhia tias txhua yam ntawd yuav dua.”
5 Ces Yes Xus thiaj pib qhia lawv tias : “Nej ceev faj, txhob cia luag ua kom nej yuam kev. 6 Yuav muaj coob leej siv kuv lub npe tuaj, lawv yuav hais tias ‘Yog kuv’, ces lawv yuav ua kom ntau leej yuam kev. 7 Thaum nej hnov hais txog kev ua tsov ua rog thiab hnov tsov rog lub moo, mas nej tsis txhob txhawj : tej ntawd yeej yuav tsum tshwm sim tuaj, tab sis tseem tsis tau yog lub caij kawg. 8 Vim tias ib haiv neeg yuav sawv los tiv lwm haiv neeg, ib lub kuj cuab yuav sawv los tiv lwm lub kuj cuab. Nyob rau qhov ub qhov no, ntiaj teb yuav qeeg, yuav muaj kev tshaib. Tej ntawd nyuam qhuav yog pib chiv mob hauv txoj kev yug tub yug kiv.
9 Nej ceev faj mog ! Luag yuav muab nej rau rooj txwj laus xas nes nrees, luag yuav muab nej ntaus hauv cov tsev txoos. Luag yuav coj nej mus sawv ntawm cov nom tswj teb chaws thiab cov vaj xub ntiag, vim kuv, kom nej ua tim khawv nyob ntawm lawv xub ntiag. 10 Yuav tsum tshaj lub Moo Zoo rau tas txhia haiv neeg tso.
11 Thaum lawv coj nej mus rau luag ntes, nej txhob xub txhawj tias nej yuav hais dab tsi. Lub caij ntawd, nej yuav hais cov lus Ntuj muab rau nej hais, vim tsis yog nej yuav hais lus, yog Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav hais. 12 Tus kwv yuav mus kom nws tus tij rau luag tua, leej txiv yuav mus kom nws tus me nyuam. Hos tej me nyuam yuav sawv los tiv niam tiv txiv, thiab yuav muab niam muab txiv rau luag tua. 13 Tas sawv daws yuav ntxub nej vim kuv lub npe. Tab sis tus twg ua siab ntev nyiaj txog hnub kawg, mas Ntuj yuav cawm nws .
14 “Thaum nej pom qhov phem uas tsiv saib tshaj sawv ntsug hauv qhov chaw uas tsis yog nws lub chaw (kom tus nyeem ntawv to taub !), mas cov nyob Yus Das teb, kav tsij khiav lawm pem roob. 15 Tus nyob saum ruv tsev yuav tsis txhob nqes mus nqa dab tsi hauv nws tsev. 16 Tus nyob tom liaj, tsis txhob rov qab mus nqa nws lub tsho ntev. 17 Cov poj niam uas cev tsis tab seeb, thiab cov poj niam muaj me nyuam mos noj mis yuav raug txoj hmoov phem.
18 Nej thov Ntuj kom tej xwm ntawd txhob tshwm tuaj rau lub caij ntuj no. 19 Vim ntu ntawd, yuav muaj kev txom nyem loj tas nrho, tsis tau muaj dua ib zaug, txij thaum Tswv Ntuj tsim ntuj tsim teb los txog hnub ntawd, thiab yuav tsis rov muaj dua ib zaug ntxiv. 20 Yog Huab Tais tsis ua kom cov hnub ntawd dhau mus sai, mas yuav tsis muaj leej twg dim txoj sia li. Tab sis, vim muaj cov xaiv uas Ntuj tau tshwj tseg, ces Ntuj yuav ua kom cov hnub ntawd dhau mus sai.
21 Yog muaj neeg hais rau nej tias : “Nej ntsia saib, Leej Pleev nyob tom no !”, los “Leej Pleev nyob tid”, mas nej tsis txhob ntseeg. 22 Vim tias yuav muaj ib co pleev cuav thiab yaj saub cuav, lawv yuav ua tej lub cim thiab tej yam hwj huam, saib Ntuj cov xaiv puas yuam kev tau. 23 Ntawm nej, mas nej ceev faj : kuv xub qhia tas rau nej lawm.
24 Thaum kev txom nyem nyuam qhuav dua tas, muaj ib ntus, lub hnub yuav tsaus nti, lub hli yuav tsis xa qhov ci tuaj, 25 cov hnub qub yuav poob saum ntuj los, hos txhua yam muaj hwj huam nyob txheej ntuj saud yuav co ua zog koog. 26 Ces sawv daws yuav pom Neeg Leej Tub tawm hauv cov huab los, muaj hwj huam loj thiab muaj koob meej nto moo lug. 27 Nws yuav xa cov Tshiab kom mus sau nws cov xaiv nyob plaub ceg kaum ntuj, txij npoo ntiaj teb mus txog npoo ntuj.
28 Nej kawm zaj paj lug no ntawm tsob txiv ncuav pias. Txij thaum nws cov ceg pib zooj, thiab cov nplooj pib hlav, nej paub tias lub caij sov los txog ze lawm. 29 Ua li mas, thaum nej pom tej xwm ntawd tshwm sim tuaj, nej yuav tsum paub tias Neeg Leej Tub los txog ze lawm, nws twb nyob ntawm qhov rooj lawm. 30 Kuv hais tseeb rau nej, phaj neeg no tsis tau dua, tej xwm ntawd twb yuav tshwm sim tuaj. 31 Lub ntuj lub teb yuav ploj, tab sis kuv cov lus yuav tsis ploj.
32 Hais txog lub hnub nyoog thiab lub sij hawm ntawd, mas tsis muaj leej twg paub, cov Tshiab nyob saum ntuj tsis paub. Neeg Leej Tub kuj tsis paub, kawg yog Leej Txiv thiaj paub xwb.
33 Nej ceev faj, nej zov hmo, vim nej tsis paub tias thaum twg thiaj yog lub sij hawm. 34 Zoo li ib tug neeg tawm rooj mus deb : Nws tso nws vaj tse cia, nws muab cai rau cov tub txib, nws faib ib leeg ib txog hauj lwm. Nws kom tus zov qhov rooj zov hmo. 35 Nej zov hmo mog, vim nej tsis paub thaum twg tus tswv tsev yuav rov los, puas yog thaum tsaus ntuj, los thaum ib tag hmo, thaum qaib qua los thaum kaj ntug. 36 Tsam nws los txog thaum nej tsis nco faj, nws pom nej tsaug zog. 37 Qhov kuv hais rau nej no, kuv kuj hais rau tas sawv daws huv si : “Nej zov hmo mog !”

-14-

1 Thaum tshuav ob hnub yuav txog lub ntees Hla thiab lub hnub nyoog noj cov mov tsis xyaw poov xab, mas cov thawj leej choj thiab cov kws Ntawv Ntshiab nrhiav ib txog kev nyas ntes Yes Xus, thiab muab nws tua. 2 Lawv sib tham tias : “Tsis txhob ntes thaum tab tom nqaum paj nqaum nruas, tsam cov pej xeem ua ntxhov hnyo.”
3 Thaum Yes Xus nyob Npes Tas Nias, hauv tus Xis Moos mob ruas tsev, lub caij uas Yes Xus tab tom zaum ntawm rooj mov, muaj ib tug poj niam nqa ib hwj zeb dawb ntim cov tseem tshuaj tsw qab muaj nqi kawg. Nws muab lub hwj dam, nws hliv tshuaj tsw qab rau saum Yes Xus taub hau. 4 Muaj ib co neeg nyob ntawd tsis zoo siab, lawv rov sib hais tias : “Ua cas yuav nkim tej tshuaj li ntawd ? 5 Cov tshuaj ntawd yog muab muag mas yuav tau tshaj peb puas lub txiaj nyiag los pub rau cov pluag.” Ces lawv cem tus poj niam. 6 Tab sis Yes Xus hais tias : “Cia nws ua nws. Vim li cas nej ua ntxhov nws siab ? Nws ua ib txog hauj lwm zoo nkauj rau kuv. 7 Vim nej yuav muaj cov pluag nrog nej nyob mus li, nej xav ua zoo rau lawv thaum twg kuj tau. Tab sis kuv, mas nej yuav tsis muaj kuv nrog nej nyob mus li. 8 Nws ua qhov uas nws ua tau. Nws xub pleev tshuaj tsw qab rau kuv, npaj kuv lub cev mus zwm ntxa. 9 Kuv hais tseeb rau nej, nej tshaj lub Moo Zoo kom thoob qab ntuj, nej mus txog qhov twg, sawv daws yuav rov hais txog qhov nws nyuam qhuav ua no, kom nco txog nws.”
10 Yus Das Kas Lis Yaus, yog ib tug nyob hauv Pab Kaum Ob, nws mus cuag cov thawj leej choj, nws yuav muab Yes Xus muag rau lawv. 11 Lawv hnov Yus Das hais li ntawd, mas lawv zoo siab, ces lawv lees tias yuav muab nyiaj rau Yus Das. Ces Yus Das nrhiav saib yuav ua li cas kom tau ib lub sij hawm zoo cob Yes Xus rau lawv.
12 Thaum txog thawj hnub noj cov mov tsis muaj poov xab, lawv tua tus Yaj Hla, cov thwj tim hais rau Yes Xus tias : “Koj xav kom peb mus npaj pluas Hla rau koj noj nyob qhov twg ? 13 Ces Yes Xus xa nws ob tug thwj tim, nws hais rau nkawd tias : “Neb mus hauv nroog, yuav muaj ib tug neeg kwv ib hub dej tuaj ntsib neb. Neb raws nws mus. 14 Nws chaws mus hauv lub tsev twg, mas neb yuav hais rau tus tswv tsev ntawd tias : ‘Xib Hwb hais tias : Kem tsev uas kuv yuav nrog kuv cov thwj tim noj pluas Hla nyob qhov twg ?’ 15 Ces nws yuav qhia ib kem tsev dav rau neb nyob theem saud, muaj rooj tog, thiab tu txhij tas. Neb npaj txhua yam kom tiav rau peb.” 16 Ob tug thwj tim mus. Thaum nkawd mus txog hauv nroog, nkawd pom txhua yam raws li Yes Xus tau hais rau nkawd, ces nkawd npaj pluas Hla.
17 Yav tsaus ntuj, Yes Xus nrog Pab Kaum Ob tuaj txog. 18 Thaum lawv zaum ntawm rooj, lawv tab tom noj mov, Yes Xus hais tias : “Kuv hais tseeb rau nej, muaj ib tug nyob hauv nej yuav muab kuv muag rau luag, yog ib tug uas nrog kuv noj mov.” 19 Tas cov thwj tim ntxhov siab, lawv nug zom zaws tias : “Puas yog kuv ?” 20 Yes Xus hais rau lawv tias : “Yog ib tug hauv Pab Kaub Ob, yog tus uas nrog kuv cev tes ntsw hauv lub phaj. 21 Neeg Leej Tub rov mus raws li Ntawv sau txog nws. Tab sis tus uas muab Neeg Leej Tub muag, mas nws txoj hmoov phem. Txhiaj khoov tus neeg ntawd tsis txhob yug los.
22 Thaum lawv tab tom noj mov, Yes Xus tuav lub ncuav mov, nws hais zaj foom hmoov zoo rau, nws muab ntais, thiab muab faib rau nws cov thwj tim, nws hais tias : “Nej txais, qhov no yog kuv lub cev.” 23 Yes Xus tuav ib lub ntim, nws ua Ntuj tsaug, nws muab cev rau cov thwj tim, ces sawv daws haus hauv lub ntim ntawd. 24 Yes Xus hais rau lawv tias : “Qhov no yog kuv cov ntshav, yog cov ntshav cog lus, cov ntshav no yuav ntws mus cawm coob leej. 25 Kuv hais tseeb rau nej : txij no mus, kuv yuav tsis haus cov kua txiv cawv no ntxiv, mus txog hnub kuv rov haus cov cawv tshiab nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.”
26 Yes Xus lawv hu cov nkauj paj nruag tas, ces lawv tawm mus pem roob Txiv Ntoo Roj. 27 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej sawv daws yuav ntog, vim Ntawv sau cia tias : Kuv yuav ntaus tus zov yaj, ces pab yaj yuav tawg. 28 Tab sis, thaum kuv rov sawv, kuv yuav ua nej ntej mus Nkas Lis Lais.” 29 Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Txawm yog sawv daws ntog tas, los kuv yuav tsis ntog !” 30 Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : “Kuv hais tseeb rau koj : Ntawm koj, mas hnub no, hmo no kiag, thaum qaib tsis tau qua ob tsig, koj twb yuav tsis lees kuv peb zaug.” 31 Tab sis Pob Zeb haj yam hais heev dua tias : “Txawm tias kuv yuav tsum nrog koj tuag, los kuv yeej lees koj.” Tas sawv daws puav leej hais zoo li ntawd.
32 Yes Xus lawv tuaj txog ib thaj chaw hu ua Nkes Txes Mas Nis, Yes Xus hais rau nws cov thwj tim tias : “Nej zaum ntawm no, kuv yuav teev Ntuj.” 33 Ces Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos thiab Zam nrog nws mus. Nws pib ntshai heev thiab txhawj kawg. 34 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv tus plig ntxhov siab yuav tuag, nej nyob ntawm no, nej zov hmo.” 35 Yes Xus txav mus deb me ntsis, nws khooj hauv pem teb, ces nws thov saib lub sij hawm ntawd hla mus deb nws puas tau. 36 Yes Xus hais tias : “As Npas, Txiv ! Koj ua tau tas ib puas tsav yam : thov koj tshem lub ntim no mus deb kuv. Tab sis, txhob ua raws li kuv xav, koj ua raws li koj xav !” 37 Yes Xus los pom peb leeg thwj tim tab tom tsaug zog, nws hais rau Pob Zeb tias : “Xis Moos, koj tsaug zog lod ? Koj tsis muaj peev xwm zov hmo ib teev lod ? 38 Nej zov hmo, thiab nej teev Ntuj kom nej txhob nkag mus rau hauv txoj kev ntxias : lub tswv yim kub lug, tab sis cev nqaij tsis muaj zog.” 39 Ces Yes Xus rov mus, nws rov qab teev Ntuj, nws rov hais tib co lus li qub. 40 Yes Xus rov qab los pom cov thwj tim tsaug zog, vim lawv qhov muag tawv, lawv tsis paub teb dab tsi rau Yes Xus. 41 Yes Xus rov los zaum peb, nws hais rau lawv tias : “Nej tseem tsaug zog thiab tseem so lod ? Nej tsum mog. Txog caij lawm. Neeg Leej Tub yuav poob rau hauv cov neeg txhaum txhais tes. 42 Nej sawv ! Peb mus ! Tus muab kuv muag tuaj yuav txog.
43 Thaum Yes Xus tseem tab tom hais li ntawd, ces Yus Das tuaj txog. Nws yog ib tug hauv Pab Kaum Ob. Nws coj ib pab neeg nqa ntaj nqa qws tuaj. Lawv tuaj ntawm cov thawj leej choj, cov kws Ntawv Ntshiab thiab cov txwj laus tuaj. 44 Tus ntxeev siab twb xub teem rau lawv tias : ‘Yes Xus yog tus kuv yuav nwj. Nej ntes, nej coj nws mus, nej saib nws nruj.’ 45 Thaum Yus Das tuaj txog ntua, nws txav los hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb”, ces nws nwj Yes Xus. 46 Pab neeg nrog Yus Das tuaj cev tes tuav nkaus Yes Xus, lawv ntes nws. 47 Cov neeg nyob ntawd, muaj ib tug rho hlo nws rab ntaj, tib ntag rau tus tuam Leej Choj tus tub txib, txiav raug nws ib ya pob ntseg tu nrho.
48 Yes Xus hais rau cov tuaj ntes nws tias: “Nej nqa ntaj nqa qws tuaj ntes kuv xws li ib tug tub sab ! 49 Kuv niaj hnub qhia hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, kuv nrog nej nyob ua ke, thaum ntawd nej ho tsis ntes kuv. Tab sis nej ua li no kom xwv tshwm sim raws li Ntawv sau cia.” 50 Cov thwj tim tso Yes Xus pov tseg, sawv daws khiav tas. 51 Muaj ib tug hluas raws Yes Xus qab, nws tsuas npua ib daim ntaub xwb, tsis hnav ris tsho, luag los tuav nkaus nws, 52 ces nws tso plhuav nws daim ntaub pov tseg, nws cia li khiav liab qab.”
53 Lawv coj Yes Xus mus hauv tus tuam leej choj lub tsev. Tas cov thawj leej choj, cov txwj laus thiab cov kws Ntawv Ntshiab tuaj sib sau nyob hauv. 54 Pob Zeb nyas deb raws Yes Xus qab mus txog hauv tus tuam leej choj lub loog. Nws nrog cov tub zov keeb zaum nte taws ntawm lub cub tawg. 55 Cov thawj leej choj thiab cov txwj laus xas nes nrees nrhiav ib zag liam rau Yes Xus kom tau kev muab nws tua, tab sis lawv nrhiav tsis tau. 56 Muaj coob leej tuaj liam cuav rau Yes Xus, tab sis lawv cov zaj liam tsis sib haum. 57 Muaj ob peb tug sawv los liam cuav rau Yes Xus tias : 58 “Peb hnov tus ntawd hais tias : Kuv yuav rhuav lub Tsev Ntshiab no, uas yog neeg txhais tes ua, kuv ua peb hnub txhim tau lub uas tsis yog neeg txhais tes ua.” 59 Tab yog zaj liam no, lawv cov lus kuj tsis sib haum thiab. 60 Ces tus tuam leej choj sawv ntsug hauv nruab nrab sawv daws, nws nug Yes Xus tias : “Koj tsis teb dab tsi lod ? Cov neeg no ua pov thawj liam dab tsi rau koj ?” 61 Tab sis Yes Xus nyob ntsiag to, tsis teb ib lo lus. Tus tuam leej choj rov nug Yes Xus tias : “Koj puas yog Leej Pleev, puas yog tus Nto Moo Zoo Leej Tub ?” 62 Yes Xus hais tias : “Kuv yog. Nej tseem yuav pom Neeg Leej Tub zaum ntawm tus Muaj Hwj Huam sab xis, thiab nrog cov huab nqes saum ntuj los.” 63 Ces tus tuam leej choj dua nws tej tsho, nws hais tias : “Peb tseem yuav nrhiav tim khawv ua dab tsi ? 64 Nej twb hnov nws cov lus thuam Ntuj lawm, nej xav li cas ?” Sawv daws txiav txim tias nws tsim nyog tuag. 65 Muaj ib txhia nto aub ncaug rau Yes Xus. Lawv muab ib daim ntaub vov nws ntsej muag. Lawv xuas nrig ntaus nws. Lawv hais rau nws tias : “Koj ua yaj saub mas !” Ces cov tub mab tub qhe xuas nrig ntaus Yes Xus.
66 Thaum Pob Zeb nyob hauv lub loog, tus tuam leej choj ib tug ntxhais txib los txog ntawd. 67 Nws pom Pob Zeb nte taws, nws ntsia ntsoov Pob Zeb, nws hais tias : “Koj ne, koj nrog Yes Xus Nas Xas Les ua ke thiab !” 68 Tab sis Pob Zeb tsis lees, nws hais tias: “Kuv tsis paub, kuv tsis to taub koj hais dab tsi.” Ces Pob Zeb tawm mus rau nraum qhov rooj, thaum ntawd ib tug qaib qua. 69 Tus ntxhais txib uas tau pom Pob Zeb rov qab hais rau cov neeg nyob ntawd tias : “Tus ntawd, yog ib tug nrog Yes Xus !” 70 Tab sis Pob Zeb rov qab tsis lees dua. Ib me ntsis ntxiv, cov neeg nyob ntawd tseem hais rau Pob Zeb tias : “Koj yeej yog lawv ib tug neeg xwb tiag. Txawm li cas los koj yog ib tug Nkas Lis Lais.” 71 Tab sis Pob Zeb twv yeej twv swb tias : “Kuv tsis paub tus neeg nej hais ntawd.” 72 Thaum ntawd, ib tug qaib tab tom qua tsig ob. Pob Zeb nco dheev txog lo lus uas Yes Xus hais rau nws tias : ‘Qaib tsis tau qua ob tsig, koj twb tsis lees kuv peb zaug.’ Ces Pob Zeb quaj.”

-15-

1 Thaum nyuam qhuav kaj ntug txoog, cov thawj leej choj nrog cov laus neeg, cov kws Ntawv Ntshiab thiab lub rooj txwj laus xas nes nrees tuav xam. Lawv muab Yes Xus khi, lawv coj nws mus rau Pis Las Tos. 2 Pis Las Tos nug Yes Xus tias : “Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ?” Yes Xus teb rau Pis Las Tos tias : “Yog koj hais li ntawd.” 3 Cov thawj leej choj hais ntau zaj liam rau Yes Xus. 4 Ces Pis Las Tos rov nug Yes Xus tias : “Koj tsis teb dab tsi lod ? Saib ! lawv liam npaum no rau koj !” 5 Tab sis Yes Xus tsis teb dab tsi ntxiv. Mas Pis Las Tos xav tsis thoob. 6 Niaj xyoo, thaum ua lub Ntees Hla, Pis Las Tos tso ib tug neeg raug txim mus, nws tso tus uas sawv daws taij. 7 Thaum ntawd, muaj ib tug nyob hauv tsev loj faj, hu ua Npas Las Npas, nws nrog ib pab ntxeev siab raug kaw, vim nws tua neeg thaum lawv sawv ntxeev siab. 8 Tsoom pej xeem nce mus taij Pis Las Tos kom nws ua rau lawv xws li nws ua kam. 9 Pis Las Tos teb rau lawv tias : “Nej puas xav kom kuv tso cov Yus Das tus vaj ?” 10 Pis Las Tos yeej paub tias yog vim cov thawj leej choj khib, lawv thiaj coj Yes Xus tuaj kom rau nws. 11 Cov thawj leej choj haub tsoom sid kom taij Pis Las Tos tso Npas Las Npas mus. 12 Pis Las Tos rov qab hais rau tsoom pej xeem tias : “Kuv yuav ua dab tsi rau tus uas nej hu nws ua cov Yus Das tus vaj ?” 13 Tsoom sid rov qw qw dua tias : “Muab nws dai saum ntoo cuam !” 14 Ces Pis Las Tos hais rau lawv tias : “Nws tau ua dab tsi phem ?” Tiam sis lawv haj yam qw nrov tias : “Muab nws dai saum ntoo cuam !” 15 Pis Las Tos xav kom tsoom pej xeem zoo siab, ces nws tso Npas Las Npas mus. Nws kom lawv nplawm Yes Xus, ces nws muab Yes Xus rau lawv coj mus dai saum ntoo cuam.
16 Cov tub rog coj Yes Xus mus rau hauv lub plawv loog , uas yog lub tshav txiav txim. Lawv hu tas nrho pab peeb zeej tuaj. 17 Lawv muab ib daim ntaub liab dub rau Yes Xus hnav. Lawv muab pos los sib qhaib ua ib lub kauj, lawv muab tso saum Yes Xus taub hau. 18 Ces lawv hawm nws tias : “Nyob kaj lug, cov Yus Das tus vaj !” 19 Lawv xuas ib rab pas tauj ntaus nws taub hau, lawv nto aub ncaug rau nws, lawv kim caug hawm nws. 20 Thaum lawv thuam Yes Xus tas, lawv hle daim ntaub liab dub, lawv rov muab nws cov ris tsho rau nws hnav. Ces lawv coj Yes Xus tawm mus sab nraud kom tau muab nws dai saum ntoo cuam. 21 Lawv yuam ib tug neeg dua kev kwv Yes Xus tus ntoo cuam. Tus ntawd yog Xis Moos nyob Xis Les Nas, nws mus ua teb rov los txog ntawd. Xis Moos nyob Xis Les Nas yog As Les Xas Nros thiab Luj Fus nkawd txiv. 22 Ces lawv coj Yes Xus mus txog ib qho chaw hu ua Nkos Nkos Tas, txhais tias chaw Khauj Khaum Taub Hau.
23 Lawv muab ib co cawv tov me ntsis txab txiv yoov rau Yes Xus haus, tab sis nws tsis haus. 24 Ces lawv muab nws tsa saum ntoo cuam. Lawv muab Yes Xus cov ris tsho los sib faib, lawv twv saib leej twg yuav tau daim twg. 25 Thaum lawv tsa Yes Xus rau saum ntoo cuam, mas tav li cuaj teev sawv ntxov. 26 Lawv sau ib co npe ntawv piav txog Yes Xus lub txim li no : ‘Cov Yus Das tus vaj.’ 27 Lawv kuj muab ob tug tub sab dai nrog Yes Xus rau saum ntoo cuam thiab, ib tug nyob sab xis, ib tug nyob sab laug. [28…]
29 Cov neeg dua kev co taub hau tsawm Yes Xus tias : “Haj ! Koj yog tus yuav rhuav lub Tsev Ntshiab thiab peb hnub, rov txhim tau li qub. 30 Koj rov cawm koj mas ! Koj nqes saum ntoo cuam los saib !” 31 Cov thawj leej choj nrog cov kws Ntawv Ntshiab ua ke hnyos tias : “Nws cawm tau luag tej, nws rov cawm tsis tau nws ! 32 Leej Pleev, Vaj His Xas Lais ! Kom nws nqes saum ntoo cuam los rau peb pom, peb thiaj ntseeg !” Tab yog ob tug tub sab uas dai saum ntoo cuam zoo li Yes Xus, kuj thuam Yes Xus.
33 Thaum tav su, tas lub ntiaj teb tsaus ntuj nti mus txog peb teev. 34 Thaum peb teev Yes Xus qw ib suab nrov nrov tias : “Es los is, Es los is, las mas xas npas thas nis,” txhais tias : Kuv tus Tswv Ntuj, kuv tus Tswv Ntuj, ua cas koj tso kuv pov tseg? 35 Muaj tus puav nyob ze ntawd hnov, lawv hais tias : “Saib, nws hu Es Lias”. 36 Muaj ib tug neeg khiav ceev mus muab ib daim ntaub tub dej qaub, nws muab chob rau ib tog ntsis pas tauj, nws cev rau Yes Xus haus, nws hais tias : “Tos saib ! Peb puas pom Es Lias tuaj txo nws nqes los.” 37 Ces Yes Xus qw ib suab nrov, nws txoj sia tu. 38 Thaum ntawd, daim ntaub hauv Kem Ntshiab ntuag rhe saud rau hauv, ua ob sab. 39 Tus xab txheeb sawv ntsug ntawm Yes Xus xub ntiag pom Yes Xus txoj sia tu li ntawd, nws hais tias : “Tus no yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag !”
40 Muaj ib co poj niam nyob nrug deb ntsia. Nyob hauv cov poj niam ntawd, muaj Mab Liab Mas Ntas Las, Mab Liab uas yog Yas Kos me thiab Yos Xes nkawd niam, thiab Xas Los Mes. 41 Cov poj niam ntawd raws Yes Xus thiab tsob hwb Yes Xus thaum nws nyob Nkas Lis Lais. Thiab tseem muaj ntau leej poj niam uas nrog Yes Xus nce tuaj rau pem Yes Lus Xas Les.
42 Thaum tsaus ntuj, yog Hnub Npaj, yam li yog hmo yuav pib hnub xas npas tos. 43 Yos Xes nyob As Lis Mas Thias tuaj. Nws yog ib tug muaj meej mom nyob hauv Rooj Sab Laj, nws tos ntshis Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, nws muaj cuab kav mus cuag Pis Las Tos, nws thov Yes Xus lub cev. 44 Pis Las Tos ceeb tias Yes Xus txawm siv tuag lawm. Nws hu tus xab txheeb los, nws nug tus xab txheeb saib Yes Xus tuag tau hov ntev lawm. 45 Thaum Pis Las Tos paub ntawm tus lwm txheeb tias Yes Xus tuag lawm tiag, ces Pis Las Tos tso lus rau Yos Xes mus txo Yes Xus lub cev. 46 Yos Xes muas tau ib daim ntaub qhwv tuag, nws txo Yes Xus lub cev nqes los, nws muab daim ntaub qhwv Yes Xus, ces nws tso Yes Xus lub cev rau hauv ib lub ntxa txaug rau hauv pob tsuas. Nws dov ib daim txiag zeb los kaw lub rooj ntxas. 47 Mab Liab Mas Ntas Las thiab Mab Liab uas yog Yos Xes niam, nkawd ntsia ntsoov qhov chaw uas lawv tso Yes Xus lub cev.

-16-

1 Dhau hnub xas npas tos lawm, Mab Liab Mas Ntas Las, Mab Liab uas yog Yas Kos niam, thiab Xas Los Mes lawv muas ib co tshuaj pleev neeg tuag coj mus pleev Yes Xus lub cev. 2 Hnub chiv lub lis piam sawv ntxov, thaum lub hnub nyuam qhuav tawm tuaj, lawv mus tom ntxa. 3 Lawv sib tham tias : “Leej twg yuav dov daim txiag zeb kaw rooj ntxas rau peb ?” 4 Lawv tsa muag ntsia, lawv pom tias daim txiag zeb twb dov rau ib sab lawm : daim txiag zeb ntawd loj kawg. 5 Lawv nkag mus hauv ntxa, lawv pom ib tug hluas zaum sab xis, nws hnav ib lub tsho dawb ntev, lawv ntshai tas nrho. 6 Tab sis tus hluas hais rau lawv tias : “Nej txhob ntshai ! Nej nrhiav Yes Xus Nas Xas Les, tus uas luag muab tua saum ntoo cuam : nws sawv rov los lawm, nws tsis nyob ntawm no. Saib qhov chaw no, yog lub chaw lawv tso nws lub cev. 7 Nej mus hais rau nws cov thwj tim thiab hais rau Pob Zeb tias, nws ua nej ntej mus Nkas Lis Lais : nej yuav pom nws nyob ntawd, raws li nws tau hais rau nej.” 8 Cov poj niam tawm los nraum no, lawv khiav ntawm ntxa mus, lawv ib ce xob tas, lawv tshee tshee. Lawv tsis hais lus rau leej twg li, vim lawv ntshai kawg.
9 Thaum Yes Xus sawv rov los lawm, hnub chiv lub lis piam, thaum sawv ntxov, Yes Xus tawm los rau Mab Liab Mas Ntas Las pom. Mab Liab yog tus uas Yes Xus ntiab xya tus dab phem tawm. 10 Mab Liab mus qhia lub moo ntawd rau cov tau nrog Yes Xus nyob, vim lawv tu siab thiab lawv quaj. 11 Thaum lawv hnov hais tias Yes Xus tseem muaj txoj sia nyob, thiab Mab Liab Mas Ntas Las twb tau pom nws, mas lawv tsis ntseeg. 12 Dhau qhov ntawd lawm, Yes Xus txia ua ib tug txawv, nws tawm tuaj rau ob leeg hauv lawv pom, thaum nkawd tab tom taug kev tom cov nras teb. 13 Ob tug ntawd rov los qhia rau cov, tab sis lawv kuj tsis ntseeg nkawd thiab.
14 Tom qab no, Yes Xus tawm tuaj rau Pab Kaum Ib pom, thaum lawv tab tom noj mov. Yes Xus yws lawv lub siab tsis ntseeg thiab lub siab txhav, vim lawv tsis ntseeg cov uas tau pom Yes Xus sawv rov los. 15 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej mus thoob qab ntuj, nej tshaj lub Moo Zoo rau txhua leej txhua tus. 16 Tus twg ntseeg thiab txais lub cim ntxuav, mas Ntuj yuav cawm nws, hos tus tsis ntseeg yuav raug txim. 17 Cov cim no yuav nrog nraim cov uas yuav ntseeg : lawv hu txog kuv lub npe, lawv yuav ntiab dab tau, lawv yuav hais ib co lus tshiab, 18 lawv yuav tuav nab tau, yog lawv haus tshuaj lom neeg, tshuaj yuav tsis ua xwv txheej rau lawv, thaum lawv tsa tes rau saum cov neeg mob, mas cov mob yuav zoo.”
19 Thaum Huab Tais Yes Xus hais cov lus no tas rau lawv, Ntuj nqa nws nce mus saum ntuj. Nws zaum ntawm Tswv Ntuj sab xis. 20 Ces cov thwj tim tawm mus tshaj lub Moo Zoo rau tas qhov txhia chaw, Huab Tais nrog lawv lis hauj lwm, nws ua ib co cim nres Lo Lus.

Translate »
Scroll to Top