LUB MOO ZOO RAWS LI ZAM

-1-

1 Thaum lub hauv paus, Leej Lo Lus yeej nyob txawm lawm. Leej Lo Lus nyob ze Tswv Ntuj. Leej Lo Lus yog Tswv Ntuj. 2 Thaum lub hauv paus, Leej Lo Lus nyob ze Tswv Ntuj. 3 Tas ib puas tsav yam tshwm los vim nws. Yog tsis muaj nws, mas tsis muaj ib yam dab tsi tshwm tau los nyob. 4 Qhov uas xeeb xawm nyob hauv nws yog txoj sia. Txoj sia yog neeg qhov pom kev. 5 Ces qhov pom kev ci hauv qhov tsaus ntuj, qhov tsaus ntuj thaiv tsis tau qhov pom kev. 6 Muaj ib tug neeg tuaj, yog Tswv Ntuj xa nws tuaj. Nws lub npe hu ua Zam. 7 Nws yog ib tug tim khawv tuaj ua pov thawj txog qhov pom kev, kom txhua leej txhua tus ntseeg vim nws. 8 Tus ntawd tsis yog qhov pom kev, tab sis nws yuav ua tim khawv txog qhov pom kev. 9 Qhov pom kev uas yog qhov tseeb, ci tuaj ziab txhua leej tib neeg, nws tuaj nyob hauv ntiaj teb neeg.
10 Nws yeej nyob txawm hauv ntiaj teb neeg. Yog nws ua kom muaj ntiaj teb neeg no tshwm los, tsis kav lub sim ceeb tsis paub nws. 11 Nws los nyob hauv nws tsev, tsis kav nws cov neeg tsis txais nws. 12 Tab sis, cov neeg uas txais nws thiab ntseeg txog nws lub npe, mas nws pub hwj huam rau lawv kom los ua Tswv Ntuj cov me nyuam tas huv tib si. 13 Cov ntawd, yog cov uas tsis yug ntawm ntshav los, tsis yog lub cev nqaij xav kom lawv yug los, thiab kuj tsis yog neeg lub siab xav kom lawv yug los. Lawv yog cov yug ntawm Tswv Ntuj los. 14 Ces Leej Lo Lus xeeb los ua ib lub cev neeg, nws nrog peb nyob. Peb tau ntsia ntsoov nws lub hwj chim. Yog lub hwj chim uas Leej Tub twm zeej tau ntawm Leej Txiv los. Leej Tub muaj txiaj ntsim thiab qhov tseeb nyob puv hauv nws. 15 Zam ua tim khawv txog Leej Lo Lus. Zam tshaj hais tias : “Tus no yog tus kuv hais txog tias, tus uas lawv kuv qab tuaj, mus ua kuv ntej lawm, vim nws xub nyob dua kuv.” 16 Peb puav leej tau txais qhov txhawv nphau nphwv hauv nws los : peb txais txiaj ntsim sis laub sis lug. 17 Txoj Cai yog Mais Xes muab, hos lub txiaj ntsim thiab txoj kev tseeb yog Yes Xus Pleev coj tuaj. 18 Tsis muaj leej twg tau pom Tswv Ntuj ib zaug. Tab sis Leej Tub Twm Zeej uas yug ntawm Tswv Ntuj los, thiab nws nyob nraim hauv Leej Txiv lub xub ntiag, nws ua kom peb paub Tswv Ntuj.
19 Thaum cov Yus Das xa ib co leej choj thiab ib co les vis tuaj ntawm Yes Lus Xas Les mus nug Zam hais tias : “Koj yog leej twg ?”
20 Mas Zam ua tim khawv zoo li no : Zam lees, nws tsis zais, nws lees tias : “Kuv tsis yog Leej Pleev.”
21 Lawv nug Zam tias : “Ua li koj yog leej twg ? Koj puas yog Es Lias ?”
Zam hais tias : “Kuv tsis yog.”
“Koj puas yog tus yaj saub ?”
Zam teb tias : “Tsis yog.”
22 Lawv thiaj hais rau nws tias : “Koj yog leej twg ? Peb yuav tsum coj ib lo lus teb rov mus rau cov xa peb tuaj. Koj hais dab tsi txog koj ?”
23 Zam hais tias : “Kuv yog tus neeg nyob hauv teb chaws quav poj lub suab qw tias : Nej ua kom Huab Tais txoj kev rov tiaj, raws li yaj saub His Xais tau hais tseg.”
24 Cov uas lawv xa tuaj yog ib co Fas Lis Xais. 25 Lawv nug Zam tias : “Koj tsis yog Leej Pleev, tsis yog Es Lias, thiab tsis yog tus yaj saub, vim li cas koj thiaj ua kab ke ntxuav ?”
26 Zam teb rau lawv tias : “Kuv ua kab ke ntxuav nyob hauv dej. Hos nyob hauv nej, muaj ib tug uas nej tsis paub. 27 Tus ntawd yuav lawv kuv qab tuaj, kuv tsis tsim nyog daws nws txoj hlua khau.”
28 Tej ntawd tshwm sim tuaj nyob Npes Tas Nias, nyob sab dej Yos Las Das tim ub, ntawm thaj chaw uas Zam ua kab ke ntxuav.
29 Hnub tom qab, Zam pom Yes Xus tuaj ze ntawm nws, nws hais tias : “Nej ntsia Tswv Ntuj tus Yaj, tus daws qab ntuj neeg cov txhaum. 30 Tus ntawd yog tus uas kuv hais txog nws tias : Muaj ib tug neeg lawv kuv qab, nws yuav tuaj, nws twb huas kuv ntej lawm, vim nws xub nyob dua kuv. 31 Kuv tsis tau paub nws, tab sis kuv tuaj ua kab ke ntxuav nyob hauv dej kom xwv nws tawm los rau His Xas Lais pom xyeem.” 32 Ces Zam ua tim khawv hais tias : “Kuv pom Leej Ntuj Plig nqes saum ntuj xws li ib tug nquab los rau saum nws. 33 Kuv tseem tsis tau paub nws, tab sis Tus xa kuv tuaj ua kab ke ntxuav hauv dej, nws hais rau kuv tias : Tus uas koj yuav pom Leej Ntuj Plig nqes los nyob saum nws, mas nws yog tus ua kab ke ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab. 34 Kuv tau pom, ces kuv ua tim khawv tias nws yog Tswv Ntuj tus Xaiv.”
35 Hnub tom qab, Zam nrog nws ob tug thwj tim rov sawv ntsug nyob ntawd dua. 36 Nws ntsia Yes Xus hla tuaj mus, nws hais tias : “Neb ntsia ! Tswv Ntuj tus Yaj !” 37 Ob tug thwj tim hnov Zam hais li ntawd, nkawd raws Yes Xus qab mus. 38 Yes Xus tig los, nws pom nkawd raws nws, ces Yes Xus hais rau nkawd tias : “Neb nrhiav dab tsi ?”
Nkawd hais rau Yes Xus tias : “Las Npis, lo lus no txhais tias Xib Hwb, koj tsev nyob qhov twg ?”
39 Yes Xus hais rau nkawd tias : “Neb tuaj, neb yuav pom.”
Ces nkawd mus, nkawd pom qhov chaw Yes Xus nyob. Hnub ntawd, nkawd nrog Yes Xus nyob. Thaum ntawd kwv yees plaub teev hnub qaij. 40 Ob tug thwj tim uas hnov Zam hais li ntawd thiab nkawd raws Yes Xus qab mus, ib tug yog As Nres, Xis Moos Pob Zeb tus kwv. 41 As Nres xub ntsib nws tus tij laug Xis Moos, nws hais rau Xis Moos tias : “Wb ntsib tus Mes Xias lawm.” -Lo lus no txhais tias Leej Pleev. 42 As Nres coj Xis Moos mus cuag Yes Xus. Yes Xus ntsia Xis Moos, nws hais tias : “Koj yog Xis Moos, Zam tus tub, koj lub npe yuav hu ua Kes Fas.” Lo lus no txhais tias Pob Zeb. 43 Hnub tom qab, Yes Xus xav sawv kev mus Nkas Lis Lais. Yes Xus ntsib Fis Lis Pos, nws hais rau Fis Lis Pos tias : “Koj los raws kuv.” 44 Fis Lis Pos nyob Npes Xais Das, yog As Nres thiab Pob Zeb nkawd lub nroog. 45 Fis Lis Pos ntsib Nas Tas Nais, nws hais rau Nas Tas Nais tias : “Tus uas Mais Xes tau sau txog nyob hauv Txoj Cai, thiab cov yaj saub tau hais txog, mas peb ntsib lawm. Yog Yes Xus, Yos Xes nyob Nas Xas Les tus tub.”
46 Ces Nas Tas Nais hais rau Fis Lis Pos tias : “Puas yuav muaj ib yam zoo tawm hauv Nas Xas Les tuaj tau ?” Fis Lis Pos hais rau Nas Tas Nais tias : “Koj tuaj, koj yuav pom.”
47 Yes Xus pom Nas Tas Nais tuaj, nws hais txog Nas Tas Nais, nws hais tias : “Nej saib, tus ntawd yog ib tug tseem His Xas Lais uas tsis zais siab li.”
48 Nas Tas Nais hais rau Yes Xus tias: “Ua cas koj paub kuv ?” Yes Xus teb rau Nas Tas Nais tias : “Thaum Fis Lis Pos tsis tau hu koj, kuv twb pom koj nyob hauv tsob qab ntoo txiv ncuav pias.”
49 Nas Tas Nais teb rau Yes Xus tias : “Las Npis, koj yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag ! Koj yog His Xas Lais tus Vaj.”
50 Yes Xus hais rau nws tias : “Yog vim kuv hais rau koj tias : Kuv pom koj nyob hauv tsob qab ntoo txiv ncuav pias, mas koj thiaj ntseeg. Koj yuav pom tej yam loj dua no.” 51 Ces Yes Xus hais rau Nas Tas Nais tias : “Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Nej yuav pom ntuj qhib los, thiab pom Tswv Ntuj cov Tshiab nce thiab nqes los saum Neeg Leej Tub.”

-2-

1 Peb hnub tom qab, muaj ib rooj tshoob hauv lub zos Kas Nas xeev Nkas Lis Lais. Yes Xus niam nrog lawv noj tshoob nyob ntawd. 2 Lawv caw Yes Xus thiab nws cov thwj tim mus noj tshoob thiab. 3 Lawv tsis tshuav cawv ntxiv lawm, Yes Xus niam hais rau Yes Xus tias : “Lawv tsis muaj cawv ntxiv lawm.”
4 Ces Yes Xus hais rau nws niam tias : “Niad, tsis yog wb hauj lwm. Kuv lub sij hawm tseem los tsis tau txog.”
5 Yes Xus niam hais rau cov tub ce cawv tias : “Yes Xus kom nej ua yam twg, mas nej ua huv tib si mog.” 6 Nyob ntawd, muaj rau lub hub zeb teem dej rau cov Yus Das siv raws li lawv tej kev cai ntxuav tes. Ib lub hub ntim tau peb los plaub thoob dej. 7 Yes Xus hais rau cov tub ce cawv tias : “Nej hliv dej kom puv cov hub no.” Ces lawv hliv dej puv nkaus cov hub. 8 Yes Xus hais rau lawv tias : “Zaum no, nej ce cov dej no nqa mus rau txiv thiaj com.” Ces lawv ce cov dej ntawd nqa mus. 9 Thaum txiv thiaj com saj cov dej txia ua cawv, mas nws tsis paub cov cawv los qhov twg los. Tab sis cov tub ce cawv paub lawm, vim lawv yog cov ce. Txiv thiaj com hu nraug vauv los. 10 Nws hais rau nraug vauv tias : “Sawv daws ce cov cawv qab los haus tso. Thaum cov neeg qaug cawv lawd, mam li ce cov qab tsis heev los haus. Hos koj, koj muab cov cawv qab cia txog tav no.”
11 Yes Xus thawj lub cim yog zoo li ntawd. Nws ua thawj lub cim nyob Kas Nas xeev Nkas Lis Lais. Nws ua nws lub hwj chim tawm los rau pom, ces nws cov thwj tim ntseeg txog nws.
12 Ua li ntawd tas, Yes Xus nqes mus nram Kas Fas Naus. Nws niam, nws cov kwv tij thiab nws cov thwj tim nrog nws mus. Lawv tsuas nyob ntawd ob peb hnub xwb. 13 Yuav txog cov Yus Das lub Ntees Hla, ces Yes Xus mus pem Yes Lus Xas Les. 14 Nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, Yes Xus pom cov tub luam muag nyuj, muag tshis, muag nquab, thiab cov neeg pauv nyiaj zaum ntawm lawv cov rooj. 15 Nws muab ib co hlua ua ib rab nplawm, nws ntiab sawv daws huv tib si tawm hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, nws caum cov yaj thiab cov nyuj. Nws nchuav cov pauv nyiaj tej nyiaj, nws ntxeev lawv tej rooj. 16 Nws hais rau cov muag nquab tias : “Nej tshem tej ntawd tawm hauv no mus. Nej tsis txhob muab kuv Txiv lub Tsev los ua ib lub tsev ua luam.” 17 Yes Xus cov thwj tim nco txog lo lus uas Ntawv sau tseg tias : “Kev mob siab rau koj lub Tsev ua kuv lub siab kub lug.”
18 Cov Yus Das thiaj qhib ncauj hais rau nws tias : “Koj tau ua li no, koj yuav muab lub cim dab tsi rau peb pom ?
19 Yes Xus teb rau lawv, nws hais tias : “Nej rhuav lub Tsev Ntshiab no. Peb hnub tom qab, mas kuv rov txhim tau.”
20 Cov Yus Das thiaj hais tias : “Lawv ua hauj lwm plaub caug rau xyoo thiaj txhim tau lub Tsev Ntshiab no. Hos koj, koj ua peb hnub, koj yuav rov txhim tau ?” 21 Tab sis Yes Xus hais txog nws lub Cev uas yog lub Tsev Ntshiab. 22 Thaum Yes Xus sawv hauv cov tuag rov los lawm, nws cov thwj tim rov nco tias nws twb tau hais li ntawd, ces lawv ntseeg txog Ntawv thiab ntseeg txog lo lus uas Yes Xus tau hais.
23 Thaum tab tom nqaum paj nqaum nruas ua lub Ntees Hla, Yes Xus nyob Yes Lus Xas Les. Muaj coob leej ntseeg txog nws lub Npe, vim lawv tau pom cov cim nws ua. 24 Tab sis Yes Xus tsis tso siab rau lawv, vim nws paub lawv tas huv si, 25 tsis tas yuav muaj leej twg qhia txog neeg rau Yes Xus. Vim nws paub neeg lub siab sab hauv.

-3-

1 Nyob hauv cov Fas Lis Xais, muaj ib tug hu ua Nis Kos Des Mos. Nws yog cov Yus Das ib tug thawj coj. 2 Nws tuaj cuag Yes Xus hmo ntuj, nws hais rau Yes Xus tias : “Las Npis, peb paub tias koj tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj ua Kws Xib Hwb. Yeej tsis muaj leej twg ua tau cov cim koj ua, yog Tswv Ntuj tsis nrog nws.”
3 Yes Xus teb rau Nis Kos Des Mos tias : Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau koj : Tus tsis yug saum txheej siab los, mas nws pom tsis tau Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.
4 Nis Kos Des Mos hais rau Yes Xus tias : “Ib tug neeg laus lawm, nws yuav ua li cas rov yug los tau ? Nws puas rov mus tau rau hauv nws niam plab ib zaug ntxiv, mam rov yug los dua ?”
5 Yes Xus teb hais tias : “Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau koj: Tus tsis yug ntawm dej thiab ntawm Leej Ntuj Plig los, mas nws yuav mus tsis tau hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. 6 Tus uas yug ntawm lub cev nqaij los, mas nws yog nqaij. Tus uas yug ntawm Leej Ntuj Plig los, mas nws yog ntsuj plig. 7 Koj txhob poob siab vim kuv hais rau koj tias : Nej yuav tsum yug ntawm txheej siab los. 8 Cua xav tshuab lawm seem twg kuj tau. Koj hnov cua nrov, tab sis koj tsis paub cua tuaj qhov twg tuaj, thiab cua mus qhov twg. Tus uas yug ntawm Leej Ntuj Plig los kuj zoo ib yam li ntawd thiab.”
9 Nis Kos Des Mos teb rau Yes Xus tias : “Qhov ntawd yog zoo li cas ?
10 Yes Xus teb rau Nis Kos Des Mos tias : “Koj yog cov His Xas Lais ib tug xib hwb, koj tseem tsis paub tej ntawd lod? 11 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau koj, peb hais yam peb paub, peb ua tim khawv txog tej uas peb pom, tab sis nej tsis txais peb cov lus ua tim khawv. 12 Thaum kuv hais txog tej yam nyob ntiaj teb no rau nej, nej twb tsis ntseeg. Yog kuv hais txog tej yam nyob saum ntuj rau nej, mas nej yuav ua cas ntseeg tau ? 13 Tsis muaj leej twg tau nce mus saum ntuj, tsuas yog tus nqes saum ntuj los, uas yog Neeg Leej Tub nyob saum ntuj. 14 Neeg Leej Tub yuav tsum raug luag tsa nws siab xws li Mais Xes tsa tus nab nyob teb chaws suab puam, 15 kom xwv tus ntseeg txog nws, muaj txoj sia nyob mus li. 16 Vim Tswv Ntuj nyiam lub qab ntuj neeg npaum no : nws thiaj muab nws Leej Tub twm zeej rau, kom xwv tus ntseeg txog Leej Tub txhob tuag, tab sis kom nws muaj txoj sia nyob mus li. 17 Tswv Ntuj tsis xa Leej Tub tuaj hauv lub qab ntuj kom nws muab txim rau lub qab ntuj neeg, nws xa Leej Tub tuaj cawm lub qab ntuj neeg. 18 Tus ntseeg txog Leej Tub, nws tsis raug txiav txim. Tus tsis ntseeg, nws twb raug txiav txim lawm, vim nws tsis ntseeg txog Tswv Ntuj Leej Tub twm zeej lub npe. 19 Kev txiav txim yog zoo li no : Qhov pom kev tuaj nyob hauv lub qab ntuj neeg, tab sis tsoom neeg nyiam qhov tsaus ntuj dua qhov pom kev, vim lawv cov hauj lwm phem. 20 Tus twg ua qhov phem, mas nws ntxub qhov pom kev, ces nws tsis los nyob hauv qhov pom kev, vim nws ntshai tsam nws cov hauj lwm phem yuav qhib los. 21 Hos tus ua qhov tseeb, mas nws los nyob hauv qhov pom kev, kom luag pom tias nws ua nws cov hauj lwm nyob hauv Tswv Ntuj.”
22 Dua li ntawd, Yes Xus nrog nws cov thwj tim mus rau teb chaws Yus Das, nws nrog lawv nyob, nws ua kab ke ntxuav. 23 Zam kuj ua kab ke ntxuav nyob Es Noos, ze Xas Lis, vim nyob ntawd muaj dej ntau, tsoom neeg tuaj cuag nws, lawv txais kab ke ntxuav. 24 Thaum ntawd, Zam tseem tsis tau raug luag muab kaw hauv tsev loj faj. 25 Muaj ib zaug, Zam cov thwj tim nrog ib tug Yus Das sib cav txog qhov ntxuav kev txhaum. 26 Lawv los cuag Zam, lawv hais rau nws tias : “Las Npis, tus uas nrog koj ua ke nyob sab dej Yos Las Das tim ub, tus uas koj ua tim khawv hais txog nws, saib zaum no nws ua kab ke ntxuav thiab, tas ib tsoom neeg tuaj cuag nws.”
27 Zam teb tias : “Neeg muab tsis tau ib yam dab tsi los ua nws tug, yog Ntuj tsis pub rau nws. 28 Nej yog cov tim khawv hnov kuv hais tias : ‘Kuv tsis yog Leej Pleev, kuv yog tus Ntuj xa tuaj mus ua nws ntej.’ 29 Tus tau nkauj nyab, yog nraug vauv. Tab sis nraug vauv tus phooj ywg sawv ntsug nyob ntawd, hnov nraug vauv. Nraug vauv lub suab ua nws zoo siab. Qhov ntawd yog qhov ua rau kuv zoo siab, kuv txoj kev zoo siab phwj hauv kuv. 30 Tus ntawd yuav tsum hlob tuaj, hos kuv yuav me zuj zus. 31 Tus tuaj saum txheej saud tuaj, nws nyob siab dua sawv daws. Tus tuaj hauv ntiaj teb tuaj, nws yog ntiaj teb tug, nws hais txog tej yam nyob ntiaj teb. Tus tuaj saum ntuj tuaj, 32 nws ua tim khawv txog qhov nws pom thiab nws hnov, tab sis tsis muaj leej twg txais nws cov lus tim khawv. 33 Tus uas txais nws cov lus tim khawv, nws lees meej tias Tswv Ntuj yog tus tseeb. 34 Tus uas Tswv Ntuj xa tuaj, nws hais Tswv Ntuj cov lus, vim Tswv Ntuj pub Leej Ntuj Plig tsis xuas dab tsi luj. 35 Leej Txiv nyiam Leej Tub, nws tso tas ib puas tsav yam rau hauv Leej Tub txhais tes. 36 Tus ntseeg txog Leej Tub, mas nws muaj txoj sia nyob mus li. Hos tus tsis kam ntseeg txog Leej Tub, nws yuav tsis pom txoj sia, ces Tswv Ntuj lub siab npau taws yuav nyob saum nws.”

-4-

1 Yes Xus paub txog qhov uas cov Fas Lis Xais hnov tias nws tau thwj tim coob dua thiab nws ua kab ke ntxuav rau ntau leej dua Zam. 2 Hais tiag mas tsis yog kiag Yes Xus ua kab ke ntxuav, yog nws cov thwj tim ua. 3 Thaum ntawd, Yes Xus tso xeev Yus Das tseg, nws rov mus Nkas Lis Lais. 4 Nws yuav tsum hla Xas Mas Lias. 5 Nws mus txog ib lub nroog Xas Mas Lias hu ua Xis Kes, nyob ze thaj av uas Yas Kos muab rau nws tus tub Yos Xes. 6 Yas Kos lub qhov dej nyob ntawd. 7 Yes Xus mus kev, nws sab, nws zaum ntawm lub qhov dej. Kwv yees tav su lawm. Ib tug poj niam Xas Mas Lias tuaj ce dej. Yes Xus hais rau nws tias : “Koj muab dej rau kuv haus.” 8 Nws cov thwj tim mus yuav txhiam xws noj hauv nroog lawm.
9 Tus poj niam Xas Mas Lias hais rau Yes Xus tias : “Ua li cas ? Koj yog ib tug Yus Das, koj tseem yuav thov dej haus ntawm kuv. Kuv yog ib tug poj niam Xas Mas Lias.” Vim tias cov Yus Das tsis nrog cov Xas Mas Lias sib fim.
10 Yes Xus teb rau tus poj niam tias : “Yog koj paub Tswv Ntuj lub txiaj ntsim, thiab paub tus uas hais rau koj tias : ‘koj muab dej rau kuv haus,’ mas yog koj yuav thov nws, ces nws yuav muab ib co dej muaj txoj sia rau koj.”
11 Tus poj niam hais rau Yes Xus tias: “Huab Tais, koj tsis muaj dab tsi ce dej, hos lub qhov dej los kuj tob. Koj yuav ua li cas muab tau cov dej muaj txoj sia ntawd ? 12 Koj puas loj dua peb yawg koob Yas Kos uas nws muab lub qhov dej no rau peb ? Nws thiab nws cov tub, nws cov tsiaj puav leej tau haus lub qhov dej no.”
13 Yes Xus teb rau tus poj niam hais tias : “Leej twg haus cov dej no tas tseem yuav rov nqhis dua. 14 Hos tus haus cov dej uas kuv muab rau nws, mas nws yuav tsis nqhis ib zaug ntxiv. Cov dej uas kuv muab, yuav txia ua ib tug dej txhawv muaj txoj sia nyob mus li nyob hauv nws.”
15 Tus poj niam hais rau Yes Xus tias: “Huab Tais, koj pub cov dej ntawd rau kuv, kom kuv tsis txhob nqhis dej ntxiv, kom kuv txhob tau rov tuaj ce dej ntawm no ntxiv.”
16 Yes Xus hais rau nws tias : “Koj mus, koj hu koj tus txiv, koj rov tuaj ntawm no.”
17 Tus poj niam teb hais tias : “Kuv tsis muaj txiv.”
Yes Xus hais rau nws tias : “Koj hais tias : ‘Kuv tsis muaj txiv,’ koj hais yog lawm, 18 vim koj twb yuav tsib tug txiv, hos tus uas koj muaj tam sis no, tsis yog koj tus txiv. Qhov koj hais no muaj tseeb.”
19 Tus poj niam hais rau Yes Xus tias: “Huab Tais, kuv pom tias koj yog ib tug yaj saub. 20 Peb cov yawg koob teev Ntuj saum lub roob no, hos nej, mas nej hais tias qhov chaw uas sawv daws yuav tsum mus teev Ntuj yog Yes Lus Xas Les.”
21 Yes Xus hais rau tus poj niam tias : “Phauj, koj ntseeg kuv mog, lub caij nyoog los txog lawm : tsis yog nyob saum lub roob no los nyob Yes Lus Xas Les uas nej yuav teev Leej Txiv. 22 Nej teev qhov uas nej tsis paub. Peb teev qhov uas peb paub, vim txoj kev cawm tuaj ntawm cov Yus Das tuaj. 23 Tab sis txog sij hawm lawm, yog tam sis no ntag, uas cov neeg hawm Ntuj haum kev tseeb, lawv hawm Leej Txiv nyob hauv lub tswv yim thiab nyob hauv txoj kev tseeb. Leej Txiv nrhiav cov neeg zoo li ntawd los teev nws. 24 Tswv Ntuj yog tswv yim, cov neeg teev Tswv Ntuj yuav tsum teev nyob hauv lub tswv yim thiab hauv qhov tseeb.”
25 Tus poj niam hais rau Yes Xus tias: “Kuv paub hais tias tus Mes Xias, uas luag hu ua Leej Pleev, yuav tuaj. Thaum tus ntawd tuaj txog, nws yuav tshaj ib puas tsav yam rau peb.”
26 Yes Xus hais rau nws tias : “Kuv yog tus ntawd, tus uas hais lus rau koj.” 27 Thaum ntawd, Yes Xus cov thwj tim los txog, lawv poob siab rau qhov tias Yes Xus nrog ib tug poj niam hais lus. Tsis kav tsis muaj leej twg hais tias : “Koj xav tau dab tsi ntawm nws?” los hais tias : “Vim li cas koj nrog nws tham ?” 28 Ces tus poj niam tso nws lub hub tseg rau ntawd, nws rov mus hauv lub nroog. Nws hais rau zeej tsoom tias : 29 “Nej tuaj xyuas ib tug neeg saib, nws hais tej uas kuv tau ua tas huv tib si rau kuv. Tej zaum nws yog Leej Pleev ?”
30 Lawv tawm hauv nroog tuaj cuag Yes Xus. 31 Thaum ntawd, cov thwj tim txhib Yes Xus, lawv hais tias : “Las Npis, los noj mov.”
32 Tab sis Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv muaj ib cov txhiam xws noj uas nej tsis paub.”
33 Cov thwj tim sib tham tias : “Ntshai muaj neeg nqa mov tuaj rau nws noj lawm ?”
34 Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv cov txhiam xws noj yog ua raws tus xa kuv tuaj lub siab, thiab leg nws tej dej num kom tiav. 35 Puas yog nej hais tias : Tshuav plaub hlis ntxiv, mam txog caij sau qoob ? Tab sis kuv hais rau nej : Nej tsa muag ntsia tej nras teb saib, nplej siav daj vog, zoo hlais lawm. 36 Tus sau nplej yuav txais nqi zog, nws yuav sau cov qoob mus rau txoj sia nyob mus li. Tus sau nplej yuav nrog tus tseb nplej ib txhij zoo siab. 37 Vim zaj paj lug no hais qhov tseeb tias : tus sau nplej nws muaj nws ib tug, tus tseb nplej nws muaj nws ib tug. 38 Kuv tau xa nej mus sau tej qoob uas nej tsis tau khwv cog. Lwm cov tau khwv, hos nej khaws xyeem qhov lawv khwv tau.”
39 Coob leej Xas Mas Lias hauv lub nroog no ntseeg txog Yes Xus, vim tus poj niam lo lus ua tim khawv tias : “Nws hais tas puas tsav yam kuv tau ua rau kuv.” 40 Thaum cov Xas Mas Lias tuaj cuag Yes Xus, mas lawv thov kom nws nrog lawv nyob. Yes Xus thiaj nrog lawv nyob ob hnub. 41 Ces haj yam muaj neeg coob ntseeg txog nws vim nws cov lus. 42 Lawv hais rau tus poj niam tias : “Tsis yog vim tej lus koj tau hais, mas peb thiaj ntseeg, yog vim peb tau hnov nws hais kiag, ces peb paub tias nws yog tus cawm lub qab ntuj neeg tiag.”
43 Dhau ob hnub ntawd lawm, Yes Xus sawv kev ntawm qhov chaw ntawd mus rau Nkas Lis Lais. 44 Yes Xus yeej hais meej tias ib tug yaj saub tsis raug luag saib muaj nqis nyob hauv lub zos nws hlob. 45 Tsis kav, thaum Yes Xus los rau Nkas Lis Lais, cov Nkas Lis Lais txais nws zoo, vim lawv tau pom tas txhia yam nws ua nyob Yes Lus Xas Les lub caij nqaum paj nqaum nruas. Vim lawv kuj tau mus nqaum paj nqaum nruas ped thiab. 46 Yes Xus thiaj rov tuaj Kas Nas xeev Nkas Lis Lais, lub zos uas nws muab dej los txia ua cawv. Tus vaj ib tug nom muaj ib tug tub mob nyob Kas Fas Naus. 47 Nws hnov tias Yes Xus los Yus Das teb los txog Nkas Lis Lais lawm, ces nws mus cuag Yes Xus, nws thov Yes Xus kom nqes mus kho nws tus tub, vim tus tub twb yuav tuag. 48 Yes Xus hais rau nws tias : “Yog nej tsis pom ib co cim thiab tej yam hwj huam, mas nej tsis ntseeg.”
49 Vaj ntxwv tus nom hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, thov koj nqes mus, cheem kuv tus me nyuam tsis tau tuag.” 50 Yes Xus hais rau nws tias :
“Koj rov mus mog, koj tus tub zoo lawm.” Tus neeg ntawd ntseeg lo lus Yes Xus hais rau nws, ces nws sawv kev mus. 51 Thaum nws tab tom nqes mus, nws cov tub txib tuaj tos nws. Lawv hais rau nws tias nws tus tub zoo neej lawm. 52 Nws nug lawv saib yog lub sij hawm twg tus tub thiaj rov zoo. Lawv hais rau nws tias : “Nag, thaum ib teev hnub qaij, ces tus mob kub cev thim hlo lawm.” 53 Leej txiv thiaj pom tias yog lub sij hawm uas Yes Xus hais rau nws tias : ‘Koj tus tub zoo lawm.’ Ces nws ntseeg, nws thiab tas nws tsev neeg huv si ntseeg. 54 Thaum Yes Xus los ntawm xeev Yus Das mus rau Nkas Lis Lais, mas nws ua lub cim ob zoo li ntawd.

-5-

1 Dhau tej ntawd tas lawm, txog cov Yus Das ib lub hnub nyoog nqaum paj nqaum nruas, ces Yes Xus nce mus pem Yes Lus Xas Les. 2 Nyob Yes Lus Xas Les, muaj ib lub pas dej nyob ze lub Qhov Rooj Yaj, uas lus Hes Nplaws hu ua Npes Xas Thas. Lub pas dej no muaj tsib lub ruv vov. 3 Ib pab neeg coob kawg pw hauv cov qab ruv no : ib co mob, ib co dig muag, ib co ceg tawv, ib co tuag ceg. Lawv tos lub caij dej npau. 4 Vim muaj tej lub caij, Huab Tais tus Tshiab nqes los hauv lub pas dej, ces dej npau. Thaum dej nyuam qhuav npau tas, leej twg xub nqes mus hauv, mas nws tus mob zoo, txawm raug tus mob dab tsi los zoo tas huv tib si. 5 Muaj ib tug txiv neej nyob ntawd, nws mob tau peb caug yim xyoo.
6 Yes Xus pom nws pw, Yes Xus paub tias nws mob li ntawd tau ntev los, nws hais rau tus neeg mob tias : “Koj puas xav kom koj tus mob zoo ?”
7 Tus neeg mob teb rau Yes Xus tias : “Huab Tais, thaum dej npau, kuv tsis muaj leej twg pab muab kuv tso rau hauv dej. Thaum kuv tab tom mus, twb muaj lwm tus xub nqes ua kuv ntej lawm.”
8 Yes Xus hais rau nws tias : “Koj sawv ! Nqa koj daim pua chaw, koj mus kev.”
9 Tam sis ntawd tus neeg mob zoo hlo. Nws nqa nws daim pua chaw, ces nws sawv mus kev.
Hnub ntawd yog hnub Xas Npas Tos. 10 Cov Yus Das hais rau tus neeg uas zoo lawd tias : “Hnub no yog Xas Npas Tos, txwv tsis pub koj nqa koj daim pua chaw.”
11 Tab sis nws hais rau lawv tias : “Tus uas kho kuv zoo, nws hais rau kuv tias : Nqa koj daim pua chaw, koj mus kev.”
12 Lawv nug nws tias : “Leej twg yog tus hais rau koj tias : Nqa koj daim pua chaw, koj mus kev ?”
13 Tab sis tus neeg mob uas zoo ntawd tsis paub yog leej twg, vim Yes Xus twb ploj lawm, thiab muaj neeg coob coob nyob ntawd. 14 Ib tsam, Yes Xus pom nws hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, Yes Xus hais rau nws tias : “Nyem no, koj tus mob zoo lawm, koj txhob ua txhaum ntxiv, tsam ib yam phem tshaj ho rov raug koj dua.”
15 Tus neeg mus hais rau cov Yus Das tias tus kho nws zoo yog Yes Xus. 16 Vim li ntawd, cov Yus Das thiaj hiam Yes Xus : vim Yes Xus ua qhov ntawd hnub Xas Npas Tos. 17 Tab sis Yes Xus teb rau lawv tias : “Kuv Txiv ua hauj lwm txog tav no, kuv kuj ua hauj lwm thiab.” 18 Yog vim li ntawd, cov Yus Das yim huab xav muab Yes Xus tua : tsis yog tim nws tsis caiv hnub xas npas tos xwb, nws tseem hu Tswv Ntuj ua nws Txiv, nws tsa nws nrog Tswv Ntuj loj sib luag. 19 Yes Xus thiaj tsa ncauj hais rau lawv tias : “Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Leej Tub ua yam twg, nws tsis ua nws xwb, nws tsuas ua tau qhov nws pom Leej Txiv ua. Vim tias Leej Txiv ua yam twg, Leej Tub kuj ua raws nraim li ntawd. 20 Leej Txiv nyiam Leej Tub, nws muab ib puas tsav yam nws ua rau Leej Tub saib. Nws tseem yuav muab ib co hauj lwm loj tshaj cov no rau Leej Tub saib, kom nej qhuas.
21 Leej Tub ua kom leej twg muaj txoj sia kuj tau, nyob ntawm nws xav, xws nkaus li Leej Txiv tsa cov tuag sawv, thiab ua kom lawv rov muaj txoj sia. 22 Leej Txiv tsis txiav txim rau leej twg : nws tso txoj hauj lwm txiav txim huv tib si rau Leej Tub, 23 kom sawv daws hwm Leej Tub ib yam li hwm Leej Txiv. Tus tsis hwm Leej Tub, kuj tsis hwm Leej Txiv uas yog tus xa Leej Tub tuaj. 24 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : tus twg mloog kuv lo lus, thiab ntseeg txog tus xa kuv tuaj, nws tau txoj sia nyob mus li, nws tsis raug txiav txim, nws hla txoj kev tuag mus rau hauv txoj sia. 25 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej tias lub zim txwv los txog lawm – yog nyem no ntag ! – txog lub caij cov tuag yuav hnov Tswv Ntuj Leej Tub lub suab. Cov uas yuav hnov, yuav muaj txoj sia nyob. 26 “Leej Txiv pub kom Leej Tub muaj txoj sia nyob hauv nws, ib yam li Leej Txiv uas nws muaj txoj sia nyob hauv nws. 27 Leej Txiv pub hwj huam rau Leej Tub kom txiav txim tau, vim nws yog Neeg Leej Tub. 28 Nej tsis txhob poob siab, vim txog lub sij hawm uas tas ib tsoom neeg nyob hauv qhov ntxa yuav hnov Neeg Leej Tub lub suab, 29 ces lawv yuav tawm los. Cov tau ua zoo, yuav sawv rov los txais txoj sia, hos cov tau ua phem, yuav sawv rov los raug txim. 30 Kuv ua yam twg, kuv ua tsis tau kuv ib leeg. Kuv txiav txim raws li lo lus kuv hnov, thiab kuv cov lus txiav txim ncaj, vim kuv tsis nrhiav kom tau ua raws li kuv lub siab xav, kuv tsuas nrhiav kom tau ua raws li tus xa kuv tuaj lub siab xav.
31 Yog kuv rov ua tim khawv zeem txog kuv, mas kuv cov lus pov thawj tsis yog lus tseeb. 32 Yog lwm tus ua tim khawv zeem txog kuv, mas kuv paub tias nws cov lus pov thawj zeem txog kuv ntawd yog lus tseeb. 33 Nej xa ib co tub coj xo mus cuag Zam. Zam ua tim khawv txog qhov tseem ceeb. 34 Kuv mas kuv tsis txais lus zeem tseeb ntawm ib tug neeg, kuv hais tej ntawd kom nej txais kev cawm. 35 Zam yog lub teeb cig thiab ci tuaj, ces nej xyiv fab hom khaj ib ntus nyob hauv nws qhov pom kev. 36 Kuv cov lus ua tim khawv loj dua Zam cov : yog cov hauj lwm Leej Txiv muab rau kuv ua, kuj yog tib co hauj lwm kuv ua no rov ua tim khawv txog kuv, thiab ua tim khawv tias yog Leej Txiv xa kuv tuaj. 37 Leej Txiv uas xa kuv tuaj, nws kuj ua tim khawv txog kuv thiab. Nej tsis tau hnov Leej Txiv lub suab ib zaug, tsis tau pom nws ntsej muag, 38 thiab nej tsis muaj nws lo lus nyob hauv nej, vim nej tsis ntseeg tus uas Leej Txiv xa tuaj.
39 Nej tshawb hauv Ntawv, vim nej xav tias nej yuav tau txoj sia nyob mus li ntawm cov Ntawv los. Twb yog Ntawv ua tim khawv txog kuv. 40 Tab sis nej tsis xav los cuag kuv kom tau txoj sia. 41 Kuv tsis txais koob meej ntawm neeg, 42 kuv paub tias nej tsis muaj ib pluaj siab nyiam Tswv Ntuj nyob hauv nej. 43 Kuv tuaj ntawm Leej Txiv lub npe tuaj, tab sis nej tsis txais kuv. Hos lwm tus, nws tuaj nws xwb, nej ho txais nws. 44 Nej yuav ua cas ntseeg tau, vim nej tsuas rov nrhiav lub koob meej nyob hauv nej. Nej tsis nrhiav lub koob meej tuaj ntawm Tswv Ntuj tib leeg tuaj.
45 Nej txhob xav tias yog kuv yuav kom nej rau Leej Txiv. Tus yuav kom nej yog Mais Xes, nws yog tus nej tso siab rau. 46 Yog nej ntseeg Mais Xes, nej kuj yuav ntseeg kuv thiab, vim Mais Xes sau ntawv hais txog kuv. 47 Yog nej tsis ntseeg tej lus Mais Xes sau, mas nej yuav ua cas ntseeg kuv tej lus ?”

-6-

1 Dhau tej no lawm, Yes Xus mus rau sab dej ntuj Nkas Lis Lais tim ub, uas tseem hu ua dej ntuj Tis Npes Lias. 2 Ib pab neeg coob raws nws mus, vim lawv tau pom cov cim nws ua kho neeg mob. 3 Yes Xus nce saum lub roob, nws nrog nws cov thwj tim zaum nyob saud. 4 Yuav txog lub Ntees Hla uas yog cov Yus Das lub ntees nqaum paj nqaum nruas.
5 Yes Xus tsa muag ntsia pom ib pab neeg coob tuaj cuag nws, nws hais rau Fis Lis Pos tias : “Peb yuav ua li cas muas ncuav mov txaus cov neeg ntawd noj ?” 6 Yes Xus hais li ntawd sim Fis Lis Pos, tab sis Yes Xus yeej paub tias nws yuav ua dab tsi. 7 Fis Lis Pos teb rau Yes Xus tias : “Muab ob puas lub txiaj nyiag muas mov los tseem yuav tsis txaus kom ib leeg tau ib qho me me.” 8 Yes Xus ib tug thwj tim hu ua As Nres, yog Xis Moos Pob Zeb tus kwv, hais rau Yes Xus tias : 9 “Ib tug me tub nyob ntawm no muaj tsib lub ncuav mov qib thiab ob tug ntses me me, tab sis qhov ntawd yuav ua cas txaus rau npaum no leej neeg noj ?” 10 Yes Xus hais tias : “Nej kom cov neeg zaum.” Nyob ntawm qhov chaw ntawd muaj nroj ntau. Ces cov neeg zaum, kwv yees muaj tsib txhiab leej neeg. 11 Yes Xus tuav cov ncuav mov, nws ua ntuj tsaug tas, nws muab faib rau cov neeg uas zaum ntawd. Nws kuj ua ib yam li ntawd rau cov ntses me me kom txaus lawv noj thiab. 12 Thaum lawv noj tsau tas, Yes Xus hais rau nws cov thwj tim tias : “Nej khaws cov sab mov seem kom txhob sem ib qho li.” 13 Thaum lawv noj tsau tas, lawv thiaj khaws cov mov seem uas ntsu ntawm tsib lub ncuav mov qib los, lawv ntim puv kaum ob tawb. 14 Tsoom sid pom lub cim Yes Xus ua, ces lawv hais tias : “Tus no yog tus Yaj Saub uas yuav tuaj nyob hauv lub qab ntuj neeg tiag.”
15 Yes Xus to taub hais tias lawv yuav tuaj ntes nws mus tsa ua vaj, ces nws mus nws tib leeg twj ywm rau pem roob.
16 Thaum tsaus ntuj, Yes Xus cov thwj tim nqes mus nram dej ntuj, 17 lawv nce hauv ib lub nkoj, lawv hla dej mus rau Kas Fas Naus, nyob sab ntug dej tid. Thaum ntawd twb tsaus ntuj lawm, tab sis Yes Xus tseem tsis tau los txog ntawm lawv. 18 Muaj ib nthwv cua hlob ntsawj, ces dej ntuj nphau nphwv sawv tuaj. 19 Thaum cov thwj tim nquam nkoj deb li nees nkaum los peb caug ntsua muag lawm, ces lawv txawm pom Yes Xus mus kev saum dej ntuj, los ze zuj zus rau ntawm lub nkoj, ces lawv ntshai. 20 Tab sis Yes Xus hais rau lawv tias : “Yog kuv. Nej txhob ntshai !” 21 Lawv thiaj mus tos nws los rau hauv nkoj. Ces tam sis ntawd lub nkoj cia li txog qhov chaw lawv yuav mus.
22 Tag kis kaj ntug, tsoom neeg uas nyob sab dej ntuj tim ub pom tias nag hmo tsuas muaj ib lub nkoj nyob ntawd xwb. Lawv kuj pom tias Yes Xus tsis nrog nws cov thwj tim nce mus hauv nkoj, cov thwj tim lawv mus lawv xwb. 23 Tab sis, muaj ib co nkoj tuaj Tis Npes Lias tuaj, cov nkoj los ze ntawm qhov chaw lawv noj cov mov uas thaum Huab Tais ua Ntuj tsaug tas, nws muab rau lawv noj. 24 Tab sis tsoom neeg pom tias Yes Xus tsis nyob ntawd lawm, nws cov thwj tim kuj tsis nyob lawm thiab, ces lawv nce mus hauv cov nkoj ntawd, lawv mus nrhiav Yes Xus tim Kas Fas Naus. 25 Lawv tuaj nrhiav tau Yes Xus rau sab ntug dej tid, lawv hais rau nws tias : “Las Npis, thaum twg koj tuaj ntawm no lawm ?” 26 Yes Xus teb rau lawv tias : “Kuv hais qhov tseeb tiag rau nej : Nej nrhiav kuv, tsis yog vim nej tau pom ib co cim, yog vim nej tau noj cov ncuav mov tsau nej plab. 27 Nej txhob ua hauj lwm nrhiav cov txhiam xws txawj ploj. Nej ua hauj lwm nrhiav cov txhiam xws pub txoj sia nyob mus li. Cov txhiam xws ntawd yog cov uas Neeg Leej Tub yuav pub rau nej. Vim nws yog tus uas Leej Txiv Tswv Ntuj ntaus thwj rau.”
28 Lawv hais rau Yes Xus tias : “Peb yuav ua dab tsi, peb thiaj ua tau Tswv Ntuj cov hauj lwm ?” 29 Yes Xus teb rau lawv hais tias : “Tswv Ntuj txoj hauj lwm yog zoo li no : Kom nej ntseeg txog tus nws xa tuaj.” 30 Lawv hais rau Yes Xus tias : “Koj yuav ua lub cim dab tsi rau peb pom, kom peb ntseeg koj ? Koj ua hauj lwm dab tsi ? 31 Peb cov yawg koob noj cov mov mas nas nyob teb chaws suab puam, raws li cov lus sau cia hais tias : “Nws pub cov mov tuaj saum ntuj tuaj rau lawv noj.”
32 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : “Kuv hais qhov tseeb tiag rau nej : Tsis yog Mais Xes pub cov mov tuaj saum ntuj tuaj rau nej, yog kuv Txiv pub rau nej. Cov mov tuaj saum ntuj tuaj yog tseem mov. 33 Vim Tswv Ntuj cov mov yog cov mov nqes saum ntuj los, yog cov mov pub txoj sia rau lub qab ntuj neeg.”
34 Lawv thiaj hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, thov koj pub cov mov ntawd rau peb noj mus li.” 35 Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv yog cov mov muaj txoj sia. Tus tuaj cuag kuv nws yuav tsis tshaib ib zaug, tus ntseeg txog kuv nws yuav tsis nqhis ib zaug li.
36 Kuv hais rau nej tias : Nej pom kuv, tab sis nej tsis ntseeg.
37 Txhua yam uas kuv Txiv muab rau kuv yuav los cuag kuv. Hos tus tuaj cuag kuv, kuv yuav tsis ntiab nws rau nraum zoov.
38 Vim kuv nqes saum ntuj los, tsis yog los ua ywj kuv siab, yog los ua raws li tus xa kuv tuaj lub siab.
39 Tus xa kuv tuaj lub siab xav, yog zoo li no : Kom kuv tsis txhob ua ib yam uas nws muab rau kuv ploj li, thiab hnub kawg, kom kuv tsa yam ntawd sawv rov los.
40 Qhov uas kuv Txiv nyiam yog zoo li no : leej twg pom Leej Tub thiab ntseeg txog Leej Tub, mas nws muaj txoj sia nyob mus li, thiab hnub kawg, kuv yuav tsa nws sawv rov los.”
41 Cov Yus Das yws yws txog Yes Xus, vim nws hais tias : “Kuv yog cov mov nqes saum ntuj los.” 42 Lawv tseem hais tias : “Nws tsis yog Yes Xus, Yos Xes tus tub lod ? Peb tsis paub nws niam nws txiv lod ? Ua cas zaum no nws hais tias : Kuv nqes saum ntuj los ?” 43 Yes Xus teb rau lawv tias :
“Nej txhob ua ke yws yws. 44 Tsis muaj leej twg tuaj cuag kuv tau, yog Leej Txiv uas xa kuv tuaj tsis rub nws los. Hos kuv, mas Hnub Kawg, kuv yuav tsa nws sawv rov qab los.
45 Cov Yaj Saub Phau Ntawv sau hais tias: “Tswv Ntuj yuav qhia sawv daws huv tib si.” Tus twg hnov Leej Txiv lub suab thiab txais nws lo lus qhia, mas tus ntawd tuaj cuag kuv.
46 Tsis muaj leej twg tau pom Leej Txiv. Tsuas yog tus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj thiaj tau pom Leej Txiv.
47 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Tus ntseeg, nws muaj txoj sia nyob mus li.
48 Kuv yog cov mov muaj txoj sia.
49 Nej cov yawg koob tau noj cov mov mas nas hauv teb chaws suab puam, tab sis lawv tuag tas lawm.
50 Cov mov nqes saum ntuj los yog zoo li no : tus noj cov mov no, nws tsis tuag.
51 Kuv yog cov mov muaj txoj sia nqes saum ntuj los. Leej twg noj cov mov no, nws yuav ciaj nyob mus li. Cov mov uas kuv yuav muab pub rau lub qab ntuj neeg noj kom lawv muaj txoj sia, yog kuv lub cev nqaij.
52 Ces cov Yus Das sib cav zom zaws tias : “Tus neeg ntawd yuav ua li cas muab tau nws cev nqaij los rau peb noj ?” 53 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : “Kuv hais qhov tseeb tiag rau nej : Yog nej tsis noj Neeg Leej Tub lub cev nqaij thiab tsis haus nws cov ntshav, mas nej yuav tsis muaj txoj sia nyob hauv nej.
54 Hos tus noj kuv lub cev nqaij thiab haus kuv cov ntshav, nws muaj txoj sia nyob mus li. Hnub kawg, kuv yuav tsa nws sawv rov qab los. 55 Vim kuv lub cev nqaij yog ib co tseem txhiam xws noj, thiab kuv cov ntshav yog ib yam zoo haus tiag.
56 Tus noj kuv cev nqaij thiab haus kuv cov ntshav, nws nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv nws.
57 Leej Txiv uas nws muaj txoj sia, nws xa kuv tuaj, ces kuv muaj txoj sia vim Leej Txiv. Li ntawd, tus noj kuv, nws kuj yuav muaj txoj sia, vim kuv.
58 Cov mov nqes saum ntuj los yog zoo li ntawd. Cov mov no tsis zoo li cov uas cov yawg koob tau noj, tab sis lawv tuag tas lawm. Hos tus noj cov mov no, mas nws yuav ciaj nyob mus li.”
59 Yes Xus hais cov lus ntawd thaum nws qhia nyob hauv lub tsev txoos nyob Kas Fas Naus. 60 Yes Xus ib co thwj tim coob tau hnov cov lus ntawd, ces lawv hais tias : “Cov lus no tawv dhau, leej twg yuav mloog tau ?”
61 Tab sis Yes Xus yeej paub hauv nruab siab tias nws cov thwj tim yws txog cov lus ntawd, nws thiaj hais rau lawv tias : “Tej lus ntawd dawm nej taw lod ? 62 Yog nej tseem pom Neeg Leej Tub nce mus saum qhov chaw uas thaud nws nyob, nej yuav ua li cas to taub ?
63 Yog tus ntsuj plig ua kom muaj txoj sia. Lub cev nqaij ua tsis tau dab tsi. Cov lus uas kuv hais rau nej yog ntsuj plig thiab yog txoj sia.
64 Tab sis nyob hauv nej, muaj ib co tsis ntseeg.” Vim txij lub hauv paus los, Yes Xus yeej paub tias cov tsis ntseeg yog leej twg, thiab tus yuav muab nws muag yog leej twg. 65 Ces Yes Xus hais tias : “Vim li no kuv thiaj hais rau nej tias tsis muaj leej twg tuaj cuag kuv tau, yog Leej Txiv tsis pub qhov ntawd rau nws.” 66 Txij thaum ntawd los, Yes Xus ib co thwj tim coob thiaj li rov qab mus. Lawv tsis nrog Yes Xus mus ntxiv lawm.
67 Yes Xus thiaj hais rau Pab Kaum Ob tias : “Nej ne, nej puas xav mus thiab ?”
68 Xis Moos Pob Zeb teb rau Yes Xus tias : “Huab Tais, peb yuav mus nrog leej twg ? Koj muaj cov lus pub txoj sia nyob mus li. 69 Peb ntseeg thiab peb paub tias koj yog Tswv Ntuj tus Ntshiab.” 70 Yes Xus teb rau lawv tias : “Nej Pab Kaum Ob leeg, tsis yog kuv xaiv nej lod ? Tsis kav, nyob hauv nej, muaj ib leeg yog ib tug dab phem !” 71 Yes Xus hais txog Yus Das, Xis Moos nyob Kas Lis Yaus tus tub. Vim tias nws yog tus yuav muab Yes Xus muag. Nws kuj yog ib tug hauv Pab Kaum Ob.

-7-

1 Dhau tej ntawd tas, Yes Xus mus ncig hauv xeev Nkas Lis Lais. Nws tsis xav mus hauv xeev Yus Das, vim cov Yus Das nrhiav kev muab nws tua.
2 Yuav txog lub hnub nyoog nqaum paj nqaum nruas tsa tsev tsam phooj. 3 Yes Xus cov kwv tij hais rau nws tias : “Koj tawm hauv no mus, koj mus rau xeev Yus Das, kom xwv koj cov thwj tim pom cov hauj lwm koj ua thiab. 4 Leej twg xav kom luag tej paub nws, mas nws tsis ua dej num zais ntshis. Koj pom xeeb ua tej dej num no, koj tawm los rau lub qab ntuj neeg pom mas.” 5 Tab yog Yes Xus cov kwv tij mas lawv tsis ntseeg txog nws. 6 Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv lub zim txwv los tsis tau txog, hos nej lub zim txwv mas yeej ib txwm nyob ntawd tos. 7 Lub qab ntuj neeg ntxub tsis tau nej. Hos kuv mas qab ntuj neeg ntxub kuv, vim kuv ua pov thawj tseeb txog qab ntuj neeg tias nws cov hauj lwm phem. 8 Nej nce mus nqaum paj nqaum nruas mog. Kuv tsis nce mus koom lub ntees no, vim tseem tsis tau txog kuv lub zim txwv.” 9 Yes Xus hais li ntawd rau lawv tas, ces nws nyob Nkas Lis Lais.
10 Thaum Yes Xus cov kwv tij nce mus nqaum paj nqaum nruas tas lawm, ces nws kuj nce mus thiab, tab sis nws mus nraim nkoos tsis pub leej twg pom. 11 Lub caij nqaum paj nqaum nruas, cov Yus Das nrhiav Yes Xus, lawv hais tias : “Nws nyob qhov twg ?” 12 Nyob hauv tsoom neeg coob coob ntawd, luag sib ntxhi zom zaws txog Yes Xus. Ib txhia hais tias : “Nws yog ib tug neeg zoo.” Lwm cov hais tias : “Tsis yog. Nws ua kom zeej tsoom yuam kev.” 13 Tab sis, tsis muaj leej twg muaj cuab kav tab meeg hais txog Yes Xus, vim lawv ntshai cov Yus Das.
14 Thaum lawv ua lub ntees tsa tsev tsam phooj txog tog, Yes Xus nce mus pem lub Tuam Tsev Teev Ntuj, nws pib qhia tsoom sid. 15 Cov Yus Das poob siab, lawv hais tias : “Ua cas tus neeg no yuav paub Ntawv npaum li no, nws twb tsis tau kawm ?”
16 Yes Xus teb rau lawv tias : “Kuv cov lus qhia tsis yog kuv lus, yog tus xa kuv tuaj cov lus qhia. 17 Leej twg xav ua raws Tswv Ntuj lub siab, mas nws yuav paub tias cov lus qhia no yog tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, los yog kuv lam hais kuv xwb. 18 Tus uas nws lam hais nws xwb, mas nws nrhiav koob meej rau nws. Hos tus uas nrhiav koob meej rau tus xa nws tuaj, mas nws hais qhov tseeb, tsis muaj ib yam cuav nyob hauv nws. 19 Mais Xes tsis tau muab Txoj Cai rau nej lod ? Vim li cas nej tsis muaj ib tug coj Txoj Cai li, thiab nej nrhiav kev muab kuv tua ?” 20 Tsoom sid teb hais tias : “Koj raug dab lawm. Leej twg nrhiav kev muab koj tua ?”
21 Yes Xus teb rau lawv tias : “Kuv tsuas tau ua ib txog hauj lwm xwb, tas nej sawv daws twb xav tsis thoob. 22 Mais Xes muab lub cim txiav rau nej, qhov tseeb, lub cim txiav tsis yog los ntawm Mais Xes los, yog los ntawm cov yawg koob los, ces nej thiaj ua lub cim txiav hnub xas npas tos. 23 Vim li ntawd, hnub xas npas tos ib tug txiv neej txais lub cim txiav kom xwv nws txhob hla Mais Xes Txoj Cai, tab sis nej ho npau taws rau kuv vim hnub xas npas tos kuv kho ib tug neeg kom tas nws lub cev rov noj qab nyob zoo ! 24 Nej tseg txhob txiav txim rau luag raws li pom sab nraud, nej txiav txim raws txoj kev ncaj mog.”
25 Muaj ib co neeg nyob Yes Lus Xas Les hais tias : “Tus ntawd tsis yog tus uas lawv nrhiav nws tua lod ? 26 Saib, zaum no nws tab meeg hais lus, luag tsis hais dab tsi rau nws li. Cov thawj coj puas tau lees tias nws yog Leej Pleev tiag ? 27 Tab sis, peb paub nws nyob qhov twg tuaj. Hos Leej Pleev, thaum nws tuaj, mas tsis muaj neeg yuav paub tias nws nyob qhov twg tuaj.”
28 Thaum Yes Xus qhia nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj nws hais nrov nrov tias : “Nej paub kuv thiab paub tias kuv nyob qhov twg tuaj. Tsis yog kuv tuaj kuv. Tus xa kuv tuaj, nws yog ib tug tseem ceeb, nej tsis paub nws. 29 Hos kuv paub nws, vim kuv tuaj ntawm nws tuaj, thiab yog nws xa kuv tuaj.”
30 Lawv nrhiav kev ntes Yes Xus, tab sis tsis muaj leej twg tsa tes tuav nws, vim nws lub zim txwv los tsis tau txog.
31 Muaj coob leej hauv tsoom neeg ntawd ntseeg txog Yes Xus, lawv hais tias : “Leej Pleev, thaum nws los txog, nws puas yuav ua ib co cim ntau dua tus ntawd ?” 32 Cov Fas Lis Xais hnov tsoom sid sib ntxhi li ntawd txog Yes Xus, ces cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis Xais xa ib co zov keeb mus ntes Yes Xus.
33 Yes Xus thiaj hais tias : “Kuv tseem yuav nrog nej nyob me ntsis ntxiv, ces kuv yuav mus cuag tus xa kuv tuaj. 34 Nej yuav nrhiav kuv, tab sis nej yuav tsis ntsib. Qhov chaw kuv nyob mas nej tuaj tsis tau.”
35 Cov Yus Das sib tham zom zaws tias : “Tus neeg ntawd yuav mus qhov twg, kom peb txhob nrhiav tau nws ? Puas yog nws xav mus nrog pab uas tau ncaim mus nyob xyaw cov Hes Las, ces nws yuav qhia cov Hes Las ? 36 Lo lus nws nyuam qhuav hais no lub ntsiab yog dab tsi : ‘Nej yuav nrhiav kuv, tab sis nej yuav tsis ntsib. Qhov chaw kuv nyob, mas nej tuaj tsis tau ?”
37 Hnub xaus lub ntees nqaum paj nqaum nruas, yog ib hnub loj. Yes Xus sawv ntsug nyob ntawd, nws hais nrov nrov tias : “Leej twg nqhis, mas kom nws tuaj cuag kuv.
38 Leej twg ntseeg txog kuv, mas kom nws haus. Yuav tshwm sim raws li Ntawv hais tias : ib co niam dej muaj txoj sia yuav txhawv ntawm nws lub hauv siab los.”
39 Yog Yes Xus hais txog Leej Ntuj Plig uas cov ntseeg txog nws yuav tau txais. Vim Leej Ntuj Plig tseem tsis tau los, rau qhov tias Yes Xus tseem tsis tau txais koob meej.
40 Thaum tsoom neeg ntawd hnov Yes Xus hais cov lus no, mas coob leej hais tias : “Tus no yog tus Yaj Saub tiag !” 41 Ib txhia hais tias : “Yeej yog Leej Pleev lawm tiag !” Lwm cov hais tias : “Leej Pleev puas yuav tuaj Nkas Lis Lais tuaj ? 42 Ntawv tsis tau hais tias Leej Pleev yog Das Vis xeeb ntxwv thiab nws yuav tawm hauv Das Vis lub zos Npes Les Hes tuaj, no lod ?” 43 Li ntawd, tsoom sid sib faib, tsis sib haum tim Yes Xus. 44 Lawv ib txhia xav ntes Yes Xus, tab sis tsis muaj leej twg tsa tes nthos Yes Xus.
45 Cov zov keeb thiaj rov los cuag cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis Xais. Lawv hais rau cov zov keeb tias : “Vim li cas nej tsis coj nws los ?” 46 Cov zov keeb teb hais tias : “Tsis tau muaj leej twg hais lus zoo cuag li tus neeg ntawd ib zaug !” 47 Cov Fas Lis Xais hais rau cov zov keeb tias : “Puas yog nej raug nws haub tau nej lawm thiab ? 48 Nyob hauv cov thawj coj, puas muaj ib tug ntseeg txog nws ? Los nyob hauv cov Fas Lis Xais, puas muaj ib tug ntseeg txog nws ? 49 Hos tsoom niag neeg tsis tsim txiaj ntawd, lawv tsis paub Txoj Cai li, lawv yog cov uas Ntuj foom phem rau.
50 Nis Kos Des Mos, yog ib tug Fas Lis Xais uas yav dhau los nws tau tuaj cuag Yes Xus, nws hais rau lawv tias : 51 “Peb txoj cai puas kheev kom cia li muab txim rau ib tug neeg uas peb tsis tau xub hnov nws thiab paub tej yam nws ua tso ?” 52 Lawv teb rau Nis Kos Des Mos tias : “Koj puas yog ib tug nyob Nkas Lis Lais tuaj thiab ? Koj soj ntsuam zoo zoo mas, koj yuav pom tias tsis muaj ib tug yaj saub sawv hauv Nkas Lis Lais tuaj li.” 53 Ces lawv nyias rov mus nyias tsev.

-8

1 Ntawm Yes Xus, mas nws mus pem Roob Txiv Ntoo Roj.
2 Thaum kaj ntug txoog, Yes Xus rov mus hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Tas tsoom pej xeem tuaj cuag nws. Yes Xus zaum, nws thiaj pib qhia lawv. 3 Cov Kws Ntawv Ntshiab thiab cov Fas Lis Xais coj ib tug poj niam tuaj rau Yes Xus : luag ntes nws thaum tab tom deev hluas nraug. Lawv coj tus poj niam tuaj sawv ntsug hauv nruab nrab. 4 Lawv hais rau Yes Xus tias : “Xib Hwb, tus poj niam no, luag pom nws tab tom deev hluas. 5 Nyob hauv Txoj Cai, mas Mais Xes kom peb xuas pob zeb txawb cov poj niam zoo li ntawd. Koj ne, koj hais li cas ?” 6 Lawv hais li ntawd vim lawv xav sim Yes Xus, lawv thiaj li tau kev mus kom nws. Tab sis Yes Xus khoov, nws xuas ntiv tes sau npe ntawv rau hauv pem teb. 7 Lawv pheej rov nug tsis tseg, ces Yes Xus sawv ntsug, nws hais rau lawv tias : “Nyob hauv nej, yog leej twg tsis muaj txhaum, mas kom nws xub txawb ib lub pob zeb rau tus poj niam ntawd.”
8 Ces Yes Xus rov khoov, nws rov sau npe ntawv hauv pem teb. 9 Thaum lawv hnov hais li ntawd, lawv nyias rov mus nyias zuj zus. Cov xub mus yog cov laus dua. Tshuav Yes Xus tib leeg thiab tus poj niam uas sawv hauv nruab nrab xwb. 10 Yes Xus rov sawv ntsug, nws hais rau tus poj niam tias : “Me ntxhais, lawv dua twg tas lawm ? Tsis muaj leej twg muab txim rau koj lod ?” 11 Tus poj niam teb tias : “Huab Tais, tsis muaj leej twg.” Ces Yes Xus hais tias : “Kuv kuj tsis muab txim rau koj thiab. Koj rov mus. Txij no mus koj txhob ua txhaum ntxiv lawm mog.”
12 Yes Xus rov qab hais lus rau lawv. Nws hais tias : “Kuv yog qhov pom kev kaj lub qab ntuj neeg. Leej twg lawv kuv qab, nws yuav tsis mus kev hauv qhov tsaus ntuj. Nws yuav tau qhov pom kev pub txoj sia.”
13 Cov Fas Lis Xais hais rau Yes Xus tias : “Koj ua tim khawv rov zeem txog koj, koj tej lus tim khawv tsis tseeb.”
14 Yes Xus teb rau lawv hais tias : “Tab yog kuv ua tim khawv rov zeem txog kuv, mas kuv cov lus pov thawj yog qhov tseeb, vim kuv paub tias kuv tuaj qhov twg tuaj, thiab kuv yuav mus qhov twg. Hos nej, mas nej tsis paub kuv tuaj qhov twg tuaj, thiab kuv yuav mus qhov twg. 15 Nej txiav txim raws li lub cev nqaij pom. Hos kuv tsis txiav txim rau leej twg. 16 Yog tias kuv txiav txim, mas kuv cov lus txiav txim mus raws qhov tseeb, vim kuv tsis txiav kuv ib leeg. Muaj kuv thiab tus xa kuv tuaj, wb ua ke txiav txim. 17 Nyob hauv nej Txoj Cai, muaj lus sau cia tias : Thaum ob tug neeg ua tim khawv mas nkawd cov lus yog lus tseeb. 18 Kuv rov ua tim khawv txog kuv, thiab Leej Txiv uas xa kuv tuaj kuj ua tim khawv txog kuv.”
19 Lawv hais rau Yes Xus tias : “Koj Txiv nyob qhov twg ?” Yes Xus teb tias : “Nej tsis paub kuv thiab tsis paub kuv Txiv. Yog nej paub kuv, nej kuj yuav paub kuv Txiv thiab.”
20 Yog thaum Yes Xus qhia nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, hauv chav tsev ceev nyiaj, mas nws thiaj hais cov lus no. Tsis muaj leej twg ntes nws, vim nws lub zim txwv los tsis tau txog.
21 Yes Xus tseem rov qab hais rau lawv tias : “Kuv yuav mus, nej yuav nrhiav kuv, tab sis nej yuav tuag nyob hauv nej qhov txhaum. Qhov chaw kuv mus, mas nej tuaj tsis tau.”
22 Ces cov Yus Das hais tias : “Puas yog nws yuav rov tua nws, nws thiaj hais tias : Qhov chaw kuv mus, mas nej tuaj tsis tau ?” 23 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej tawm txheej hauv no los. Kuv tawm txheej saud los. Nej yog ntiaj teb tug, kuv tsis yog ntiaj teb tug. 24 Kuv hais rau nej tias nej yuav tuag nyob hauv nej cov txhaum. Yog nej tsis ntseeg tias Kuv Yog Tus Nyob, mas nej yuav tuag nyob hauv nej cov txhaum.”
25 Lawv hais rau Yes Xus tias : “Koj yog leej twg ?” Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv yog tus kuv nyuam qhuav hais rau nej. 26 Kuv muaj ntau yam hais txog nej thiab muaj chaw txiav txim ntau qhov. Tus xa kuv tuaj yog tus tseeb, qhov kuv hais rau lub qab ntuj neeg yog qhov kuv hnov ntawm nws los.”
27 Lawv tsis to taub tias Yes Xus hais txog Leej Txiv rau lawv. 28 Yes Xus thiaj hais tias : “Thaum nej yuav muab Neeg Leej Tub tsa siab, mas nej yuav pom tias Kuv Yog Tus Nyob, thiab tsis muaj ib yam uas yog kuv ua kuv xwb. Yam uas kuv hais, yog Leej Txiv qhia kuv. 29 Tus xa kuv tuaj nws nrog nraim kuv. Nws tsis cia kuv nyob ib leeg, vim kuv ua ntxim nws siab mus li.”
30 Thaum Yes Xus hais cov lus ntawd, muaj coob leej ntseeg txog nws.
31 Yes Xus hais rau cov Yus Das uas ntseeg nws tias : “Yog nej nyob hauv kuv cov lus, mas nej yog kuv cov thwj tim tiag. 32 Nej yuav paub qhov tseeb, ces txoj kev tseeb yuav ua kom nej twj lij.”
33 Lawv hais rau Yes Xus tias : “Peb yog Has Nplas Has cov xeeb ntxwv, peb tsis tau ua dua leej twg qhev ib zaug. Ua cas koj thiaj hais tias : Nej yuav twj lij ?” 34 Yes Xus teb rau lawv tias : “Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej tias : Leej twg ua txhaum, nws yog kev txhaum tus qhev. 35 Tus qhev tsis tau nyob hauv lub tsev tas nws sid, tus tub thiaj tau nyob tas nws sid. 36 Yog Leej Tub ua kom nej twj lij, mas nej thiaj ua tsheej neeg twj lij. 37 Kuv paub tias nej yog Has Nplas Has cov xeeb ntxwv, tsis kav nej nrhiav kev muab kuv tua, vim kuv lo lus txeem tsis tau rau hauv nej. 38 Kuv hais yam uas kuv pom ntawm kuv Txiv, hos nej ua yam nej hnov ntawm nej txiv.”
39 Lawv teb rau Yes Xus tias : “Peb txiv yog Has Nplas Has.” Yes Xus hais rau lawv tias : “Yog tias nej yog Has Nplas Has cov me nyuam, mas nej yuav ua Has Nplas Has cov hauj lwm. 40 Tab sis nej tsis ua. Kuv yog ib tug hais qhov tseeb uas kuv hnov ntawm Tswv Ntuj los, tsis kav nej nrhiav kev muab kuv tua. Has Nplas Has tsis tau ua li ntawd. 41 Nej ua nej txiv cov hauj lwm.”
Lawv hais rau Yes Xus tias : “Peb tsis yog me nyuam tsaub : Peb tsuas muaj ib leeg txiv : yog Tswv Ntuj.” 42 Yes Xus hais rau lawv tias : “Yog tias Tswv Ntuj yog nej Txiv, mas nej yuav nyiam kuv, vim kuv tawm ntawm Tswv Ntuj los, kuv thiaj tuaj ntawm no. Tsis yog kuv tuaj kuv. Yog tus ntawd xa kuv tuaj. 43 Vim li cas nej tsis to taub kuv tej lus ? Vim tias nej tsis hnov kuv lo lus. 44 Nej muab dab phem ua nej txiv, nej thiaj xav ua raws li nej txiv lub siab ntshaw. Nej txiv yog ib tug txo neeg siav txij thaum lub hauv paus los. Nws tsis nyob hauv txoj kev tseeb, vim tias tsis muaj ib qho tseeb nyob hauv nws. Thaum nws dag, nws thau qhov uas txhawv hauv nws nruab siab tawm los, vim nws yeej yog tus dag. Nws yog kev dag leej txiv. 45 Yog vim kuv hais qhov tseeb, nej thiaj tsis ntseeg kuv. 46 Nej leej twg yuav liam tau tias kuv muaj txhaum ? Yog kuv hais qhov tseeb, vim li cas nej tsis ntseeg kuv ? 47 Leej twg tawm ntawm Tswv Ntuj los, nws mloog Tswv Ntuj cov lus. Yog li ntawd, nej thiaj tsis mloog kuv, vim nej tsis tawm ntawm Tswv Ntuj los.”
48 Cov Yus Das teb rau Yes Xus hais tias : “Yeej yog li peb hais tiag : koj yog ib tug Xas Mas Lias thiab koj raug ib tug dab phem !”
49 Yes Xus teb tias : “Kuv tsis raug ib tug dab phem, tab sis kuv ua kom kuv Txiv tau ntsej muag, hos nej ua kom kuv poob ntsej muag. 50 Kuv tsis nrhiav kom kuv muaj koob meej. Nws muaj nws tus nrhiav koob meej rau kuv thiab txiav txim. 51 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Leej twg khaws kuv lo lus, nws yuav tsis pom txoj kev tuag ib zaug.”
52 Cov Yus Das hais rau Yes Xus tias : “Nyem no peb paub tias koj raug ib tug dab phem. Has Nplas Has tuag lawm, cov yaj saub kuj tuag lawm. Hos koj hais tias : ‘Yog leej twg khaws kuv lo lus, nws yuav tsis saj txoj kev tuag ib zaug.’ 53 Koj puas loj dua peb txiv Has Nplas Has uas nws tuag lawm ? Loj dua cov yaj saub uas kuj tuag lawm thiab ? Koj khav tias koj yog leej twg ?” 54 Yes Xus teb tias : “Yog kuv rov cav txog kuv lub koob meej, mas kuv lub koob meej tsis muaj nqi dab tsi. Tab sis, tus cav txog kuv lub koob meej, yog kuv Txiv. Yog tus uas nej hais tias : ‘Nws yog peb tus Tswv Ntuj.’ 55 Tab sis nej tsis paub nws, hos kuv paub nws. Yog kuv hais tias kuv tsis paub nws, mas kuv yog ib tug neeg dag ib yam li nej. Tab sis kuv paub nws thiab kuv khaws nws lo lus. 56 Nej txiv Has Nplas Has twb zoo siab vim nws xav tias nws yuav pom kuv lub hnub nyoog. Nws tau pom, ces nws zoo siab lawm.”
57 Cov Yus Das hais rau Yes Xus tias : “Koj twb tsis tau muaj tsib caug xyoo, koj txawm siv pom Has Nplas Has lawm !” 58 Yes Xus hais rau lawv tias : “Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej tias : Thaum Has Nplas Has tsis tau yug, kuv yeej Nyob lawm.”
59 Lawv khaws pob zeb yuav txawb rau Yes Xus, tab sis Yes Xus tsiv nraim, nws tawm hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj mus lawm.

-9-

1 Thaum Yes Xus mus kev, nws pom ib tug neeg ib txwm dig muag nruab thiab los. 2 Nws cov thwj tim nug nws hais tias : “Las Npis, leej twg ua txhaum : puas yog nws los yog nws niam nws txiv ua txhaum, nws thiaj dig muag txij nruab thiab los ?” 3 Yes Xus teb tias : “Tsis yog nws txhaum, thiab kuj tsis yog nws niam nws txiv txhaum, tab sis nws yug los dig muag kom xwv Tswv Ntuj cov hauj lwm tshwm hauv nws tuaj rau luag pom.
4 Cheem tseem pom kev, peb yuav tsum ua hauj lwm lis tus xa kuv tuaj cov dej num. Thaum tsaus ntuj lawm, tsis muaj leej twg ua tau hauj lwm. 5 Kuv nyob ntev npaum li cas hauv lub qab ntuj no, mas kuv yog qab ntuj neeg qhov pom kev.”
6 Yes Xus hais li ntawd tas, nws nti aub ncaug rau hauv pem teb, nws muab nws cov aub ncaug ua ib qho av nkos. Nws muab qhov av nkos ntawd pleev tus dig muag qhov muag. 7 Nws hais rau tus dig muag tias : “Koj mus ntxuav qhov muag tom lub pas dej Xis Los Es”, lo lus no txhais tias : tus Ntuj xa mus. Tus dig muag mus ntxuav tas, nws rov los, nws cia li pom kev lawm.
8 Cov neeg nyob sib ze thiab cov uas tau pom nws yav dhau los, vim nws yog ib tug neeg thov khawv, lawv hais tias : “Puas yog tus uas thaud zaum thov khawv ?” 9 Ib txhia hais tias : “Yog tus ntawd.” Ib txhia ho hais tias : “Tsis yog ! Yog ib tug zoo li tus ntawd.” Tus dig muag hais tias : “Yog kuv los mas !”
10 Luag hais rau nws tias : “Ua li cas koj ob lub qhov muag ho qhib lawm ?” 11 Tus dig muag teb tias : “Tus hu ua Yes Xus, nws ua ib qho av nkos, nws muab pleev kuv qhov muag, ces nws hais rau kuv tias : ‘Koj mus tom lub pas dej Xis Los Es, koj ntxuav koj qhov muag.’ Kuv thiaj mus tod. Kuv ntxuav qhov muag tas, kuv cia li pom kev.” 12 Lawv hais rau tus dig muag tias : “Nws dua qhov twg lawm ?” Tus dig muag hais tias : “Kuv tsis paub.”
13 Luag coj tus uas thaud dig muag mus rau cov Fas Lis Xais. 14 Hnub uas Yes Xus ua av nkos qhib tus neeg ntawd ob lub qhov muag yog ib hnub xas npas tos. 15 Cov Fas Lis Xais rov qab nug tus dig muag saib ua cas nws thiaj li pom kev. Tus dig muag hais rau lawv tias : “Nws muab av nkos pleev kuv qhov muag, kuv mus ntxuav muag tas ces kuv pom kev.” 16 Muaj ib co Fas Lis Xais hais tias : “Yeej tsis yog ib tug neeg tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, vim nws tsis caiv hnub xas npas tos.” Lwm cov hais tias : “Ib tug neeg txhaum ua puas tau tej lub cim loj li ntawd ?” Ces lawv hais tsis sib haum. 17 Lawv thiaj rov hais rau tus dig muag tias : “Koj ne, koj hais dab tsi txog tus uas qhib koj qhov muag ?” Tus dig muag hais tias : “Yog ib tug yaj saub.”
18 Cov Yus Das tsis ntseeg tias thaud nws dig muag, zaum no nws pom kev, ces lawv thiaj hu nws niam nws txiv tuaj. 19 Lawv nug nws niam nws txiv tias : “Tus no puas yog neb tus tub uas neb hais tias nws yug los nws yeej dig muag ? Ua li cas nyem no nws thiaj pom kev ?” 20 Tus dig muag niam thiab txiv teb hais tias : “Wb paub tias nws yog wb tus tub, thiab nws yug los nws yeej dig muag. 21 Tab sis ua cas nyem no nws ho pom kev, wb tsis paub. Wb kuj tsis paub tias leej twg qhib nws qhov muag. Nej nug nws mas, nws twb muaj hnub nyoog lawm, nws txawj hais nws.” 22 Tus dig muag niam thiab txiv hais li ntawd vim nkawd ntshai cov Yus Das. Vim cov Yus Das tau hais haum tias leej twg lees tias Yes Xus yog Leej Pleev, mas lawv yuav ntiab nws tawm hauv lub tsev txoos. 23 Yog vim li ntawd, nws niam nws txiv thiaj hais tias : ‘Nws twb muaj hnub nyoog lawm; nej nug nws.’
24 Cov Yus Das rov hu tus neeg uas thaud dig muag kom tuaj dua ib zaug ntxiv. Lawv hais rau nws tias : “Koj cav lus zoo txog Tswv Ntuj lub koob meej ! Peb paub tias tus neeg ntawd yog ib tug neeg txhaum.” 25 Tus dig muag teb hais tias : “Kuv tsis paub tias nws yog ib tug neeg txhaum los tsis yog. Kuv tsuas paub ib qho xwb : yog qhov tias thaud kuv dig muag, nyem no kuv pom kev.” 26 Lawv hais rau tus dig muag tias : “Nws tau ua dab tsi rau koj ? Nws qhib koj ob lub qhov muag li cas ?” 27 Tus dig muag teb rau lawv tias : “Kuv twb hais qhia nej tas lawm, nej tsis mloog. Vim li cas nej xav rov mloog dua ? Puas yog nej xav ua nws thwj tim ?” 28 Ces lawv cem nws tias : “Koj thiaj yog tus neeg ntawd ib tug thwj tim ntag ! Peb yog Mais Xes cov thwj tim. 29 Peb paub tias Tswv Ntuj tau hais lus rau Mais Xes. Hos tus ntawd, peb tsis paub nws tuaj qhov twg tuaj.” 30 Tus dig muag teb rau lawv tias : “Qhov no yog qhov nej ua kuv poob siab tas, rau qhov nej tsis paub nws tuaj qhov twg tuaj, vim nws qhib tau kuv qhov muag. 31 Peb paub tias Tswv Ntuj tsis mloog cov neeg txhaum. Tab sis yog leej twg teev nws thiab ua raws li nws lub siab xav, mas Tswv Ntuj mloog tus ntawd. 32 Tsis muaj leej twg tau hnov hais txog ib tug neeg qhib tau tus neeg yug los dig muag lub qhov muag. 33 Yog tus neeg ntawd tsis tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, mas nws ua tsis tau dab tsi.” 34 Lawv teb rau nws tias : “Txij koj yug los, koj yeej yog neeg txhaum, koj haj cav qhuab qhia peb thiab !” Ces lawv muab nws thawb rau nraum zoov.
35 Yes Xus kuj hnov tias lawv muab tus dig muag thawb rau nraum zoov. Thaum Yes Xus pom nws, Yes Xus hais tias : “Koj puas ntseeg txog Neeg Leej Tub.” 36 Tus dig muag teb hais tias : “Huab Tais, nws yog leej twg ? Kuv xav ntseeg txog nws.” 37 Yes Xus hais rau nws tias : “Koj twb pom nws. Nws yog tus hais lus rau koj.” 38 Tus dig muag hais tias : “Huab Tais, kuv ntseeg.” Ces nws txhos caug pe Yes Xus.
39 Yes Xus hais tias : “Kuv tuaj hauv lub qab ntuj no yog tuaj txiav txim : kom xwv cov uas qhov muag tsis pom kev, rov pom kev tuaj ; hos kom cov neeg pom kev ua neeg dig muag.”
40 Cov Fas Lis Xais uas nrog Yes Xus nyob ntawd, hnov cov lus no, lawv hais rau nws tias : “Peb puas yog ib co neeg dig muag thiab ?” 41 Yes Xus hais rau lawv tias : “Yog nej dig muag, mas nej yuav tsis muaj txhaum. Tab sis nyem no nej hais tias : ‘Peb pom kev’, mas nej cov txhaum nyob li qub.”

-10-

1 “Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Tus tsis nkag ntawm qhov rooj mus hauv lub nkuaj yaj, hos nws nce lwm qhov chaw mus rau hauv, mas nws yog ib tug tub sab tuaj nyiag thiab tuaj lwg. 2 Tus uas nkag ntawm qhov rooj mus yog tus tswv zov yaj. 3 Tus zov rooj loog qhib qhov rooj rau nws, cov yaj mloog nws lub suab. Nws hu nws cov yaj, nws tuav lawv ib leeg zuj zus lub npe, nws coj lawv mus. 4 Thaum nws coj nws cov yaj tawm tas lawm, nws mus ua ntej, cov yaj lawv nws qab, vim lawv paub nws lub suab. 5 Cov yaj yuav tsis mus raws lwm tus, lawv yuav khiav ntawm lwm tus, vim lawv tsis paub luag tej lub suab.”
6 Yes Xus hais zaj paj lug no rau lawv, tab sis lawv tsis paub tias nws hais txog dab tsi rau lawv.
7 Yes Xus rov qab hais tias : “Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej tias kuv yog cov yaj lub qhov rooj.
8 Tas cov uas tuaj ua kuv ntej yog ib co tub sab tuaj nyiag thiab tuaj lwg, tab sis cov yaj kuj tsis mloog lawv. 9 Kuv yog lub qhov rooj : tus twg nkag ntawm kuv mus, nws yuav txais kev cawm, nws yuav nkag tau rau hauv thiab tawm tau los, nws yuav nrhiav tau lub tshav zaub. 10 Tus tub sab tsuas tuaj nyiag, tuaj lwg, thiab tuaj txo txoj sia xwb. Hos kuv, mas kuv tuaj ua kom lawv tau txoj sia, thiab kom lawv tau txoj sia loj zuj zus. 11 Kuv yog tus tswv zov yaj, yog tus zoo tswv. Tus zoo tswv zov yaj siv nws txoj sia los pab nws cov yaj. 12 Tus ntiav zov, nws tsis yog tswv, cov yaj tsis yog nws li, thaum nws pom hma tuaj, nws tso cov yaj pov tseg, nws khiav lawm. Hma muab cov yaj kwv mus, ua pab yaj tawg tas. 13 Vim nws tsuas yog tus ntiav zov xwb, nws tsis txhawj dab tsi txog cov yaj. 14 Kuv yog tus zoo tswv zov yaj. Kuv paub kuv cov yaj, kuv cov yaj paub kuv, 15 ib yam li Leej Txiv paub kuv thiab kuv paub Leej Txiv. Kuv siv kuv txoj sia rau kuv cov yaj. 16 Kuv tseem muaj ib co yaj uas tsis nyob hauv lub nkuaj no. Kuv yuav tsum coj cov ntawd mus thiab. Lawv yuav mloog kuv lub suab, ces yuav muaj ib pab yaj, thiab ib tug tswv zov xwb. 17 Tos Leej Txiv nyiam kuv : yog vim kuv siv kuv txoj sia, thiab kuv muab txoj sia rov los rau kuv. 18 Tsis muaj leej twg txo kuv txoj sia, yog kuv muab pub. Kuv muaj hwj huam siv tau kuv txoj sia, thiab muaj hwj huam muab tau kuv txoj sia rov los. Qhov no yog lo lus qhia kuv txais ntawm kuv Txiv los.”
19 Cov Yus Das rov tsis sib haum vim cov lus no. 20 Nyob hauv lawv muaj coob leej hais tias : “Nws raug ib tug dab phem, nws vwm lawm ! Vim li cas nej mloog nws ?” 21 Lwm cov hais tias : “Tej lus no tsis yog cov lus uas neeg raug dab phem hais tau. Dab phem puas qhib tau cov dig muag ob lub qhov muag ?”
22 Thaum ntawd txog lub hnub nyoog nqaum paj nqaum nruas ntxuav lub Tuam Tsev Teev Ntuj nyob Yes Lus Xas Les, yog lub caij ntuj no. 23 Yes Xus mus mus los los hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj nyob hauv lub qab ru tsev Xas Los Moos. 24 Cov Yus Das los ntsauv ncig nws, ces lawv hais rau nws tias :
“Koj yuav cia peb lub siab ua xyem xyav txog thaum twg ? Saib koj yog Leej Pleev no, koj tab meeg hais rau peb !” 25 Yes Xus teb rau lawv tias : “Kuv twb hais qhia nej lawm, uas nej tsis ntseeg. Cov hauj lwm uas kuv hu txog kuv Txiv lub npe los ua, zeem tseeb txog kuv. 26 Tab sis nej tsis ntseeg vim nej tsis yog kuv cov yaj. 27 Kuv cov yaj mloog kuv lub suab, kuv paub lawv, lawv raws nraim kuv. 28 Kuv pub txoj sia nyob mus li rau lawv, lawv yuav tsis tuag ib zaug li. Tsis muaj leej twg yuav chua tau lawv ntawm kuv txhais tes. 29 Kuv Txiv yog tus loj tshaj txhua tsav txhua yam, nws muab cov yaj no rau kuv, mas yeej tsis muaj leej twg yuav chua tau dab tsi ntawm kuv Txiv txhais tes li. 30 Leej Txiv thiab kuv, wb yog ib tug xwb.”
31 Cov Yus Das rov nqa dua ib co pob zeb los txawb rau Yes Xus. 32 Yes Xus teb rau lawv tias : “Kuv tau muab ntau txoj hauj lwm zoo tuaj ntawm Leej Txiv tuaj rau nej pom. Tim qhov twg, nej thiaj xav txawb pob zeb rau kuv ?” 33 Cov Yus Das teb rau Yes Xus tias : “Peb yuav txawb pob zeb rau koj, tsis yog tim ib txog hauj lwm zoo. Yog tim koj thuam Ntuj. Vim tias koj tsuas yog ib tug neeg xwb, tsis kav, koj muab koj tsa ua Tswv Ntuj.”
34 Yes Xus teb rau lawv tias : “Nyob hauv nej Txoj Cai, puas muaj lus sau cia tias : ‘Kuv hais tias nej yog ib co tswv ntuj ?’ 35 Peb rhuav tsis tau Ntawv- yog tias Ntawv hu cov neeg txais Tswv Ntuj lo lus ua tswv ntuj. 36 Hos tus uas Leej Txiv muab nws qee, thiab xa nws tuaj hauv lub qab ntuj neeg, nej hais tias ‘Koj thuam Ntuj’, vim kuv hais tias ‘Kuv yog Tswv Ntuj Leej Tub.’ 37 Yog kuv tsis ua kuv Txiv cov hauj lwm, mas nej txhob ntseeg kuv. 38 Tab sis yog kuv ua kuv Txiv cov hauj lwm, mas txawm tias nej tsis ntseeg kuv, los nej yuav ntseeg cov hauj lwm, kom xwv nej paub thiab to taub tias Leej Txiv nyob hauv kuv, thiab kuv nyob hauv Leej Txiv.”
39 Lawv rov qab xav ntes Yes Xus, tab sis nws dim ntawm lawv tes mus lawm.
40 Yes Xus rov hla mus rau sab dej Yos Las Das tim ub, ntawm thaj chaw uas yav dhau los, Zam ua kab ke ntxuav. Ces Yes Xus nyob ntawd. 41 Muaj neeg coob tuaj cuag Yes Xus, lawv hais tias : “Zam tsis tau ua ib lub cim li, tab sis txhua yam uas Zam hais txog tus no, mas muaj tseeb tas huv tib si.” 42 Ces muaj coob leej ntseeg txog Yes Xus nyob ntawd.

-11-

1 Muaj ib tug neeg mob hu ua Las Ntxas Los, nws nyob Npes Tas Nias. Yog Mab Liab thiab nws tus niam laus Mas Tas lub zos. 2 Mab Liab yog tus uas yav dhau los nws muab tshuaj tsw qab pleev Huab Tais thiab muab nws cov plaub hau so Huab Tais ko taw. Tus neeg mob, yog Mab Liab tus nus Las Ntxas Los. 3 Nkawd ob viv ncaus xa xov mus hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, tus uas koj nyiam, mas nws mob lawm.” 4 Yes Xus hnov li ntawd, Yes Xus hais tias : “Tus mob no tsis coj mus rau qhov tuag. Nws yuav ua kom Tswv Ntuj nto koob meej, kom xwv Tswv Ntuj Leej Tub txais koob meej vim tus mob ntawd.”
5 Yes Xus nyiam Mas Tas, thiab nws tus niam hluas, thiab Las Ntxas Los lawv. 6 Tab yog nws hnov hais tias Las Ntxas Los mob lawm, tsis kav nws tseem nyob qhov qub ob hnub ntxiv thiab. 7 Ces Yes Xus mam li hais rau cov thwj tim tias : “Peb rov mus Yus Das teb.” 8 Cov thwj tim hais rau Yes Xus tias : “Las Npis, ob peb hnub ntawd, cov Yus Das xav xuas pob zeb txawb rau koj. Koj tseem yuav rov mus Yus Das teb thiab lod ?” 9 Yes Xus teb tias : “Nruab hnub tsis muaj kaum ob teev lod ? Tus twg mus kev nruab hnub, nws tsis dawm taw, vim nws tau lub ntiaj teb qhov pom kev. 10 Hos tus twg mus kev hmo ntuj, mas nws dawm taw, vim qhov pom kev tsis nyob hauv nws.”
11 Yes Xus hais li ntawd tas, nws thiaj hais rau cov thwj tim tias : “Peb tus phooj ywg Las Ntxas Los tsaug zog lawm, tab sis kuv yuav mus tsa nws sawv.”
12 Cov thwj tim hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, yog nws tsaug zog lawm, mas nws tus mob yuav zoo.” 13 Yes Xus hais txog Las Ntxas Los txoj kev tuag, tab sis cov thwj tim xav tias yog Yes Xus hais txog kev pw tsaug zog. 14 Yes Xus thiaj li ncaj qha qhia tias : “Las Ntxas Los tuag lawm. 15 Kuv tsis nyob ntawd, tsis kav kuv zoo siab, vim qhov ntawd yuav pab nej ntseeg. Peb mus xyuas nws.” 16 Tos Mas, tus uas hu ua Dis Dws Mos, hais rau cov npawg thwj tim tias : “Peb kav tsij mus mas, kom peb nrog nws tuag thiab.”
17 Thaum Yes Xus tuaj txog, nws paub tias Las Ntxas Los twb zwm ntxa tau plaub hnub lawm. 18 Npes Tas Nias nyob ze ntawm Yes Lus Xas Les, kwv yees li kaum tsib ncuas kev. 19 Cov Yus Das coob leej tuaj xyuas Mas Tas thiab Mab Liab nkawd, lawv tuaj nplij nkawd vim nkawd tus nus tuag lawm. 20 Thaum Mas Tas hnov tias Yes Xus tuaj, ces Mas Tas mus tos Yes Xus, hos Mab Liab zaum nyob hauv tsev. 21 Mas Tas hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, yog koj ntxov tuaj txog ntawm no, mas kuv tus nus yuav tsis tuag. 22 Tsis kav, kuv paub tias nyem no, koj thov yam twg ntawm Tswv Ntuj, mas Tswv Ntuj yuav muab rau koj.” 23 Yes Xus hais rau Mas Tas tias : “Koj tus nus yuav sawv rov los.” 24 Mas Tas hais rau Yes Xus tias : “Kuv paub tias thaum txog hnub kawg, lub caij leej tib neeg lub cev ciaj rov los, mas nws yuav sawv rov los.”
25 Yes Xus hais rau Mas Tas tias : “Kuv yog txoj kev sawv rov los thiab yog txoj sia. Tus ntseeg txog kuv, tab yog nws tuag lawm, nws yuav muaj txoj sia nyob. 26 Leej twg ua neej nyob ntseeg txog kuv, nws yuav tsis tuag ib zaug. Koj puas ntseeg qhov ntawd ?”
27 Mas Tas hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, kuv ntseeg. Kuv ib txwm ntseeg hais tias koj yog Leej Pleev, yog Tswv Ntuj Leej Tub tuaj nyob hauv lub qab ntuj no.”
28 Mas Tas hais li ntawd tas, nws rov mus hu nws tus niam hluas Mab Liab. Nws ntxhi twj ywm rau Mab Liab tias : “Xib Hwb tuaj txog tod lawm, nws hu koj.” 29 Thaum Mab Liab hnov dheev li ntawd, nws sawv tsees mus cuag Yes Xus. 30 Yes Xus tsis tau mus txog hauv zos. Nws tseem nyob ntawm qhov chaw uas Mas Tas tuaj cuag nws. 31 Cov Yus Das uas tuaj nplij Mab Liab thiab nrog Mab Liab nyob hauv tsev, pom Mab Liab sawv tsees tawm lawm, lawv raws nws qab, vim lawv xav tias Mab Liab yuav mus quaj tom ntxa. 32 Thaum Mab Liab tuaj txog ntawm Yes Xus, nws pom Yes Xus, nws txhos caug ntawm Yes Xus ko taw, nws hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, yog koj ntxov tuaj txog ntawm no, mas kuv tus nus yuav tsis tuag.” 33 Thaum Yes Xus pom Mab Liab quaj, thiab pom cov Yus Das uas nrog Mab Liab tuaj sawv daws quaj, mas Yes Xus tu siab kawg nyob hauv nruab siab, nws ib ce qaub thoob tas. 34 Yes Xus hais tias : “Nej muab nws tso qhov twg ?” Lawv teb tias : “Huab Tais, koj los tom no, koj yuav pom.” 35 Yes Xus kua muag poob nthav. 36 Cov Yus Das thiaj hais tias : “Saib, nws nyiam Las Ntxas Los kawg.” 37 Tab sis muaj ib co Yus Das hais tias : “Nws yog tus uas qhib tau neeg dig muag qhov muag, nws ho ua tsis tau kom tus neeg no txhob tuag ?” 38 Ces Yes Xus rov tu siab heev kawg nyob nruab siab, nws mus tom lub ntxa. Yog ib lub qhov tsua, muaj ib daim txiag zeb kaw lub rooj ntxas. 39 Yes Xus hais tias : “Nej tshem daim txiag zeb.” Mas Tas uas yog tus tuag tus muam, hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, nws tuag tau plaub hnub lawm : nws twb tsw lawm.” 40 Yes Xus hais rau Mas Tas tias : “Kuv tsis tau hais rau koj tias yog koj ntseeg, koj yuav pom Tswv Ntuj lub hwj chim lod ?”
41 Ces lawv tshem daim txiag zeb, Yes Xus tsa muag ntsia saum ntuj, nws hais tias : “Txiv, kuv ua koj tsaug vim koj mloog kuv. 42 Kuv paub tias koj yeej ib txwm mloog kuv, tab sis kuv hais cov lus no, kom tsoom neeg uas sawv ncig kuv ntseeg tias yog koj xa kuv tuaj.” 43 Yes Xus hais li ntawd tas, nws hu ib suab nrov nrov tias : “Las Ntxas Los, koj tawm los nraum no !” 44 Tus tuag tawm los, cov saw tseem pav nws tej tes taw, daim ntaub npog ncauj tseem vov nws lub ntsej muag. Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej daws cov saw, nej cia nws mus nws.”
45 Coob tus Yus Das uas tuaj xyuas Mab Liab tau pom qhov uas Yes Xus ua, ces lawv ntseeg txog Yes Xus. 46 Tab sis muaj ib co Yus Das mus cuag cov Fas Lis Xais, lawv mus qhia cov Fas Lis Xais txog qhov Yes Xus tau ua. 47 Cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis Xais thiaj ua ib lub rooj sab laj, lawv hais tias : “Peb yuav ua dab tsi ? Tus neeg ntawd pheej ua ib co cim ntau kawg. 48 Yog peb cia nws ua li no ntxiv, mas sawv daws yuav ntseeg txog nws, ces cov Los Mas yuav tuaj rhuav peb lub Chaw Ntshiab thiab peb haiv neeg.” 49 Nyob hauv lawv, muaj ib tug hu ua Kais Fas, xyoo ntawd yog nws ua tuam leej choj. Nws hais rau lawv tias : “Nej tsis to taub dab tsi li ! 50 Nej tsis xav tswv yim tias qhov zoo tshaj rau nej, yog cia ib tug neeg xwb this tsoom pej xeem tuag, kom xwv tas haiv neeg tsis txhob tuag.” 51 Kais Fas hais li ntawd, tsis yog nws hais nws xwb. Tab sis vim nws ua tuam leej choj xyoo ntawd, ces nws thiaj ua yaj saub qhia tias Yes Xus yuav tsum this nws haiv neeg tuag. 52 Tsis yog Yes Xus yuav this nws haiv neeg tuag xwb. Nws tseem yuav sau Tswv Ntuj cov me nyuam uas tau sib ncaim rov los ua ib pab. 53 Txij hnub ntawd los, lawv txiav tias yuav muab Yes Xus tua. 54 Ces Yes Xus thiaj tsis tab meeg mus los hauv tsoom Yus Das. Nws sawv kev ntawm qhov chaw ntawd mus rau ib thaj tsam tsis deb ntawm teb chaws suab puam, hauv ib lub nroog hu ua Es Fas Is. Nws nrog nws cov thwj tim nyob ntawd.
55 Yuav txog cov Yus Das lub hnub nyoog Hla, cov neeg hauv tej zos nruab liaj nruab teb nce coob mus pem Yes Xus Xas Les. Lawv tuaj ua kab ke ntxuav kom huv ua ntej lub ntees Hla. 56 Thaum lawv nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, lawv nrhiav Yes Xus, lawv ib leeg nug ib leeg tias : “Nej xav li cas ? Nws puas yuav tuaj koom lub Ntees no?” 57 Tab sis cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis Xais yeej tshaj tawv qhawv tias yog leej twg paub Yes Xus nyob qhov twg, mas tus ntawd yuav tsum qhia lawv paub, lawv yuav ntes kom tau Yes Xus.

-12-

1 Yes Xus tuaj txog Npes Tas Nias rau hnub ua lub Ntees Hla ntej. Yog Las Ntxas Los lub zos. Las Ntxas Los yog tus uas Yes Xus tsa nws sawv hauv cov tuag rov los. 2 Nyob ntawd, lawv ua ib roog qav rau Yes Xus noj. Mas Tas rau mov, hos Las Ntxas Los yog ib tug nyob hauv cov uas nrog Yes Xus zaum ntawm rooj noj mov. 3 Mab Liab muab ib choj tshuaj tsw qab, yog cov tseem tshuaj muaj nqis kim kawg los pleev Yes Xus ko taw. Thiab nws muab nws cov plaub hau los so Yes Xus ko taw. Cov tshuaj tsw thoob plaws lub tsev. 4 Ces Yus Das Kas Lis Yaus, uas yog Yes Xus ib tug thwj tim, nws yog tus yuav muab Yes Xus muag, nws hais tias : 5 “Ua cas tsis muab cov tshuaj tsw qab ntawd muag peb puas lub txiaj nyiag, mas yuav tau nyiaj pub cov pluag ?”
6 Yus Das hais li ntawd, tsis yog vim nws nco txog cov pluag, tab sis vim nws yog ib tug tub sab, nws yog tus saib lub hnab rau nyiaj, ces nws nyiag cov nyiaj uas lawv tso rau hauv. 7 Yes Xus thiaj hais tias : “Nej cia nws ua nws. Nws ua qhov kab ke no, kom nws tau xub qhwv kuv lub cev cia zwm ntxa. 8 Nej muaj cov pluag nrog nej nyob mus li. Tab sis nej tsis muaj kuv nrog nej nyob mus li.”
9 Cov Yus Das paub tias Yes Xus tuaj nyob ntawd, lawv tuaj tej pab coob, tsis yog vim lawv xav pom Yes Xus xwb, lawv kuj xav pom Las Ntxas Los uas Yes Xus tsa nws sawv hauv cov tuag rov los thiab. 10 Ces cov thawj leej choj txiav tias lawv yuav muab Las Ntxas Los tua thiab. 11 Yog tim Las Ntxas Los, cov Yus Das coob leej thiaj tso cov thawj leej choj tseg los ntseeg txog Yes Xus. 12 Hnub tom qab, pab neeg coob coob uas tuaj nqaum paj nqaum nruas hnov tias Yes Xus tuaj txog Yes Lus Xas Les. 13 Ces lawv nqa tej rev nplooj txoob tawm mus tos Yes Xus. Lawv qw tias : “Thov koj cawm peb, tus uas Huab Tais xa tuaj, nws nto koob meej ! His Xas Lais tus vaj nto koob meej !” 14 Yes Xus nrhiav tau ib tug me nyuam luj, nws caij saud, raws li Ntawv sau tias : 15 Ntxhais Xis Yoos, koj txhob ntshai mog ! Ntsia saib : koj tus vaj tuaj lawm, nws zaum saum maum luj tus me nyuam.
16 Thaum ntawd, Yes Xus cov thwj tim tsis to taub txog tej ntawd li. Tab sis thaum Yes Xus tau txais koob meej lawm, lawv mam nco tias yeej muaj lus sau hais li ntawd txog Yes Xus, thiab luag yeej tau ua rau nws raws li cov lus sau tseg.
17 Pab neeg ua tim khawv txog Yes Xus zoo li ntawd, yog cov neeg tau nrog Yes Xus ua ke thaum nws hu Las Ntxas Los kom tawm hauv qhov ntxa thiab tsa Las Ntxas Los sawv hauv cov tuag rov los. 18 Kuj yog vim tsoom sid hnov hais tias Yes Xus tau ua ib lub cim zoo li ntawd, ces lawv tuaj tos Yes Xus.
19 Cov Fas Lis Xais thiaj sib tham hais tias : “Nej ntsia mas ! Nej ua tsis tau dab tsi li. Saib ! Sawv daws mus raws nws tas.”
20 Nyob hauv tsoom neeg nce tuaj teev Ntuj lub caij nqaum paj nqaum nruas, muaj ob peb tug Hes Las. 21 Cov Hes Las ntawd txav los ze Fis Lis Pos uas yog tus tuaj hauv Npes Xais Das, xeev Nkas Lis Lais tuaj, lawv thov nws tias : “Huab tais, peb xav ntsib Yes Xus.”
22 Fis Lis Pos mus hais rau As Nres. Ces As Nres thiab Fis Lis Pos nkawd mus hais rau Yes Xus.
23 Yes Xus teb rau lawv hais tias : “Txog lub sij hawm uas Neeg Leej Tub yuav txais koob meej. 24 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Yog lub noob nplej uas poob rau hauv av tsis tuag, mas nws nyob nws, ua ib lub noob twm zeej. Hos yog nws tuag, mas nws txi txiv ntau. 25 Tus twg nyiam nws txoj sia, mas nws plam nws txoj sia. Hos nyob hauv lub qab ntuj no, tus twg tsis khuv xim nws txoj sia, mas nws yuav ceev nws txoj sia kom ciaj nyob mus li. 26 Tus twg tsob hwb kuv, mas nws yuav tsum los raws kuv. Kuv nyob qhov twg, kuv tus tub txib kuj yuav nyob qhov ntawd thiab. Tus twg tsob hwb kuv, mas Leej Txiv yuav saib nws muaj tsim. 27 Nyem no kuv lub siab ntxhov tas nrho. Kuv yuav hais dab tsi ? Puas yuav hais tias : Txiv, thov koj cawm kuv ntawm lub sij hawm no ! Tab sis twb yog vim lub sij hawm no kuv thiaj li tuaj. 28 Txiv, ua kom koj lub npe nto koob meej mas.” Ces muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj tias : “Kuv twb ua kom kuv lub Npe nto koob meej lawm. Kuv tseem yuav ua kom rov nto koob meej dua.”
29 Cov neeg nyob ntawd hnov lub suab, lawv hais tias yog xob nthe. Ib txhia hais tias : Yog ib tug Tshiab hais lus rau Yes Xus. 30 Yes Xus teb rau lawv hais tias : “Lub suab nrov ntawd tsis yog tuaj pab kuv, yog tuaj pab nej. 31 Nyem no yog lub caij txiav txim rau lub qab ntuj neeg lawm. Zaum no, tus Thawj Tswj lub qab ntuj no yuav raug ncaws pov tseg rau nraum zoov. 32 Hos kuv, thaum luag tsa kuv siab rau saum ntiaj teb, mas kuv yuav rub tas ib tsoom neeg los cuag kuv.”
33 Yes Xus hais li ntawd qhia tias nws yuav raug txoj kev tuag zoo li cas. 34 Pab neeg ntawd teb rau Yes Xus hais tias : “Peb kawm hauv Txoj Cai hais tias Leej Pleev yuav nyob mus li : Ua cas koj thiaj hais tau tias Neeg Leej Tub yuav tsum raug luag tsa nws siab ? Tus Neeg Leej Tub ntawd, yog leej twg ?”
35 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : “Qhov pom kev tseem yuav nrog nej nyob me ntsis ntxiv. Cheem nej tseem pom kev, nej taug kev mus mog, tsam qhov tsaus ntuj tuaj thaiv nej kev. Tus mus kev hauv qhov tsaus ntuj tsis paub nws mus qhov twg. 36 Nyem no, nej muaj qhov pom kev, nej ntseeg txog qhov pom kev mog, nej thiaj yuav yog qhov pom kev cov tub.”
Yes Xus hais li ntawd tas, ces nws mus, nws ploj ntawm lawv qhov muag lawm.
37 Tab yog Yes Xus tau ua ib co cim ntau npaum no nyob ntawm lawv xub ntiag, tsis kav lawv kuj tsis ntseeg txog nws. 38 Ua li mas muaj raws nraim li lo lus uas yaj saub His Xais xub hais tseg tias : Huab Tais, leej twg ntseeg lo lus uas peb hais rau lawv mloog ? Huab Tais tsa nws txhais npab rau leej twg pom ?
39 Yog li ntawd lawv thiaj ntseeg tsis tau : vim His Xais tseem hais tias : 40 Nws ua kom lawv qhov muag dig, nws ua kom lawv lub siab txhav, kom lawv qhov muag txhob pom thiab lub siab txhob to taub, kom lawv txhob tig rov los, kom kuv txhob kho lawv zoo.
41 His Xais hais li ntawd, vim nws tau pom Yes Xus lub koob meej ces nws hais txog Yes Xus.
42 Kuj muaj coob leej hauv cov nom tswv ntseeg txog Yes Xus. Tab sis yog vim cov Fas Lis Xais, mas lawv tsis tab meeg qhia sawv daws, tsam luag ntiab lawv tawm hauv lub tsev txoos. 43 Vim lawv nyiam lub koob meej tuaj ntawm neeg tuaj dua lub koob meej uas tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj.
44 Yes Xus hais nrov nrov tias : “Leej twg ntseeg txog kuv, mas tsis yog nws ntseeg txog kuv, yog ntseeg txog tus xa kuv tuaj. 45 Leej twg pom kuv, mas nws pom tus xa kuv tuaj. 46 Kuv yog qhov pom kev, kuv tuaj nyob hauv lub qab ntuj no kom xwv tus ntseeg txog kuv tsis txhob nyob hauv qhov tsaus ntuj. 47 Leej twg hnov kuv cov lus tab sis nws tsis ua raws, mas tsis yog kuv txiav txim rau nws ; vim kuv tsis tuaj txiav txim rau lub qab ntuj neeg, kuv tuaj cawm lub qab ntuj neeg. 48 Tus xyeeb kuv thiab tsis txais kuv cov lus, mas nws muaj nws ib tug txiav txim : hnub kawg yog lo lus uas kuv tau hais yuav txiav txim rau nws. 49 Vim tias tsis yog kuv hais kuv xwb. Leej Txiv uas yog tus xa kuv tuaj, nws txib kuv kom hais dab tsi thiab qhia dab tsi. 50 Kuv paub tias Leej Txiv lo lus qhia yog txoj sia nyob mus li. Li ntawd, qhov kuv hais, kuv hais raws nraim cov lus uas Leej Txiv tau qhia rau kuv.”

-13-

1 Thaum yuav txog lub Ntees Hla, Yes Xus paub tias txog nws lub caij hla lub ntiaj teb no rov mus cuag Leej Txiv. Nws nyiam nws cov thwj tim uas nyob hauv lub qab ntuj no, mas nws nyiam lawv mus txog thaum kawg.
2 Thaum lawv tab tom noj ib pluag hmo, ces dab phem twb nkag mus tshoj Yus Das Kas Lis Yaus, Xis Moos tus tub lub siab kom muab Yes Xus muag. 3 Yes Xus paub tias Leej Txiv tso tas ib puas tsav yam rau hauv nws txhais tes, nws paub tias nws tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, nws yuav rov mus cuag Tswv Ntuj. 4 Ces nws sawv ntawm lub rooj mov mus, nws hle tsho, nws muab ib daig ntaub khi rau ntawm nws duav. 5 Nws hliv dej rau hauv ib lub phiab, ces nws ntxuav cov thwj tim ko taw. Nws muab daim ntaub khi ntawm duav los so lawv ko taw.
6 Yes Xus los txog ntawm Xis Moos Pob Zeb. Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : ” Huab Tais, koj yuav ntxuav kuv ko taw lod ?” 7 Yes Xus teb rau Pob Zeb tias : “Qhov uas kuv ua, mas tam sis no koj tsis to taub, tiam sis yav tom ntej koj yuav to taub.” 8 Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Koj txhob ntxuav kuv ko taw. Kuv tsis kam ib zaug li !” Yes Xus teb rau Pob Zeb tias : “Yog kuv tsis ntxuav koj, mas koj yuav tsis tau nrog kuv ua ke.” 9 Xis Moos Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, yog li mas tsis yog ntxuav taw xwb. Koj ntxuav kuv tes thiab kuv taub hau huv si.” 10 Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : “Tus uas nws da dej lawm mas tsis tas yuav ntxuav ntxiv, vim nws ib ce huv tas tib si lawm. Nej kuj huv lawm thiab, tab sis huv tsis tas txhua leej.” 11 Yes Xus yeej paub tus twg yog tus yuav muab nws muag. Vim li ntawd nws thiaj hais tias : ‘Nej huv tsis tas txhua leej.’
12 Thaum Yes Xus ntxuav lawv ko taw tas, nws rov hnav nws lub tsho, nws rov los zaum ntawm rooj mov, nws mam li hais rau lawv tias : “Nej puas to taub qhov uas kuv ua rau nej ? 13 Nej hu kuv ua : Xib Hwb thiab Huab Tais. Nej hu raug lawm, vim kuv yeej yog tiag. 14 Txawm tias kuv yog nej tus Xib Hwb thiab nej tus Huab Tais, tsis kav, kuv ntxuav nej ko taw, mas nej ib tug yuav tsum rov ntxuav ib tug ko taw thiab. 15 Kuv muab ib tug piv txwv rau nej, kom nej ua raws li kuv tau ua rau nej.
16 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : tus tub txib tsis loj dua nws tus tswv, tus xa lus tsis loj dua tus uas txib nws mus.
17 Nej paub qhov no, yog nej ua raws, mas nej txoj hmoov zoo. 18 Kuv tsis hais txog nej txhua leej txhua tus. Kuv paub cov uas kuv xaiv. Tab sis vim yuav tsum tshwm sim raws li Ntawv sau cia tias : Tus noj kuv cov mov tig luj taws rau kuv. 19 Nyem no, kuv xub hais rau nej, cheem tej xwm no tseem tsis tau tshwm sim tuaj, kom xwv thaum tej ntawd tshwm tuaj, nej ntseeg tias Kuv Yog Tus Nyob. 20 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : leej twg txais ib tug uas kuv xa mus, yog nws txais kuv. Leej twg txais kuv, yog txais tus xa kuv tuaj.”
21 Yes Xus hais li ntawd tas, ces nws lub tswv yim ntxhov hnyo, nws thiaj hais meej tias : “Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej tias nej ib tug yuav muab kuv muag.” 22 Cov thwj tim sib ntsia zom zaws, lawv tsis paub tias Yes Xus hais txog leej twg. 23 Muaj ib tug thwj tim, yog tus uas Yes Xus nyiam, zaum qaij rau Yes Xus hauv siab. 24 Xis Moos Pob Zeb ncaws hau rau nws, thiab hais rau nws tias : “Koj nug saib nws hais txog leej twg ?” 25 Tus thwj tim ntawd tig los pheeb rau Yes Xus hauv siab, nws nug Yes Xus tias : “Huab Tais, yog leej twg ?” 26 Yes Xus teb tias : “Yog tus uas kuv yuav muab qhov ncuav mov no ntsw kua cev rau nws.” Ces Yes Xus muab qhov ncuav mov ntsw kua, nws muab cev rau Yus Das, Xis Moos Kas Lis Yaus tus tub. 27 Thaum Yus Das txais qhov mov ntawd tas, ces Xas Tas nkag mus hauv Yus Das. Yes Xus hais rau Yus Das tias : “Qhov koj yuav ua, mas koj ua kom sai.”
28 Cov zaum ntawm rooj mov, tsis muaj ib tug to taub tias yog vim li cas Yes Xus hais li ntawd rau Yus Das. 29 Vim tias Yus Das saib lub hnab nyiaj, ces ib txhia xav tias Yes Xus hais rau Yus Das tias : ‘Mus muas tej yam uas peb yuav siv rau rooj qav,’ los yog hais tias : ‘Pub tej yam rau cov pluag.’ 30 Yus Das txais lo mov, nws tawm mus tam sis ntawd. Thaum ntawd tsaus ntuj lawm.
31 Thaum Yus Das tawm mus lawm, Yes Xus hais tias : “Nyem no Neeg Leej Tub twb txais koob meej lawm, thiab Tswv Ntuj kuj muaj koob meej nyob hauv Neeg Leej Tub. 32 Yog Tswv Ntuj muaj koob meej nyob hauv Neeg Leej Tub, mas Tswv Ntuj kuj yuav ua kom Neeg Leej Tub muaj koob meej nyob hauv Tswv Ntuj thiab. Tshuav tsis ntev, Tswv Ntuj yuav muab koob meej rau Neeg Leeg Tub. 33 Cov me nyuam me, kuv yuav nrog nej nyob me ntsis ntxiv xwb. Nej yuav nrhiav kuv. Nyem no, kuv hais rau nej ib yam li kuv tau hais rau cov Yus Das tias qhov chaw kuv mus, mas nej tuaj tsis tau. 34 “Kuv muab ib lo lus qhia tshiab rau nej : yam li nej yuav sib nyiam sib hlub. Nej yuav rov sib nyiam sib hlub ib yam li kuv tau nyiam nej. 35 Qhov yuav ua kom sawv daws paub tias nej yog kuv cov thwj tim, yog qhov no : nej sib nyiam sib hlub.”
36 Xis Moos Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, koj yuav mus qhov twg?” Yes Xus teb tias : “Qhov chaw kuv mus, nyem no koj lawv kuv qab tsis tau. Tab sis yav tom ntej, mas koj yuav lawv kuv qab.” 37 Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, vim li cas nyem no kuv thiaj lawv koj qab mus tsis tau ? Kuv tuaj yeem siv kuv txoj sia rau koj.” 38 Yes Xus teb tias : “Koj yuav siv koj txoj sia rau kuv lod ! Kuv hais qhov tseeb tiag rau koj : Qaib tsis tau qua, koj twb tsis lees kuv peb zaug.”

-14-

1 Nej tsis txhob ntxhov siab mog ! Nej ntseeg txog Tswv Ntuj, nej ntseeg txog kuv thiab mog ! 2 Nyob hauv kuv Txiv tsev, muaj ntau chav. Yog tsis muaj, mas kuv yuav tsis hais rau nej tias kuv mus npaj ib qho chaw rau nej. 3 Thaum kuv mus npaj tau ib qho chaw rau nej lawm, kuv yuav rov los coj nej mus nyob ze kuv, kom xwv kuv nyob qhov twg, nej nrog kuv nyob qhov ntawd. 4 Nej paub txoj kev mus txog qhov chaw kuv yuav mus.”
5 Tos Mas hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, peb tsis paub koj yuav mus qhov twg. Peb yuav ua cas paub txoj kev ?” 6 Yes Xus hais rau Tos Mas tias : “Kuv yog Txoj Kev, yog Qhov Tseeb, thiab yog Txoj Sia. Tsis muaj leej twg mus cuag Leej Txiv tau, yog nws tsis los ntawm kuv. 7 Yog nej paub kuv, mas nej kuj paub kuv Txiv thiab. Nyem no, nej twb paub nws thiab twb pom nws lawm.”
8 Fis Lis Pos hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, koj pub peb pom Leej Txiv, mas peb thiaj txaus siab.”
9 Yes Xus hais rau Fis Lis Pos tias : “Fis Lis Pos, kuv nrog nej nyob ntev npaum no, koj tseem tsis paub kuv thiab lod ? Tus twg pom kuv, mas nws pom Leej Txiv. Ua cas koj thiaj hais tau tias : ‘Koj pub peb pom Leej Txiv’ ? 10 Koj tsis ntseeg tias kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv lod ? Cov lus uas kuv hais rau nej, tsis yog kuv hais kuv ; yog Leej Txiv uas nyob txawm hauv kuv nws ua nws cov hauj lwm. 11 Nej ntseeg kuv mog : kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv. Txawm li cas, los nej yuav tsum ntseeg, vim kuv cov hauj lwm. 12 “Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Tus ntseeg txog kuv, nws kuj yuav ua cov hauj lwm kuv ua. Nws tseem yuav ua tej yam loj dua, vim kuv mus cuag Leej Txiv. 13 Txhua yam uas nej tuav txog kuv lub npe thov, mas kuv yuav ua huv tib si, kom xwv Leej Txiv muaj koob meej nyob hauv Leej Tub. 14 Yog nej tuav txog kuv lub npe thov ib yam dab tsi, mas kuv yuav ua yam ntawd.” 15 “Yog nej nyiam kuv, mas nej yuav coj rawv kuv cov lus qhia. 16 Kuv yuav thov Leej Txiv, ces nws yuav xa dua ib leeg Nplij neeg los nrog nej nyob mus li. 17 Tus ntawd yog Leej Ntuj Plig qhia qhov tseeb. Lub qab ntuj neeg txais tsis tau nws, vim qab ntuj neeg tsis pom nws thiab tsis paub nws. Hos nej, mas nej paub nws, vim nws tsa tsev nyob ze nej, thiab nws yuav los nyob hauv nej.” 18 “Kuv yuav tsis cia nej ua ntsuag. Kuv yuav los cuag nej. 19 Tshuav me ntsis ces lub qab ntuj neeg yuav tsis pom kuv ntxiv. Tab sis nej yuav pom kuv, vim kuv muaj txoj sia nyob, nej kuj yuav muaj txoj sia nyob thiab. 20 Hnub ntawd, nej yuav paub tias kuv nyob hauv kuv Txiv, nej nyob hauv kuv, thiab kuv nyob hauv nej. 21 Tus muaj kuv cov lus qhia, thiab nws coj rawv kuv cov lus qhia, nws thiaj yog tus nyiam kuv. Tus nyiam kuv, mas kuv Txiv yuav nyiam nws, kuv kuj yuav nyiam nws thiab. Kuv yuav muab kuv rau nws pom.” 22 Yus Das – tsis yog tus nyob Kas Lis Yaus – hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, ua cas koj thiaj yuav muab koj rau peb pom xwb, tsis cia lub qab ntuj neeg pom koj ?”
23 Yes Xus teb rau Yus Das tias : “Yog leej twg nyiam kuv, nws yuav coj rawv kuv lo lus, ces kuv Txiv yuav nyiam nws. Kuv Txiv wb yuav los nyob ze nws, wb yuav ua tsev nyob hauv nws. 24 Tus tsis nyiam kuv, nws tsis khaws kuv cov lus. Lo lus uas nej hnov, tsis yog kuv lo lus, yog Leej Txiv uas xa kuv tuaj lo lus. 25 Thaum kuv tseem nyob ze nej, kuv hais tej no rau nej. 26 Tab sis Leej Nplij Neeg, uas yog Leej Ntuj Plig Ntshiab, mas Leej Txiv yuav xa nws tuaj vim kuv lub npe, nws yuav qhia tas ib puas tsav yam rau nej, thiab nws yuav pab nej rov nco txog tas txhua yam uas kuv tau hais rau nej.” 27 “Kuv tso txoj kev thaj yeeb rau nej. Yog kuv txoj kev thaj yeeb uas kuv muab pub rau nej. Kuv tsis pub txoj kev thaj yeeb xws li lub qab ntuj neeg pub. Nej tsis txhob ntxhov siab, tsis txhob ntshai. 28 Nej tau hnov kuv hais rau nej tias : Kuv mus, tab sis kuv yuav rov los cuag nej. Yog nej nyiam kuv, nej yuav zoo siab cia kuv mus cuag Leej Txiv, vim Leej Txiv loj dua kuv. 29 Kuv xub hais tej ntawd rau nej nyem no, cheem tseem tsis tau tshwm sim tuaj, mas thaum tej ntawd tshwm sim tuaj, nej thiaj yuav ntseeg. 30 Kuv yuav tsis tau nrog nej tham ntau ntxiv, vim tus Tswj lub qab ntuj neeg tuaj txog lawm. Nws tsis muaj hwj huam ua tau dab tsi rau kuv ; 31 tab sis kuv ua raws li Leej Txiv txib kom kuv ua, kom lub qab ntuj neeg paub tias kuv nyiam Leej Txiv.
Nej sawv ! Peb mus !”

-15-

1 “Kuv yog tsob tseem txiv cawv. Kuv Txiv yog tus tswv teb txiv cawv. 2 Nyob hauv kuv, txoj hmab twg tsis txi txiv, kuv Txiv muab txiav pov tseg. Txoj hmab twg txi txiv, kuv Txiv tav nws ntsis kom txi ncw dua. 3 Kuv Txiv twb tav nej lub ntsis lawm, vim lo lus kuv tau hais rau nej. 4 Nej nyob hauv kuv, ib yam li kuv nyob hauv nej. Yog nej tsis nyob hauv kuv, mas nej txi tsis taus txiv, xws li txoj hmab uas tsis txuas rau tus kav, mas nws txi tsis taus txiv. 5 Kuv yog tsob txiv cawv, nej yog cov ceg. Tus uas nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv nws, mas nws txi txiv ncw. Yog nej ncaim ntawm kuv, nej ua tsis tau dab tsi. 6 Yog leej twg tsis nyob hauv kuv, luag yuav muab nws pov tseg rau sab nraud xws li tus ceg khaub, nws yuav qhuav. Luag yuav sau cov ceg qhuav mus pov rau hauv hluav taws kom kub hnyiab. 7 Yog nej nyob ruaj hauv kuv, thiab kuv cov lus nyob ruaj hauv nej, mas nej thov dab tsi, nej yuav tau raws li nej thov. 8 Qhov ua kom kuv Txiv muaj koob meej, mas yog nej txi txiv ntau thiab nej los ua kuv thwj tim. 9 Kuv nyiam nej ib yam li Leej Txiv nyiam kuv. Nej nyob hauv kuv txoj kev nyiam mog. 10 Yog nej coj kuv cov lus qhia, mas nej nyob ruaj hauv kuv txoj kev nyiam, ib yam li kuv coj kuv Txiv cov lus qhia thiab kuv nyob ruaj hauv nws txoj kev nyiam. 11 Kuv hais tej no rau nej kom kuv txoj kev kaj siab nyob hauv nej, nej thiaj txais kev kaj siab puv nej. 12 Kuv lo lus qhia yog lo lus no : nej sis nyiam sis hlub zoo li kuv tau nyiam tau hlub nej. 13 Tsis muaj leej twg muaj txoj kev nyiam loj dua tus uas siv nws txoj sia rau nws cov phooj ywg. 14 Yog nej ua qhov kuv qhia nej, mas nej yog kuv cov phooj ywg. 15 Kuv tsis hu nej ua kuv cov tub txib, vim tus tub txib tsis paub qhov uas tus tswv ua. Tab sis kuv hu nej ua phooj ywg, vim tas ib puas tsav yam kuv hnov ntawm kuv Txiv, mas kuv qhia nej paub tas huv si. 16 Tsis yog nej xaiv kuv, yog kuv xaiv nej. Thiab yog kuv xa nej mus kom nej txi txiv, kom nej cov txiv nyob ruaj, kom xwv nej tuav txog kuv lub npe thov yam twg ntawm Leej Txiv, mas nws muab rau nej. 17 Lo lus qhia uas kuv muab rau nej yog kom nej sis nyiam sis hlub.”
18 “Yog lub qab ntuj neeg ntxub nej, mas nej yuav paub tias lawv twb ntxub kuv ua ntej. 19 Yog nej yog lub qab ntuj neeg tug, mas qab ntuj neeg yuav nyiam yam uas yog nws tug. Tab sis lub qab ntuj neeg ntxub nej, vim nej tsis yog qab ntuj neeg tug, rau qhov kuv xaiv nej thiab thau nej hauv lub qab ntuj neeg los. 20 Nej nco ntsoov txog lo lus uas kuv hais rau nej tias : Tus tub txib tsis loj dua nws tus tswv. Yog lawv hiam kuv, mas lawv kuj yuav hiam nej. Yog lawv khaws kuv lo lus, mas lawv kuj yuav khaws nej lo lus thiab. 21 Tiam sis lawv yuav ua tas puas tsav yam no rau nej vim kuv lub npe, rau qhov lawv tsis paub tus xa kuv tuaj. 22 Yog kuv tsis txhob tuaj thiab tsis txhob hais rau lawv, mas lawv yuav tsis muaj txhaum. Tab sis nyem no lawv ua txhaum, lawv kiam tsis tau rau qhov twg. 23 Tus twg ntxub kuv, nws kuj ntxub kuv Txiv. 24 Yog kuv tsis txhob ua cov hauj lwm uas tsis muaj ib tug neeg tau ua dua rau hauv lawv, mas lawv yuav tsis muaj txhaum. Tab sis nyem no lawv pom lawm, mas lawv ntxub kuv thiab ntxub kuv Txiv. 25 Tab sis lawv ua li ntawd kom xwv tshwm sim raws li lo lus uas sau nyob hauv lawv Txoj Cai tias : ‘Lawv lam ntxub kuv tsis muaj hauv paus hauv ntsis.’ 26 Leej Nplij Neeg yuav tuaj. Nws yog tus uas kuv yuav xa ntawm Leej Txiv tuaj rau nej. Nws yog Leej Ntuj Plig qhia qhov tseeb uas tawm hauv Leej Txiv los, nws yuav ua tim khawv txog kuv. 27 Nej kuj yuav ua tim khawv thiab, vim nej nrog kuv txij lub hauv paus los.

-16-

1 “Kuv hais tej no rau nej kom nej txhob dawm ko taw. 2 Luag yuav ntiab nej tawm hauv cov tsev txoos. Luag haj tseem yuav ua phem tshaj, vim txog lub sij hawm uas tus muab nej tua, nws yuav xav tias nws ua ib qho los hawm Tswv Ntuj. 3 Lawv yuav ua li ntawd vim lawv tsis lees paub Leej Txiv thiab tsis lees paub kuv. 4 Kuv hais tej no rau nej, kom thaum txog lub sij hawm ntawd, nej nco ntsoov tias kuv twb xub qhia nej lawm. Thaum chiv thawj, kuv tsis tau hais tej no rau nej, vim kuv tseem nrog nej nyob.”
5 “Nyem no kuv mus cuag tus xa kuv tuaj. Nej tsis muaj leej twg nug kuv tias : Koj mus qhov twg ? 6 Ziag no, nej tu siab tas, vim kuv hais tej ntawd rau nej. 7 Tab sis kuv hais qhov tseeb rau nej tias : cia kuv mus mas yuav zoo dua rau nej. Yog kuv tsis mus, mas Leej Nplij Neeg yuav tsis tuaj rau hauv nej. Hos yog kuv mus, mas kuv yuav xa Leej Nplij Neeg tuaj rau nej. 8 Thaum Leej Nplij Neeg tuaj txog, nws yuav ua kom qab ntuj neeg pom tias lawv ua txhaum, ua tsis ncaj, thiab txiav txim yuam kev. 9 Lub qab ntuj neeg ua txhaum, vim lawv tsis ntseeg txog kuv. 10 Lub qab ntuj neeg ua tsis ncaj, vim kuv mus cuag Leej Txiv, ces nej tsis pom kuv ntxiv. 11 Lub qab ntuj neeg txiav txim yuam kev, vim tus Tswj lub qab ntuj neeg raug txim lawm. 12 Kuv tseem tshuav ntau yam yuav hais rau nej, tab sis nyem no nej ris tsis taus. 13 Thaum Leej Ntuj Plig qhia qhov tseem ceeb tuaj txog, nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb tas huv si. Vim nws yuav tsis hais nws cov lus. Nws yuav hais qhov nws hnov, thiab nws yuav xub qhia nej txog tej xwm uas yuav tshwm sim tuaj. 14 Nws yuav ua kom kuv muaj koob meej, vim nws yuav coj yam uas yog kuv tug tuaj qhia rau nej. 15 Tas ib puas tsav yam uas yog Leej Txiv tug, mas kuj yog kuv tug huv tib si. Vim li ntawd kuv thiaj hais rau nej tias : Leej Nplij Neeg yuav coj yam uas yog kuv tug tuaj qhia rau nej.
16 “Tshuav me ntsis ntxiv lawm xwb, ces nej yuav tsis pom kuv. Tab sis ib me ntsis ntxiv, nej yuav rov pom kuv.” 17 Muaj ob peb tug thwj tim sib tham tias : “Nws hais dab tsi li ntawd rau peb tias : ‘Tshuav me ntsis ntxiv lawm xwb, ces nej yuav tsis pom kuv, tab sis ib me ntsis ntxiv, nej yuav rov pom kuv’ ; thiab lo lus tias : ‘Kuv mus cuag Leej Txiv.” 18 Cov thwj tim hais tias : “Lo lus tias “me ntsis”, uas nws hais ntawd yog dab tsi ? Peb tsis paub nws xav hais dab tsi.” 19 Yes Xus paub tias lawv xav nug nws, ces nws hais rau lawv tias : “Nej rov sib nug txog lo lus kuv hais tias ‘Tshuav me ntsis lawm xwb, nej yuav tsis pom kuv, tab sis ib me ntsis ntxiv, nej yuav rov pom kuv.’
20 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej tias nej yuav quaj thiab nej yuav seev, hos lub qab ntuj neeg yuav zoo siab. Nej yuav tu siab, tab sis nej txoj kev tu siab yuav hloov ua kev zoo siab. 21 Thaum ib tug poj niam daws cev, mas nws ntxhov siab, vim txog caij lawm. Tab sis thaum nws yug nws tus me nyuam lawm, nws tsis nco ntxhov siab, rau qhov tias ib tug neeg yug los nyob hauv lub qab ntuj no lawm.
22 Nej kuj zoo li ntawd : nyem no nej ntxhov siab, tab sis kuv yuav rov pom nej dua, ces nej lub siab yuav kaj. Yuav tsis muaj leej twg rhuav tau nej txoj kev kaj siab. 23 Hnub ntawd, nej yuav tsis nug kuv txog dab tsi ntxiv lawm. “Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Nej tuav txog kuv lub npe thov dab tsi ntawm Leej Txiv, mas nws yuav pub rau nej. 24 Los txog tav no, nej tsis tau tuav txog kuv lub npe thov ib yam dab tsi. Nej thov ces nej yuav tau txais, nej txoj kev kaj siab thiaj yuav puv phwj yaws. 25 Kuv tau siv tej zaj paj lug los hais tej no rau nej. Txog lub caij uas kuv yuav tsis siv tej zaj paj lug los hais rau nej ntxiv. Kuv yuav ncaj qha qhia meej txog Leej Txiv rau nej. 26 Txog hnub ntawd, nej yuav tuav txog kuv lub npe los thov. Kuv tsis hais rau nej tias kuv yuav thov Leej Txiv rau nej. 27 Leej Txiv twb nyiam nej lawm, vim nej nyiam kuv, thiab nej ntseeg tias kuv tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. 28 Kuv tawm ntawm Leej Txiv tuaj nyob hauv lub qab ntuj no. Kuv tso lub qab ntuj neeg tseg, kuv rov mus cuag Leej Txiv.”
29 Yes Xus cov thwj tim hais tias : “Zaum no koj ncaj qha hais, koj tsis siv tej zaj paj lug lawm. 30 Zaum no peb paub tias koj paub tas ib puas tsav yam, tsis tas leej twg yuav nug koj. Yog vim li ntawd peb thiaj ntseeg tias koj tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj.”
31 Yes Xus teb rau lawv tias : “Nyem no nej ntseeg lawm lod ? 32 Yuav txog sij hawm, -twb txog lub caij- uas nej sawv daws yuav sib ncaim tas, ib leeg yuav mus ib qho, nej yuav tso kuv pov tseg. Tab sis kuv tsis nyob kuv ib leeg, vim Leej Txiv nrog kuv. 33 Kuv hais tej ntawd rau nej kom nej nyob thaj yeeb hauv kuv. Nej yuav raug luag hiam hauv lub qab ntuj no, tab sis nej ua siab loj mog ! Kuv twb yeej lub qab ntuj neeg lawm !

-17-

1 Yes Xus hais li ntawd tas, nws tsa muag ntsia saum ntuj, nws hais tias: “Txiv, txog sij hawm lawm ! Koj ua kom koj Leej Tub muaj koob meej mas ! Ces koj Leej Tub yuav ua kom koj muaj koob meej. 2 Vim koj muab hwj huam rau nws kav tas txhua leej txhua tus, kom nws pub txoj sia nyob mus li rau txhua leej uas koj muab rau nws. 3 Txoj sia nyob mus li yog zoo li no : kom lawv paub koj, uas yog tus tseem Tswv Ntuj, thiab paub Yes Xus Pleev uas yog tus koj xa tuaj. 4 Kuv ua kom koj muaj koob meej nyob ntiaj teb no, vim tias cov hauj lwm uas koj muab rau kuv ua, mas kuv ua tiav lawm. 5 Txiv, nyem no koj ua kom kuv muaj koob meej nyob ntawm koj xub ntiag, yog lub koob meej uas kuv muaj txawm rau ntawm koj xub ntiag thaum lub sim ceeb tsis tau xeeb los nyob. 6 “Cov neeg koj rho hauv lub qab ntuj los pub rau kuv, mas kuv ua kom lawv pom xyeem koj lub Npe. Cov neeg no yog koj tug, koj muab lawv pub rau kuv, ces lawv coj rawv koj lo lus. 7 Nyem no lawv paub tias tas txhua yam uas koj muab rau kuv yog tuaj ntawm koj tuaj. 8 Vim tias cov lus uas koj muab rau kuv, mas kuv muab pub rau lawv lawm. Lawv txais koj cov lus, ces lawv paub tseeb tias kuv tuaj ntawm koj tuaj, thiab lawv ntseeg tias yog koj xa kuv tuaj. 9 Kuv thov koj rau lawv. Kuv tsis thov koj rau lub qab ntuj neeg, kuv thov koj rau cov uas koj muab pub rau kuv, vim lawv yog koj tug. 10 Txhua yam uas yog kuv tug, kuj yog koj tug ; txhua yam uas yog koj tug, kuj yog kuv tug thiab. Kuv muaj koob meej nyob hauv lawv. 11 Kuv tsis nyob hauv lub qab ntuj no ntxiv lawm, tab sis lawv tseem nyob hauv lub qab ntuj no. Hos kuv, mas kuv los cuag koj. Leej Txiv Ntshiab, koj zov lawv nyob hauv koj lub Npe uas koj muab rau kuv, kom xwv lawv ua ib leeg xws li wb ua ib leeg. 12 Thaum kuv nrog lawv nyob, kuv zov lawv nyob hauv koj lub Npe uas koj muab rau kuv. Kuv txuag lawv, ces tsis muaj ib tug ploj li, tsuas muaj kev ploj tus tub, kom tshwm sim raws li Ntawv sau cia. 13 Zaum no kuv los cuag koj, kuv hais tej no rau hauv lub qab ntuj neeg, kom xwv lawv tau kuv txoj kev kaj siab phwj yaws los nyob hauv lawv. 14 Kuv muab koj lo lus pub rau lawv, lub qab ntuj neeg thiaj li ntxub lawv, vim lawv tsis yog qab ntuj neeg tug, ib yam li kuv tsis yog qab ntuj neeg tug. 15 Kuv tsis thov kom koj rho lawv hauv lub qab ntuj neeg mus, kuv thov kom koj txuag lawv ntawm tus Phem. 16 Lawv tsis yog lub qab ntuj neeg tug ib yam li kuv tsis yog lub qab ntuj neeg tug. 17 Thov koj qee lawv mus nyob hauv txoj kev tseeb : koj lo lus yog qhov tseeb. 18 Kuv xa lawv mus nyob hauv lub qab ntuj neeg, ib yam li koj xa kuv los nyob hauv lub qab ntuj neeg. 19 Kuv rov qee kuv, kom lawv ntshiab tuaj nyob hauv qhov tseeb. 20 “Kuv tsis thov koj rau cov no xwb, kuv tseem thov koj rau cov uas yuav ntseeg txog kuv vim lawv lo lus, 21 kom lawv sawv daws koom ua ib leeg. Ib yam li koj, Leej Txiv, koj nyob hauv kuv, kuv nyob hauv koj, kom lawv nyob hauv wb. Lub qab ntuj neeg thiaj ntseeg tias yog koj xa kuv tuaj. 22 Lub koob meej uas koj muab rau kuv, mas kuv muab rau lawv lawm, kom xwv lawv ua ib leeg xws li wb ua ib leeg. 23 Kuv nyob hauv lawv, koj nyob hauv kuv, lawv thiaj li ua tsheej ib leeg tiag, lub qab ntuj neeg thiaj paub tias yog koj xa kuv tuaj, thiab paub tias koj nyiam lawv ib yam li koj nyiam kuv.
24 Txiv, cov uas koj muab rau kuv, kuv nyob qhov twg, mas kuv xav kom lawv tau nrog kuv nyob qhov ntawd thiab, kom lawv pom kuv lub koob meej uas koj muab rau kuv, vim koj tau nyiam kuv, txij thaum tsis tau tsim lub sim ceeb. 25 Txiv siab ncaj, lub qab ntuj neeg tsis paub koj, tab sis kuv paub koj, thiab cov no kuj paub tias yog koj xa kuv tuaj. 26 Kuv twb ua kom lawv paub koj lub npe lawm. Kuv tseem yuav ua kom lawv paub ntxiv, kom txoj kev nyiam uas koj muab los nyiam kuv, nyob hauv lawv, thiab kom kuv nyob hauv lawv.”

-18-

1 Yes Xus hais li ntawd tas, ces nws nrog nws cov thwj tim mus rau tus kwj deg Kis Nroos sab tim ub. Muaj ib lub vaj nyob ntawd. Yes Xus thiab cov thwj tim mus hauv lub vaj. 2 Yus Das, tus uas muab Yes Xus rau luag, kuj paub qhov chaw ntawd thiab, vim Yes Xus thiab cov thwj tim sib sau ntau zaus nyob ntawd. 3 Yus Das coj pab peeb zeej thiab ib co zov keeb tuaj. Yog cov thawj Leej Choj thiab cov Fas Lis Xais sau cov zov keeb ntawd. Lawv taws teeb, taws tsau thiab nqa ntaj nqa riam tuaj. 4 Yes Xus paub ib puas tsav yam uas yuav tshwm sim tuaj raug nws, ces nws tawm los hais rau lawv tias : “Nej nrhiav leej twg ?” 5 Lawv teb rau nws tias : “Tus Yes Xus Nas Xas Les.” Yes Xus hais rau lawv tias : “Yog kuv.” Yus Das, tus muab Yes Xus rau luag nrog lawv sawv ua ke. 6 Thaum Yes Xus hais rau lawv tias ‘Yog kuv’, mas lawv thaub qab thiab lawv ntog pem teb. 7 Yes Xus rov nug lawv dua tias : “Nej nrhiav leej twg ?”
Lawv hais tias : “Yes Xus Nas Xas Les.” 8 Yes Xus teb tias : “Kuv twb hais rau nej tias yog kuv. Yog nej nrhiav kuv, mas nej cia cov no mus.” 9 Qhov no tshwm sim raws li lo lus uas nws xub hais tseg tias : “Cov uas koj muab rau kuv, mas kuv tsis ua ib tug ploj li.”
10 Xis Moos Pob Zeb muaj ib rab ntaj. Nws rho hlo nws rab ntaj tib ntag rau tus thawj Leej Choj tus qhev, txiav raug nws sab pob ntseg xis lub qia ntsej tu nrho. Tus qhev no hu ua Mas Kws. 11 Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : “Koj ntxig ntaj rau hauv hnab. Lub ntim uas Leej Txiv muab rau kuv, kuv yuav tsis haus lod ?”
12 Pab peeb zeej nrog tus lwm txheeb, thiab cov zov keeb Yus Das ntes Yes Xus. Lawv muab Yes Xus khi. 13 Lawv xub coj nws mus tim As Nas tsev. As Nas yog Kais Fas yawm txiv. Xyoo ntawd yog Kais Fas ua Tuam Leej Choj. 14 Kais Fas yog tus tau tawm tswv yim rau cov Yus Das hais tias : “Cia ib tug neeg this tsoom pej xeem tuag mas zoo dua.”
15 Xis Moos Pob Zeb thiab lwm tus thwj tim raws Yes Xus qab. Tus thwj tim ntawd yog tus Tuam Leej Choj ib tug swm neeg, ces nws tau nrog Yes Xus chaws mus hauv tus Tuam Leej Choj lub tshav loog. 16 Hos Pob Zeb nyob sab nraud, nws sawv ze ntawm qhov rooj. Lwm tus thwj tim uas swm tus Tuam Leej Choj tawm los, nws hais lus rau tus ntxhais txib zov qhov rooj, ces nws kom Pob Zeb chaws mus hauv. 17 Tus ntxhais txib zov qhov rooj hais rau Pob Zeb tias : “Koj tsis yog tus neeg ntawd ib tug thwj tim lod ?” Pob Zeb hais tias : “Kuv tsis yog.” 18 Cov tub qhev thiab cov zov keeb rauv ib cub taws thee, vim lub caij ntawd no no. Lawv nyob ntawd nte taws. Pob Zeb kuj nrog lawv nyob ntawd nte taws thiab.
19 Tus Tuam Leej Choj nug Yes Xus txog nws cov thwj tim thiab nws cov lus qhia. 20 Yes Xus teb rau tus Tuam Leej Choj tias : “Kuv tab meeg hais lus rau lub qab ntuj neeg. Kuv niaj hnub qhia nyob hauv cov tsev txoos thiab hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj uas tas tsoom Yus Das tuaj sib txoos. Kuv tsis tau nyiag hais ib yam dab tsi. 21 Tim li cas koj nug kuv ? Koj nug cov uas tau hnov tej lus kuv hais rau lawv. Cov ntawd paub tias kuv tau hais dab tsi.” 22 Thaum Yes Xus hais li ntawd, mas cov zov keeb uas sawv ntsug nyob ntawd, muaj ib tug ib tawg ncuav rau Yes Xus, nws hais rau Yes Xus tias : “Koj teb li ntawd rau tus Tuam Leej Choj lod !” 23 Yes Xus teb rau tus zov keeb tias : “Yog kuv hais lus phem, koj ua pov thawj qhia saib qhov twg phem. Hos yog kuv hais raug lawm, vim li cas koj thiaj ntaus kuv ?” 24 As Nas xa Yes Xus mus rau tus Tuam Leej Choj Kais Fas. Yes Xus tseem khi rawv li qub.
25 Xis Moos Pob Zeb nyob ntawd nte taws. Lawv hais rau nws tias : “Koj tsis yog nws ib tug thwj tim lod ?” Pob Zeb tsis lees, nws hais tias : “Kuv tsis yog.”
26 Tus Tuam Leej Choj muaj ib tug qhev, nws yog ib tug txheeb ze tus qhev uas raug Pob Zeb txiav ib sab qia ntsej, nws hais tias : “Kuv twb pom koj nrog nws nyob hauv lub vaj los tsis sub ?” 27 Pob Zeb rov qab tsis lees, ces tam sis ntawd ib tug qaib qua.
28 Lawv coj Yes Xus tim Kais Fas tsev mus rau hauv lub tsev txiav txim. Thaum ntawd kaj ntug lawm. Tab sis cov Yus Das tsis mus hauv lub tsev txiav txim, kom lawv txhob tsuas yam tsis huv, lawv thiaj yuav noj tau pluas Hla. 29 Pis Las Tos thiaj li tawm tuaj cuag lawv, nws hais tias : “Nej muaj lus dab tsi, nej thiaj tuaj kom tus neeg ntawd ?” 30 Lawv teb rau Pis Las Tos hais tias : “Yog tus neeg no txhob yog neeg phem, mas peb yuav tsis coj nws tuaj rau koj.” 31 Pis Las Tos hais rau lawv tias : “Nej coj nws mus, nej txiav txim rau nws raws li nej txoj cai.” Cov Yus Das hais rau Pis Las Tos tias : “Txoj cai tsis pub peb muab ib tug neeg tua.” 32 Qhov no tshwm sim raws li lo lus Yes Xus tau xub hais qhia tias nws yuav tsum tuag zoo li cas.
33 Pis Las Tos thiaj rov chaws mus hauv lub tsev txiav txim, nws hu Yes Xus los, nws hais tias : “Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ?” 34 Yes Xus teb tias : “Puas yog koj hais koj, los yog luag tej hais txog kuv li ntawd rau koj ?” 35 Pis Las Tos teb tias : “Kuv puas yog ib tug Yus Das ? Koj haiv neeg thiab cov thawj Leej Choj coj koj tuaj rau kuv. Koj tau ua dab tsi ?” 36 Yes Xus teb tias : “Kuv lub Ceeb Tsheej tsis nyob hauv lub qab ntuj no. Yog kuv lub Ceeb Tsheej nyob hauv lub qab ntuj no, mas kuv cov neeg yuav sawv ntaus rog thaiv kom kuv txhob poob rau hauv cov Yus Das txhais tes. Tab sis, kuv lub Ceeb Tsheej tsis nyob hauv lub qab ntuj no.” 37 Pis Las Tos hais rau Yes Xus tias : “Ua li koj yog vaj lod ?” Yes Xus teb hais tias : “Yog koj hais tias kuv yog vaj. Yog vim qhov ntawd kuv thiaj yug los, thiab yog vim qhov ntawd kuv thiaj tuaj nyob hauv lub qab ntuj no : kuv tuaj ua tim khawv txog qhov tseeb. Leej twg yog txoj kev tseeb tug, mas nws mloog kuv lub suab.” 38 Pis Las Tos hais rau Yes Xus tias : “Qhov tseeb yog dab tsi ?” Thaum Pis Las Tos hais li no tas, nws tawm rov mus cuag cov Yus Das, nws hais rau lawv tias : “Kuv tsis pom ib yam tsim nyog raug txim nyob hauv tus neeg ntawd. 39 Tab sis raws li nej kev cai, mas txog lub Ntees Hla kuv tso ib tug neeg mus. Nej puas xav kom kuv tso cov Yus Das tus vaj ?” 40 Lawv rov qab nthe nrov tias : “Txhob tso nws, tso Npas Las Npas !” Npas Las Npas yog ib tug tub sab.

-19-

1 Ces Pis Las Tos coj Yes Xus mus, nws kom lawv nplawm Yes Xus. 2 Cov tub rog xuas ib co pos ntxias ua ib lub kauj, lawv muab tso saum Yes Xus taub hau. Lawv muab ib lub tsho ntev liab tshiab rau Yes Xus hnav. 3 Lawv txav los ze nws, lawv hais tias : “Nyob kaj lug, cov Yus Das tus vaj.”
Ces lawv ntaus nws tej niag teg.
4 Pis Las Tos rov tawm mus nraum zoov, nws hais rau lawv tias : “Nej saib ! Kuv coj tus neeg no tawm los rau nej, kom nej paub tias kuv tsis pom ib yam tsim nyog raug txim nyob hauv nws.” 5 Yes Xus tawm los sab nraud, nws ntoo lub kauj pos thiab hnav lub tsho ntev liab tshiab, ces Pis Las Tos hais rau lawv tias : “Nej ntsia tus neeg no.” 6 Thaum cov thawj Leej Choj thiab cov zov keeb pom Yes Xus, lawv nthe nthe hais tias : “Muab dai saum ntoo cuam ! Muab dai saum ntoo cuam !” Pis Las Tos hais rau lawv tias : “Nej coj nws mus, nej muab nws dai saum ntoo cuam. Vim tias kuv tsis pom ib yam tsim nyog raug txim nyob hauv nws.” 7 Cov Yus Das teb rau Pis Las Tos tias : “Peb muaj ib Txoj Cai. Raws li Txoj Cai ntawd, mas nws yuav tsum tuag, vim nws tsa nws ua Tswv Ntuj Leej Tub.”
8 Thaum Pis Las Tos hnov lo lus ntawd, mas nws haj yam ntshai. 9 Ces nws rov chaws mus hauv lub tsev txiav txim. Nws hais rau Yes Xus tias : “Koj nyob qhov twg tuaj ?” Tab sis Yes Xus tsis teb ib lo lus rau nws li. 10 Pis Las Tos thiaj hais rau Yes Xus tias : “Koj tsis hais lus rau kuv. Koj puas paub hais tias kuv muaj cai tso tau koj mus, thiab muaj cai muab koj dai saum ntoo cuam ?” 11 Yes Xus teb hais tias : “Yog koj tsis tau txais hwj huam saum ntuj los, mas koj yuav ua tsis tau dab tsi rau kuv. Vim li ntawd, tus muab kuv rau koj, nws muaj ib qho txhaum loj dua.”
12 Txij ntawd los, Pis Las Tos nrhiav kev tso Yes Xus. Tab sis cov Yus Das nthe nthe hais tias : “Yog koj tso tus neeg ntawd mus, mas koj tsis yog Xes Ntxas phooj ywg. Leej twg tsa nws ua vaj, mas nws sawv tiv Xes Ntxas.” 13 Thaum Pis Las Tos hnov cov lus no, nws kom lawv coj Yes Xus tawm mus sab nraud. Ces Pis Las Tos mus zaum saum lub theej kiab txiav txim, ntawm qhov chaw hu ua Tshav Txiag Zeb, lus Hes Nplaws hais tias Nkas Npas Thas.
14 Hnub ntawd, yog Hnub Npaj ua lub Ntees Hla. Thaum ntawd kwv yees ze kaum ob teev tav su. Pis Las Tos hais rau cov Yus Das tias : “Nej ntsia nej tus vaj.” 15 Cov Yus Das nthe nrov nrov tias : “Muab tua ! Muab tua ! Muab dai saum ntoo cuam !” Pis Las Tos hais rau lawv tias : “Kuv yuav muab nej tus vaj dai saum ntoo cuam lod ?” Cov thawj Leej Choj teb hais tias : “Peb tsuas muaj Xes Ntxas ua peb tus vaj xwb.” 16 Ces Pis Las Tos muab Yes Xus rau lawv, kom lawv coj nws mus dai saum ntoo cuam.
Lawv thiaj li coj Yes Xus mus. 17 Yes Xus kwv nws tus ntoo cuam. Nws tawm mus txog qhov chaw hu ua “Khauj Khaum Taub Hau”, uas lus Hes Nplaws hu ua “Nkos Nkos Thas.” 18 Lawv muab nws dai rau saum ntoo cuam nyob ntawd. Lawv muab ob tug neeg dai saum ntoo cuam xws li nws thiab, ib tug nyob ib sab, Yes Xus nyob nruab nrab. 19 Pis Las Tos sau ntawv rau saum ib daim txiag ; nws kom muab tso saum tus ntoo cuam. Cov npe ntawv saum daim txiag sau hais tias : ‘Yes Xus Nas Xas Les, cov Yus Das tus vaj.’ 20 Coob leej Yus Das nyeem cov lus saum daim txiag, vim qhov chaw uas lawv muab Yes Xus dai saum ntoo cuam nyob ze lub nroog, thiab lawv sau ua lus Hes Nplaws, lus Las Tis Nas, thiab lus Hes Las. 21 Cov thawj Leej Choj Yus Das hais rau Pis Las Tos tias : “Koj tsis txhob sau tias : ‘Cov Yus Das tus vaj.’ Yuav tsum sau tias ‘Tus ntawd hais tias : kuv yog cov Yus Das tus vaj.” 22 Pis Las Tos teb hais tias : “Qhov kuv sau, mas twb sau tas lawm.”
23 Thaum cov tub rog muab Yes Xus dai saum ntoo cuam tas, lawv muab Yes Xus cov ris tsho faib ua plaub tsw, ib tsw rau ib tug tub rog. Lawv muab lub tsho ntev faib, tab sis lub tsho ntev tsis muaj leej leeg, yog tsho ntos ua ib daig xwb mus rau nram taw. 24 Cov tub rog sib tham tias : “Peb txhob muab lub tsho ntev dua. Peb twv saib leej twg yuav tau lub tsho ntawd.” Ua li mas tshwm sim raws li Ntawv sau cia tias : Lawv sib faib kuv cov khaub ncaws, lawv twv saib leej twg yuav tau kuv cov ris tsho.
Cov tub rog tau ua li ntawd.
25 Yes Xus niam thiab nws niam tus niam hluas, nrog Mab Liab uas yog Khos Pas poj niam, thiab Mab Liab Mas Ntas Las, lawv sawv ze tus ntoo cuam. 26 Yes Xus pom nws niam, thiab pom tus thwj tim uas nws nyiam sawv ze nws niam, ces nws hais rau nws niam tias : “Niad, tus ntawd yog koj tus tub.”
27 Thiab Yes Xus hais rau tus thwj tim tias : “Tus ntawd yog koj niam.” Txij lub sij hawm ntawd los, tus thwj tim coj Mab Liab mus nyob hauv nws tsev.
28 Ua li ntawd tas, Yes Xus paub tias zaum no ib puas tsav yam tiav tas lawm, nws hais tias : “Kuv nqhis dej”, kom xwv muaj raws li Ntawv sau tseg.
29 Muaj ib hub kua qaub puv nkaus nyob ntawd. Lawv muab ib thooj rwb tub kua qaub chob rau ib tug ntsis pas tauj cev mus rau Yes Xus qhov ncauj. 30 Thaum Yes Xus haus qhov kua qaub tas, nws hais tias : “Ib puas tsav yam tiav tas lawm.” Ces Yes Xus nyo taub hau, nws tso nws tus ntsuj plig tawm mus.
31 Hnub ntawd yog Hnub Npaj, mas cov Yus Das tsis xav cia cov tuag lub cev dai saum ntoo cuam hnub Xas Npas Tos, vim tias hnub Xas Npas Tos ntawd yog ib lub hnub nyoog loj. Cov Yus Das thov Pis Las Tos kom muab cov neeg dai saum ntoo cuam ob sab ceg lov thiab muab lawv lub cev txo nqes los. 32 Cov tub rog thiaj tuaj muab thawj tug ob sab ceg lov, thiab muab lwm tus uas nrog nws dai saum ntoo cuam ob sab ceg lov. 33 Thaum lawv los txog ntawm Yes Xus, lawv pom nws twb tuag lawm, lawv tsis muab nws ob sab ceg lov, 34 tab sis ib tug tub rog xuas nws rab hmuv hno Yes Xus phab tav. Tam sim ntawd ib co ntshav thiab ib co dej tawm los. 35 Tus uas tau pom qhov ntawd ua pov thawj hais. Nws ua tim khawv hais qhov tseeb, nws paub tias qhov nws hais muaj tiag. Nws hais tej ntawd kom nej ntseeg. 36 Tej xwm no tshwm sim kom muaj raws li Ntawv sau cia tias : Nws cov pob txha tsis lov ib tug li. 37 Tseem muaj lwm lo lus hauv Ntawv hais tias : Lawv yuav ntsia tus uas lawv nkaug.
38 Thaum tej xwm ntawd tshwm tuaj tas, Yos Xes nyob As Lis Mas Tias tuaj thov Pis Las Tos kom kheev nws txo Yes Xus lub cev. Pis Las Tos tso lus rau Yos Xes. Ces Yos Xes mus txo Yes Xus lub cev. Yos Xes yog Yes Xus ib tug thwj tim, tab sis nws tsis pub luag tej paub vim nws ntshai cov Yus Das. 39 Nis Kos Des Mos kuj tuaj thiab. Nis Kos Des Mos yog tus uas thaum chiv thawj, nws tuaj cuag Yes Xus hmo ntuj. Nws nqa ib cov tshuaj qhwv tuag tuaj : yog txab txiv yoov xyaw txab xyab phij, kwv yees hnyav li ib puas choj. 40 Lawv txo Yes Xus lub cev los, lawv xuas tej pluaj hlab ntaub pleev tshuaj tsw qab los qhwv nws lub cev, raws li cov Yus Das kev cai tu zam. 41 Nyob ntawm thaj chaw uas luag muab Yes Xus dai saum ntoo cuam, muaj ib lub vaj. Nyob hauv lub vaj ntawd muaj ib lub ntxa tshiab uas tseem tsis tau tso ib tug tuag rau hauv li. 42 Vim tias hnub ntawd yog cov Yus Das Hnub Npaj, thiab lub ntxa ntawd nyob ze, ces lawv muab Yes Xus zwm rau hauv lub ntxa ntawd.

-20-

1 Thawj hnub pib lub lis piam, thaum sawv ntxov, ntuj tsis tau kaj, Mab Liab Mas Ntas Las mus tom ntxa. Nws pom daim txiag zeb tshem ntawm lub ntxa lawm. 2 Mab Liab Mas Ntas Las khiav mus cuag Xis Moos Pob Zeb thiab lwm tus thwj tim, uas yog tus Yes Xus nyiam. Nws hais rau nkawd tias : “Lawv nqa Huab Tais tawm hauv ntxa lawm. Peb tsis paub xyov lawv coj nws mus tso qhov twg lawm.”
3 Pob Zeb tawm plaws mus. Lwm tus thwj tim kuj tawm plaws thiab. Nkawd mus tom ntxa. 4 Nkawd ob leeg ua ke khiav mus. Tab sis lwm tus thwj tim khiav nrawm dua Pob Zeb, nws khiav ua ntej, nws xub mus txog tom ntxa. 5 Nws khoov mus xauj, nws pom tej hlab ntaub nyob ntawd. Tab sis nws tsis chaws mus hauv. 6 Ces Xis Moos Pob Zeb lawv tus thwj tim qab mus txog, nws chaws mus hauv lub ntxa. Nws pom cov hlab ntaub nyob ntawd, 7 hos daim ntaub qhwv taub hau kauv cia nyob lwm qhov, tsis xyaw cov hlab ntaub. 8 Ces lwm tus thwj tim uas xub mus txog ntawm lub ntxa mam li chaws mus hauv. Nws pom ces nws ntseeg. 9 Vim lawv tseem tsis tau to taub tias Yes Xus yuav sawv hauv cov tuag rov los raws li Ntawv qhia. 10 Ob tug thwj tim rov qab mus tsev.
11 Mab Liab sawv ze lub ntxa sab nraud, nws quaj. Thaum nws quaj, nws khoov rau hauv lub ntxa. 12 Ces nws pom ob tug Tshiab hnav dawb zaum hauv qhov chaw uas lawv tso Yes Xus lub cev, ib tug zaum pem yav taub hau, ib tug zaum nram yav ko taw. 13 Ob tug Tshiab hais rau Mab Liab tias : “Phauj, ua cas koj quaj ?” Mab Liab hais rau nkawd tias : “Vim lawv nqa kuv tus Huab Tais lawm. Kuv tsis paub lawv muab nws tso qhov twg.” 14 Hais li ntawd tas, Mab Liab tig ntsia tom qab. Nws pom Yes Xus sawv ntsug nyob ntawd. Tab sis nws tsis paub tias yog Yes Xus. 15 Yes Xus hais rau Mab Liab tias : “Phauj, ua cas koj quaj ? Koj nrhiav leej twg ?” Mab Liab xav tias yog tus saib lub vaj, ces Mab Liab hais rau nws tias : “Huab tais, yog koj nqa nws lub cev lawm no, koj qhia kuv saib koj muab tso qhov twg lawm, kuv yuav mus nqa nws los.” 16 Yes Xus hais rau Mab Liab tias : “Mab Liab !” Mab Liab tig hlo mus. Nws ua lus Hes Nplaws hais tias : “Las Npus Nis !” Txhais tias : ‘Xib Hwb.’ 17 Yes Xus hais rau Mab Liab tias : “Koj txhob tuav kuv, vim kuv tseem tsis tau nce mus cuag Leej Txiv. Koj mus cuag kuv cov kwv tij, koj hais rau lawv tias : kuv nce mus cuag kuv Txiv thiab nej Txiv, mus cuag kuv tus Tswv Ntuj thiab nej tus Tswv Ntuj.” 18 Mab Liab Mas Ntas Las thiaj los tshaj rau cov thwj tim hais tias : “Kuv pom Huab Tais lawm. Nws hais cov lus no rau kuv.” 19 Tib hnub ntawd thaum tsaus ntuj, uas yog thawj hnub pib lub lis piam, cov qhov rooj hauv qhov chaw cov thwj tim nyob kaw tas, vim lawv ntshai cov Yus Das. Yes Xus los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : “Nej nyob kaj lug.” 20 Thaum Yes Xus hais lo lus ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes thiab nws phab tav rau lawv saib. Cov thwj tim pom Huab Tais, lawv zoo siab kawg. 21 Yes Xus rov hais rau lawv tias : “Nej nyob kaj lug ! Kuv xa nej mus xws li Leej Txiv xa kuv tuaj.”
22 Yes Xus hais li tas, nws tshuab pa rau lawv, nws hais rau lawv tias : “Nej txais Leej Ntuj Plig Ntshiab. 23 Nej daws txhaum rau leej twg, mas nws cov txhaum yuav daws. Nej tsis daws leej twg cov txhaum, mas nws cov txhaum yuav nyob.”
24 Tos Mas yog ib tug hauv pab Kaum Ob, nws tseem hu ua Dis Dws Mos thiab. Thaum Yes Xus tawm los, mas nws tsis nrog cov thwj tim nyob. 25 Lwm cov thwj tim hais rau nws tias : “Peb pom Huab Tais lawm !” Ces Tos Mas hais rau lawv tias : “Yog kuv tsis pom lub qhov txhab ntsia hlau nyob hauv nws ob txhais tes, yog kuv tsis muab kuv tus ntiv tes ntxig lub qhov ntsia hlau, thiab yog kuv tsis muab kuv txhais tes rau ntawm nws phab tav, mas kuv tsis ntseeg.” 26 Yim hnub tom qab, cov thwj tim rov nyob hauv tsev dua. Tos Mas kuj nrog lawv nyob thiab. Cov qhov rooj puav leej kaw tas. Yes Xus tawm los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : “Nej nyob kaj lug !” 27 Ces nws hais rau Tos Mas tias : “Cev koj ntiv tes rau ntawm no. Koj ntsia kuv ob txhais tes. Cev koj txhais tes los, muab rau hauv kuv phab tav. Koj txhob ua neeg tsis ntseeg ntxiv, koj ntseeg mog.” 28 Tos Mas teb rau Yes Xus tias : “Kuv tus Huab Tais ! Kuv tus Tswv Ntuj !” 29 Yes Xus hais rau Tos Mas tias : “Vim koj pom kuv, mas koj thiaj ntseeg. Cov uas tsis tau pom tab sis lawv ntseeg, mas lawv txoj hmoov zoo.”
30 Yes Xus tseem tau ua lwm cov cim ntau nyob ntawm cov thwj tim xub ntiag, uas tsis tau muab sau rau hauv phau ntawv no. 31 Tau muab cov cim no sau tseg kom nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub. Nej ntseeg ces nej yuav muaj txoj sia nyob hauv nws lub npe.

-21-

1 Dua li ntawd, Yes Xus rov tawm los rau cov thwj tim pom nyob ntawm ntug dej ntuj Tis Npes Lias. Thaum Yes Xus tawm los mas muaj zoo li no. 2 Cov nyob ua ke ntawd yog Xis Moos Pob Zeb, Tos Mas uas hu ua Dis Dws Mos, Nas Tas Nais uas nyob Kas Nas hauv xeev Nkas Lis Lais, Ntxes Npes Dais ob tug tub, thiab ob tug thwj tim ntxiv. 3 Xis Moos Pob Zeb hais rau lawv tias : “Kuv yuav mus puav ntses.” Lawv hais rau nws tias : “Peb nrog koj mus thiab.”
Lawv tawm mus nce rau hauv lub nkoj. Hmo ntawd lawv puav tsis tau dab tsi li.
4 Thaum kaj ntug lawm, Yes Xus nyob tim ntug dej. Tab sis cov thwj tim tsis paub tias yog Yes Xus. 5 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : “Cov me nyuam, nej puas muaj dab tsi noj ?” Lawv teb rau Yes Xus tias : “Tsis muaj.” 6 Nws hais rau lawv tias : “Nej pov vas rau ntawm lub nkoj sab xis, nej yuav tau ntses.”
Lawv thiaj pov vas mus, ces lawv rub tsis tau lub vas rov los, vim mag tau ntses ntau kawg. 7 Tus thwj tim uas Yes Xus nyiam thiaj hais rau Pob Zeb tias : “Yog Huab Tais !” Xis Moos Pob Zeb hnov dheev tias yog Huab Tais, nws muab ib daim khaub ncaws khi ntawm duav, vim nws liab qab, ces nws dhia mus hauv dej. 8 Lwm cov thwj tim mam li caij nkoj thiab cab lub vas puav ntses los. Lawv nyob tsis deb ntawm ntug nqhuab lawm, kwv yees deb li ob puas tshim.
9 Thaum lawv nqes los txog saum av, lawv pom ib cub tawg thee nyob ntawd, hos muaj ib co ntses tso rau saud, thiab ib co ncuav mov. 10 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej nqa ib co ntses uas nej nyuam qhuav puav tau los.” 11 Xis Moos Pob Zeb nce mus hauv nkoj, nws rub lub vas mag ntses loj puv nkaus los rau saum av. Tau ib puas tsib caug peb tus ntses ! Txawm tias puav tau ntses ntau npaum ntawd, tsis kav lub vas tsis ntuag. 12 Yes Xus hais rau lawv tias : “Nej los noj tshais.” Tsis muaj ib tug thwj tim muaj cuab kav nug Yes Xus tias : ‘Koj yog leej twg ?’ Vim lawv yeej paub tseeb tias yog Huab Tais. 13 Yes Xus txav los muab cov ncuav mov cev rau lawv. Nws kuj muab cov ntses cev rau lawv thiab. 14 Txij thaum Yes Xus sawv hauv cov tuag rov los, mas nws tawm los rau cov thwj tim pom, zaum no yog zaum peb.
15 Thaum lawv noj tshais tas, Yes Xus hais rau Xis Moos Pob Zeb tias : “Xis Moos, Zam tus tub, koj puas nyiam kuv dua lawv cov ntawd ?” Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, koj paub tias kuv nyiam koj tiag.” Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : “Koj coj kuv cov me nyuam yaj mus noj zaub mog.” 16 Yes Xus rov hais zaum ob tias : “Xis Moos, Zam tus tub, koj puas nyiam kuv ?” Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, koj paub tias kuv nyiam koj tiag.”
Yes Xus hais rau nws tias : “Koj zov kuv cov yaj mog.” 17 Yes Xus tseem rov hais dua zaum peb rau Pob Zeb tias : “Xis Moos, Zam tus tub, koj puas nyiam kuv tiag ?” Pob Zeb tu siab rau qhov Yes Xus hais rau nws zaum peb tias ‘Koj puas nyiam kuv tiag ?’ Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, koj paub tas ib puas tsav yam, koj paub tias kuv nyiam koj tiag.” Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : “Koj coj kuv cov yaj mus noj zaub mog !
18 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau koj : Thaum koj tseem hluas zog, koj muab koj txoj siv, koj sia koj, koj xav mus qhov twg los koj mus koj. Tiam sis thaum koj laus, koj yuav tsa tes cia ib tug muab siv rau koj sia, cia luag coj koj mus hauv qhov chaw uas koj tsis xav mus.”
19 Yes Xus hais qhov ntawd qhia tias Pob Zeb yuav tuag zoo li cas kom Tswv Ntuj nto koob meej. Yes Xus hais li tas, nws hais rau Pob Zeb tias : “Koj raws kuv mus.”
20 Pob Zeb tig ntsia tom qab, nws pom tus thwj tim uas Yes Xus nyiam lawv nkawd qab. Yog tus uas thaum lawv noj hmo, nws tig mus pheeb rau ntawm Yes Xus hauv siab, thiab nug tias ‘Huab Tais, tus muab koj rau luag yog leej twg’. 21 Pob Zeb pom tus thwj tim ntawd, Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, tus ntawd ned ?” 22 Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : “Yog kuv xav kom nws nyob mus txog hnub kuv rov los kuj xij, tsis yog koj hauj lwm. Hos koj, mas koj raws kuv mus.” 23 Lo lus no ncha mus hauv cov kwv tij tias tus thwj tim ntawd yuav tsis tuag. Tab sis Yes Xus tsis tau hais rau Pob Zeb tias : ‘Nws yuav tsis tuag’. Yes Xus tsuas tau hais tias ‘Yog kuv xav kom nws nyob txog hnub kuv rov los, kuj xij, tsis yog koj hauj lwm.’
24 Yog tus thwj tim ntawd ua tim khawv txog tej xwm no thiab yog nws muab sau cia. Peb paub tias nws cov lus ua pov thawj muaj tseeb.
25 Tseem tshuav ntau yam kawg uas Yes Xus tau ua. Yog yuav sau ib yam zuj zus tas huv tib si, mas kuv xav tias lub ntiaj teb yuav ntim tsis tas cov ntawv uas sau txog nws tej hauj lwm.

Translate »
Scroll to Top