NIAM MAB LIAB YEES TAWM NYOB LUB NROOJ LUJ (OUR LADY OF LOUDES)

Nyob hauv xyoo 1858 niam Mab Liab tau yees tawm rau ib tug me nyuam ntxhais hu ua Npes Nas Des xeem Xus Npis Lus As (Bernadette Soubirous) pom txog 18 zaus, yog thaum tim 11 lub 2 hlis mus txog tim 16 lub 7 hli. Lub caij ntawd Npes Nas Des muaj 14 xyoos

Vim kev txom nyem tsis muaj tsev nyob, Npes Nas Des niam thiab txiv coj lawv mus nyob hauv ib lub qub tsev loj faj. Lub tsev loj faj no khaub hlab thiab txias heev. Tsis muaj taws rauv ces Npes Nas Des thiaj nrog nws tus niam hluas hu ua Tuas Nev (Toinette) thiab ib tug phooj ywg hu ua Zam (Jeanne Abadie) mus khaws taws ntawm taw tsua. Thaum lawv tuaj txog ntawm lub pob tsuas yuav tsum hla ib tus me nyuam dej thiaj mus txog hauv qab tsuas uas muaj taws qhuav ntau. Npes Nas Des tus niam hluas thiab tus phooj ywg twb ua ntej hla dhau dej sab tid lawm. Npes Nas Des lawv qab tuaj txog, pom muaj kwj deg ces nws thiaj hle khau thiab hle thom khwm.

Thaum Npes Nas Des tab tom hle thom khwm, nws thiaj pom niam Mab Liab, nws tham tias “Kuv hnov nrov ib teg ces kuv ntsia mus nram plag hav, kuv tsis pom ib tug ntoo co li. Ces kuv thiaj rov hle khau dua, kuv rov hnov dua ib teg thiab, kuv thiaj li ntsia mus pem lub qhov tsua Mas Xas Npes Les (Massabielle), ua ciav kuv pom ib tug poj niam hnav dawb. Nws hnav ib daim tiab dawb, sia ib txoj siv xiav, ntoo ib txoj phuam dawb thiab muaj ob lub paj ntshua npaim daj nyob ntawm nws ob txhais ko taw uas yog tib tsos li ntawm nws txoj saw Mab Liab.

Kuv mos tsuag tsuag qhov muag tag rov ntsia dua ua cas tseem pom tus poj niam ntawd zoo li qhov qub thiab. Thaum ntawd kuv thiaj cev tes muab kuv txoj saw Mab Liab nyob hauv kuv hnab tshos los hais thiab kuv xav ua Ntoo Cuam Lub Cim. Tab sis kuv nqa tsis taus kuv txhais tes los txog ntawm kuv lub hauv pliaj, nws pheej poob tas zog rov qab xwb.

Tus poj niam ntawd thiaj muab txoj saw Mab Liab uas nws tuav ntawm tes los ua Ntoo Cuam Lub Cim. Thaum ntawd kuv rov ua Ntoo Cuam Lub Cim zaum ob ces kuv thiaj li ua tau lawm. Tom qab kuv ua Ntoo Cuam Lub Cim tag, qhov kuv ceeb thiab ntshai cia li ploj lawm. Kuv thiaj txhos caug thiab hais saw Mab Liab ntawm tus poj niam zoo nkauj ntawd xub ntiag.

Kuv pom tus poj niam zoo nkauj ntawd txhais tes mus dhau ib lub hlaws zuj zus ntawm nws txoj saw Mab Liab tab sis kuv tsis pom nws di ncauj ua zog li.

Thaum kuv hais kuv txoj saw Mab Liab tas, tus poj niam ntawd kom kuv txav mus ze nws. Tab sis kuv tsis muaj peev xwm ua ib yam dab tsi li, ces ib sij huam nws cia li ploj ntais lawm.

Tag li ntawd kuv thiaj hle kuv nkawm khau thiab hla dej mus tim ob lub qhov tsua uas kuv tus niam hluas thiab tus phooj ywg tab tom khaws taws. Thaum peb khaws taws tag, peb yuav los tsev kuv thiaj nug nkawd tias nkawd puas pom dab tsi. Nkawd teb rau kuv tias nkawd tsis pom dab tsi li.

Nkawd tig los nug kuv tias yog li kuv pom dab tsi. Kuv thiaj teb rau nkawd tias “Yog neb tsis pom dab tsi, kuv kuj tsis pom dab tsi thiab.”

Zaum ob, yog Hnub Chiv tim 14 lub 2 hlis xyoo 1858, Npes Nas Des hais tias “kuv rov qab mus tim lub qhov tsua, vim nyob rau hauv kuv nruab siab kuv hnov zoo li muaj ib qho dab tsi rub kom kuv mus. Kuv niam txwv tsis pub kuv mus tab sis thaum peb mus teev Ntuj tag los, ob tug me nyuam ntxhais peb thiaj rov thov kuv niam dua. Kuv niam tsis kam, nws ntshai tsam kuv mus kuv ho lam ntog ntawm tus dej ces rov los tsis ncav teev Ntuj thaum tsaus ntuj. Kuv thiaj cog lus rau kuv niam tias kuv yuav rov los kom ncav, ces kuv niam thiaj tso cai rau peb mus. Kuv coj ob tug me nyuam ntxhais nrog kuv mus, vim kuv xav paub saib puas yog kuv raug zeeg muag xwb los yog tseeb tiag.

Npes Nas Des hais rau ob tug ntxhais tias “Ua ntej peb yuav mus, kuv mus nqa ib qho dej foom hmoov zoo hauv tsev teev Ntuj tso. Kom tau cuam mus ywg tus poj niam yog nws rov yees tawm tuaj.”

Thaum peb mus txog tom lub qhov tsua, peb txawm txhos caug thiab pib hais txoj saw Mab Liab. Kuv nyuam qhuav hais tag ib yag 10 zaj koj nyob kaj lug Mab Liab xwb, kuv cia li rov pom tus poj niam qub. Kuv thiaj muab hwj dej foom hmoov zoo cuam mus ywg nws thiab kuv hais rau nws tias “Yog koj tuaj ntawm Huab Tais Ntuj tuaj no koj nyob. Hos tsis yog no koj cia li khiav mus.”

Tab sis kuv yim cuam dej rau nws, nws yim luag ntxhi rau kuv. Ces thaum kuv cuam hwj dej tag tib si rau nws thiab kuv hais saw Mab Liab tag, nws cia li yaj ntshis lawm.

Niam Mab Liab yees tawm rau Npes Nas Des pom zaum peb, yog hnub tim 18 lub 2 hlis xyoo 1858, zaum no muaj ib tug poj niam laus nrog Npes Nas Des mus tom lub qhov tsua. Muaj ob tug poj niam tau hais rau Npes Nas Des kom nws nqa ntawv thiab cwj mem nrog nws mus. Thaum lawv mus txog ntawm chaw, Npes Nas Des pib hais saw Mab Liab, Npes Nas Des rov pom tus poj niam qub. Npes Nas Des thiaj hais tias yog nws muaj dab tsis hais rau Npes Nas Des, mas Npes Nas Des yuav muab sau tseg rau hauv ntawv. Niam Mab Liab thiaj li luag ntxhi thiab hais rau Npes Nas Des tias “Cov lus kuv yuav hais mas tsis tas yuav muab sau rau hauv ntawv.”

Niam Mab Liab txawm hais ntxiv tias saib Npes Nas Des puas kam tuaj ntawm thaj chaw no 15 hnub sib law. Npes Nas Des thiaj teb tias nws kam.

Niam Mab Liab rov hais ntxiv tias “Kuv tsis cog lus rau koj tias koj yuav tau zoo nyob ntiaj teb no, tab sis koj yuav nyob xyiv fab rau lub ntuj tom ntej.”

Ces txij hnub ntawd mus, Npes Nas Des niaj hnub tuaj nrog niam Mab Liab hais saw Mab Liab ua ke. Niam Mab Liab hais kom Npes Nas Des thov Ntuj rau cov neeg txhaum thiab thov Ntuj rau lub ntiaj teb uas tab tom ntxhov hnyo.

Txij hnub tim 24 lub 2 hlis mus txog tim 1 lub 3 hlis mas niam Mab Liab ua ntsej muag mluas thiab pheej hais tias “Them txim, them txim, them txim. Thov Ntuj rau cov neeg tau ua txhaum. Koj puas kam pe hauv av kom tau them txim rau rau cov neeg txhaum? Koj puas kam noj nyom ntawm ko them txim rau cov neeg txhaum?”

Niam Mab Liab yees tawm tuaj zaum 9, yog hnub tim 25 lub 2 hlis. Zaum no niam Mab Liab hais 3 zaug sib law rau Npes Nas Des kom mus noj cov nroj uas nyob ze ntawm qhov tsua thiab kom nws haus cov dej hauv qhov dej thiab muab ntxuav nws.

Npes Nas Des piav tias “Tus poj niam hais rau kuv tias, kom kuv mus haus dej tom luv qhov dej. Kuv ntsia tsis pom qhov dej nyob qhov twg, kuv thiaj mus nram tus me nyuam dej. Tab sis tus poj niam hais rau kuv tias tsis yog qhov ntawd. Nws thiaj li taw tes qhia lub qhov dej rau kuv. Kuv thiaj mus ze ntawm qhov chaw tus poj niam qhia rau kuv. Kuv mus txog tsis pom muaj dab tsi li, tsuas pom muaj me ntsis dej kua av xwb. Kuv thiaj cev tes mus yawm, tab sis yawm tsis tau. Kuv thiaj xuas tes khawb, ces kuv thiaj yawm tau dej. Kuv yawm 3 zaug mas tsis zoo haus li, yog tib cov dej kua av thiab muaj txo heev. Yawm zaum 4 mas cov dej thiaj mam zoo haus.

Tsis tas li ntawd xwb, nws tseem hais kom kuv mus noj ib qho nyom ntawm thaj chaw uas kuv haus dej ntawd. Thaum hais li ntawd ces tus poj niam cia li ploj lawm.”

Hnub tim 2 lub 3 hlis, niam Mab Liab yees tawm rau Npes Nas Des pom xyeem. Niam Mab Liab tau txib Npes Nas Des ua ib txoj hauj lwm; yog kom Npes Nas Des mus hais rau cov Leej Choj kom lawv txhim tsa ib lub me nyuam tsev teev Ntuj rau ntawm lub qhov tsua ntawd.

Npes Nas Des thiaj li mus cuag tus Txiv Plig. Tus Txiv plig ntsia Npes Nas Des ib me pliag ces txawm nug tias Npes Nas Des puas paub tus poj niam nws pom. Npes Nas Des teb tias tsis paub.

Txiv Plig thiaj hais kom Npes Nas Des rov qab mus nug kom tau tus poj niam ntawd lub npe. Tag kis tom qab Npes Nas Des thiaj nug niam Mab Liab lub npe, tab sis niam Mab Liab tsis qhia. Niam Mab Liab ua ntsej muag luag ntxhi rau Npes Nas Des xwb. Npes Nas Des rov los tsev, nws mus tom Txiv Plig, hais rau tus Txiv Plig tias “Kuv twb xa koj cov lus rau tus poj niam lawm, tab sis tus poj niam tsis teb dab tsi li.”

Txiv Plig thiaj hais rau Npes Nas Des tias “Tus poj niam ntawd saib tsis taus koj. Kuv txwv tsis pub koj mus tom lub qhov tsua ntawd ib zaug ntxiv lawm.”

Tim 14 lub 3 hlis, neeg tuaj kav kiab kav khw hauv lub zos Luj coob coob, ces thiaj muaj neeg tuaj saib lub qhov tsua txog li 7,000 leeg.

Tim 25 lub 3 hlis, Npes Nas Des rov nug niam Mab Liab 3 zaug sib law, los niam Mab Liab tsis qhia. Npes Nas Des thiaj lam nug ib zaug ntxiv ua zaum 4. Tus poj niam thiaj li muab nws ob txhais tes los ua ntaj teg zem zuag rau ntawm nws hauv siab thiab hais tias “Kuv yog tus ntshiab huv.”

Niam Mab Liab yees tawm zaum 17 rau Npes Nas Des pom xyeem yog hnub tim 7 lub 4 hlis. Hnub no niam Mab Liab yees tuaj rau Npes Nas Des pom yuav luag 1 teev nrog rau ib pab neeg coob txog 200-300 leeg. Thaum ntawd Npes Nas Des tau muab txhais tes los thaiv tus tswm ciab nws tuav kom cua txhob tshuab, tus tswm ciab tau kub nws txhais tes ntev li ob peb fiab tab sis tsis pom kub hnyiab qhov twg li.

Niam Mab Liab yees tawm zaum kawg rau Npes Nas Des pom yog hnub tim 16 lub 7 hli, thaum no muaj neeg tuaj xyuas coob lawm, ces cov nom tswv tsis xav kom neeg mus saib thiab ntseeg Npes Nas Des, lawv txib peeb zeej mus zov lub qab tsuas uas Npes Nas Des pom niam Mab Liab.

Zaum no niam Mab Liab ci ntsa iab tsis zoo li txhua zaus. Npes Nas Des hais li no “Nws tawm tuaj nyob qhov chaw qub uas nws niaj zaus tshwm. Thiab zaum no nws tsis hais dab tsi rau kuv li. Kuv tsis tau pom dua nws zoo nkauj npaum li no.”

Xyoo 1862 Tswv Qhia hauv Luj thiaj muab lus ua pov thawj tias tus poj niam yees tawm rau Npes Nas Des pom xyeem ntawm lub qhov tsua Mas Xas Npes Les yog niam Mab Liab, thiab txhib kom cov ntseeg txhim tsa ib lub tsev teev Ntuj nyob ntawd, yog hnub tim 18 lub 1 hlis xyoo 1862.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top