PAJ LUG TSAB NTAWV XA MUS RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS TSAB IB

-1-

1 Kuv yog Paj Lug, tus uas Tswv Ntuj pom zoo hu los ua Yes Xus Pleev tus Hauv Paus Xa Lus. 2 Tus kwv Xos Thes Nos wb sau ntawv tuaj rau Tswv Ntuj lub Koom Txoos nyob Kos Lis Nthos. Wb sau ntawv tuaj rau cov ntshiab, nyob hauv Yes Xus Pleev, rau cov uas Ntuj hu lawv los ua neeg ntshiab, nrog tas txhua leej uas nyob tas qhov txhia chaw tuav txog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub npe.
3 Thov kom peb Txiv Tswv Ntuj thiab Huab Tais Yes Xus Pleev pub txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb rau nej.
4 Kuv ua Tswv Ntuj tsaug tsis tseg, vim lub txiaj ntsim uas Tswv Ntuj tau pub rau nej, nyob hauv Yes Xus Pleev. 5 Vim nej nplua nuj nyob hauv Yes Xus : nej tau Lo Lus muaj nqe li nyiaj, nej tau zaj txuj ci muaj nqe li kub, 6 vim li ntawd, nej tej hauj lwm ua Leej Pleev tim khawv muaj zog tuaj. 7 Tsis tshuav ib lub txiaj ntsim uas nej tsis tau txais, lub caij nej tos peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev yuav tawm tuaj rau pom xyeem. 8 Nws yuav ua kom nej nyob ruaj nreb txog qhov kawg, kom hnub uas peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev rov los txog, mas tsis muaj ib qho xyeej nyob hauv nej. 9 Tswv Ntuj yog tus pheej xeeb : yog nws hu nej kom los nrog nws Leej Tub, peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev koom ib txog hmoov.
10 Kwv tij sawv daws, kuv tuav txog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub npe thov nej, kom nej sawv daws koom siab koom ntsws. Txhob muaj kev sib ncaim nyob hauv nej pab neeg. Nej yuav hais kom sib haum.
11 Kuv cov kwv tij, kuv hnov cov nyob Kos Los Es hais tias, muaj lus tsis sib haum nyob hauv nej. 12 Kuv hnov tias nej nyias hais nyias tias : ‘Kuv yog Paj Lug tog !’ ‘Kuv yog As Pos Los tog !’ ‘Kuv yog Kes Fas tog !’ ‘Kuv yog Leej Pleev tog !’
13 Leej Pleev puas ua ob peb tog ? Puas yog Paj Lug tuag nyob saum ntoo cuam kom tau pab nej ? Nej puas tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Paj Lug lub npe ? 14 Kuv ua Ntuj tsaug rau qhov tias kuv tsis tau ua lub Cim Ntxuav rau nej leej twg li, kuv tsuas tau ua rau Khis Pus thiab Kas Yus nkawd xwb. 15 Li ntawd, tsis muaj leej twg yuav hais tau tias nej txais lub Cim Ntxuav nyob hauv kuv lub npe.
16 Aub ! Kuv tseem tau ua lub Cim Ntxuav rau Tes Fas Nas tsev neeg thiab. Tam li kuv nco mas kuv tsis tau ua lub Cim Ntxuav rau lwm tus ntxiv.
17 Leej Pleev tsis xa kuv mus ua lub Cim Ntxuav, nws xa kuv mus tshaj Ntuj lus ; kom kuv txhob muab tej lo lus thoob tsib zoo mloog los tshaj nws lus, kom kuv txhob saib Leej Pleev tus ntoo cuam tsis muaj nuj nqis hnyav. 18 Cov neeg taug txoj kev ploj, lawv saib zaj tswv yim tuaj ntawm ntoo cuam tuaj yog ib zag vwm. Tab sis peb cov neeg uas txais kev cawm, peb saib ntoo cuam zaj tswv yim yog Tswv Ntuj lub hwj huam. 19 Vim muaj lus sau tseg tias : ‘Kuv yuav rhuav cov neeg thoob tsib tej kev thoob tsib. Kuv yuav rhuav cov neeg ntse tej kev txawj kev ntse. 20 Tus neeg thoob tsib nyob qhov twg ? Tus neeg txawj ntse dua qhov twg lawm ? Tus neeg txawj xav tswv yim saum yaj ceeb no nyob qhov twg ?’ Tswv Ntuj tsis tau ua kom ntiaj teb tej kev thoob tsib hloov ua kev vwm lod ?
21 Vim ntiaj teb tej kev thoob tsib, mas ntiaj teb thiaj zeem tsis tau Tswv Ntuj, thiab zeem tsis tau Tswv Ntuj txoj kev Thoob Tsib. Vim li ntawd Tswv Ntuj thiaj pom zoo muab ib lub moo vwm los cawm cov neeg ntseeg. 22 Vim tias cov Yus Das taij hwj huam yees ntxwv ; cov Hes Las nrhiav kev thoob tsib. 23 Hos peb, mas peb tshaj ib tug Pleev tuag saum ntoo cuam : cov Yus Das thuam tias yog ib zag dawm taw kom yus ua txhaum. Cov neeg teev dab thuam tias yog ib zag vwm. 24 Tab sis cov uas Ntuj hu lawv, tsis hais Yus Das los Hes Las, mas lawv saib Yes Xus yog Leej Pleev, yog Tswv Ntuj lub hwj huam, yog Tswv Ntuj txoj kev Thoob Tsib.
25 Vim tias txoj kev uas Tswv Ntuj saib yog kev vwm, mas tseem thoob tsib dua neeg kev thoob tsib. Txoj kev uas Tswv Ntuj saib yog kev tsis muaj zog, mas tseem muaj zog dua neeg kev muaj zog.
26 Kwv tij sawv daws, nej ntsia saib, Ntuj xaiv nej zoo li cas : nyob hauv nej, tsis muaj ntau leej thoob tsib, tsis muaj ntau leej muaj hwj chim, tsis muaj ntau leej yug los ua tub huab tais.
27 Cov neeg uas lub ntiaj teb saib lawv vwm, mas Tswv Ntuj xaiv lawv, kom cov neeg thoob tsib poob ntsej muag. Cov neeg uas lub ntiaj teb saib lawv tsis muaj zog, mas Tswv Ntuj xaiv lawv, kom cov muaj zog poob ntsej muag. 28 Cov neeg uas lub ntiaj teb thuam tias lawv yug los tsis nto npe, mas cov ntawd yog cov uas Tswv Ntuj xaiv. Cov neeg uas luag saib tsis muaj qab hau, mas Tswv Ntuj xaiv lawv kom cov muaj hwj huam poob ua neeg tsis muaj tsim. 29 Ua li mas tsis muaj ib tug neeg yuav khav tau tias nws muaj tsim nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. 30 Yog Tswv Ntuj tsa nej nyob hauv Yes Xus Pleev : Yes Xus yog peb txoj kev thoob tsib, peb txoj kev ncaj, peb txoj kev ntshiab, peb txoj kev cawm. 31 Tej no muaj raws nraim li Ntawv hais tias : ‘Tus twg xav khav mas nws kawg yuav khav nyob hauv Huab Tais.’

-2-

1 Kwv tij sawv daws, ntawm kuv mas, thaum kuv tuaj tim nej, kuv tsis tau siv ib co lus muaj hwj chim thiab ib co lus thoob tsib los tshaj Tswv Ntuj lub txiaj ntsim rau nej.
2 Thaum kuv nrog nej nyob, kuv tsuas xav paub Yes Xus Pleev, paub tus Yes Xus Pleev tuag nyob saum ntoo cuam xwb. 3 Thaum kuv tuaj cuag nej, kuv yog tus tsis muaj zog, yog tus neeg txhawj tshee na. 4 Kuv tej lus, thiab lub Moo Zoo kuv xa tuaj, tsis zoo li kev Thoob Tsib cov lus txawj ntxias neeg. Kuv tej lus yog ib zag txuj tawm hauv Leej Tswv Yim thiab hauv lub Hwj Huam los, 5 kom nej txoj kev ntseeg txawb rau saum Tswv Ntuj lub hwj huam, tsis txhob txawb rau saum neeg kev thoob tsib.
6 Peb hais txog kev Thoob Tsib rau cov neeg zoo txhij zoo txhua. Txoj kev thoob tsib no tsis yog ntiaj teb kev thoob tsib, thiab tsis yog ntiaj teb cov vaj tej kev thoob tsib, uas yuav ploj. 7 Txoj kev thoob tsib uas peb hais txog, mas yog Tswv Ntuj txoj kev Thoob Tsib ; yog txoj kev Thoob Tsib uas neeg tsis to taub, thiab tseem nyob zais ntshis txog tav no ; yog kev Thoob Tsib uas Tswv Ntuj ib txwm tshwj zias rau peb txij lub hauv paus los, kom peb muaj hwj chim. 8 Yog txoj kev Thoob Tsib uas tsis muaj ib tug vaj nyob ntiaj teb no paub li : yog lawv paub, mas lawv tsis muab tus Huab Tais muaj hwj chim tua saum ntoo cuam.
9 Peb ua raws li cov lus sau tseg tias : “Peb tshaj tej yam qhov muag tsis tau pom dua, tej yam pob ntseg tsis tau hnov dua, tej yam tsis tau nce los txog neeg lub siab. Peb tshaj txhua yam uas Tswv Ntuj npaj tseg rau cov neeg nyiam nws.”
10 Tswv Ntuj qhia tej yam ntawd rau peb paub nyob hauv Leej Ntuj Plig : vim Leej Ntuj Plig tsom tau tas puas tsav yam, nws tsom tau tej yam tob nyob hauv Tswv Ntuj.
11 Nyob hauv ib tsoom neeg, leej twg thiaj paub tau yam zais puag hauv neeg nruab siab ? Tsuas yog tus neeg ntawd lub tswv yim xwb, nws thiaj paub yam nyob hauv nws. Nyob hauv Tswv Ntuj kuj zoo ib yam : tsis muaj leej twg paub tej yam zais nyob hauv Tswv Ntuj, tsuas yog Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig thiaj paub. 12 Ntawm peb, mas lub tswv yim uas peb txais, tsis yog ntiaj teb lub tswv yim ; peb txais Leej Ntuj Plig tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, kom peb paub cov txiaj ntsim uas Tswv Ntuj tau pub rau peb. 13 Thaum peb hais txog cov txiaj ntsim ntawd, mas peb tsis siv cov lus uas neeg kev thoob tsib qhia. Peb siv cov lus uas Leej Ntuj Plig qhia : yog cov lus uas neeg lub tswv yim xav tau, rov los qhia rau neeg lub tswv yim.
14 Tus neeg tswv yim me, tsis txais tej yam tuaj ntawm Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig tuaj : nws xav tias yog ib zag vwm ; nws tsis to taub tej ntawd, vim lub tswv yim yuav tsum xav thiaj to taub. 15 Hos tus neeg xav tswv yim, nws txiav txim rau tas txhua yam, tsis muaj leej twg txiav txim rau nws. 16 Leej twg yuav paub tau tej yam Huab Tais xav, leej twg yuav qhia tau Huab Tais ? Peb li mas peb muaj Leej Pleev zaj tswv yim.

-3-

1 Kwv tij sawv daws, kuv yuav hais lus rau nej xws li hais rau ib co neeg zwm rau lub tswv yim tsis tau ; kuv hais lus rau nej xws li hais rau cov neeg muaj lub cev nqaij, zoo li nej yog ib co me nyuam mos nyob hauv Leej Pleev. 2 Thaud, yam kuv muab rau nej haus, mas yog ib co kua mis, tsis yog txhiam xws khov, vim nej txais tsis tau. Nyem no, nej tseem txais tsis tau tau, vim nej tseem zwm rau lub cev nqaij. 3 Nyob hauv nej, muaj chaw sib khib thiab sib ceg, vim nej zwm rau lub cev nqaij. Nej tus yam ntxwv tsis yog neeg tus yam ntxwv lod ? 4 Tej tus hauv nej thiaj hais tias : ‘Kuv yog Paj Lug tog.’ Tseem muaj tej tus hais tias : ‘Kuv yog As Pos Los tog.’ Tej lus ntawd, tsis yog neeg tej lus xwb lod ?
5 As Pos Los yog leej twg ? Paj Lug yog leej twg ? Nkawd yog ob tug tub txib uas xa kev ntseeg rau nej. Nkawd nyias ua raws li Tswv Ntuj pub rau nyias ua. 6 Kuv yog tus cog. As Pos Los ywg dej rau, ces Tswv Ntuj ua kom hlob. 7 Tus cog tsis muaj nqi dab tsi ; tus ywg dej kuj tsis muaj nqi dab tsi ; Tswv Ntuj uas nws yog tus ua kom hlob, nws thiaj yog tus loj.
8 Tus cog thiab tus ywg dej, nkawd ob leeg ua hauj lwm ib yam ; tab sis nyias yuav txais nyias nqe zog raws li nyias kev khwv.
9 Peb yog cov nrog Tswv Ntuj ua hauj lwm ; nej yog Tswv Ntuj daim teb, nej yog Tswv Ntuj lub Tuam Tsev. 10 Kuv ua raws li lub txiaj ntsim uas Tswv Ntuj pub rau kuv. Kuv zoo li tus neeg txhim tsev : kuv pib txhim taw ntsa. Lwm tus tau txhim ntxiv rau saud. Tab sis nyias yuav muab siab rau saib nyias txoj kev txhim tsev. 11 Vim tias tsis muaj leej twg yuav txhim ib tug taw ntsa txawv tus uas ib txwm nyob : tus taw ntsa ntawd yog Yes Xus Pleev. 12 Yog yus muab kub, muab nyiaj, muab pob zeb tsim txiaj, los muab ntoo, muab quav nroj los quav nplej coj los txhim rau saum tus taw ntsa, mas yus txoj hauj lwm yeej yuav tawm los rau sawv daws pom xyeem. 13 Vim muaj ib hnub twg, hluav taws yuav sim saib neeg tej hauj lwm muaj nqi li cas. 14 Yog lub tsev uas txhim saum tus taw ntsa tiv tau hluav taws, mas tus txhim tsev yuav txais koob haum. 15 Yog lub tsev kub hnyiab, mas tus txhim tsev poob tsam loj, nws kuj yuav txais kev cawm thiab, tab sis yuav yog zoo li nws tsuj hluav taws.
16 Nej puas paub tias nej yog Tswv Ntuj ib lub Tuam Tsev ? Nej puas paub tias Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig nyob txawm hauv nej ? 17 Yog muaj ib tug rhuav Tswv Ntuj lub Tuam Tsev, mas Tswv Ntuj yuav rhuav tus ntawd. Vim tias Tswv Ntuj lub Tuam Tsev yog ib yam ntshiab. Lub Tuam Tsev ntawd yog nej.
18 Nej txhob yuam kev. Nyob hauv nej, yog nej leej twg xav tias nws thoob tsib raws li ntiaj teb kev thoob tsib, mas nws yuav tsum ua neeg vwm, kom nws thoob tsib tuaj. 19 Vim nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, ntiaj teb txoj kev thoob tsib yog ib txog kev vwm. Muaj ib lo lus sau tseg tias : ‘Nws ua kom cov thoob tsib rov mag lawv kev ntse.’ Tseem muaj dua ib los sau tias : 20 “Huab Tais paub cov neeg thoob tsib xav dab tsi : nws paub tias lawv zaj tswv yim yog ib zaj cuav.”
21 Li ntawd, nej txhob muaj ib tug nrhiav koob meej nyob hauv neeg. 22 Vim tas txhia yam yog nej tug. Tsis hais Paj Lug, los As Pos Los, los Kes Fas, los lub ntiaj teb, los txoj sia, los txoj kev tuag, los lub zim txwv no, los yav tom ntej : tas txhua yam ntawd yog nej tug. 23 Tab sis nej yog Leej Pleev tug, Leej Pleev yog Tswv Ntuj tug.

-4-

1 Peb xav kom sawv daws saib peb yog Yes Xus Pleev cov tub txib, zoo li cov neeg faib Tswv Ntuj cov txiaj ntsim rau tsoom sid. 2 Sawv daws tos dab tsi ntawm cov neeg yuav faib Ntuj cov txiaj ntsim ? Sawv daws xav kom lawv ua ib co neeg tsim nyog tso siab rau. 3 Nej yuav txiav txim rau kuv, los ib pab txwj laus yuav txiav txim rau kuv, kuj tau ! Kuv tsis txiav txim rau kuv thiab. 4 Kuv tsis pom tias kuv muaj txim. Tsis kav kuv tsis hais tias kuv tsis muaj txim. Tus txiav txim rau kuv yog Huab Tais.
5 Li ntawd mas nej tsis txhob maj txiav txim rau luag. Cia Huab Tais los txog tso : nws yuav ziab tas txhua yam tsaus ntuj kom pom kev tuaj. Nws yuav ua kom sawv daws pom yam npog nyob hauv neeg lub siab. Ces nyias yuav txais Tswv Ntuj lo lus cav txog nyias.
6 Cov kwv tij, kuv hais zaj no, kuv muab As Pos Los wb los ua piv txwv. Kuv xav kom nej kawm ntawm wb, nej thiaj to taub zaj paj lug tias : ‘Txhob hais tshaj cov lus nyob hauv Ntawv.’
Nej txhob muaj leej twg ua neeg muab hlob, tsa ib tug cai, tiv lwm tus. 7 Koj muaj dab tsi ua kom koj txawv luag tej ? Puas muaj ib yam uas koj tsis tau txais ntawm luag tej los ? Yog koj tau txais los, ua cas koj thiaj khav xws li tsis yog koj tau txais los ? 8 Nej tau noj tsau ! Nej nplua nuj tuaj ! Tsis tas nej yuav peb, nej ua huab tais lawm ! Ab ! Kheev lam nej tau ua huab tais tiag mas, kom peb tau nrog nej ua huab tais thiab !
9 Peb cov uas yog Hauv Paus Xa Lus, mas zoo li Tswv Ntuj cia peb tuaj puag tom tw, xws li cov neeg raug lub txim tuag. Huab Tais tso peb rau lub ntiaj teb, rau tsoom Tshiab thiab rau tsoom neeg hnyos. 10 Peb ua neeg vwm vim Leej Pleev, hos nej ua neeg xyuam xim nyob hauv Leej Pleev. Peb tsis muaj zog ; hos nej muaj zog. Nej muaj koob meej, hos peb raug luag thuam. 11 Niaj hnub peb txom nyem, peb tshaib plab, peb khaub hlab, sawv daws hiam peb, peb ua loj leeb khiav kev. 12 Peb txhais tes khwv ua hauj lwm sab. Luag foom lus phem rau peb, tab sis peb foom hmoov zoo rau luag. Lawv hiam peb, peb ua siab ntev nyiaj. Luag tej hais lus xaiv txog peb, tab sis peb nplij luag. 13 Ntiaj teb neeg saib peb zoo li tej quav chiv qias, thiab tej yam phem uas neeg ntshai rwg.
14 Kuv sau tsab ntawv zoo li no tuaj rau nej, tsis yog vim kuv xav ua kom nej txaj muag : yog vim kuv xav ntuas nej zoo li ib co me nyuam kuv hlub nyob hauv peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev. 15 Tab yog muaj ib txhiab tus xib hwb tuaj qhia nej nyob hauv Leej Pleev, mas nej tsis muaj ntau leej txiv : kuv yog nej txiv nyob hauv Yes Xus Pleev, vim kuv xa lub Moo Zoo tuaj rau nej. 16 Li ntawd, kuv thov qhia nej kom nej yoog kuv tus piv txwv. 17 Yog vim qhov ntawd kuv thiaj xa Tis Mos Tes tuaj cuag nej : Tis Mos Tes yog kuv leej tub zoo nyiam thiab siab ncaj nyob hauv Huab Tais. Nws yuav qhia dua ib co kev cai, pab coj yam ntxwv zoo nyob hauv Leej Pleev, raws li kuv qhia nyob tas qhov txhia chaw rau cov Koom Txoos.
18 Muaj tej tus xav tias kuv yuav tsis tuaj xyuas nej, ces lawv muab hlob thiab khav theeb. 19 Tab sis, yog Huab Tais pom zoo, mas tshuav tsis ntev kuv yuav tuaj xyuas nej ; kuv yuav txiav txim rau cov neeg muab hlob, kuv yuav tsis saib lawv lus, kuv yuav saib lawv lub zog ; 20 vim Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej tsis txawb saum ib co lus, Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej txawb saum ib lub zog. 21 Nej xav kom kuv ua dab tsi ? Kom thaum kuv tuaj, kuv nqa ib rab nplawm tuaj, los kuv coj ib lub siab nyiam thiab hlub nej tuaj ?

-5-

1 Peb tau hnov hais tias, nyob tim nej, muaj kev ua dev ua npua. Tab yog cov neeg teev pej kum dab, lawv tsis ua dev ua npua phem cuag li nej. Txoj kev phem no, yog qhov tias : nej ib tug, nrog nws txiv tus poj niam ua neej ! 2 Tsis kav nej tseem khav theeb thiab muab hlob ! Phim nej yuav ntoo xyom, kom lawv rho tus ua phem li no tawm hauv nej mus. 3 Ntawm kuv, mas kuv lub cev tsis nrog nej nyob, tab sis kuv lub tswv yim nrog nej nyob : kuv twb txiav txim rau tus ua qhov txhaum ntawd, zoo li kuv nrog nej nyob. 4 Nej thiab kuv, peb yuav koom ib lub tswv yim, peb yuav tsum sib sau, peb muaj peb tus Huab Tais Yes Xus lub hwj huam nrog peb, 5 peb yuav muab tus neeg ntawd pov rau Xas Tas, kom nws lub cev nqaij raug rhuav puas tas, mas thaum txog Huab Tais Hnub, nws lub tswv yim thiaj yuav tau kev dim.
6 Nej cov lus khav theeb tsis zoo mloog kiag ! Nej puas paub tias, ib qho poov xab me me ua kom tas cov hmoov nplej su tuaj ? 7 Nej ntxuav cov poov xab qub uas lo nej pov tseg, kom nej txia ua ib co hmoov nplej nkos tshiab, ua cov mov tsis xyaw poov xab. Vim peb txoj kev Hla, yog Leej Pleev, uas nws tuag txi Ntuj. 8 Li ntawd peb ua lub Ntees Hla, peb tsis txhob yuav cov qub poov xab, peb tsis txhob yuav ib co poov xab tsim kev phem. Peb yuav ua cov mov tsis xyaw poov xab, uas tsim kev huv thiab kev tseeb.
9 Nyob hauv kuv tsab ntawv ua ntej, kuv tau hais rau nej kom nej tsis txhob nrog cov ua dev ua npua sib fim. 10 Thaum kuv sau zoo li ntawd, kuv tsis hais txog cov ua dev ua npua hauv zej zos, tsis hais txog cov nrhiav ncauj, los cov teev mlom li : vim yog nej ua li no, mas nej yuav tsum tawm hauv lub qab ntuj no mus. 11 Kuv tsuas hais tias nej txhob fim tus neeg uas nws tau npe ua ib tug kwv tij, tsis kav nws tseem ua dev ua npua ; txhob fim tus ntshaw nyiaj txiag, txhob fim tus teev dab, txhob fim tus tsawm luag, txhob fim tus quav cawv, thiab tus nrhiav ncauj : ib tug kwv tij zoo li ntawd, mas nej yuav tsis txhob nrog nws noj mov. 12 Cov neeg nyob sab nraud, mas kuv yuav txiav txim rau lawv ua dab tsi ? Hos cov uas nej txiav txim rau, tsis yog cov nyob sab hauv lod ? 13 Cov nyob sab nraud, yog Tswv Ntuj yuav txiav txim rau lawv. Nej kav tsij ntiab tus neeg phem kom tawm hauv nej mus !

-6-

1 Thaum nej ib tug nrog lwm tus muaj plaub muaj ntug, nws puas yuav muaj cuab kav mus hais plaub tim cov tsis ncaj ? Ua cas tsis mus cuag cov ntshiab ? 2 Los nej tsis paub tias cov yuav txiav txim rau lub ntiaj teb yog cov ntshiab ? Yog nej yuav txiav txim rau lub ntiaj teb, ua cas nej yuav txiav tsis tau tej yam me ? 3 Nej tsis paub tias peb yuav txiav txim rau Ntuj cov Tshiab lod ? Peb haj yam yuav txiav tau tej yam nyob saum yaj no.
4 Ua cas, thaum nej muaj plaub muaj ntug, nej yuav mus cuag tej tus neeg uas lub Koom Txoos thuam, kom lawv txiav txim rau nej. 5 Kuv txaj muag hais txog tej ntawd ! Li ntawd, tim nej, tsis muaj ib tug neeg thoob tsib, uas nws yuav txiav txim tau rau nws tsoom kwv tij lod ? 6 Cia tus kwv mus kom tus tij rau tom tsoom neeg tsis ntseeg ! 7 Txij thaum nej sib ua plaub ua ntug, mas yog vim nej swb kev phem lawm ! Ua cas nej tsis cia luag tej ua tsis ncaj rau nej xwb ? Thiab cia luag tej lwg nej xwb ? 8 Tab sis nej tsis ua li ntawd, cov ua qhov tsis ncaj twb yog nej. Yog nej lwg luag tej : luag tej ntawd twb yog cov kwv tij. 9 Nej tsis paub tias cov neeg tsis ncaj yuav tsis txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej ua lawv tug lod ? Nej txhob yuam kev ! Cov ua dev ua npua, cov teev dab, cov zes luag txij luag nkawm, cov nrhiav kev zes poj niam, cov txiv neej nrog txiv neej ua dev ua npua, 10 cov tub sab, cov ntshaw nyiaj txiag, cov quav cawv, cov foom phem rau luag, cov noj luag zog : lawv puav leej yuav tsis tau txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua lawv tug. 11 Yav thaud, nej qee leej twb tau ua li ntawd thiab. Tab sis, nyem no, nej ntxuav nej, mas nej ntshiab tuaj lawm. Huab Tais Yes Xus Pleev lub npe thiab peb tus Tswv Ntuj Leej Tswv Yim ua kom nej lub siab ncaj tuaj.
12 ‘Kuv muaj cai ua ib puas tsav yam.’ Tab sis, tsis yog ib puas tsav yam yuav zoo rau kuv. ‘Kuv muaj cai ua ib puas tsav yam.’ Tab sis kuv yuav tsis pub kom ib yam dab tsi ua tswj kav kuv. 13 Tej txhiam laj txhiam xws yog cia rau lub plab, lub plab kuj yog cia ntim tej txhiam laj txhiam xws : Tswv Ntuj yuav rhuav lub plab thiab cov txhiam xws tib si. Lub cev tsis yog cia ua dev ua npua. Lub cev yog tshwj tseg rau Huab Tais, thiab Huab Tais kuj tshwj zias nws tseg rau lub cev.
14 Tswv Ntuj uas nws tau tsa Huab Tais sawv rov los, nws lub hwj huam kuj yuav tsa peb sawv rov los thiab.
15 Nej tsis paub tias nej lub cev yog Leej Pleev cov tes taw lod ? Kuv puas yuav muab Leej Pleev cov tes taw los ua niam ntiav tes taw ? Yeej tsis ua ib zaug li ! 16 Nej tsis paub tias tus twg mus nrog ib tug poj ntiav pw, mas nws nrog tus poj ntiav ua ib lub cev ? Vim muaj lus hais tias : ‘Nkawd ob leeg yuav yog ib lub cev xwb.’ 17 Hos tus npuab Huab Tais, nws nrog Huab Tais koom ib lub tswv yim xwb.
18 Nej txav deb ntawm txoj kev ua dev ua npua mog. Tas puas tsav yam txhaum neeg ua, mas tsuas yog txhaum tuaj sab nraud tuaj rau hauv neeg lub cev. Hos tus ua dev ua npua, mas nws ua txhaum rau nws lub cev kiag.
19 Nej tsis paub tias nej lub cev yog Leej Ntuj Plig Ntshiab lub tsev nyob lod ? Nws nyob hauv nej ; nej txais nws ntawm Tswv Ntuj los. Tab sis nej tsis paub tias nej tsis yog nej tug. 20 Vim muaj tus tau muas nej tiag ! Li ntawd mas nej kav tsij ua kom Tswv Ntuj muaj koob meej nyob hauv nej lub cev mog !

-7-

1 Nyem no, kuv hais txog tej yam uas nej sau tuaj rau kuv. Yog txiv neej tsis yuav poj niam, mas nws ua ib yam zoo. 2 Yog nws ntshai tsam nws poob hauv txoj kev ua dev ua npua, mas ib tug txiv neej yuav tsum yuav poj niam, thiab ib tug poj niam kuj yuav tsum yuav txiv. 3 Tus txiv yuav ua txoj hauj lwm ua txiv rau tus poj niam, thiab tus poj niam yuav ua nws txoj hauj lwm ua niam rau nws tus txiv.
4 Tus poj niam tsis yog nws lub cev tus tswv lawm : nws tus txiv yog tus tswv kav nws lub cev. Tus txiv kuj tsis yog nws lub cev tus tswv thiab : nws tus poj niam yog tus tswv kav nws lub cev. 5 Nej tsis txhob caiv txaj ; yog nej xav caiv txaj, mas nej yuav hais kom haum tso, nej tsuas ua ib ntus xwb, kom nej lub tswv yim xyeej teev Ntuj. Ces nej yuav rov nyob ua ke, tsam Xas Tas pom nej cheem nej lub cev tsis tau, ces nws ntxias nej. 6 Kuv hais zoo li ntawd, yog vim kuv xav muab zaj tswv yim no rau nej, kuv tsis muab lo lus no los yuam nej. 7 Kuv xav kom sawv daws ua zoo li kuv : tab sis nyias txais nyias lub txiaj ntsim : ib tug txais ib lub, lwm tus txais lwm lub.
8 Tab sis, kuv hais rau cov txiv neej nyob tab seeb thiab rau cov poj ntsuam tias, yog lawv nyob mus li zoo li kuv, mas lawv ua ib yam zoo. 9 Hos yog lawv cheem tsis tau lawv lub cev, mas cia lawv tsa cuab tsa yim. Vim txoj kev muaj txig muaj nkawm zoo dua txoj kev cia lub cev ntshaw.
10 Hais txog cov tsa cuab tsa yim, mas kuv qhia zoo li no. Qhov no mas tsis yog kuv hais, yog Huab Tais qhia kom ua zoo li no : tus poj niam yuav tsis txhob ncaim ntawm nws tus txiv. 11 Yog nkawd yuav tsum sib ncaim, mas nws yuav tsis txhob rov yuav txiv dua, los nws yuav rov nrog nws tus txiv sib haum xeeb. Thiab tus txiv yuav tsis txhob nrauj nws poj niam.
12 Hais txog lwm qhov, mas yog kuv hais, tsis yog Huab Tais qhia, yam li yog ib tug kwv tij yuav ib tug poj niam tsis ntseeg, tab sis tus poj niam ntawd zoo siab nrog tus txiv nyob, mas tus kwv tij yuav tsis txhob nrauj nws tus poj niam. 13 Yog ib tug poj niam ntseeg yuav ib tug txiv tsis ntseeg, tab sis tus txiv zoo siab nrog nws poj niam nyob, mas nws yuav tsis txhob nrauj nws tus txiv. 14 Vim tus txiv uas tsis ntseeg yuav ntshiab tuaj vim nws poj niam. Thiab tus poj niam uas tsis ntseeg kuj yuav ntshiab tuaj vim tus txiv ntseeg. Yog tsis li, mas nej cov me nyuam lub siab yuav tsis dawb tsis huv, txawm tias lawv twb yog cov ntshiab. 15 Tab sis yog tog tsis ntseeg xav ncaim, mas cia nws ncaim nws. Yog thaum lawv ua li ntawd, mas tus kwv tij los tus viv ncaus tsis muaj dab tsi khi nws lawm. Vim tias Tswv Ntuj hu nej los kom nej tau ua ib lub neej kaj siab lug. 16 Niam tsev, koj puas paub tias koj yuav cawm tau koj tus txiv ? Txiv tsev, koj puas paub tias koj yuav cawm tau koj tus poj niam ?
17 Dua tej ntawd, mas nyias yuav ua nyias lub neej ntxiv raws li Huab Tais qhia nyias ua. Thaum Huab Tais hu nws los, nws lub neej zoo li cas, mas nws yuav ua neej ntxiv li ntawd. Lo lus ntawd yog lo lus kuv qhia rau tas cov Koom Txoos tib si. 18 Yog Huab Tais hu ib tug tau txais lub cim txiav lawm, mas yuav cia nws nyob nws li qub. Yog Huab Tais hu tus uas tsis tau txais lub cim txiav, mas yuav cia nws nyob nws li qub thiab. 19 Txawm tau txais lub cim txiav los tsis tau txais, mas yeej tsis muaj dab tsi txawv : qhov tseeb yog ua raws li Tswv Ntuj cov lus qhia.
20 Nyias yuav nyob nyias li qub, ib yam li thaum Tswv Ntuj hu nyias. 21 Thaum Ntuj hu koj, koj yog ib tug qhev, los koj txhob txob siab txog koj lub neej ua qhev. Tab yog koj tau kev ua neeg twj lij, mas koj muab txoj kev ua qhev los tsim hmoov tseg ! 22 Vim tias, thaum Huab Tais hu ib tug qhev, mas tus ntawd los ua Huab Tais tus neeg twj lij. Hos tus uas thaum Huab Tais hu nws, nws yog neeg twj lij, mas nws kuj los ua Leej Pleev tus qhev.
23 Nej yog cov neeg uas Leej Pleev muas los tiag. Nej txhob ua neeg qhev. 24 Kwv tij, nyias yuav coj nyias lub neej nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, xws li thaum Huab Tais hu nyias.
25 Hais txog cov ntxhais nkauj xwb, kuv tsis muaj Huab Tais ib lo lus qhia, tab sis kuv yuav hais ib lo lus ntuas, vim Huab Tais txoj kev zam muab kuv hloov ua ib tug neeg txaus tso siab rau. 26 Kuv xav tias, vim lub zim txwv no lub teb chaws ntxhov hnyo, mas txoj kev nyob tab seeb yog ib txog kev haum sawv daws zoo dua. 27 Yog koj yuav poj niam lawm, mas koj txhob nrhiav kev ncaim ntawm koj tus poj niam. Hos yog koj tsis tau yuav poj niam, mas koj txhob nrhiav poj niam. 28 Tab sis yog koj yuav poj niam mas koj tsis txhaum. Yog tus ntxhais nkauj xwb yuav txiv, mas nws kuj tsis txhaum, tab sis lawv yuav paub kev txom nyem nyob hauv lawv lub cev. Kuv xav txuag lawv kom txhob raug txoj kev ntawd. 29 Kwv tij sawv daws, kuv hais rau nej tias, tsis tshuav zim txwv ntev lawm. Li ntawd cov muaj poj niam yuav coj lub neej xws li lawv tsis muaj poj niam. 30 Cov neeg quaj yuav ua xws li lawv tsis muaj chaw quaj. Cov nyob hauv txoj kev lom zem, yuav ua xws li lawv tsis lom zem. Cov muas tau cuab yeej, yuav ua zoo li lawv tsis muaj dab tsi ua lawv tug. 31 Cov uas siv tej twj nyob ntiaj teb no, lawv yuav ua zoo li lawv tsis siv. Vim ntiaj teb lub ntsej muag yuav dua.
32 Kuv xav pom nej ua ib co neeg tsis muaj chaw ntxhov siab. Tus txiv neej uas nws tsis muaj poj niam, nws muab siab rau leg Huab Tais cov hauj lwm, nws nrhiav txoj kev ua xis Huab Tais siab. 33 Tus yuav poj niam lawm, nws muab siab rau leg ntiaj teb cov hauj lwm, nws nrhiav txoj kev ua xis nws poj niam siab. Ces nws lub siab fab rau ob tog huv tib si. 34 Tus poj niam tsis muaj txiv, xws li tus nkauj xwb, nws kuj muab siab rau leg Huab Tais cov hauj lwm, nws nrhiav txoj kev ua kom nws lub cev thiab nws lub tswv yim ntshiab tuaj. Hos tus yuav txiv lawm, nws muab siab rau leg ntiaj teb cov hauj lwm, nws nrhiav kev kom ua xis nws tus txiv lub siab.
35 Kuv hais qhov ntawd, vim yog ib yam zoo rau nej ; tsis yog kuv xav cuab ntxiab rau nej. Kuv xav coj nej mus cuag tej yam tsim nyog, tej yam khi nej rau Huab Tais tib leeg.
36 Yog ib tug hluas, nws xav tias nws yuav tsis txawj txuag tus ntxhais nws qhaib, vim nws txoj kev hluas tseem muaj zog heev, mas cia nws ua raws li nws siab nyiam : cia nkawd sib qaws ua txij ua nkawm. Nws tsis txhaum.
37 Tab sis yog nws txiav siab tau, tsis muaj leej twg yuam, nws ua ywj siab, yog nws txuag tau tus ntxhais nws qhaib, mas nws tau ua ib yam zoo. 38 Li ntawd, tus uas yuav tus ntxhais nws qhaib, mas nws ua zoo ; hos tus tsis yuav, nws tseem ua zoo dua.
39 Ib tug poj niam khi rau nws tus txiv tas ib sim neej. Yog tus txiv tuag lawm, mas nws muaj cai yuav leej twg kuj tau, tsuav yog nws nyob hauv Huab Tais. 40 Tam li kuv xav, mas yog nws nyob nws, mas nws yuav kaj siab dua. Kuv xav tias, kuv muaj Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig thiab.

-8-

1 Hais txog cov nqaij txi rau cov mlom mas peb yuav hais tias “peb paub txuj ci” kuj tau. Tab sis kev paub txuj ua yus muab hlob ; yog txoj kev nyiam thiaj tsim tau yam tshiab. 2 Yog muaj ib tug xav tias nws paub txuj mas nws tseem tsis tau paub txaus. 3 Tab sis yog ib tug nyiam Tswv Ntuj, mas Tswv Ntuj paub nws. 4 Li ntawd, mas hais txog qhov yuav noj cov nqaij txi dab, mas peb paub tias ib tug dab tsis muaj qab hau dab tsi nyob ntiaj teb no ; tsuas muaj Tswv Ntuj tib leeg thiaj yog tus tseeb. 5 Tab yog muaj ntau tus tswv ntuj cuav nyob saum ntuj, thiab nyob hauv ntiaj teb no, thiab tseem muaj ntau tus dab ntau tus huab tais, 6 tsis kav ntawm peb, mas peb paub tias muaj ib tug Tswv Ntuj xwb, yog Leej Txiv : tas puas tsav yam tawm ntawm nws los, peb yeej kawg yuav mus cuag nws. Peb paub tias muaj ib tug Huab Tais Yes Xus Pleev xwb. Txhua tsav txhua yam tawm ntawm nws los : nws ua kom muaj peb.
7 Tab sis, tsis yog tas sawv daws paub txuj. Muaj ib txhia, vim yav thaud lawv teev dab teev mlom, nyem no yog lawv noj tej nqaij txi dab, mas lawv lub tswv yim tseem saib tias cov nqaij ntawd yog txi rau dab lawm tiag, ces lawv siab muag, lawv xav tias lawv tsis huv lawm.
8 Hais tiag, mas txhiam xws noj ua tsis tau kom peb txav los ze Tswv Ntuj dua. Yog peb tsis noj cov nqaij ua txim, mas peb tsis plam dab tsi. Yog peb noj, mas peb kuj tsis tau ib yam dab tsi los ntxiv. 9 Tab sis, yog nej ua ywj siab, mas nej ceev faj, kom nej txhob ua cov neeg siab muag chaw ntog. 10 Koj paub txuj, koj thiaj mus noj mov hauv lub tsev teev dab ; tab sis, tus neeg siab muag pom koj ua li ntawd, ntshai nws yuav xav tias nws noj cov nqaij txi dab tau. 11 Ces koj txoj kev paub txuj yuav ua kom tus neeg siab muag ploj : tus kwv no yog Leej Pleev tuag cawm nws dim los. 12 Yog nej ua txhaum rau nej cov kwv tij zoo li ntawd, nej ua xwv txheej rau lawv lub siab muag, mas kuj yog nej ua txhaum rau Leej Pleev. 13 Vim li ntawd, yog yam txhiam xws twg yuav ua kuv tus kwv chaw ntog, mas kuv yuav yoo yam txhiam xws ntawd mus li, kom kuv tus kwv txhob muaj chaw ntog.

-9-

1 Kuv tsis yog ib tug neeg muaj cai ua ywj kuv siab lod ? Kuv tsis yog ib tug Hauv Paus Xa Lus lod ? Kuv tsis tau pom peb tus Huab Tais Yes Xus lod ? Nej tsis yog cov dej num kuv tau ua nyob hauv Huab Tais lod ? 2 Lwm cov tsis saib kuv yog Hauv Paus Xa Lus kuj tau, tab sis ntawm nej, mas nej yuav saib kuv yog Hauv Paus Xa Lus, vim nej yog lub thwj nyob hauv Huab Tais, uas qhia tias kuv tau tshaj Ntuj lus. 3 Kuv yuav teb li no rau cov neeg liam rau kuv : 4 Peb tsis muaj cai noj thiab haus lod ? 5 Peb tsis muaj cai coj ib tug poj niam ntseeg nrog peb, ua rau peb noj, xws li lwm cov Hauv Paus Xa Lus, xws li Huab Tais cov kwv, thiab xws li Pob Zeb lod ?
6 Tsuas yog Npas Nas Npes thiab kuv, wb ob leeg xwb thiaj tsis muaj cai nyob dawb, tsis ua hauj lwm lod ? 7 Tus tub rog twg, uas mus ntaus rog, nws thiaj rov them nyiaj hli rau nws ? Tus twg cog tau ib lub vaj txiv ntoo, nws thiaj tsis muaj cai noj cov txiv ? Tus twg coj ib pab tsiaj mus noj zaub, tab sis nws tsis muaj cai haus cov tsiaj ntawd cov kua mis ?
8 Puas yog neeg hais cov lus saum no xwb ? Los Txoj Cai tau hais tej lus ntawd thiab ? 9 Nyob hauv Mais Xes Txoj Cai muaj lus sau tseg tias : ‘Koj txhob muab hnab looj tus nyuj uas koj coj mus ntaus nplej lub qhov ncauj.’
10 Tswv Ntuj puas txhawj txog cov nyuj, los yog nws hais txog peb ? Tswv Ntuj hais txog peb xwb ! Nws xav hais tias, tus laij liag, nws muaj cai vam tias nws yuav tau noj ; tus ntaus nplej, nws muaj cai vam tias, nws yuav tau ib feem ntawm cov nplej. 11 Yog peb tseb tej yam zoo rau hauv nej lub tswv yim, ua cas peb yuav tsis muaj cai sau tej yam pab lub cev ntawm nej ? 12 Luag tej twb muaj cai ua li ntawd rau nej, peb haj yam yuav muaj ! Tab sis peb tsis tau ua raws li peb muaj cai ua. Peb ua siab ntev nyiaj tas puas tsav yam, vim peb tsis xav tsim pob caus thaiv Leej Pleev lub Moo Zoo.
13 Nej puas paub tias, cov neeg saib dej num hauv lub tsev teev hawm Ntuj, txais kev noj kev haus ntawm lub tsev teev hawm los, cov tsob hwb lub thaj txi Ntuj nrog luag faib cov txim saum lub thaj. 14 Huab Tais kuj tau qhia tias cov neeg tshaj lub Moo Zoo yuav txais kev noj kev haus ntawm lub Moo Zoo. 15 Los txog tav no, kuv tsis tau noj tej yam uas kuv muaj cai noj. Kuv sau tej no, mas tsis yog vim kuv xav pib noj. Yog kuv yuav noj, mas txhiaj khoov kuv tuag zoo dua. Tsis muaj leej twg yuav rhuav tau kuv lub moo ntawd. 16 Tsis yog vim kuv xav nto koob meej, kuv thiaj tshaj lub Moo Zoo. Tshaj lub Moo Zoo yog tes dej num kuv yuav tsum ua. Yog kuv tsis tshaj lub Moo Zoo, mas kuv txoj hmoov phem. 17 Yog kuv ua tus xaiv txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo, mas kuv yuav muaj cai txais koob haum ; tab sis tsis yog kuv xaiv, yog txoj hauj lwm uas Ntuj muab rau kuv ua.
18 Li ntawd mas kuv yuav txais koob haum dab tsi ? Kuv cov koob haum yog pub lub Moo Zoo dawb rau luag txais, kuv tsis noj tej yam uas lub Moo Zoo pub rau kuv noj.
19 Kuv yog ib tug neeg twj lij, tsis zwm rau leej twg, tab sis kuv txhob txwm xaiv txoj kev ua sawv daws qhev, vim kuv xav yaum neeg coob coob. 20 Thaum kuv nrog cov Yus Das, kuv ua Yus Das, kom kuv rub tau cov Yus Das. Thaum kuv nrog cov neeg zwm rau Txoj Cai, tab yog kuv tsis zwm rau Txoj Cai, mas kuv ua tus zwm rau Txoj Cai, kom kuv rub tau cov zwm rau Txoj Cai. 21 Thaum kuv nrog cov tsis muaj Txoj Cai ; kuv tsis yog ib tug neeg tsis muaj Tswv Ntuj Txoj Cai, vim kuv zwm rau Leej Pleev Txoj Cai, tab sis kuv ua tus tsis muaj Txoj Cai, kom rub tau cov tsis muaj Txoj Cai. 22 Thaum kuv nrog cov neeg tsis muaj zog, kuv ua neeg tsis muaj zog, kom rub tau cov tsis muaj zog. Kuv npuab txhua leej txhua tus, vim kuv xav cawm kom tau ib txhia. 23 Kuv ua txhua yam rau lub Moo Zoo, kom kuv tau txais ib feem nyob hauv lub Moo Zoo cov txiaj ntsim.
24 Nej paub tias cov neeg sis tw khiav nyob hauv ib lub tshav, sawv daws khiav, tiam sis tsuas muaj tib leeg yeej xwb, nws tib leeg tau paj tshab. Nej kav tsij sis tw khiav thiab, kom nej yeej mog ! 25 Cov neeg sib ntsuas zog txhob txwm yoo ntau yam, kom lawv tau ib co paj tshab txawj ploj. Hos peb, peb kuj yuav yoo, kom peb tau ib co paj tshab tsis txawj ploj. 26 Kuv kuj khiav thiab, tab sis kuv tsis khiav dag. Kuv tsis ntsuas zog xws li ib tug neeg lam ntaus cua xwb. 27 Kuv quab kuv lub cev, kuv yuam kuv lub cev kom ua qhev. Vim nyob tsam thaum kuv qhia luag tej tas, mas Ntuj saib kuv tsis zoo yuav lawm.

-10-

-10-
1 Kwv tij, kuv xav kom nej paub tias, thaum ub twv huab tau roos peb cov yawg koob, sawv daws tau hla lub hiav txwv, 2 sawv daws tau nrog Mais Xes txais lub cim ntxuav nyob hauv twv huab, thiab nyob hauv dej ntuj liab, 3 sawv daws tau noj cov mov poob saum ntuj los, 4 sawv daws tau haus cov dej txhawv saum ntuj los : yog cov dej tawm hauv phab tsua los. Phab tsua ntawd yog Leej Pleev. 5 Tab sis, cov tau ua ntxim Tswv Ntuj lub siab, muaj tsawg leej, vim li ntawd lawv thiaj tuag pawg lug nyob hauv teb chaws suab puam.
6 Tej xwm ntawd tshwm sim los ua piv txwv qhia peb, kom peb tsis txhob ywj peb lub siab ntshaw qhov phem, xws li txheej thaud cov His Xas Lais tau ua. 7 Nej tsis txhob teev dab teev mlom xws li txheej laus thaud, uas Ntawv sau cia tias : lawv tsuas zaum tsaws noj tas haus tas, ces lawv sawv mus ua si. 8 Peb tsis txhob ua neeg tsis tsim txiaj xws li txheej laus thaud, uas tib hnub xwb Ntuj tua lawv nees nkaum peb txhiab leej. 9 Peb tsis txhob sim Huab Tais lub siab xws li txheej His Xas Lais thaud, uas nab tuaj tom lawv tuag pawg lug. 10 Nej tsis txhob yws taus xws li tej laus thaud : Ntuj tus Tshiab thiaj muab lawv tua.
11 Tej xwm ntawd tshwm sim los ua piv txwv qhia peb. Lawv muab sau cia ua tej zaj qhuab qhia peb vim yuav txog lub caij uas ntiaj teb kawg. 12 Nyem no, tus twg khav tias nws sawv ntsug lawm, mas nws yuav ceev faj, nyob tsam nws ntog ! 13 Thaum neeg raug kev ntxias, mas txoj kev ntxias tsis loj tshaj tus neeg ntawd lub zog. Tswv Ntuj pheej xeeb tas nrho, nws tsis pub kom nej raug kev ntxias dhau nej lub zog. Lub caij raug kev ntxias, Tswv Ntuj tseem yuav pab kom nej dim, thiab kom nej yeej kev ntxias.
14 Kuv cov kwv tij zoo nyiam, nej txav deb ntawm txoj kev teev dab teev mlom mog. 15 Kuv hais lus rau nej xws li hais rau ib co neeg paub tab.
Nej ntsuas saib qhov kuv hais puas zoo ? 16 Lub ntim foom hmoov, uas peb cav txog, tsis ua kom peb koom siab nyob hauv Leej Pleev cov ntshav lod ? Cov mov uas peb muab ntais, tsis ua kom peb koom siab nyob hauv Leej Pleev lub cev lod ? 17 Muaj tib lub ncuav mov xwb, peb sawv daws koom ua ib lub cev xwb. Peb sawv daws koom ua ib lub cev, vim peb sawv daws txais tib lub ncuav mov. 18 Nej ntsia cov His Xas Lais txheej thaud : cov uas noj cov txim, lawv tsis koom lub thaj txi Ntuj lod ? 19 Qhov ntawd xav hais dab tsi ? Puas txhais tias cov nqaij txi dab yog ib yam uas muaj tseeb ? Kuv tsis hais li ntawd.
20 Tab sis, tej yam uas yus muab los txi, mas yog txi rau ib co dab phem, los yog txi rau tej tus uas tsis yog Tswv Ntuj. Kuv tsis xav kom nej nrog cov dab phem sib fim. 21 Nej ib txhij haus Huab Tais lub ntim thiab dab phem lub ntim tsis tau. Nej ib txhij noj saum Huab Tais lub rooj thiab saum cov dab phem lub rooj tsis tau. 22 Los puas yog peb xav txhob txwm ua kom Huab Tais khib ? Peb puas muaj zog dua Huab Tais ?
23 ‘Kuv ua tau tas puas tsav yam.’ Tab sis muaj tej yam tsis zoo rau kuv. ‘Kuv ua tau tas puas tsav yam.’ Tab sis muaj tej yam tsim tsis tau ib qho zoo rau kuv. 24 Yus txhob nrhiav yam zoo rau yus, yus yuav nrhiav yam zoo rau luag tej. 25 Nej noj tau tas puas tsav yam uas lawv muag tom khw ! Nej txhob nug dab tsi, thiaj tsis muaj chaw ntxhov siab. 26 Vim tias lub ntiaj teb thiab tas puas tsav yam nyob hauv ntiaj teb no yog Huab Tais tug. 27 Yog ib tug neeg tsis ntseeg caw nej, nej mus tim nws tsev, mas nej yuav noj txhua yam uas lawv cev rau nej noj. Nej txhob nug dab tsi, ces nej thiaj tsis muaj chaw ntxhov siab.
28 Tab sis yog muaj ib tug hais rau nej tias : ‘Qhov no twb muab txi dab lawm,’ mas nej tsis txhob noj, vim nws qhia nej lawm, ces nej txhob noj, thiaj tsis muaj chaw ntxhov siab. 29 Kuv tsis hais tias nej yuav muaj chaw ntxhov siab ; tab sis yog luag tej yuav muaj chaw ntxhov siab. Vim tias kuv txoj kev ywj siab yuav ua kom lwm tus txiav txim rau kuv. 30 Yog kuv noj thiab kuv ua tsaug, vim li cas kuv yuav tsum raug luag tsawm rau yam txhiam xws uas kuv ua tsaug ?
31 Txawm yog nej noj, nej haus, los nej ua yam twg kuj xij, nej yuav ua los cav txog Tswv Ntuj lub koob meej.
32 Li ntawd, nej txhob ua kom cov Yus Das, cov Hes Las, los Tswv Ntuj lub Koom Txoos muaj chaw yuam kev. 33 Kuv los kuj ib yam li ntawd : kuv ua yam twg mas kuv muab siab rau ua kom haum sawv daws siab. Kuv tsis nrhiav yam zoo rau kuv. Kuv nrhiav yam zoo rau sawv daws, kom lawv tau txais kev cawm.

-11-

1 Nej yuav yoog raws li kuv tus lwj lwm, ib yam li kuv yoog raws li Leej Pleev tus lwj lwm.
2 Kuv cav lus zoo txog nej, vim nej ua yam twg mas nej nco txog kuv, nej khaws cov lus qhia raws li kuv tau muab rau nej. 3 Tsis kav, kuv xav kom nej paub tias : tus ua hau tswj neeg, yog Leej Pleev ; tus ua hau tswj tus poj niam, yog tus txiv ; tus ua hau rau Leej Pleev, yog Tswv Ntuj.
4 Tus txiv neej twg teev Ntuj los ua Yaj Saub, yog nws tsis vov taub hau, mas nws ua tub qaug nws tus hau. 5 Tus poj niam twg teev Ntuj los ua Yaj Saub, yog nws tsis vov taub hau, mas nws ua tub qaug nws lub taub hau. Yog zoo li nws chais plaub hau do dus lawm. 6 Li ntawd, yog ib tug poj niam tsis vov taub hau, mas nws yuav tsum txiav plaub hau ! Tab sis yog tus poj niam txaj muag chais plaub hau los txiav plaub hau, mas nws yuav tsum vov taub hau !
7 Ntawm tus txiv neej, mas nws tsis txhob vov taub hau, vim nws yog daim tsom iav txais Tswv Ntuj tus duab. Hos tus poj niam, nws yog daim tsom iav txais txiv neej tus duab. 8 Vim tias tsis yog txiv neej tawm ntawm poj niam los, yog poj niam tawm ntawm txiv neej los. 9 Ntuj tsis tsim txiv neej los rau poj niam ; hos Ntuj tsim poj niam los rau txiv neej. 10 Vim li ntawd, poj niam yuav ntsis plaub hau phim tus neeg tsim txiaj, vim Ntuj cov Tshiab. 11 Hos nyob hauv Huab Tais, mas tus poj niam tsis txawv tus txiv neej, thiab tus txiv neej kuj tsis txawv tus poj niam. 12 Vim tias poj niam tawm ntawm txiv neej los, ib yam li txiv neej yug ntawm poj niam los. Tas txhua tsav txhua yam tawm ntawm Tswv Ntuj los.
13 Nej sim txiav saib : puas phim poj niam yuav teev Tswv Ntuj tsis vov taub hau ?
14 Raws li kev cai ua kam, mas sawv daws sib qhia tias yog txiv neej tseg plaub hau ntev, mas tus txiv neej ntawd poob tsim. 15 Hos cov poj niam tseg plaub hau ntev, mas lawv muaj hwj chim. Vim Ntuj pub plaub hau ntev rau tsoom poj niam, kom cov plaub hau ua phuam vov lawv. 16 Txawm li cas, los yuav muaj tej tus xav cav kom yeej, tab sis peb ua tsis kam li ntawd, thiab Tswv Ntuj cov Koom Txoos tsis ua li ntawd.
17 Cov lus kuv qhuab qhia nej ntxiv mus no, mas kuv yuav tsis qhuas nej, vim thaum nej tuaj ua lub txoos, mas nej tsis ua zoo rau nej, nej ua tej yam phem rau nej. 18 Kuv hnov hais tias, thaum nej sib sau ua lub Txoos, mas nej sib ncaim ua ob peb pab : kuv ntseeg tej lus ntawd me ntsis. 19 Yuav tsum muaj chaw sib ncaim tim nej, ces sawv daws yuav pom tias nyob hauv nej, leej twg thiaj muaj lub siab loj siab tawv. 20 Thaum nej sib sau ua lub txoos, mas tsis yog nej noj Huab Tais Rooj Qav. 21 Nej nyuam qhuav zaum ntawm lub rooj, mas nyias twb noj nyias lawm : ces tus tshaib kuj muaj, tus qaug cawv kuj muaj.
22 Nej tsis muaj tsev rau nej noj mov haus cawv lod ? Los yog nej xav thuam Tswv Ntuj lub Koom Txoos ? Los yog vim nej xav ua kom cov neeg pluag txaj muag ? Kuv yuav hais dab tsi rau nej ? Kuv puas yuav qhuas nej ? Hais txog qhov ntawd, mas kuv yuav qhuas tsis tau ntag.
23 Cov lus kuv qhia rau nej, yog cov lus kuv txais ntawm Huab Tais los. Yam li, hmo lawv muab Huab Tais Yes Xus rau cov nom ntes, Huab Tais tuav ib lub ncuav mov, 24 nws ua Ntuj tsaug, nws muab lub ncuav mov ntais, nws hais tias : ‘Qhov no yog kuv lub cev uas cia cawm nej. Nej ua qhov no kom nej nco txog kuv. 25 Thaum noj hmo tas Huab Tais Yes Xus tuav lub ntim cawv, nws hais tias : Lub ntim cawv no yog zaj cog lus tshiab nyob hauv kuv cov ntshav ; nej haus lub ntim no thaum twg, mas nej haus kom nej nco txog kuv.
26 Kwv tij, txij no mus, nej noj cov ncuav mov no thaum twg, thiab nej haus cov cawv no thaum twg, mas nej tshaj Huab Tais txoj kev tuag, nej ua li no mus txog hnub Huab Tais rov los.
27 Vim li ntawd tus noj Huab Tais cov mov thiab haus Huab Tais ntim cawv, tab sis nws tsis ua kom tsim nyog, mas nws yuav raug lub txim thuam Huab Tais lub cev thiab cov ntshav. 28 Li ntawd, tus yuav noj cov ncuav mov thiab haus cov cawv no, mas nws yuav tsom saib nws puas tsim nyog noj tso. 29 Tus noj thiab haus, tab sis nws tsis txawj pom meej tias yog Huab Tais Yes Xus lub Cev, mas nws noj thiab nws haus nws lub txim txhaum. 30 Yog vim qhov ntawd, mas nyob hauv nej cov neeg thiaj muaj ntau tus muaj mob thiab qaug zog, thiab muaj ntau leej tuag. 31 Yog peb ua tib zoo tsom peb lub siab, mas peb yuav tsis raug txim. 32 Huab Tais muab txim rau peb, vim nws qhuab qhia peb kom peb tsis txhob nrog lub ntiaj teb raug txim.
33 Kuv cov kwv tij, thaum nej sib sau ua Rooj Qav, mas nej yuav sib tos. 34 Yog nej leej twg tshaib, mas nws yuav xub noj mov tim nws tsev tso, thaum nej sib sau, nej thiaj yuav tsis ua tej yam uas yuav coj kev raug txim tuaj rau nej. Hais txog lwm yam, mas kuv yuav qhia nej thaum kuv tuaj tim nej.

-12-

1 Kwv tij sawv daws, hais txog cov txiaj ntsim, kuv tsis xav cia nej ua tej tus tsis paub dab tsi txog li. 2 Thaum nej tseem teev dab, mas yog zoo li muaj ib lub zog rub nej mus rau cov mlom tsis txawj hais lus.
3 Vim li ntawd, kuv thiaj li hais rau nej tias : Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig tsis qhib ib tug qhov ncauj kom hais tias ‘Muab Yes Xus rhuav pov tseg.’ Yog ib tug neeg tsis muaj Leej Ntuj Plig qhia nws, mas nws hais tsis tau tias : ‘Yes Xus yog Huab Tais.’
4 Ntuj pub ntau yam txiaj ntsim, tiam sis yog tuaj ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg tuaj xwb. 5 Muaj ntau txoj kab xwm, tab sis yog tuaj ntawm tib tug Huab Tais tuaj. 6 Muaj ntau txoj hauj lwm, tab sis yog tib tug Tswv Ntuj ua cov hauj lwm ntawd nyob hauv txhua leej tib neeg. 7 Ntuj pub Leej Ntuj Plig rau peb kom peb pab tau tsoom sid. 8 Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zaj lus thoob tsib rau lawv. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zag txuj ci rau lawv. 9 Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv muaj ib lub siab ntseeg. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj kho mob. 10 Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua hwj huam yees ntxwv. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua Yaj Saub. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj pom tias puas yog dab. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj hais ntau xeem lus. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj txhais ntau xeem lus. 11 Tas ib puas tsav yam ntawd, yog Leej Ntuj Plig tib leeg ua, yog Leej Ntuj Plig tib leeg muab faib rau zeej tsoom sawv daws, raws li nws nyiam.
12 Ib yam li neeg lub cev : neeg muaj tib lub cev xwb : tab sis muaj tes, muaj taw, muaj ntau yam : txhua yam yog lub cev, txawm tias muaj ntau ces, los yeej yog tib lub cev xwb. Nyob hauv Leej Pleev kuj zoo li ntawd. 13 Vim tias peb sawv daws tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig tib leeg, thiab nyob hauv tib lub cev xwb. Tsis hais cov Yus Das los cov Hes Las, cov qhev los cov twj lij, peb sawv daws puav leej tau haus txaus siab ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg.
14 Lub cev tsis muaj ib txhais ceg xwb : lub cev muaj ntau txhais. 15 Yog txhais taw hais tias : ‘Kuv tsis yog lub cev, vim kuv tsis yog txhais tes.’ Txawm tias txhais taw hais zoo li ntawd, los nws tseem yog ib ceg ntawm lub cev thiab. 16 Yog pob ntseg hais tias : ‘Kuv tsis yog lub cev, vim kuv tsis yog qhov muag.’ Tab yog pob ntseg hais li ntawd, los pob ntseg tseem yog lub cev tug thiab.
17 Yog tas lub cev ua qhov muag, mas yuav ua cas hnov suab nrov tau ? Yog tas lub cev ua pob ntseg, mas yuav ua cas hnia ntxhiab tau ?
18 Tab sis Tswv Ntuj tso txhua yam rau hauv lub cev, kom nyias nyob nyias chaw, raws li nws pom zoo. 19 Yog tas lub cev muaj ib ceg xwb, mas lub cev yog qhov twg ? 20 Muaj ntau ceg, tab sis yog tib lub cev xwb. 21 Li ntawd qhov muag hais tsis tau rau txhais tes tias : ‘Kuv tsis tas yuav siv koj !’ Lub taub hau hais tsis tau rau ob txhais taw tias : ‘Kuv tsis tas yuav siv neb !’
22 Tej yam hauv lub cev, uas peb saib zoo li tsis muaj zog, tab sis lawv yog qhov muaj nqi dua tej. 23 Muaj tej yam uas peb saib tsis muaj tsim dab tsi nyob hauv lub cev, mas yog tej yam uas peb muab siab rau vov zoo dua. Tej yam tsis muaj tsim, mas peb tseem txuag zoo dua tej. 24 Tej yam uas peb saib muaj tsim, mas peb tsis vov. Tswv Ntuj dhos tib neeg lub cev kom peb hwm tej yam tsis muaj tsim. 25 Li ntawd tsis muaj ib yam uas tsis sib npuab nyob hauv lub cev. Tas txhua yam sib dhos zoo. 26 Yog ib sab ceg mob, mas tas nrho tej tes taw nrog nws mob. Yog ib txhais tes tau koob meej, mas txhua ces hauv lub cev nrog nws zoo siab.
27 Ntawm nej, mas nej yog Leej Pleev lub cev, nyias muaj nyias tug nyob hauv Leej Pleev.
28 Nyob hauv lub Koom Txoos, Tswv Ntuj tsa tej tus ua Hauv Paus Xa Lus, tej tus ua Yaj Saub, tej tus ua Xib Hwb. Tseem muaj cov ua hwj huam yees ntxwv, cov tau lub txiaj ntsim kho mob, cov tsob hwb luag, cov tuav kev tswj fwm, thiab cov paub ntau xeem lus.
29 Sawv daws puas yog Hauv Paus Xa Lus ? Sawv daws puas yog Yaj Saub, los Xib Hwb ? Sawv daws puas ua hwj huam yees ntxwv ? 30 Sawv daws puas txawj kho mob kom zoo ? Sawv daws puas paub ntau xeem lus ? Sawv daws puas txhais tau ntau xeem lus ?
31 Nej yuav nrhiav cov txiaj ntsim muaj nqis dua cov. Thiab kuv yuav qhia ib txog kev zoo tshaj cov txiaj ntsim ntawd tib si.

-13-

1 Yog kuv txawj hais ntau haiv neeg cov xeem lus, thiab txawj hais Ntuj cov Tshiab cov xeem lus huv tib si, tab sis kuv tsis muaj ib lub siab nyiam, mas kuv tsuas yog ib lub nruas tooj nrov dag, thiab ib lub nruas npuaj ncha ncha xwb.
2 Yog kuv txawj ua Yaj Saub, los kuv paub tas ib puas tsav yam lus tob, ib puas tsav yam txuj ci, thiab kuv lub siab ntseeg loj heev, txawm kuv lub siab ntseeg tshem tau tej lub roob rau lwm qhov, tab sis yog kuv tsis muaj ib lub siab nyiam, mas kuv tsis muaj nqis dab tsi. 3 Yog kuv muab kuv lub cuab tam tas huv tib si los faib rau cov neeg pluag, thiab kuv muab kuv lub cev hlawv, yog kuv tsis muaj ib lub siab nyiam, mas txhua yam ntawd tsis nqa ib qho dab tsi zoo los rau kuv.
4 Lub siab nyiam txawj ua siab ntev, ua siab sib, tsis txawj khib, tsis khav theeb, tsis muab hlob.
5 Lub siab nyiam tsis ua tub qaug luag, tsis nrhiav qhov zoo rau nws, tsis npau taws, tsis cib nyeej.
6 Lub siab nyiam tsis zoo siab pom luag tej ua tsis ncaj, nws xav pom luag tej nrhiav qhov tseeb.
7 Lub siab nyiam zam rau sawv daws, nws ntseeg sawv daws, nws tso siab rau sawv daws, nws ua siab ntev ris tas puas tsav yam nyuaj.
8 Txoj kev nyiam tsis txawj dua ib zaug. Txoj kev ua Yaj Saub yuav ploj. Muaj ib hnub twg, cov neeg txawj txhais tej xeem lus txawv yuav nyob ntsiag to. Txoj kev txawj kev ntse kuj yuav dua. 9 Vim tias, txuj ci, peb tsuas paub ib feem xwb. 10 Thaum txoj kev zoo txhij zoo txhua los txog, mas tej yam uas neeg ua tau ib feem me me yuav ploj tas huv tib si. 11 Thaum kuv tseem yau, kuv hais lus me nyuam yaus, kuv xav tswv yim li me nyuam yaus, kuv txawj xaiv xws li ib tug me nyuam yaus. Thaum kuv hlob tiav lawm, kuv tso tej kev ua me nyuam yaus pov tseg.
12 Zaum no, peb pom tsis tseeb, peb tsuas pom zoo li nyob hauv ib daim tsom iav. Lwm tiam, peb yuav pom xyeem ntawm qhov muag. Nyem no, kuv paub ib feem me me xwb. Fab lwm tiam, kuv yuav paub, ib yam li Ntuj paub kuv.
13 Nyem no, txoj kev ntseeg, txoj kev tso siab, thiab txoj kev nyiam tseem muaj nyob ua peb txog kev. Tiam sis, qhov loj tshaj mas yog txoj kev nyiam.

-14-

1 Nej nrhiav txoj kev nyiam mog ! Nej yuav ntshaw cov txiaj ntsim hauv nruab tswv yim. Nej xub nrhiav lub txiaj ntsim ua Yaj Saub ua ntej tso. 2 Vim tias, tus txawj hais tej xeem lus txawv, mas nws tsis hais lus rau neeg, nws hais rau Tswv Ntuj. Tsis muaj leej twg to taub nws cov lus : nws lub tswv yim coj nws hais tej yam tob. 3 Hos tus ua Yaj Saub, nws hais lus rau neeg : nws txhawb neeg lub siab, nws qhuab qhia, nws nplij neeg. 4 Tus txawj hais tej xeem lus txawv, nws txhawb nws tib leeg xwb, hos tus ua Yaj Saub, nws txhawb tas lub Txoos.
5 Kuv xav kom nej sawv daws txawj hais tej xeem lus txawv. Tab sis kuv haj yam xav kom nej ua Yaj Saub. Vim tus ua Yaj Saub, nws ua ib yam zoo dua tus txawj hais xeem lus txawv : yog tus hais xeem lus txawv ntawd txhais nws cov lus, mas nws kuj txhawb tau lub Txoos thiab.
6 Kwv tij sawv daws, yog kuv tuaj tim nej, kuv tsuas hais tej xeem lus txawv rau nej, yog kuv lo lus tsis qhia ib zag tshiab rau nej, tsis qhia nej ua yaj saub, tsis qhia ib zag dab tsi : mas kuv tej lus pab tau nej dab tsi ?
7 Ib yam li tej twj paj nruag : xws li lub raj thiab lub thaj cheej : yog lub suab tsis nrov, mas luag puas paub zaj uas lub raj thiab lub thaj cheej seev ? 8 Yog lub puab nrov tsis muaj zaj muaj lub, mas leej twg yuav npaj mus ntaus rog ? 9 Nej kuj zoo li ntawd : yog nej tus nplaig tsuas hais tau tej lo lus tsis meej, mas yuav ua cas luag tej thiaj to taub qhov nej hais ? Nej lam hais lus nrog huab nrog cua ya xwb !
10 Kuv tsis paub tias muaj pes tsawg xeem lus nyob hauv lub qab ntuj no. Tab sis xeem lus twg kuj muaj lub ntsiab. 11 Tab sis yog kuv tsis to taub cov lus ntawd lub ntsiab, mas kuv zoo li ib tug neeg qus nyob ntawm tus neeg uas hais lus, thiab kuv saib tus hais lus rau kuv yog ib tug neeg qus thiab.
12 Li ntawd, nej pom xeeb nrhiav cov txiaj ntsim hauv nruab tswv yim, mas nej muab siab rau nrhiav kom nej tau ntau, ces nej yuav txhawb tau lub Txoos. 13 Yog vim li ntawd, tus txawj hais xeem lus txawv, yuav thov Ntuj kom nws txawj txhais nws cov lus thiab. 14 Vim tias, yog kuv siv xeem lus txawv los teev Ntuj, mas kuv lub siab teev Ntuj, tab sis kuv lub tswv yim tsis tau dab tsi zoo. 15 Yuav ua li cas ? Thaum kuv lub siab teev Ntuj, mas kuv lub tswv yim kuj nrog lub siab ua ke teev Ntuj thiab. Kuv lub siab yuav seev ib zag nkauj, mas kuv lub tswv yim kuj nrog kuv lub siab seev nkauj thiab. 16 Yog koj tsuas cav lus zoo nyob hauv siab xwb, mas tus tsis paub, nws yuav ua li cas teb ‘Ua li’ rau koj cov lus ua Ntuj tsaug, vim nws tsis paub koj hais dab tsi. 17 Koj cov lus ua Ntuj tsaug yog lus zoo kawg, tab sis tsis txhawb lwm tus lub siab.
18 Kuv ua Tswv Ntuj tsaug, vim nws pub kuv hais tej hom lus txawv dua nej sawv daws tib si. 19 Tab sis, nyob hauv lub txoos, kuv nyiam siv kuv lub tswv yim hais tsib lo lus qhia luag tej, zoo dua siv hom lus txawv hais ib vam lo lus.
20 Kwv tij sawv daws, thaum nej xav tswv yim, nej txhob ua xws li me nyuam yaus. Nej yuav yoog cov me nyuam. Hos nyob hauv txoj kev phem, mas nej yoog cov me nyuam mos. Tab sis, nyob hauv txoj kev xav tswv yim, mas nej yuav ua cov neeg hlob tiav lawm. 21 Nyob hauv Txoj Cai muaj lus sau hais tias : ‘Huab Tais hais tias : kuv yuav siv cov pej kum neeg cov xeem lus, thiab cov pej kum neeg tej di ncauj los qhia haiv neeg no ; tab txawm kuv ua li ntawd los lawv yuav tsis mloog kuv.’
22 Li ntawd, cov xeem lus txawv yog ib lub cim rau cov tsis ntseeg, tsis yog ib lub cim rau cov ntseeg. Hos kev ua Yaj Saub tsis yog hais rau cov tsis ntseeg, yog hais rau cov ntseeg. 23 Ua li mas yog tas lub Koom Txoos tuaj sib sau ua ke, thiab sawv daws txawj hais ntau xeem lus txawv, yog thaum ntawd muaj tej tus tsis tau kawm kev ntseeg, los tej tus neeg teev dab tuaj nyob ntawd, lawv yuav tsis hais tias nej yog ib pab neeg vwm xwb lod ?
24 Tab sis, yog cov tuaj sib sau ua ke, sawv daws ua Yaj Saub ; thiab thaum ntawd muaj ib tug tsis tau kawm, thiab tsis tau ntseeg chaws los nrog nej koom, mas sawv daws yuav ntuas tau nws, sawv daws yuav txiav txim rau nws ; txhua yam zais rau hauv nws nruab siab yuav tawm los. 25 Ces nws yuav txhos caug pe Tswv Ntuj, nws yuav tshaj tias Tswv Ntuj nyob hauv nruab nrab nej tiag.
26 Kwv tij, kuv yuav xaus li cas ? Thaum nej sib sau ua lub Txoos, mas nej nyias yuav npaj nyias zaj hu nkauj, nyias zaj qhia uas yog ib zag Ntuj tshoj, los piav ib zag nyob hauv tej hom lus txawv kuj tau. Nej ua txhua yam los sib txhawb mus rau txoj kev zoo.
27 Yog nej hais tej xeem lus txawv, mas tsuas kheev kom muaj ob leeg, los peb leeg hais xwb, ib tug hais tas, lwm tus mam hais. Thiab yuav tsum muaj ib tug txhais cov lus ntawd. 28 Yog tsis muaj tug txhais lus, mas sawv daws yuav ua twj ywm nyob hauv lub txoos : nyias yuav rov hais rau yus thiab rau Tswv Ntuj xwb. 29 Hos cov ua Yaj Saub, mas tsuas kheev ob tug los peb tug hais lus xwb : cia lwm cov txiav txim. 30 Yog ib tug hauv lub txoos xav hais ib lo lus uas Ntuj tshoj nws, mas nws yuav tos kom tus xub hais lus, hais tas tso. 31 Nej sawv daws maj mam ua Yaj Saub ib leeg zuj zus, kom sawv daws tau kawm txuj thiab ua siab loj. 32 Cov ua Yaj Saub, mas lawv lub tswv yim zwm rau cov Yaj Saub. 33 Vim tias Tswv Ntuj tsis yog ib tug Tswv Ntuj nyiam kev ntxhov hnyo, nws nyiam kev thaj yeeb.
34 Nyob hauv cov txoos, cov poj niam yuav ua twj ywm, ib yam li hauv tsoom ntshiab cov Koom Txoos huv tib si. Tsis txhob kheev lawv hais lus. Lawv yuav ua neeg zwm rau luag, raws li Txoj Cai hais. 35 Yog lawv xav paub ib yam dab tsi, mas thaum lawv rov mus tsev, lawv mam li nug lawv tus txiv. Vim tsis phim ib tug poj niam yuav hais lus nyob hauv ib lub txoos.
36 Tswv Ntuj Lo Lus puas tawm tim nej tuaj ? Los Tswv Ntuj Lo Lus puas tuaj txog nej xwb ? 37 Yog muaj ib tug xav tias nws yog Yaj Saub, los Leej Ntuj Plig tuaj tshoj nws, mas nws yuav lees tias cov lus kuv sau no yog Huab Tais ib lo lus qhia. 38 Yog nws tsis paub qhov kuv hais no, mas yog vim Ntuj tsis paub nws thiab.
39 Kuv cov kwv tij, nej yuav ntshaw txog lub txiaj ntsim ua Yaj Saub mog. Nej kuj yuav tsis txhob txwv cov hais tej xeem lus txawv. 40 Tab sis, nej ua yam twg mas, nej ua kom tsim nyog, thiab kom muaj hauv paus thiab muaj lub chaw xaus.

-15-

1 Kwv tij sawv daws, kuv rov qab hais kom nej nco ntsoov txog lub Moo Zoo uas kuv tau tshaj rau nej. Nej tau txais, thiab nej nyob ruaj nreb hauv lub Moo Zoo ntawd. 2 Yog nej ntseeg raws nraim li kuv tau tshaj rau nej, mas nej yuav txais kev cawm nyob hauv lub Moo Zoo. Yog lub Moo Zoo cawm tsis tau nej, mas nej ntseeg dag xwb.
3 Qhov kuv tau qhia rau nej, mas yog qhov kuv xub tau txais : yam li Yes Xus yeem tuag kom tau ntxuav peb cov txhaum pov tseg, raws li Ntawv Ntshiab xub hais. 4 Lawv muab nws zwm rau hauv ntxa, ces hnub peb, nws sawv rov qab los, raws li Ntawv xub hais. 5 Nws yees tawm los rau Pob Zeb pom tas, ces nws rov tawm tuaj rau pab kaum ob leeg pom. 6 Tom qab no, Yes Xus tseem yees tawm los rau ib pab kwv tij muaj tsib puas leej ib txhij pom. Cov ntawd, muaj qee leej twb tuag lawm, tiam sis cov coob tseem ua neej nyob txog tav no. 7 Tom qab no, Yes Xus tseem tawm los rau Yas Kos pom, thiab muaj ib zaug rau tas nws cov Hauv Paus Xa Lus huv tib si pom.
8 Kuv yog tus puag tom tw, xws li ib tug me nyuam yug los tsis tau puv hli, tsis kav Yes Xus kuj tawm tuaj rau kuv pom thiab. 9 Kuv yog ib tug Hauv Paus Xa Lus me tshaj cov. Kuv tsis tsim nyog hu ua Hauv Paus Xa Lus, vim kuv tau hiam Tswv Ntuj lub Koom Txoos. 10 Yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim ua kom kuv lub siab hloov los zoo li no. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nyob hauv kuv, nws tsis nyob dag. Kuv tau ua hauj lwm ntau tshaj sawv daws. Tab sis tsis yog kuv ua : yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim uas nrog kuv nyob, tau ua cov hauj lwm ntawd.
11 Txawm yog kuv los yog lawv, qhov peb tshaj tawm yog cov lus ntawd. Ces nej ntseeg. 12 Yog peb tshaj tias Leej Pleev sawv hauv cov tuag rov los lawm, vim li cas, nyem no, muaj tej tus hauv nej hais tias tsis muaj kev sawv hauv cov tuag los ? 13 Yog cov tuag tsis muaj kev sawv rov los, mas Leej Pleev kuj tsis tau sawv rov los thiab. 14 Yog Leej Pleev tsis tau sawv rov los, mas peb nkim zog dag tshaj Ntuj lus, peb txoj kev ntseeg yog ib txoj kev cuav. 15 Yog muaj li ntawd tiag, mas peb yog Tswv Ntuj ib co tim khawv cuav, vim peb tau tuav txog Tswv Ntuj lub npe, los ua tim khawv tias Tswv Ntuj tau tsa nws Leej Pleev sawv rov los : yog cov tuag sawv tsis tau rov los, mas Tswv Ntuj tsis tau tsa Leej Pleev sawv rov los. 16 Yog cov tuag tsis sawv rov los, mas Leej Pleev kuj tsis tau sawv rov los tiag. 17 Yog Leej Pleev tsis sawv rov los, mas peb txoj kev ntseeg yog ib txoj kev cuav, hos nej, los nej tseem nyob hauv nej cov txhaum. 18 Thiab cov uas tau mus tsaug zog nyob hauv Leej Pleev, mas lawv ploj lawm tiag. 19 Peb cov uas tso siab rau Leej Pleev, yog peb tsuas muaj kev cia siab nyob hauv tiam neej no xwb, mas peb yog cov neeg txom nyem tshaj ib tsoom tib neeg huv si.
20 Tab sis tsis yog zoo li ntawd. Leej Pleev sawv hauv cov tuag rov los lawm tiag. Nyob hauv ib tsoom neeg uas mus tsaug zog lawm, mas Leej Pleev yog thawj tug uas tau sawv rov los.
21 Tim ib tug neeg, mas txoj kev tuag thiaj li txeem los. Tab sis ib tug neeg rov coj tau txoj kev sawv rov los rau cov tuag.
22 Sawv daws tuag nyob hauv As Das. Tab sis sawv daws yuav ciaj rov los nyob hauv Leej Pleev. 23 Nyias muaj nyias lub sij hawm sawv rov los : tus xub sawv, yog Leej Pleev, nws yog tus ntaus thawj. Thaum txog Leej Pleev lub Hnub Nyoog tawm rov los, mas Leej Pleev cov neeg yuav sawv rov los.
24 Thaum ntawd yuav yog lub zim txwv kawg : Leej Pleev yuav rhuav cov vaj, cov tswj lub ntiaj teb, thiab cov muaj hwj huam, ces nws yuav muab lub hwj chim ua vaj cob rov rau Leej Txiv Tswv Ntuj. 25 Leej Pleev yuav ua vaj mus txog lub caij Leej Txiv tso tsoom yeeb ncuab tas tib si rau hauv nws qab xib taws. 26 Tus yeeb ncuab kawg, uas nws yuav rhuav, yog txoj kev tuag. 27 Vim nws tau tas puas tsav yam nyob hauv nws qab xib taws lawm. Tab sis, thaum nws hais tias : ‘Tas txhua yam zwm rau kuv lawm,’ mas nws tsis hais txog tus uas tau tso tas txhua yam nyob hauv nws qab xib taws. 28 Thaum Leej Tub tau tas puas tsav yam nyob hauv nws qab xib taws lawm, mas nws kuj yuav zwm rau tus uas tau muab tas txhua tsav txhua yam los zwm rau nws, kom Tswv Ntuj nyob hauv txhua leej txhua tus.
29 Yog tsis muaj li ntawd, mas cov neeg uas sawv cev txais lub Cim Ntxuav rau cov neeg tuag, tau ua dab tsi zoo ? Yog cov neeg tuag tsis sawv rov los tiag, mas cov sawv cev txais lub Cim Ntxuav rau cov tuag ua dab tsi ? 30 Thiab peb, vim li cas peb yuav mus thawj xwv txheej tsis tseg ?
31 Kwv tij sawv daws, niaj hnub kuv tuag, kuv hais qhov tseeb tiag, vim kuv saib nej yog kuv lub koob meej nyob hauv peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev. 32 Nyob Es Fes Xos, kuv tau tiv cov tsiaj ib zaug : yog kuv tsuas muaj kev tso siab li neeg xwb, mas kuv tau dab tsi zoo ? Yog cov neeg tuag tsis sawv rov los, mas peb kav tsij tso tshav lug noj mov haus cawv ! Vim lwm hnub peb yuav tuag.
33 Nej txhob yuam kev ! Nej yuav paub tias, cov phooj ywg phem ua kom cov muaj tus cwj pwm zoo hloov ua tus cwj pwm phem. 34 Nej txhob quav dej quav cawv ntxiv, nej rov xav tswv yim mog, thiab nej txhob ua txhaum, vim nyob hauv nej, muaj tej tus tsis paub Tswv Ntuj. Tab yog nej yuav txaj muag, mas yuav tsum hais tej lus no rau nej.
35 Ib txhia nug tias : ‘Cov neeg tuag yuav sawv rov los zoo li cas ? Lawv yuav muaj ib lub cev zoo li cas thaum lawv sawv los ?’ 36 Ruam ua luaj ! Yam koj tseb, yog nws tsis tuag, mas nws tsis rov muaj txoj sia. 37 Yam koj tseb, tsis tau yog lub cev yav tom ntej. Koj tsuas tseb ib lub noob, zoo li lub noob nplej los lwm yam noob. 38 Ces Tswv Ntuj mam li pub ib lub cev raws li nws pom zoo rau lub noob ntawd ; nyias hom noob tau nyias lub cev sib txawv.
39 Txhua hom cev nqaij tsis zoo ib yam : neeg lub cev nqaij, nws zoo raws nws hom, noog lub cev nqaij, nws zoo raws nws hom, ntses lub cev nqaij, nws kuj zoo raws nws hom. 40 Tseem muaj tej hom cev nqaij nyob pem qaum ntuj, muaj tej hom cev nqaij nyob ntiaj teb. Cov cev nqaij pem qaum Ntuj, lawv muaj lawv lub hwj chim ci ntsa. Cov cev nqaij nyob hauv ntiaj teb, lawv kuj muaj lawv lub hwj chim ci ntsa thiab. 41 Lub hnub, nws muaj nws qhov ci txawv ; lub hli muaj lub hli qhov ci txawv ; cov hnub qub, lawv kuj muaj lawv qhov ci txawv. Thiab tej hnub qub los, ib lub hnub qub ci txawv lwm lub.
42 Thaum cov tuag yuav sawv rov los kuj yuav yog zoo li ntawd : leej tib neeg tseb ib lub cev nqaij txawj lwj, tab sis ib lub cev tsis txawj lwj yuav sawv rov los. 43 Leej tib neeg tseb lub cev nyob hauv txoj kev txaj muag, tab sis ib lub cev muaj hwj chim yuav sawv rov los. Leej tib neeg tseb ib lub cev tsis muaj zog ; ib lub cev muaj zog yuav sawv rov los. 44 Leej tib neeg tseb ib lub cev nqaij, tab sis ib lub cev ntsuj plig yuav sawv rov los.
Yog muaj ib lub cev nqaij tiag, mas kuj yuav muaj ib lub cev ntsuj plig thiab. 45 Muaj lus sau tseg tias : ‘Thawj tus neeg yog As Das. Thaum Ntuj tsim nws, ces nws yog ib tug plig ciaj sia. Hos tus As Das tshiab tom qab no, yog ib tug plig pub txoj sia. 46 Tab sis, tsis yog sab ntsuj plig xwb tawm los rau peb pom. Yog sab nqaij xub tawm los, ces sab ntsuj plig mam tawm los tom qab. 47 Thawj tus neeg uas nws tawm ntawm av los, nws yog ntiaj teb tug. Tus neeg tshiab tom qab no, tawm pem qaum ntuj los. 48 Tus neeg ntiaj teb zoo li cas, mas cov neeg ntiaj teb kuj zoo li ntawd tas huv tib si. Hos tus neeg qaum Ntuj zoo li cas, mas cov neeg qaum ntuj kuj zoo li ntawd tas huv tib si. 49 Peb xub hnav tus neeg ntiaj teb tus duab, ces peb mam li tau hnav tus neeg qaum ntuj tus duab.
50 Kwv tij sawv daws, kuv hais tseeb rau nej, cov nqaij thiab cov ntshav yuav txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej ua lawv tug tsis tau. Qhov txawj lwj yuav txais qhov tsis txawj lwj los ua nws tug tsis tau.
51 Kuv qhia ib yam tob rau nej : yam li peb yuav tsis tuag tas txhua leej, tab sis tas sawv daws yuav hloov. 52 Thaum lub hom yuav nrov zaum kawg, vim tias lub hom yeej yuav nrov tiag, mas ib sij huam ntev li ib ntsais muag, ces cov neeg tuag yuav sawv rov los, tsis txawj lwj. Hos peb cov uas tseem ciaj, mas peb yuav hloov tas. 53 Vim lub cev txawj lwj no yuav plhis mus ua lub cev tsis txawj lwj ; lub cev txawj tuag no yuav plhis mus ua lub cev tsis txawj tuag.
54 Thaum lub cev txawj lwj no plhis tau rau lub tsis txawj lwj lawm, thaum lub cev txawj tuag no plhis tau ua lub tsis txawj tuag lawm, mas yuav muaj raws li lo lus nyob hauv Ntawv hais tias : “Txoj kev yeej rhuav txoj kev tuag tog rau hauv qab thu lawm. 55 Kev tuag, koj txoj kev yeej nyob qhov twg ? Kev tuag, koj rab hmuv nyob qhov twg ?” 56 Kev tuag rab hmuv yog kev txhaum. Kev txhaum lub zog yog Txoj Cai. 57 Peb ua Tswv Ntuj tsaug, vim nws pub kev yeej rau peb, nyob hauv peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev.
58 Kuv cov kwv tij zoo nyiam, nej ua siab khov siab ruaj mog, kom nej tsuas muaj zoo zuj zus nyob hauv Huab Tais lub luag hauj lwm, vim nej paub tias nej tsis nkim zog dag ua hauj lwm nyob hauv Huab Tais.

-16-

1 Hais txog cov nyiaj peb sau los pab cov ntshiab, mas nej kuj yuav ua raws li cov lus kuv qhia rau cov Koom Txoos nyob Nkas Las Tias teb. 2 Niaj hnub chiv lub lis piam, mas nyias yuav qee cov nyiaj uas nyias tau tshwj zias tseg ; txhob tos kuv tuaj txog, nej mam sau cov nyiaj nej xav pub. 3 Thaum kuv tuaj txog tim nej, mas kuv yuav ua ib tsab ntawv, muab rau cov uas nej pom tias lawv tsim nyog nqa nej cov paj tshab mus pem Yes Lus Xas Les. 4 Tej zaum, kuv yuav tsum mus thiab, mas lawv yuav nrog kuv mus.
5 Thaum kuv tuaj tim nej, mas kuv yuav hla Mas Xes Dos Nias teb : kuv tsuas ncaj qha hla xwb.
6 Ntshai kuv yuav nrog nej nyob ib ntus, tej zaum, kuv yuav nyob tas lub caij ntuj no tim nej, ces nej mam coj kuv mus rau qhov chaw kuv yuav mus. 7 Kuv tsis xav cia li hla ntawm nej mus, tsuas pom nej ib pliag xwb. Vim kuv vam tias yuav tau nyob ib ntus tim nej, yog Huab Tais pom zoo. 8 Tab sis, kuv yuav nyob Es Fes Xos mus txog hnub Leej Ntuj Plig nqes los, 9 vim muaj ib lub qhov rooj qhib lug rau kuv tau kev ua hauj lwm, thiab cov yeeb ncuab nyob coob rau ntawd . 10 Yog Tis Mos Tes tuaj txog, mas nej muab siab rau kom nws txhob muaj chaw txhawj nyob hauv nej. Vim nws ua Huab Tais cov hauj lwm zoo li kuv. 11 Thiab txhob muaj leej twg thuam. Nej pab nws, kom nws tau kev nyab xeeb rov los cuag kuv. Kuv tos kom nws nrog cov kwv tij los. 12 Ntawm peb tus kwv As Pos Los, kuv tau taij nws heev kawg kom nws nrog cov kwv tij tuaj tim nej, tab sis nws tsis tau xav tuaj tam sis no. Thaum nws muaj zoo sij hawm, nws mam li tuaj. 13 Nej ceev faj. Nej nyob ruaj nreb hauv txoj kev ntseeg mog. Nej ua neeg hlob tiav. Nej ua neeg muaj zog. 14 Nej ua yam twg, mas nej ua raws txoj kev nyiam mog.
15 Kwv tij sawv daws, kuv tseem xav qhia ib lo lus. Nej paub tias Tes Fas Nas thiab nws tsev neeg yog cov xub ntseeg nyob As Kas Yas teb, lawv tuaj yeem tsob hwb cov ntshiab. 16 Mas nej yuav ua raws lawv tus lwj lwm, nej yuav nrog cov neeg zoo li ntawd, nrog cov uas rau siab ntso khwv kom tau kev tsob hwb sawv daws. 17 Tes Fas Nas, Fos Tus Nas Tus, thiab As Kas Yus lawv tuaj xyuas kuv, kuv zoo siab kawg ; lawv sawv nej cov nyob deb chaw tuaj cuag kuv. 18 Lawv ua kom kuv lub siab tus thiab ua kom nej lub siab kaj lug. Nej yuav txaus siab rau cov neeg zoo li ntawd.
19 Cov Koom Txoos nyob As Xias teb xa lus hmov tshua tuaj rau nej. As Kis Las thiab Plis Xis Las thiab lub Txoos sib sau kam hauv nkawd tsev, sawv daws xa lus hmov tshua tuaj rau nej nyob hauv Huab Tais. 20 Tas cov kwv tij, sawv daws xa lus hmov tshua tuaj rau nej. Nej rov sib foom lus hmov tshua thiab sib nwj raws kev ntshiab mog !
21 Cov lus hmov tshua no, yog kuv, Paj Lug, txhais tes sau tuaj.
22 Yog muaj ib tug tsis nyiam Huab Tais, mas kom nws raug txoj hmoov phem. “Mas Las Nas Thas” !
23 Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim nrog nej nyob !
24 Kuv nyiam nej sawv daws huv tib si nyob hauv Yes Xus Pleev.

Translate »
Scroll to Top