PAJ LUG TSAB NTAWV XA MUS RAU COV NTSEEG NYOB KOS LOS XAIS

-1-

1 Kuv yog Paj Lug, tus uas Tswv Ntuj pom zoo tsa ua Yes Xus Pleev tus Hauv Paus Xa Lus. Tus kwv Tis Mos Tes wb sau ntawv tuaj rau cov ntshiab nyob Kos Los Xais, uas yog cov kwv tij ntseeg, nyob hauv Leej Pleev. 2 Thov kom peb Leej Txiv Tswv Ntuj pub txiaj ntsim thiab kev kaj siab tuaj rau nej.
3 Thaum peb thov Ntuj rau nej, peb ua Tswv Ntuj tsaug tsis tseg, uas nws yog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv. 4 Vim peb tau hnov hais txog nej txoj kev ntseeg txog Yes Xus Pleev, thiab hnov txog nej lub siab nyiam tsoom ntshiab, 5 vim nej tso siab tias, Tswv Ntuj tshwj zias ib qho chaw rau nej nyob saum ntuj. Yav thaud, nej tau hnov lawv txoj kev tso siab nyob hauv Lo Lus tseeb, uas yog lub Moo Zoo. 6 Lub Moo Zoo tuaj txog nej, nws txi txiv thiab hlob mus puv tas ntiaj teb. Txij hnub nej tau hnov, thiab to taub Tswv Ntuj lub txiaj ntsim raws li qhov tseeb, mas lub Moo Zoo kuj hlob nyob hauv nej thiab. 7 Yog Es Pas Fas tau qhia nej, nws yog peb tus npawg uas nrog peb tsob hwb luag. Nws ua tib zoo sawv peb chaw ua Leej Pleev tus tub Txib. 8 Yog nws qhia peb tias, nej sib nyiam sib hlub, nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab.
9 Vim li ntawd, txij hnub peb tau hnov nej moo los txog tav no, peb thiaj thov Ntuj rau nej tsis tseg. Peb thov kom Tswv Ntuj coj nej mus taug txoj kev paub Tswv Ntuj lub siab, kom nej ua neeg thoob tsib, thiab paub txuj, mus taug txoj kev mloog lub tswv yim. 10 Nej thiaj li yuav ua tau ib lub neej raws li Tswv Ntuj nyiam, thiab xis Tswv Ntuj lub siab : nej yuav txi ntau yam txiv zoo ; nej yuav hlob zuj zus, nyob hauv txoj kev paub Tswv Ntuj. 11 Tswv Ntuj lub hwj chim muaj zog yuav tuaj nres nej, kom nej muaj ib lub siab loj, thiab ib lub siab ruaj.
12 Ua li mas, nej yuav zoo siab ua nej Txiv tsaug, vim nej Txiv hu nej los nrog nws cov ntshiab koom txais ib txog hmoov nyob hauv qhov pom kev.
13 Huab Tais Leej Txiv rho peb ntawm lub Ceeb Tsheej tsaus ntuj los. Nws coj peb los nyob hauv nws Leej Tub lub Ceeb Tsheej. 14 Nyob hauv Leej Tub, peb tau txoj kev cawm, thiab txoj kev zam txhaum.
15 Yes Xus yog tus Tswv Ntuj uas qhov muag pom tsis tau tus duab.
Nws yog tus xub yug ntawm txhua tsav txhua yam uas Ntuj tsim los.
16 Nyob hauv Leej Pleev, Ntuj tsim txhua yam nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb no, tsim txhua yam pom tau thiab pom tsis tau, tsim txhua tus Tshiab zaum saum theej kiab, thiab txhua tus Tshiab ua Huab Tais, ua Vaj Txheeb, thiab muaj hwj huam. Ntuj tsim tas puas tsav yam nyob hauv Leej Pleev, kom lawv tsob hwb Leej Pleev.
17 Leej Pleev xub nyob dua txhua tsav txhua yam. Tas puas tsav yam muaj txoj sia nyob hauv Leej Pleev.
18 Leej PLeev yog lub Taub Hau nyob saum lub Cev : lub Cev yog lub Koom Txoos. Leej Pleev yog lub Hauv Paus, nws yog tus xub yug hauv cov tub tuag los.
19 Tswv Ntuj muab txhua yam uas zoo tshaj, coj los nyob hauv Leej Pleev.
20 Nyob hauv Leej Pleev, Tswv Ntuj xyiv fab hlo rov nrog tas txhua tsav txhua yam sib haum xeeb.
Vim Leej Pleev, txhua tsav txhua yam hauv ntiaj teb thiab saum ntuj rov tau nyob thaj yeeb hauv Leej Pleev cov ntshav uas ntws saum ntoo cuam.
21 Yav thaud, nej yog ib co pej kum neeg thiab ib co yeeb ncuab, vim nej tej zaj tswv yim, thiab nej tej hauj lwm phem. 22 Nyem no, Leej Pleev ua kom nej rov sib haum xeeb, nyob hauv nws lub cev nqaij : nws muab nws lub cev los pub rau txoj kev tuag, kom nej ua tau ib co neeg ntshiab, tsis lo txhaum, tsis muaj chaw xyeej nyob hauv nws xub ntiag.
23 Nej nyob hauv txoj kev ntseeg ntxiv mog ; nej cog ruaj nreb rau saum cov taw ntsa khov ; nej txhob cia luag coj nej ncaim ntawm txoj kev tso siab, uas lub Moo Zoo cog lus tias yuav pub rau peb : nej twb tau hnov lub Moo Zoo ntawd, yog lub Moo Zoo uas lawv tshaj rau txhua leej txhua tus nyob hauv lub qab ntuj khwb. Kuv, Paj Lug, kuj yog ib tug tsob hwb lub Moo Zoo ntawd.
24 Nyem no, kuv ntsib kev kaj siab nyob hauv txoj kev txom nyem. Kuv zoo siab ris kev txom nyem kom pab tau nej. Kuv yeem txais kev txom nyem nyob hauv kuv lub cev, vim kuv xav kom kuv txoj kev txom nyem ntxiv rau Leej Pleev txoj kev txom nyem pab lub Koom Txoos, uas yog Leej Pleev lub Cev.
25 Kuv tsob hwb lub Koom Txoos, vim Tswv Ntuj pub txoj hauj lwm ntawd rau kuv ua : kuv yuav ua kom Tswv Ntuj lo lus tawm los rau sawv daws pom xyeem nyob tim nej. 26 Tswv Ntuj Lo Lus, yog ib yam txuj ci tob tob zais tau ntau txhiab tiam los lawm. Nyem no, nws Lo Lus nyuam qhuav tawm los rau nws cov ntshiab pom xyeem. 27 Tswv Ntuj zoo siab ua kom tsoom ntshiab pom tias, Ntuj Lo Lus muaj hwj chim nyob nruab nrab hauv cov neeg teev pej kum dab, yog Leej Pleev nyob hauv nruab nrab nej ; yog txoj kev tso siab tias, yuav tau txais hwj chim. 28 Leej Pleev yog tus peb tshaj nws rau nej. Peb ntuas, peb qhia txhua leej txhua tus, raws li txoj kev thoob tsib. Peb xav ua kom neeg zoo tiav nyob hauv Leej Pleev. 29 Yog vim txoj hauj lwm ntawd, kuv thiaj siv zog ntaus tsam : yog Leej Pleev lub zog thiab lub hwj huam ua hauj lwm nyob hauv kuv.

-2-

1 Kuv xav kom nej paub tias, niaj hnub kuv yuav tsum ntaus tsam hnyav pab nej, pab cov nyob Laus Dis Kes Yas, thiab pab ntau leej ntxiv, uas lawv qhov muag tseem tsis tau pom kuv ib zaug.
2 Kuv xav kom lawv paub kuv txoj kev khwv, kom tej kev khwv no txhib lawv lub siab ; ces lawv yuav sib koom hauv txoj kev nyiam ; lawv lub tswv yim yuav nthuav, lawv yuav to taub Tswv Ntuj cov txuj ci zais tob. 3 Tswv Ntuj cov txuj zais tob, muaj ntau yam nyob nraim nkoos : yog cov paj tshab tuaj ntawm kev Thoob Tsib, thiab ntawm kev paub txuj tuaj.
4 Kuv hais tej ntawd rau nej paub, kom tsis txhob muaj leej twg piav tej zaj tob ua nej yuam kev. 5 Kuv lub cev tsis nrog nej nyob. Tab sis kuv lub tswv yim nyob hauv nruab nrab nej. Kuv zoo siab pom tias, txhua yam tiaj tus zoo nyob hauv nej, thiab nej txoj kev ntseeg txog Leej Pleev khov ruaj nreb.
6 Nej tau txais tus Huab Tais Yes Xus Pleev ntev los lawm, nej taug nej txoj kev nyob hauv nws ntxiv mus mog. 7 Nej nrhau cag nyob hauv Huab Tais Yes Xus, nej yog lub tsev txhim rau saum nws. Vim nej pib hauv txoj kev ntseeg, raws li lawv tau qhia nej. Nej cov lus ua Ntuj tsaug yuav phwj hauv nej lub siab los.
8 Nej ceev faj kom luag txhob muab nej ntxias kaw rau hauv lawv tej kev txawj ntse thiab lawv zaj tswv yim raws li lub ntiaj teb. Lawv txais tej ntawd ntawm neeg los xwb, lawv hais lus phim kev zwm rau lub sim ceeb, tsis yog raws li Leej Pleev cov lus.
9 Lub hwj huam Tswv Ntuj yeej nyob txawm puv hauv Leej Pleev lub cev tib neeg. Nej los nyob hauv Leej Pleev, mas nej kuj tau txais nws lub hwj huam Tswv Ntuj tas huv tib si thiab. 10 Nws yog lub Taub Hau kav tas tsoom Tshiab ua Vaj Txheeb thiab muaj hwj huam. 11 Nej tau txais lub cim txiav nyob hauv Leej PLeev, yog lub cim txiav uas neeg txhais tes ua tsis tau : Leej Pleev lub cim txiav, yog txoj kev hle tus qub neeg pov tseg tas huv tib si.
12 Hnub nej txais lub Cim Ntxuav, nej nrog Leej Pleev nqes hauv nws lub ntxa, thiab nrog nws sawv rov qab los, vim nej ntseeg txog Tswv Ntuj lub zog tsa Leej Pleev sawv hauv cov tub tuag rov los. 13 Nej tuag, vim nej cov txhaum, thiab vim nej lub cev tsis txais lub cim txiav ; tab sis Tswv Ntuj zam txhaum rau peb tas huv tib si, ces nws ua kom nej nrog Leej Pleev rov muaj txoj sia.
14 Raws li Txoj Cai thiab cov lus qhia, mas peb muaj txim ; tab sis Leej Pleev muab so pov tseg, nws muab rhuav, nws muab ntsia rau saum ntoo cuam. 15 Leej Pleev lwg cov Tshiab ua Vaj Txheeb thiab muaj hwj huam ; nws yog zoo li tus Lwj Txheeb uas ntaus rog yeej dab, nws cab tsoom Tshiab swb rog lawv nws qab rau ntiaj teb neeg ntsia.
16 Li ntawd, mas nej tsis txhob cia leej twg thuam nej, vim txhiam xws noj, vim dej caw, vim tej lub hnub nyoog nqaum npaj nqaum nruas, vim lub hli xiab, los vim hnub Xas Npas Tos. 17 Txhua yam ntawd tsuas yog cov xwm yav tom ntej tej duab ntxoov ntxoo xwb : qhov yuav muaj tseeb, yog Leej Pleev lub Cev.
18 Txhob cia leej twg tuaj thuam nej, ntxias kom nej coj tej kev cai tsis muaj qab hau, kom nej teev hawm cov Tshiab. Muaj tej tus neeg khav txog tej yam lawv yees pom, ces lawv muab hlob thiab lawv qhuas kawg, tab sis lawv xav tswv yim li lub cev nqaij xwb. 19 Tej neeg zoo li ntawd yeej tsis npuab lub Taub Hau, uas yog qhov chaw lub cev txais txhiam xws yug nws. Yog lub Taub Hau ua kom tas lub cev sib dhos ntawm tej pob qij txha thiab tej leeg, ces lub cev thiaj hlob nyob hauv Tswv Ntuj.
20 Nej pom xeeb nrog Leej Pleev tuag, mas nej txhob zwm rau tej yam hauv lub sim ceeb no ntxiv. Vim li cas nej yuav swb rau tej zaj tswv yim xws li nej tseem yog lub sim ceeb tug ?
21 ‘Txhob kov !’ ‘Txhob saj !’ ‘Txhob chwv !’
22 Tej lus ntawd, tsuas hais txog tej yam yuav ploj ! Tej lus txwv, thiab tej lus qhia li ntawd, yog tuaj ntawm neeg tuaj xwb ! 23 Tej kev qhuab qhia no, muaj ntsis zoo li kev thoob tsib, vim lawv kuj qhia txog kev teev Ntuj, thiab qhia txog kev nyiam ua tus me, thiab yuam lub cev. Tab sis, cov lus qhia ntawd tsis muaj qab hau dab tsi ; lawv pab tsis tau kom peb yeej lub cev ntshaw.

-3-

1 Nej pom xeeb nrog Leej Pleev sawv rov los lawm, mas nej nrhiav tej yam nyob txheej saud, vim txheej saud yog Leej Pleev qhov chaw nyob, nws zaum ntawm Tswv Ntuj phab xis. 2 Nej lub siab yuav dai dhuam rau tej yam nyob txheej saud, txhob dai rau tej yam nyob ntiaj teb no. 3 Vim tias, nej tuag lawm, hos nej txoj sia nrog Leej Pleev tsiv nraim hauv Tswv Ntuj. 4 Leej Pleev yog nej txoj sia : thaum nws yuav tawm los rau pom xyeem, mas nej kuj yuav nrog nws tawm los muaj hwj chim.
5 Nej yuam nej tej tes taw, uas nyiam lub ntiaj teb. 6 Kev ua dev ua npua, kev tsis huv, kev nyiam ua txhaum, kev ntshaw ua phem, kev ntshaw nyiaj txiag, vim kev ntshaw nyiaj phem npaum li kev teev dab. Tej yam uas hais los no ua kom Tswv Ntuj npau taws rau cov neeg tsis mloog lus.
7 Yav thaud, nej kuj tau coj tus yam ntxwv zoo li ntawd, nej ua tej yam phem li ntawd. 8 Hos nyem no, nej xyeeb tej ntawd pov tseg tas huv tib si : xyeeb txoj kev chim, kev siab ceev, kev nkhaus, kev tsawm, kev hais lus phem : txhua yam kev phem no yuav tsum khiav deb ntawm nej di ncauj . 9 Nej txhob ib leeg dag ib leeg. 10 Nej twb hle tus qub neeg thiab nws cov hauj lwm pov tseg lawm, nej hnav tus neeg tshiab, uas yog tus neeg mus taug txoj kev paub zaj txuj tseeb, vim tus neeg ntawd rov tshiab tuaj, raws li Tus Tsim neeg tus duab.
11 Nyob hauv txoj kev ua tus neeg tshiab, mas tsis muaj tus Hes Las los Yus Das, tsis muaj tus txais lub cim txiav, los tus tsis txais lub cim txiav, tsis muaj tus neeg qus, tus Xis Kus Thes, tus qhev, los tus twj lij : tsuas muaj Leej Pleev xwb, vim Leej Pleev yog txhua tsav txhua yam, thiab nws nyob hauv txhua tsav txhua yam.
12 Li ntawd, mas nej yog cov uas Tswv Ntuj xaiv, nej yog nws cov ntshiab, yog cov uas nws nyiam tshaj. Nej yuav hnav ib lub siab txawj khuv leej, ib lub siab nyiam ua zoo, nyiam ua neeg me, ib lub siab txawj hlub, ib lub siab ntev. 13 Nej ib leeg yuav ris ib leeg, yog nej ib tug muaj lus rau lwm tus, mas nej yuav sib zam. Huab Tais twb zam rau nej : nej kuj yuav ua raws li nws tus lwj lwm. 14 Nej yuav xub muab siab rau nrhiav txoj kev nyiam : vim txoj kev nyiam yuav ua kom nej hlob tiav.
15 Thov kom Leej Pleev txoj kev thaj yeeb tuaj kav nej lub siab : Ntuj hu nej los sib sau ua ib lub cev, yog vim Ntuj xav kom nej tau Leej Pleev txoj kev thaj yeeb. Qhov kawg, mas nej coj ib lub neej ua Ntuj tsaug mus li mog ! 16 Thov kom Leej Pleev Lo Lus nyob txawm hauv nej ntau ntau. Nej rov sib qhia, sib ntuas nyob hauv kev thoob tsib. Nej yuav muab tas lub siab lub ntsws los nco txog Ntuj lub txiaj ntsim, nej hu tej zaj nkauj paj nruag, hais tej zaj lus paj huam seev tawm hauv nej siab los rau Tswv Ntuj mloog.
17 Txawm nej hais yam twg, los ua yam twg, mas nej tuav txog Huab Tais Yes Xus lub npe mus li. Nej ua Leej Txiv Tswv Ntuj tsaug nyob hauv Yes Xus.
18 Cov poj niam, nej yuav mloog nej tus txiv lus : tsim nyog yuav ua li ntawd, nyob hauv Huab Tais.
19 Cov txiv neej, nej yuav hlub nej tus poj niam ; nej tsis txhob npau taws rau nws. 20 Cov me nyuam, nej yuav mloog nej niam nej txiv lus tas huv tib si : vim qhov no yog txoj kev zoo, uas nyob hauv Huab Tais.
21 Cov ua niam ua txiv, nej txhob qhuab qhia nej cov me nyuam nruj dhau, tsam lawv tsis qab siab ua dab tsi.
22 Cov qhev, nej yuav mloog nej tus tswv nyob ntiaj teb no lus : txhob mloog lus sab nraud, xws li tus neeg xav ua kom luag zoo siab xwb ; nej yuav ua siab ncaj mloog lawv, vim nej hwm tus tseem Tswv. 23 Txawm nej ua txoj hauj lwm twg, los nej muab tas lub siab lub ntsws los ua, ib yam li nej ua rau Huab Tais, tsis yog ua rau neeg. 24 Nej paub ntsoov tias, Huab Tais yuav pub koob haum rau nej, nws yuav pub nws lub cuab tam rau nej. 25 Tus uas nej tsob hwb, yog Huab Tais Pleev : tus ua tsis ncaj, nws yuav txais nqe zog phim nws qhov tsis ncaj, vim Ntuj tsis tsa leej twg cai.

-4-

1 Cov ua tswv, nej yuav ua ncaj, ua kom haum pheej rau nej cov qhev : nej paub tias, nej kuj muaj ib tug Tswv nyob saum ntuj thiab.
2 Nej yuav teev Ntuj tsis tseg. Kev teev Ntuj yuav ua kom nej ceev faj, thiab kom nej nyob hauv txoj kev ua Ntuj tsaug. 3 Nej thov Ntuj rau peb thiab, kom Tswv Ntuj qhib ib lub qhov rooj khab seeb rau peb tshaj Ntuj lus, kom peb tau kev xa Leej Pleev cov txuj ci tob. Yog vim Leej Pleev, kuv thiaj nyob hauv cov saw hlau. 4 Nej thov Ntuj, kom kuv tau kev tshaj txog Leej Pleev, raws li kuv yuav tsum tshaj.
5 Nej coj tus yam ntxwv thoob tsib rau cov nyob sab nraud pom. Nej yuav nrhiav tej yam zoo hauv lub zim txwv no. 6 Nej muab siab rau hais lus zoo rau luag tej ; nej yuav hais cov lus phim lub siab ntseeg, kom nej txawj teb raug sawv daws siab.
7 Tws Sis Kos yuav qhia txog kuv lub moo rau nej : Tws Sis Kos yog tus kwv zoo nyiam, yog kuv tus kwv luag pheej xeeb nyob hauv txoj kev tsob hwb Huab Tais. 8 Kuv txhob txwm xa nws tuaj xyuas nej, thiab xa peb lub moo tuaj rau nej, nws yuav pab nej ua siab loj. 9 Kuv xa Os Nes Xis Mos nrog Tws Sis Kos tuaj thiab ; nws yog ib tug kwv zoo nyiam, uas lub siab pheej xeeb. Nws yog ib tug neeg nyob txawm hauv nej. Nws yuav qhia txhua yam tshwm sim ntawm no rau nej.
10 As Lis Tas Kos, uas nws yog kuv tus kwv luag nyob hauv tsev loj faj, nws xa nws cov lus hmov tshua tuaj rau nej. Mas Kos, uas yog Npas Nas Npes kwv tij, thiab kuv twb tau fi xov tuaj qhia nej tias, yog nws tuaj tim nej mas nej yuav xyiv fab txais nws, nws kuj xa nws cov lus hmov tshua tuaj rau nej.
11 Yes Xus, uas nws tseem muaj ib lub npe hu ua Yus Tus, nws kuj xa nws cov lus hmov tshua tuaj rau nej. Nyob hauv cov neeg tuaj ntawm txoj kev ua lub cim txiav tuaj, mas tsuas muaj cov saum no xwb, lawv thiaj nrog kuv ua hauj lwm rau Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Lawv tau nplij kuv ntau zaus.
12 Es Pas Fas, uas nws yeej yog neeg nyob txawm hauv nej zos, nws xa nws cov lus hmov tshua tuaj rau nej ; nws ua Yes Xus Pleev tus tub txib, nws ntaus tsam pab nej tsis tseg, yam li nws thov Ntuj rau nej, kom nej nyob ruaj nreb, kom nej ua neeg zoo, thiab kom nej tsa nej lub siab nyob hauv txoj kev mloog Ntuj lus. 13 Kuv zeem tseeb tias, Es Pas Fas khwv khwv pab nej thiab pab cov nyob Laus Dis Kes Yas, thiab cov nyob Yes Las Pos Lis.
14 Lus Kas, tus kws tshuaj zoo nyiam, thiab Des Mas, nkawd xa nkawd cov lus hmov tshua tuaj rau nej.
15 Kuv thov nej pab xa kuv cov lus hmov tshua mus rau cov kwv tij nyob Laus Dis Kes Yas, uas lawv nrog Nws Fas, thiab nrog lub Koom Txoos sib sau nyob hauv Nws Fas tsev.
16 Thaum nej nyeem tsab ntawv no tas rau hauv nej lawm, mas nej xa mus rau lub Koom Txoos nyob Laus Dis Kes Yas nyeem. Nej kuj yuav nrhiav tsab ntawv, uas kuv sau tuaj rau cov nyob Laus Dis Kes Yas : kom nej tau nyeem tsab ntawv ntawd thiab !
17 Nej hais rau As Kis Pos tias : ‘Koj ceev faj, koj txais cov hauj lwm uas Huab Tais pub rau koj ua : koj muab siab rau ua cov hauj lwm ntawd zoo.’
18 Nej ntsia cov lus no saib, yog kuv txhais tes sau. Kuv yog Paj Lug. Nej nco ntsoov txog kuv cov saw hlau mog ! Lub txiaj ntsim nrog nej nyob.

Translate »
Scroll to Top