PAJ LUG TSAB NTAWV XA MUS RAU TIS MOS TES TSAB IB

-1-

1 Kuv yog Paj Lug. Tus Tswv Ntuj cawm peb, thiab Yes Xus Pleev uas yog peb chaw tso siab, nkawd tsa kuv los ua Hauv Paus Xa Lus. Kuv sau ntawv tuaj rau Tis Mos Tes, kuv leej tseem tub nyob hauv txoj kev ntseeg. 2 Thov kom Leej Txiv Tswv Ntuj, thiab peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev hlub koj, pub txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb rau koj.
3 Thaum kuv sawv kev los nyob Mas Xes Dos Nias teb, kuv tau thov koj kom nyob Es Fes Xos ntxiv, kom koj txwv tus puav tsis txhob qhia tej zaj txuj uas tuaj pej kum teb tuaj ntxiv, 4 kom lawv txhob qaug quav rau tej zaj dab neeg, thiab txhob kawm cov keeb kwm tsis muaj chaw xaus li. Tej ntawd zoo tsim ib co teeb meem tsis muaj nqis xwb, tsis zoo pab neeg mus taug txoj kev Tswv Ntuj ib txwm npaj. Tswv Ntuj txoj kev txawb rau saum kev ntseeg. 5 Tos kuv qhia nej li ntawd, mas yog vim kuv xav kom kev nyiam hlob mus : kev nyiam txhawv hauv lub siab huv, txhawv hauv lub siab ncaj, thiab txhawv hauv kev ntseeg ncaj los.
6 Muaj tus puav ncaim ntawm txoj kev ntawd lawm. Lawv yuam kev mus hais tej zaj tsis muaj ntsiab muaj lub. 7 Lawv khav tias lawv yog ib co kws Txoj Cai : tab sis lawv twb tsis paub tias lawv hais dab tsi, thiab lawv tshaj txog dab tsi.
8 Peb paub tias, yog peb saib Txoj Cai zoo li ib txog kev cai xwb, mas Txoj Cai zoo. 9 Yam li, peb yuav tsum paub tias, Ntuj tsis tsim Txoj Cai cia rau cov neeg siab ncaj. Ntuj tsim Txoj Cai cia tswj cov neeg tsis mloog lus, cov ntxeev siab, cov tsis hwm Ntuj, cov neeg txhaum, cov ua tub qaug Ntuj, thiab tub qaug tej twj ntshiab, cov tua niam tua txiv, cov tua neeg, 10 cov ua plees ua yi, cov txiv neej ua dev rau txiv neej, cov muab neeg ua luam, cov neeg dag, cov uas ntxeev lo lus lawv cog tseg, thiab rau txhua leej uas tsis ua raws cov lus qhia haum qhov tseeb. 11 Lo lus qhia haum qhov tseeb, yog ua raws li lub Moo Zoo cav txog tus Tswv Ntuj Ntshiab lub koob meej. Yog lub Moo Zoo, uas Tswv Ntuj muab rau kuv qhia.
12 Kuv ua tsaug rau tus tau pub zog rau kuv : nws yog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev. Nws saib kuv yog ib tug neeg ncaj tsis fav xeeb, ces nws hu kuv los tsob hwb nws. 13 Thaud, kuv yog ib tug neeg thuam Tswv Ntuj lub npe, ib tug hiam luag, thiab tsawm luag. Kuv tau ua li ntawd vim kuv tsis paub, thiab kuv nyob deb txoj kev ntseeg. Tswv Ntuj tau zam rau kuv. 14 Nyem no, peb tus Huab Tais lub txiaj ntsim tuaj ntau ntau rau hauv kuv. Lub txiaj ntsim ntawd, ib txhij tuaj nrog kev ntseeg thiab kev nyiam nyob hauv Yes Xus Pleev.
15 Lo Lus kuv yuav hais nyem no, yog ib lo lus tseem ceeb uas tsim nyog peb yuav ntseeg : Yes Xus Pleev tuaj nyob ntiaj teb no, nws tuaj cawm cov neeg txhaum : kuv yog thawj tug hauv cov neeg txhaum ntawd. 16 Yes Xus Pleev tau zam rau kuv ua ntej, yog vim nws xav muab nws lub siab ntev rau sawv daws pom : nws muab kuv ua ib tug piv txwv rau cov neeg yuav ntseeg txog nws, kom lawv tau txoj sia nyob mus li.
17 Tus Vaj kav ib txhiab ib txhis, tus Tswv Ntuj tsis txawj tuag, thiab neeg pom tsis tau, nws tib leeg yog Tswv Ntuj : nws muaj koob meej nto moo, thiab muaj hwj chim txheej dhau txheej tis dhau tis. Ua li.
18 Tis Mos Tes, kuv tus me nyuad, kuv qhuab qhia koj zoo li ntawd. Kuv hais raws li cov ua yaj saub tau hais txog koj thaud. Koj yuav ceev cov lus ntawd tseg nyob hauv koj nruab siab, koj thiaj yuav ntaus tej ntsug rog zoo. 19 Koj muaj lub siab ntseeg, thiab lub siab pom txoj kev ncaj. Muaj tus puav, lawv tau tso txoj kev ncaj pov tseg, ces lawv txoj kev ntseeg thiaj tog rau hauv tiv txwv.
20 Cov tau ua li ntawd, muaj Hws Mes Nas Yos thiab As Les Xas Nros : kuv tau tso nkawd pov tseg rau hauv Xas Tas txhais tes, kom nkawd paub tias yuav tsis txhob thuam Ntuj.

-2-

1 Li ntawd, kuv xav ntuas nej, kom nej xub thov ntuj, teev Ntuj, thiab hais tej zaj ua Ntuj tsaug rau tas ib zeej tsoom. 2 Nej yuav thov Ntuj rau cov vaj, thiab cov muaj cai tswj luag tej, kom peb tau kev coj ib lub neej nyob nyab xeeb thiab tiaj tus nyob hauv txoj kev hwm Ntuj thiab muaj tsim. 3 Tej ntawd yog kev zoo thiab xis tus Tswv Ntuj cawm peb lub siab. 4 Tswv Ntuj xav kom tas zeej tsoom txais kev cawm thiab paub qhov tseeb.
5 Vim muaj tib tug Tswv Ntuj xwb. Nyob ntawm Tswv Ntuj thiab tsoom neeg kis nruab nrab, tsuas muaj tib tug cev lus xwb : yog Yes Xus Pleev. Nws yog neeg, nws muab nws los ua nqi txhiv peb sawv daws. 6 Thaum txog lub caij teem, nws tau ua tim khawv zeem tseeb txog tej yam ntawd. 7 Ntuj tsa kuv ua tus tshaj lus thiab tus Hauv Paus Xa Lus. Kuv hais lus tseeb, kuv tsis dag. Kuv yog tus thoob xwm Txoj Cai, qhia cov neeg teev pej kum dab, kom lawv paub txoj kev ntseeg thiab paub qhov tseeb.
8 Li ntawd, kuv xav kom nyob tas qhov txhia chaw, sawv daws thov Ntuj, thiab tsa tes hwm Ntuj, hu txog Ntuj, kom txhob muaj kev npau taws, txhob muaj lus sib ceg.
9 Cov poj niam, lawv kuj yuav hnav tsoos phim neeg tsim txiaj. Lawv lub zam, yuav tsis txhob muaj kev tsab zag dhau, ua ib lub zam tsis ntxias luag ntsia, tsis txhob ntxias plaub hau ua moj tuam, tsis coj npauj kub, tsis coj pob zeb muaj nqis, los lwm yam nyiaj kub muaj nqis. 10 Lub zam uas cov poj niam yuav hnav, yog cov hauj lwm zoo, phim cov neeg lees tias lawv hwm Ntuj.
11 Lub caij kawm Ntuj Lo Lus, cov poj niam yuav nyob ntsiag to, lawv yuav mloog luag hais. 12 Kuv tsis tso lus rau cov poj niam qhia kev ntseeg, los txiav tej txoj cai rau cov txiv neej coj. Lawv yuav nyob ntsiag to xwb. 13 Vim tias Ntuj xub puab As Das, ces mam puab Es Vas tom qab. 14 Thiab tus tau mloog nab ntxias tsis yog As Das. Yog tus poj niam mloog nab ntxias, nws thiaj hla lus qhia.
15 Tsis kav, cov poj niam yuav txais kev cawm, vim lawv ua niam, tsuav yog lawv tsis tsab zag, thiab lawv nyob ruaj nreb hauv txoj kev ntseeg, kev nyiam, thiab kev ntshiab.

-3-

1 Lo lus no yog ib lo lus tseem ceeb : yam li, tus ntshaw ua txiv saib tsoom ntseeg, mas nws nrhiav ib txog kab xwm zoo.
2 Vim li ntawd, tus txiv saib tsoom ntseeg yuav yog ib tug neeg tsis muaj qhov xyeej, nws yuav ib tug poj niam xwb, nws tsis haus cawv ntau, nws txawj xav tom ntej tom qab, nws paub hwm luag, nws xyiv fab txais qhua, nws txawj qhia luag. 3 Nws tsis quav cawv, tsis nrog luag sib ntaus. Nws xib rau qhov zoo, nws ntxub kev sib ceg. Nws lub siab tsis dai rau nyiaj txiag. 4 Nws txawj kav nws tsev neeg ; nws txawj qhuab qhia nws cov me nyuam kom lawv nyob hauv txoj kev mloog lus thiab ua neeg tsim txiaj. 5 Vim tias, tus tsis txawj kav nws tsev neeg, mas nws yuav ua cas saib tau Tswv Ntuj lub Koom Txoos ? 6 Tus txiv saib tsoom ntseeg yuav tsis txhob yog ib tug nyuam qhuav txais kev ntseeg tau tsis ntev : tsam nws muab hlob, nws lub tswv yim ploj, ces nws raug ib lub txim xws li tus dab phem Xas Tas. 7 Tus txiv saib tsoom ntseeg kuj yuav yog ib tug, uas cov nyob sab nraud zeem tseeb tias nws zoo. Tsam nws raug luag thuam, ces nws poob hauv tus dab Xas Tas lub vas.
8 Cov tub tsob hwb, lawv kuj yuav yog ib co neeg tsim nyog. Lawv yuav muaj tib lo lus xwb. Lawv yuav tsis txhob haus cawv txiv ntoo ntau. Lawv yuav ntxub kev noj nyiaj raws txoj kev tsis ncaj. 9 Lawv yuav muaj ib lub siab dawb siab huv txuag txoj kev ntseeg, uas yog ib yam txuj ci tob tob.
10 Chiv thawj, yuav xub sim lawv siab tso, ces ntev mus, yog lawv tsis muaj qhov xyeej, mas mam li txais lawv los ua tub tsob hwb cov kab xwm.
11 Cov poj niam ua leej niam tsob hwb, lawv kuj yuav yog ib co neeg tsim nyog, tsis hais lus xaiv, tsis haus cawv ntau, ua puas tsav yam ncaj ncees.
12 Cov tub tsob hwb yog cov neeg yuav ib tug poj niam xwb. Lawv yuav txawj coj lawv cov me nyuam, thiab lawv tsev neeg. 13 Yog lawv ua lawv txoj kab xwm zoo, lawv kuj tau txais ib lub koob meej zoo, thiab lawv nyob ruaj nreb hauv txoj kev ntseeg txog Yes Xus Pleev.
14 Thaum kuv sau cov lus no tuaj rau koj, mas kuv vam tias tshuav tsis ntev kuv yuav tuaj cuag koj. 15 Tab sis, tseem tshuav ntev kuv thiaj tuaj, mas koj yuav tsum paub tias koj yuav coj tus yam ntxwv zoo li cas nyob hauv Tswv Ntuj lub tsev : kuv xav hais txog tus Tswv Ntuj muaj txoj sia lub Koom Txoos. Nws lub Koom Txoos yog tus ncej txheem txoj kev tseeb.
16 Muaj tseeb ! Txoj kev hwm Ntuj yog ib zag txuj ci tob tob loj kawg, ua li mas : Leej Pleev tawm los rau pom xyeem hauv lub cev nqaij, Leej Pleev ntshiab tuaj nyob hauv Leej Ntuj Plig, Leej Pleev tawm los rau tsoom Tshiab pom xyeem, Leej Pleev lub npe nrov ncha ntws tim tsoom neeg teev pej kum dab, Ntiaj teb neeg ntseeg txog nws, nws nce mus saum ntuj muaj hwj chim.

-4-

1 Leej Ntuj Plig xub tuaj meej tias thaum txog lub caij kawg, qee leej yuav thim kev ntseeg, lawv yuav mus npuab cov neeg dag, thiab npuab tej zaj lus qhuab qhia tuaj ntawm dab phem tuaj. 2 Cov coj lawv yog tej tus neeg dag zoo nraum daim tawv, raug hlau liab ntaus thwj hauv lawv lub siab.
3 Cov neeg dag ntawd, lawv txwv tsis pub sib yuav ua txij ua nkawm, lawv yuam kom caiv ntau hom txhiam laj txhiam xws uas Tswv Ntuj tsim los. Tswv Ntuj xav kom cov ntseeg thiab cov uas paub txoj kev tseeb noj tej txhiam xws ntawd thiab ua Ntuj tsaug. 4 Txhua tsav txhua yam uas Tswv Ntuj tsim los puav leej zoo tas huv tib si. Tsis muaj ib yam txhiam xws uas Ntuj yuav txwv tsis kheev noj, tsuas yog yus yuav ua Ntuj tsaug vim yus tau noj. 5 Tswv Ntuj lo lus thiab yus zaj teev Ntuj ua kom cov txhiam xws ntawd ntshiab tuaj.
6 Yog koj piav tej no tib si rau tsoom kwv tij paub, mas koj yog Yes Xus Pleev ib tug tub txib zoo, vim koj muab kev ntseeg cov lus qhia, thiab muab txoj cai zoo los yug koj lub siab. Koj yeej ib txwm yog tus thwj tim npuab cov lus qhia ntawd.
7 Hais txog tej dab neeg, uas yog cov pog laus tej lus piav pem, mas koj muab xyeeb pov tseg. Koj yuav xyaum taug txoj kev hwm Ntuj.
8 Kev xyaum tes taw tsis muaj qab hau ntau. Hos kev hwm Ntuj zoo rau txhua tsav txhua yam, vim Ntuj cog lus tias tus hwm Ntuj yuav muaj txoj sia tiam no, thiab lwm tiam. 9 Lo lus no, yog ib los tseeb kawg, tsim nyog yuav ntseeg tiag. 10 Peb niaj hnub khwv, thiab niaj hnub ntaus rog, yog vim peb tso siab rau tus Tswv Ntuj muaj txoj sia, tus cawm ib zeej tsoom, nws xub cawm tsoom ntseeg. 11 Thaum koj ntuas thiab koj qhia, mas koj yuav hais txog tej ntawd.
12 Xav kom tsis txhob muaj leej twg thuam koj, vim koj lub hnub nyoog hluas. Ua li mas koj yuav coj ib tug cwj pwm zoo rau tsoom ntseeg : koj cov lus, koj tus cwj pwm, koj txoj kev nyiam, koj txoj kev ntseeg, koj lub siab dawb thiab huv, yuav yog ib tug piv txwv zoo rau sawv daws yoog.
13 Lub caij uas koj tos kuv yuav tuaj, mas koj yeej meem muab siab rau twm ntawv, muab siab rau ntuas thiab qhia tsoom sid. 14 Lub txiaj ntsim uas nyob hauv koj lub tswv yim, mas koj txhob tso pov tseg. Lub txiaj ntsim ntawd, yog lub peev xwm ua yaj saub qhuab qhia uas tsoom txwj laus tau muab rau koj, hnub lawv tiag tes rau koj.
15 Koj muab khaws cia rau nruab siab mog. Koj siv zog, ces sawv daws yuav pom xyeem tias koj muaj peev xwm zuj zus. 16 Koj ceev faj txuag koj, thiab txuag koj cov lus qhia. Koj ua ntxiv xwm yeem li no mus. Koj ua li ntawd, mas koj yuav cawm koj, thiab yuav cawm cov neeg mloog koj.

-5-

1 Koj txhob hais lus ntxhib rau ib tug neeg laus. Koj yuav ntuas lawv xws li nws yog koj txiv. Koj ntuas cov hluas, xws li lawv yog koj cov kwv. 2 Koj ntuas cov pog laus, xws li lawv yog koj niam. Koj ntuas cov ntxhais hluas, xws li lawv yog koj cov muam. Koj ua siab dawb siab huv ntuas lawv.
3 Koj yuav hwm cov poj ntsuam. Kuv hais txog cov tseem poj ntsuam. 4 Yog tus poj ntsuam muaj me tub me nyuam, los muaj xeeb ntxwv, mas nws yuav xub muab siab rau qhia lawv, kom lawv hwm lawv tsev neeg, thiab pauj txoj kev hlub rov rau lawv niam lawv txiv. Tej no yog tej yam xis Tswv Ntuj siab.
5 Tus tseem poj ntsuam, mas tsuas tshuav nws tib leeg xwb, ces nws tso siab rau Tswv Ntuj. Nruab hnub hmo ntuj, nws leg txoj hauj lwm teev Ntuj, thiab txais Ntuj lus.
6 Hos tus poj ntsuam uas nws tsuas xav txog txoj kev lom zem rau nws, mas txawm tias nws lub cev tseem ua neej nyob, los nws yeej zoo li tus neeg tuag lawm. 7 Koj yuav qhia qhov ntawd rau lawv, kom tsis txhob muaj ib qho xyeej nyob hauv lawv. 8 Yog leej twg tsis saib xyuas nws tsev neeg, cov uas nrog nws nyob ib tse, mas nws yog ib tug neeg thim kev ntseeg. Nws tseem phem dua ib tug tsis ntseeg.
9 Tus uas yuav muaj npe sau nyob hauv pab poj ntsuam, mas tsuas yog tus muaj rau caum xyoo, hais qhov tsawg, thiab nws tau yuav txiv ib zaug xwb. 10 Nws cov hauj lwm zoo yuav zeem tseeb txog nws : nws tau tu ib co me nyuam hlob lawm, nws tau txais qhua zoo, nws tau ntxuav cov ntshiab ko taw, nws tau tsom kwm cov neeg txom nyem. Nws tau ua ntau yam hauj lwm tsob hwb tsoom sid.
11 Cov poj ntsuam tseem hluas, mas koj txhob txais, vim tias, thaum lawv pib ntshaw txog tej yam tsis tsim nyog kev tsob hwb Leej Pleev, mas lawv xav rov yuav txiv. 12 Thaum ntawd, lawv tsim nyog yuav raug txim, vim lawv muab cov lus lawv xub cog tso tseg. 13 Lawv xyaum mus cuav zos, vim lawv tsis muaj dab tsi ua. Kheev lam lawv txhob ua dab tsi kiag li mas ! Tab sis, lawv mus tham pem, lawv kov tej yam uas tsis yog lawv hauj lwm, lawv hais lus xaiv tsis muaj hauv paus hauv ntsis. 14 Li ntawd, kuv xav kom cov poj ntsuam hluas rov yuav txiv, kom lawv muaj me tub me nyuam, thiab saib lawv tsev neeg, kom tus yeeb ncuab tsis tau kev thuam tsawm. 15 Twb muaj tus puav poob zoo mus lawv Xas Tas qab.
16 Yog ib tug poj niam ntseeg muaj tej tus poj ntsuam hauv nws cov kwv tij neej tsa, mas nws yuav nres cov poj ntsuam ntawd. Lub Koom Txoos thiaj yuav tsis tau ris cov poj ntsuam ntawd. Ces lub Koom Txoos yuav tau kev pab cov tseem poj ntsuam.
17 Cov txwj laus uas saib tsoom sid zoo, mas lawv tsim nyog txais koob meej ob npaug. Cov tsim nyog txais dua cov, yog cov tau khwv ua cov hauj lwm tshaj Ntuj lus, thiab qhia kev ntseeg.
18 Ntawv Ntshiab hais tias: “Tus nyuj uas ntaus nplej hauv lub tshav, mas koj tsis txhob pav nws qhov ncauj.”
Ntawv Ntshiab tseem hais tias : “Tus tub zog tsim nyog txais nqi zog.”
19 Koj tsis txhob mloog tej lus uas luag iab liam rau ib tug txwj laus. Yog muaj ob tug los peb tug tim khawv nrog tuaj thiab, mas koj mam li mloog. 20 Cov ua txhaum, koj yuav qhuab qhia lawv nyob ntawm tsoom sid xub ntiag rau sawv daws pom, ces sawv daws thiaj yuav ntshai. 21 Kuv tuav txog Tswv Ntuj lub npe, txog Yes Xus Pleev lub npe, thiab cov Tshiab lub npe, kuv thov koj ua raws li txoj kev kuv qhia koj no : koj txhob tsa leeg twg cai, txhob pab ib tug ntau dua lwm tus. 22 Koj txhob maj tiag tes rau leej twg. Koj txhob ua tus pab luag tej mus ua txhaum. Koj txuag koj lub siab kom huv.
23 Koj tsis txhob haus dej xwb, raws li koj tau ua los txog tav no. Koj yuav haus cawv txiv ntoo me ntsis, vim koj mob plab, thiab ntau zaus koj sab.
24 Muaj qee leej mas, luag tseem tsis tau txiav txim rau lawv, tsis kav lawv cov txhaum twb tawm los rau sawv daws pom xyeem. Hos muaj qee leej, mas yog thaum txiav txim rau lawv tas, ces lawv cov txhaum thiaj tawm los rau sawv daws pom.
25 Cov hauj lwm zoo yuav tawm los rau tsoom sid pom. Hos cov hauj lwm tsis zoo, txawm yuav muab zais, los cov hauj lwm ntawd yuav nyob zais mus li tsis tau.

-6-

1 Tas cov neeg uas nyob hauv rab quab ua qhev yuav tsum saib lawv cov tswv yog neeg tsim nyog hwm. Tswv Ntuj lub npe thiab txoj kev cai thiaj yuav tsis raug luag thuam. 2 Cov qhev uas lawv cov tswv yog ib co ntseeg, mas lawv yuav tsis txhob thuam lawv cov tswv, vim cov qhev no nrog lawv cov tswv ua kwv tij. Lawv haj yam yuav muab siab rau tsob hwb lawv cov tswv zoo dua, vim lawv tsob hwb ib co neeg ntseeg, thiab tsob hwb cov neeg nyiam Tswv Ntuj.
Koj yuav tsum qhia thiab ntuas sawv daws kom ua raws li hais nram no.
3 Yog muaj ib tug qhia lwm yam, nws tsis npuab peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev cov lus ncaj, 4 nws tsis npuab txoj kev cai hwm Ntuj, mas nws yog ib tug neeg dig muag, vim nws muab hlob. Nws yog ib tug neeg tsis paub dab tsi, nws lam nrhiav tej zaj dag, thiab nrhiav lus sib cav. Tus neeg ntawd ua kom muaj kev ntshaw, muaj lus sib ceg, sib thuam, thiab lus iab liam. 5 Cov neeg tswv yim lwj, thiaj muaj lus sib ceg tsis txawj tas. Lawv tsis paub qhov tseeb li, vim lawv saib kev hwm Ntuj yog ib txog kev nrhiav nyiaj xwb. 6 Kev hwm Ntuj nqa txiaj ntsim tuaj tiag, tab sis tsuas nqa tuaj rau tus txaus siab yuav qhov uas yog nws tug xwb. 7 Vim peb tsis tau nqa dab tsi los nyob ntiaj teb no, peb kuj yuav thauj tsis tau dab tsi rov mus. 8 Li ntawd, tsuav yog peb muaj txaus noj txaus hnav, mas peb yuav tsum txaus siab.
9 Hos cov neeg uas xav sau nyiaj txiag ua tej pawg, mas lawv mag kev ntxias, lawv mag rooj ntxiab, lawv poob rau hauv ntau txoj kev ntshaw tsis muaj qab hau, thiab poob rau hauv txoj kev tsim yam phem uas coj neeg mus taug kev xyob txhiaj, thiab kev ploj. 10 Vim tus cag uas yug txhua hom xwv txheej, yog txoj kev nyiam nyiaj txiag. Qee leej qaug rau nyiaj txiag, lawv thiaj yuam kev mus deb ntawm txoj kev ntseeg, ces ntau hom kev ntxhov siab chob lawv tus plig.
11 Ntawm koj, mas koj yog Tswv Ntuj tus neeg, koj txav mus deb ntawm tej ntawd tib si. Koj xyaum mus taug txoj kev ncaj, kev hwm Ntuj, kev ntseeg, kev nyiam, kev tij lim, kev hlub luag mos nyoos.
12 Koj ntaus ntsug rog zoo los pab kev ntseeg. Koj yuav txeeb tau txoj sia nyob mus li : Ntuj hu koj los txais txoj sia ntawd. Thiab yog vim koj xav tau txoj sia nyob mus li, ces koj thiaj ua zaj zeem kev ntseeg zoo nkauj rau cov tim khawv pom. 13 Kuv tuav txog Tswv Ntuj lub npe, uas nws pub txoj sia rau txhua tsav txhua yam thiab tuav txog Yes Xus Pleev lub npe, uas nws tau hais lo lus zeem tseeb zoo nkauj, nyob ntawm Poos Xyus Pis Las Tos xub ntiag. 14 Koj coj lo lus qhia zoo, txhob ua ib yam tsis huv, txhob muaj chaw xyeej. Koj ua li ntawd mus txog hnub peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev yuav tawm los rau pom xyeem.
15 Thaum txog lub caij teem, tus yuav ua kom Yes Xus tawm los, yog tus Huab Tais nto koob meej,
tus Vaj kav tas tsoom vaj, tus Huab Tais kav tas tsoom huab tais, 16 yog tus muaj txoj sia tsis txawj tuag ua nws tug, yog tus nyob txawm saum qhov pom kev, uas neeg mus tsis tau, yog tus uas leej tib neeg tsis tau pom dua, thiab pom tsis tau.
Kev nto koob meej thiab kev muaj hwj huam yog nws tug mus ib txhiab ib txhis ! Ua li !
17 Koj yuav ntuas cov neeg nplua nuj nyob ntiaj teb no, kom lawv txhob ua neeg muab hlob txiav txim rau luag, txhob tso siab rau tej cuab yeej cuab tam txawj ploj. Lawv yuav tso siab rau tus Tswv Ntuj uas nws lub siab dav pub txhua yam rau peb, kom peb tau siv.
18 Cov nplua nuj yuav ua qhov zoo. Lawv yuav nyiam ua neeg nplua nuj nyob hauv txoj kev tsim cov dej num zoo. Lawv yuav zoo siab pub, thiab zoo siab faib rau luag. 19 Yog lawv ua li ntawd, mas lawv tsim ib tug peev ruaj rau yav tom ntej. Lawv yuav siv tus peev ntawd muas txoj sia tseem ceeb.
20 Tis Mos Tes, koj muab siab rau khaws zaj uas Ntuj muab rau koj ceev. Koj txhob mloog tej zaj tsis muaj ntsiab, txhob mloog tej zaj lus thuam Ntuj, los cov lus sib cav txog tej yam txuj cuav. 21 Muaj qee leej tau ncaim ntawm kev ntseeg lawm, vim lawv mloog tej txuj cuav ntawd.
Lub txiaj ntsim nrog nej nyob.

Translate »
Scroll to Top