PAJ LUG TSAB NTAWV XA MUS RAU TIS MOS TES TSAB OB

-1-

1 Kuv yog Paj Lug, Yes Xus Pleev tus Hauv Paus Xa Lus, vim Tswv Ntuj xav kom muaj li ntawd, kom kuv tau tshaj tias Tswv Ntuj cog lus yuav pub txoj sia uas nyob hauv Yes Xus Pleev.
2 Kuv sau ntawv tuaj rau Tis Mos Tes, kuv leej tub zoo nyiam. Thov kom Leej Txiv Tswv Ntuj, thiab peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev khuv leej koj, pub txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb rau koj.
3 Nruab hnub hmo ntuj, kuv teev Ntuj, kuv tuav txog koj lub npe, thiab kuv ua Tswv Ntuj tsaug. Tswv Ntuj yog tus uas kuv muab ib lub siab dawb siab huv los teev, raws li kuv cov yawg koob tus lwj lwm.
4 Thaum kuv nco txog koj cov kua muag, mas kuv lub siab kub lug xav pom koj, kom kuv rov zoo siab.
5 Kuv nco txog txoj kev ntseeg ncaj ncees, uas nyob hauv koj. Yog txoj kev ntseeg uas tau xub nyob hauv koj pog Laus Is, thiab nyob hauv koj niam Aws Nis Kes. Kuv tso siab lug tias txoj kev ntseeg ntawd nyob hauv koj thiab.
6 Yog vim li ntawd, kuv thov ntuas koj, kom koj rov txhib lub txiaj ntsim uas Tswv Ntuj tso rau hauv koj hnub kuv tiag tes rau koj.
7 Lub tswv yim uas Tswv Ntuj pub rau peb tsis yog ib lub tswv yim ntshai, yog ib lub tswv yim muaj zog, ib lub tswv yim nyiam, ib lub tswv yim pab yus tswj yus lub neej.
8 Koj txhob txaj muag ua tim khawv zeem peb tus Huab Tais. Txhob txaj muag zeem kuv uas yog Yes Xus tus neeg nyob txim. Koj yuav zoo siab nrog kuv raug txom nyem vim lub Moo Zoo. Koj muaj Tswv Ntuj lub zog nres koj. 9 Tswv Ntuj yog tus cawm peb. Nws lo lus ntshiab hu peb, tsis yog vim peb cov dej num. Nws hu peb vim nws pom zoo hu, thiab vim nws xav pub txiaj ntsim. Tswv Ntuj twb pub nws cov txiaj ntsim rau peb txij puag hnub txheej tshoj thaum ub nyob hauv Yes Xus Pleev. 10 Nyiam no, lub txiaj ntsim ntawd tawm tuaj rau pom xyeem nyob hauv Yes Xus Pleev, tus cawm peb. Yes Xus rhuav kev tuag, thiab nws lub Moo Zoo ua kom txoj sia tsis txawj tuag ci tuaj. 11 Ntuj tsa kuv ua tus ceeb toom, ua tus Hauv Paus Xa Lus, ua tus kws Txoj Cai tsob hwb lub Moo Zoo ntawd.
12 Yog vim qhov ntawd, kuv thiaj rov ntsib kev raug xwv txheej dua. Tab sis kuv tsis txaj muag, vim kuv paub tias kuv tso siab rau leej twg. Kuv ntseeg tas siab tas ntsws tias nws muaj peev xwm txuag Ntuj cov lus qhia uas kuv ceev tseg mus txog lub hnub nyoog Yes Xus rov los.
13 Txoj kev koj yuav taug yog cov lus ncaj uas koj tau hnov ntawm kuv nyob hauv txoj kev ntseeg thiab kev nyiam Yes Xus Pleev. 14 Koj ceev Ntuj cov lus qhia zoo zoo mog. Koj muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab pab koj : nws nyob txawm hauv peb.
15 Koj twb paub tias cov nyob As Xias teb sawv daws tso kuv pov tseg. Nyob hauv cov ntawd muaj Fis Zes Los thiab Hes Mos Zes Nes, nkawd tso kuv pov tseg.
16 Kuv thov kom Huab Tais khuv leej Os Nes Xis Fos Los tsev neeg, vim nws tau pab kuv ua siab loj ntau zaus. Nws tsis txaj muag pab kuv nyob hauv cov saw hlau. 17 Thaum nws tuaj txog Los Mas, nws rau siab nrhiav kuv tsis tseg, nws thiaj nrhiav tau kuv. 18 Thov kom thaum txog Huab Tais lub hnub nyoog, Huab Tais pom zoo khuv leej nws. Hais txog cov dej num uas nws tau au pab kuv nyob Es Fes Xos, mas koj yeej paub zoo dua sawv daws.

-2-

1 Kuv leej tub, koj xyaum kom koj muaj zog zuj zus nyob hauv Yes Xus Pleev lub txiaj ntsim. 2 Zaj uas koj tau kawm ntawm kuv thiab zaj uas ntau tus tim khawv tau zeem tseeb txog, mas koj muab cev rau cov neeg siab ruaj kom lawv ceev tseg. Cov neeg ntawd yuav txawj qhia luag tej thiab.
3 Koj kav tsij txais feem kev txom nyem uas yog koj tug, kom phim Yes Xus Pleev ib tug tub rog zoo. 4 Nyob hauv txoj hauj lwm tuav ntaj tuav hmuv, yog leej twg xav ua xis tus sau nws, mas nws yeej tsis kov tej hauj lwm uas yog pej xeem hauj lwm. 5 Tus nrog luag sib ntsuas zog, yog nws nrog luag ntsuas zog raws kev raws cai, mas nws thiaj tau txais lub kaus mom yeej. 6 Tus tswv liaj uas tau siv zog khwv, mas tsim nyog nws xub noj cov qoob nws sau.
7 Koj to taub qhov kuv xav hais mog. Txawm li cas los Huab Tais yuav ua kom koj to taub txhua tsav txhua yam. 8 Koj nco ntsoov txog Yes Xus Pleev, uas nws sawv hauv cov tub tuag rov los, nws yug hauv Das Vis haiv neeg los, raws li kuv lub Moo Zoo qhia.
9 Vim kuv nyiam Leej Pleev, kuv thiaj raug txom nyem thiab raug saw hlau xauv kuv xws li ib tug neeg tau ua phem. Tab sis Tswv Ntuj lo lus tsis raug saw hlau xauv. 10 Kuv ua siab ntev nyiaj txhua yam pab Ntuj cov xaiv, kom lawv tau txais kev cawm, thiab txais lub hwj chim nyob mus li nyob hauv Yes Xus Pleev.
11 Lo lus no, yog ib lo lus tseeb : Yog peb nrog Leej Pleev tuag, mas peb yuav nrog nws muaj txoj sia. 12 Yog peb nyob ruaj nreb, mas peb yuav nrog nws ua vaj. Yog peb tsis lees nws, mas nws yuav tsis lees peb.
13 Yog peb tsis npuab nws, los nws tseem npuab peb, vim nws yuav rov tsis lees nws tsis tau.
14 Koj rov hais txhua yam no huv tib si rau sawv daws. Koj ua pov thawj zeem tseeb nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, tias yuav tsum tseg tsis txhob muab tej lus los ua chaw sib cav ntev ntev. Vim qhov ntawd tsuas ua kom cov neeg nyiam mloog tej kev sib cav ntawd, lub tswv yim ploj xwb.
15 Koj muab siab rau mus nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag xws li ib tug neeg siab ruaj, xws li ib tug tub zog tsis muaj chaw txaj muag, xws li ib tug neeg ncaj ncees uas cev Ntuj lo lus tseeb. 16 Hais txog cov lus tsis muaj qab hau, thiab cov lus thuam Ntuj, mas koj txav deb ntawm tej lus ntawd. Cov neeg hais cov lus ntawd, yuav taug txoj kev thuam Ntuj mus tob zuj zus. 17 Lawv cov lus yuav ua kom muaj xwv txheej ri mus zuj zus xws li ib lub qhov txhab voos. 18 Hws Mes Nas Yos thiab Fis Les Tos yog hom neeg ntawd. Nkawd ncaim deb ntawm txoj kev tseeb. Nkawd thiaj qhia tias lub caij sawv hauv cov tuag rov los twb dua lawm. Nkawd ua kom coob leej lub siab ntseeg ntxeev.
19 Tab sis cov taw ntsa uas Tswv Ntuj tau txhim nyob khov kho. Tswv Ntuj lub thwj txaug cov lus no rau saum cov taw ntsa : ‘Huab Tais paub nws cov neeg.’ Tseem muaj lo lus no ntxiv: ‘Tus tuav txog Huab Tais lub npe, mas nws kav tsij maim txoj kev txhaum.’
20 Nyob hauv ib lub tsev loj, tsis yog muaj cov twj taig nyiaj thiab kub xwb, tseem muaj cov twj tais ntoo thiab twj tais av. Ib co, yuav cia siv rau tej hauj lwm muaj meej mom ; hos lwm cov, cia siv rau tej hauj lwm tsis muaj nqis. 21 Tus twg txawj txuag nws kom txhob ua cov txhaum kuv nyuam qhuav hais, mas nws zoo li ib lub tais tsim txiaj, ib lub tais ntshiab, muaj nqis rau tus Tswv siv ua txhua yam dej num zoo.
22 Koj khiav deb ntawm lub neej hluas tej kev ntshaw mog. Koj nrhiav txoj kev ncaj, kev ntseeg, kev nyiam, thiab kev thaj yeeb. Koj nrog cov neeg siab huv uas tuav txog Huab Tais lub npe sib koom. 23 Koj yuav nyob nrug deb txoj kev tshawb tej yam ruam thiab vwm. Koj paub tias tej ntawd tsim kev sib ceg. 24 Huab Tais tus tub txib tsis txhob ua neeg thab plaub. Nws xyiv fab txais sawv daws, nws txawj qhia luag tej. Nws ua siab ntev nyob hauv txoj kev txom nyem. 25 Nws hais lus mos qhuab qhia cov neeg tiv nws. Nws yuav nco ntsoov tias, tej zaum, Tswv Ntuj yuav pub kom cov neeg tiv nws tig los yuav lub siab tshiab, kom lawv paub txoj kev tseeb. 26 Lawv rov qab los mloog lub tswv yim, vim lawv dim ntawm dab phem lub vas uas khi lawv ua qhev mloog dab phem.

-3-

1 Koj yuav tsum paub tias, thaum txog lub zim txwv kawg, mas yuav muaj tej ntu nyuaj tshwm sim los. 2 Thaum ntawd, tej tib neeg yuav rov nco txog lawv xwb, tej tib neeg yuav ntshaw ib puas tsav yam, yuav khav theeb, xyav luag moo, yuav ntxeev siab rau niam rau txiv, yuav mom luag txiaj ntsim, yuav ua tub qaug txhua yam ntshiab, 3 yuav tsis muaj siab muaj ntsws, yuav tsis khuv leej tus twg li, yuav hais lus phem txog luag, tsis txawj yoog noj yoog haus, yuav twm xeeb, yuav ntxub qhov zoo, 4 yuav liam rau luag, yuav ua neeg muaj plhus, lub siab muab hlob yuav ua kom neeg dig muag, lawv yuav nyiam kev ua si ywj siab heev dua nyiam Tswv Ntuj, 5 nyob sab nraud, lawv zoo li ib co neeg hwm Ntuj, tab sis lawv thim txhua yam uas ua kom kev hwm Ntuj muaj zog. Koj yuav txav deb ntawm cov neeg zoo li ntawd.
6 Cov neeg uas nkag mus hauv luag tsev, mus ntxias tej poj niam ruam uas coj lub neej txhaum, thiab lub siab dai rau ntau txoj kev ntshaw. 7 Lawv nrhiav kev kawm tsis tseg, tab sis lawv tsis muaj peev xwm nrhiav tau txoj kev paub qhov tseeb ib zaug li. 8 Lawv ua raws Zas Nes thiab Zas Nples nkawd tus lwj lwm. Zas Nes thiab Zas Nples nkawd sawv tiv Mais Xes. Cov neeg ntawd kuj sawv tiv qhov tseeb. Lawv lub siab twb lwj tas, tsis muaj dab tsi qhia tias lawv txoj kev ntseeg zoo. 9 Lawv yuav mus deb dua ntxiv tsis tau, vim sawv daws yuav pom tseeb tias lawv vwm, ib yam li cov His Xas Lais tau pom tias Zas Nes thiab Zas Nples nkawd vwm. 10 Ntawm koj, mas koj tau ua raws li kuv cov lus qhia, raws li kuv tus yam ntxwv, kuv tus nru lus, kuv kev ntseeg, kuv lub siab ntev, kuv lub siab nyiam, thiab kuv lub siab pheej xeeb. 11 Koj tau nrog kuv raug luag hiam thiab raug txom nyem nyob As Nthias Kias, nyob Is Kos Nias, nyob Lws Ros. Puas tshuav ib txog kev hiam uas kuv tsis tau raug ? Huab Tais tau npo kuv ntawm txhua txoj kev raug luag hiam los. 12 Ua li mas, cov uas xav muaj txoj sia nyob hauv Leej Pleev, thiab xav ua neeg hwm Ntuj, yeej yuav raug luag hiam. 13 Ntawm cov neeg txhaum, thiab cov neeg dag noj dag haus, lawv yeej yuav hlob rau hauv txoj kev phem ntxiv : lawv ib txhij dag luag tej, thiab raug luag tej dag lawv.
14 Ntawm koj, mas koj nyob twj ywm hauv txoj kev koj tau kawm, vim koj paub tias yog qhov tseeb. Koj paub tias koj tau txais tej yam ntawd ntawm cov xib hwb twg. 15 Koj yeej paub Ntawv Ntshiab txij thaum yau los. Cov Ntawv Ntshiab muaj peev xwm pub kev thoob tsib rau koj. Kev thoob tsib coj yus mus rau kev cawm neeg nyob hauv txoj kev ntseeg txog Yes Xus Pleev. 16 Tas cov Ntawv Ntshiab huv tib si, yog Tswv Ntuj tshoj neeg kom muab sau tseg. Cov Ntawv Ntshiab zoo pab yus qhia txuj, zoo pab yus tiv cov neeg dag, pab kho tej zaj yuam kev, pab mus taug kev ncaj. 17 Ua li mas, Tswv Ntuj tus neeg hlob tiav lawm. Nws muaj txij muaj txhua pab nws ua cov hauj lwm zoo.

-4-

1 Kuv thov ntuas koj nyob ntawm Tswv Ntuj thiab Yes Xus Pleev xub ntiag. Yes Xus Pleev yog tus yuav txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag thaum nws yuav tawm los rau pom xyeem thiab yuav ua Vaj. 2 koj tshaj Lo Lus mog ! Koj qhia Lo Lus tsis tseg, tsis muaj caij muaj thaum. Koj tiv cov neeg dag, koj hem lawv. Koj ua siab ntev qhuab qhia, txhob nkees txhob sab. Koj kub siab qhia sawv daws. 3 Vim muaj ib lub caij, tib neeg yuav ris tsis taus txoj kev cai ncaj. Lawv yuav ua ywj lawv lub siab xib rau txoj kev phem. Yuav khaus lawv pob ntseg, ces lawv yuav nrhiav ntau tus xib hwb, 4 lawv yuav tig pob ntseg deb ntawm txoj kev tseeb, lawv yuav qaij pob ntseg mus mloog dab neeg. 5 Ntawm koj mas koj yuav xyuam xim rau txhua yam. Koj ua siab ntev ris txoj kev sim siab. Koj ua tus tub tshaj lub Moo Zoo cov hauj lwm. Koj leg koj txoj kab xwm kom zoo mus nto luag.
6 Ntawm kuv, mas txog kuv lub caij hliv kuv roj ntsha los txi Ntuj lawm. Txog lub caij kuv yuav mus. 7 Tas kuv sid, kuv tau ua ib ntsug zoo rog. Kuv khiav mus txog chaw lawm. Kuv tau ceev txoj kev ntseeg. 8 Nyem no, Huab Tais twb npaj tau lub kaus mom yeej phim cov neeg ncaj rau kuv lawm. Lub zim txwv kawg, tus Huab Tais txiav txim ncaj yuav muab lub kaus mom ntawd rau kuv. Tsis yog yuav muab rau kuv ib leeg xwb : nws yuav muab rau tas tsoom neeg nyiam nws, thiab rau tas tsoom neeg tos lub Hnub Nyoog nws yuav tawm los rau pom xyeem.
9 Koj kav tsij tuaj cuag kuv sai. 10 Vim Des Mas tso kuv pov tseg, nws nyiam lub sim ceeb dua, nws sawv kev mus Tes Xas Los Nis.
Khes Kes mus Nkas Las Tias teb. Tis Tos mus Das Mas Tias teb. 11 Tshuav Lus Kas tib leeg nrog kuv nyob.
Koj coj Mas Kos nrog koj tuaj, vim nws yog ib tug muaj nqis rau txoj kab xwm tshaj Ntuj lus.
12 Kuv tau xa Tws Sis Kos mus nyob Es Fes Xos. 13 Thaum koj tuaj, mas koj pab nqa kuv lub tsho tshaj sab uas kuv tso nyob Thuas, hauv Kas Pos tsev. Koj nqa cov phau ntawv thiab cov ntawv tawv tsiaj tuaj thiab.
14 Tus nchuav hlau As Les Xas Nros, tau ua phem kawg rau kuv. Huab Tais yuav ua pauj rau nws raws li nws tau ua. 15 Koj yuav ceev faj rau nws thiab, vim nws yog ib tug yeeb ncuab tsiv tsaim tiv peb txoj kev tshaj Ntuj lus.
16 Thaum cov nom hu kuv tuaj hauv lub tsev txiav txim thawj zaug, mas tsis muaj leej twg nres kuv li. Sawv daws tso kuv pov tseg. Kuv thov kom Ntuj txhob pauj txim rau lawv. 17 Huab Tais tau nrog nraim kuv. Nws tso nws lub zog rau hauv kuv, kom kuv tshaj lub Moo, kom lub Moo nrov mus txog cov neeg teev pej kum dab pob ntseg. Ntuj npo kuv dim ntawm tsov ntxhuav lub ncauj. 18 Huab Tais yuav npo kuv dim ntawm txhua hom kev nkhaus. Huab Tais yuav cawm kuv. Nws yuav txuag kuv rau nws lub Ceeb Tsheej nyob saum Ntuj.
Huab Tais nto koob meej mus ib txhiab ib txhis. Ua li.
19 Koj foom kev kaj lug rau Plis Kas, thiab As Kis Las, thiab Os Nes Xis Fos Los tsev neeg.
20 Es Las Tos tseem nyob Kos Lis Nthos. Kuv tau tso Rhos Fis Mos nyob Mis Les Tos vim nws mob. 21 Koj maj zeeg tuaj ua ntej lub caij ntuj no !
Aws Npus Los, Pus Des, Lis Nos, Kaus Dias thiab cov kwv tij, sawv daws xa lus hmov tshua tuaj rau koj.
22 Huab Tais nrog koj lub tswv yim nyob. Lub txiaj ntsim nrog nej nyob !

Translate »
Scroll to Top