POB ZEB TSAB NTAWV TSAB IB

-1-

1 Kuv yog Pob Zeb, Yes Xus Pleev tus Hauv Paus Xa Lus. Kuv sau ntawv tuaj rau cov xaiv uas tau ncaim mus nyob pej kum teb : cov nyob Poos Tus, Nkas Las Tias, Kas Pas Dos Kias, As Xias thiab Npis This Nias teb.
2 Nej yog cov Xaiv, raws li Leej Txiv Tswv Ntuj ib txwm pom zoo, kom nej tau mus taug Leej Ntuj Plig txoj kev ntshiab, thiab kom nej tau mloog Yes Xus Pleev lus, thiab kom nej tau nws cov ntshav ywg nej. Thov kom lub txiaj ntsim thiab txoj kev thaj yeeb phwj meem mias los rau nej.
3 Peb cav lus zoo txog Tswv Ntuj, uas yog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv. Leej Txiv lub siab khuv leej neeg kawg, nws thiaj ua kom peb rov yug los tshiab, thiab muaj chaw tso siab nyob hauv Yes Xus Pleev txoj kev sawv ntawm cov tub tuag rov los.
4 Tswv Ntuj xav pub lub cuab tam uas tsis txawj lwj, tsis tsuas, thiab tsis txawj nphob rau peb. Tswv Ntuj tshwj zias lub cuab tam ntawd rau peb nyob saum Ntuj. 5 Yog vim nej ntseeg, mas Tswv Ntuj lub hwj huam thiaj txuag nej, kom nej tau txais txoj kev cawm neeg, uas yuav tawm tuaj hnub kawg.
6 Vim tej ntawd, mas tab nej txawm raug txom nyem, nej muaj kev tu siab, los nej raug sim siab ib ntus ntxiv, los nej tseem zoo siab lom zem. 7 Ntuj sim nej txoj kev ntseeg zoo li luag sim tej kub txawj puas nyob hauv hluav taws. Nej txoj kev ntseeg muaj nqi dua kub, hnub Yes Xus Pleev yuav los, mas Ntuj yuav cav lus zoo txog nej, Ntuj yuav pub koob meej rau nej, thiab yuav muab hwj chim rau nej. 8 Nej tseem tsis tau pom Yes Xus Pleev, tsis kav nej twb nyiam nws. Nej tsis tau pom nws, tab sis nej ntseeg, mas nej yuav tau ib txog kev zoo siab uas piav tsis tau, ua li mas nej hom khaj mog, nej twb muaj koob meej, 9 vim nej txais kev ntseeg tus nqi, uas yog txoj kev cawm nej tus plig.
10 Txoj kev cawm ntawd, mas cov Yaj Saub twb tau nrhiav, thiab tau tshuaj txog. Lawv tau tshaj lus txog lub txiaj ntsim uas Ntuj tshwj zias tseg cia rau nej. 11 Lawv tau nrhiav saib, lawv puas yuav tau pom lub caij thiab cov xwm, uas Leej Pleev lub Tswv Yim piav txog. Vim Leej Pleev lub Tswv Yim yeej nyob hauv cov Yaj Saub, Leej Pleev lub Tswv Yim xub zeem tseeb tias Leej Pleev yuav raug txom nyem, ces yav tom qab, Leej Pleev yuav muaj koob meej.
12 Ntuj tau qhia cov Yaj Saub paub tias, cov lus lawv tshaj, mas tsis yog lawv yuav tau pom : yog nej yuav tau pom. Cov Yaj Saub yog cov neeg tsob hwb cov lus ntawd. Yog lub Moo Zoo, uas cov tub tshaj Ntuj lus xa tuaj rau nej, nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab uas nqes saum ntuj los. Tab yog cov Tshiab, los lawv yeej ntshaw dauv muag los ntsia lub Moo Zoo no.
13 Vim li ntawd, nej lub tswv yim ntse yuav khi siv khov kho. Nej tsis txhob quav dej quav cawv, nej npaj txoj kev tso siab tos lub txiaj ntsim, uas thaum Yes Xus Pleev tawm los rau pom xyeem, nws yuav nqa los rau nej. 14 Nej ua ib co me nyuam mloog lus. Nej tsis txhob ywj mloog nej lub siab ntshaw xws li yav thaud, uas nej tseem tsis tau paub tab. 15 Nej yuav coj ib tug cwj pwm ntshiab nyob xws li Tus hu nej los, uas nws yog tus ntshiab, 16 vim muaj lus sau tseg tias : ‘Nej yuav ua neeg siab ntshiab vim kuv ntshiab.’
17 Tus tsis tsa leej twg cai, nws txiav txim rau nyias raws li nyias cov hauj lwm, mas nej hu nws ua Txiv, lub caij uas nej ua neeg thoj nam nyob yaj ceeb no, nej yuav coj tus yam ntxwv hwm ntuj. 18 Nej paub tias, tus txhiv nej ntawm tus yam ntxwv nej txais ntawm nej poj yawm txwv koob los, mas nws tsis muab nyiaj, tsis muab kub, los muab tej yam txawj ploj los txhiv. 19 Tus nqi txhiv nej yog ib co ntshav muaj nqi loj. Yog tus yaj huv, tsis muaj chaw xyeej, tsis tsuas ib tee, yog Leej Pleev cov ntshav. 20 Thaum Ntuj tsis tau tsim, teb tsis tau raug, Tswv Ntuj twb xaiv Leej Pleev. Thaum txog lub zwj ceeb kawg, Tswv Ntuj tso Leej Pleev tawm los, vim nej. 21 Yog nyob hauv Leej Pleev, mas nej thiaj ntseeg txog Tswv Ntuj, tus tau tsa Leej Pleev sawv hauv cov tuag los, thiab tus muab hwj chim rau Leej Pleev. Vim li ntawd, nej txoj kev ntseg, thiab kev tso siab thiaj nyob hauv Tswv Ntuj.
22 Vim nej mloog txoj kev tseeb, mas nej thiaj ua kom nej lub siab huv tuaj, kom nej tau sib hlub xws li ib co kwv tij. Nej lub siab yuav kub lug rau txoj kev nyiam uas txhawv hauv nruab plawv tuaj. 23 Nej tsis rov yug ntawm ib lub noob txawj lwj, nej rov yug dua tshiab ntawm ib lub noob tsis txawj lwj, thiab muaj txoj sia mus li : lub noob ntawd, yog Tswv Ntuj Lo Lus uas muaj txoj sia nyob ib txhis mus li.
24 Vim tias, “Leej tib neeg zoo li tsob nroj, neeg lub hwj chim zoo li lub paj nroj : tsob nroj ntsws, ces lub paj zeeg.
25 Tsuas tshuav Huab Tais Lo Lus thiaj nyob tas ib txhiab ib txhis.”
Lub Moo Zoo, uas tuaj txog nej, yog Lo Lus ntawd.

-2-

1 Nej nrauj txoj kev lim hiam , kev nkhaus, kev ua zoo nraum daim tawv, kev khib, thiab kev hais lus xaiv pov tseg.
2 Nej yeej meem qhuav siab txog cov tseem kua mis yug lub tswv yim, kom nej hlob rau hauv txoj kev cawm, 3 kom nej tau saj saib Huab Tais siab zoo npaum li cas.
4 Nej kav tsij txav los ze Huab Tais mog, nws yog lub pob zeb muaj txoj sia, uas zeej tsoom muab pov tseg, tab sis Tswv Ntuj xaiv nws, thiab saib nws muaj nqi kawg. 5 Nej kuj zoo li ib co pob zeb muaj sia, nej yeej meem rov sib txhim ua ib lub Tuam Tsev muaj sia cia rau txoj kev ua Leej Choj ntshiab, nej yuav cev ib co txim muaj txoj sia rau Ntuj, kom xis Tswv Ntuj lub siab, nyob hauv Yes Xus Pleev. 6 Vim muaj lo lus no nyob Ntawv Ntshiab : “Nej ntsia ! kuv txawb lub pob zeb muaj nqis, uas kuv xaiv rau pem Xis Yoos, yog lub pob zeb txheem tsev : leej twg tso siab rau lub pob zeb ntawd, mas nws yuav tsis poob ntsej muag.”
7 Vim li ntawd, nej cov ntseeg yuav muaj koob meej. Hos cov tsis ntseeg, mas lub pob zeb uas yog lub txheem tsev 8 yuav ua chaw dawm lawv ko taw kom lawv ntog, vim cov txhim tsev muab lub pob zeb ntawd xyeeb pov tseg. Lawv dawm lub pob zeb, vim lawv tsis ntseeg txog Lo Lus. Lawv raug txoj hmoov ntawd.
9 Tab sis nej yog tsav neeg Ntuj xaiv, yog tsoom Leej Choj ua vaj, yog haiv neeg ntshiab, yog tsoom pej xeem Ntuj txhiv, kom nej tau tshaj lus txog tus hu nej ntawm qhov tsaus ntuj los nyob hauv nws qhov pom kev zoo nkauj. 10 Vim tias thaud, nej tsis yog ib haiv neeg, hos nyem no, nej yog Tswv Ntuj haiv neeg. Thaud, nej tsis tau txais Ntuj txoj kev khuv leej, nyem no, nej tau Ntuj txoj kev khuv leej.
11 Kwv tij zoo nyiam, kuv xav ntuas nej : nej yog zoo li ib co neeg mus tawm rooj ua qhua, mas nej txhob mloog nej lub cev tej kev ntshaw, vim lub cev ua rog ntaus lub tswv yim. 12 Nej yuav coj ib tug cwj pwm zoo saib nyob hauv nruab nrab cov neeg teev dab. Li ntawd, cov neeg uas hiam tias nej yog ib cov neeg ua phem, yuav pom nej tej hauj lwm zoo, ces hnub uas Tswv Ntuj tuaj xyuas lawv, mas lawv yuav cav txog Tswv Ntuj.
13 Nej yuav zoo siab mloog kev nom kev tswv, vim Huab Tais. Nej yuav mloog tus Vaj, vim nws yog tus tuam tswj. 14 Nej yuav mloog cov tswj xeev, vim Ntuj xa lawv tuaj muab txim rau cov neeg ua phem, thiab foom lus zoo rau cov ua zoo. 15 Tswv Ntuj lub siab xav kom nej ua zoo, nej thiaj kaw tau cov neeg tsis paub cai lub ncauj.
16 cov neeg twj lij, nej txhob ua xws li
cov neeg uas muab txoj kev twj lij ua ib daim ntaub thaiv lawv txoj kev lim hiam. 17 Nej hwm sawv daws, nej nyiam cov kwv tij, nej hwm Tswv Ntuj, nej mloog tus Vaj.
18 Cov ntxhais txib tub txuas, nej yuav zoo siab mloog nej cov tswv : tsis hais cov tswv siab zoo thiab siab ncaj, los cov tswv tsiv tsaim. 19 Tab yog luag ua tsis ncaj, luag muab ntau yam kev ceeb laj rau nej ris, yog nej ua siab ntev nyiaj, vim nej hwm Tswv Ntuj, mas qhov ntawd kuj yog Tswv Ntuj ib lub txiaj ntsim.
20 Thaum yus tau ua ib qho yuam kev, luag muab yus nplawm, yus ua tiag nyiaj, yus puas tau koob meej ? Hos thaum yus ua zoo rau luag, tab sis yus tseem raug luag hiam thiab, mas qhov ntawd yog ib lub txiaj ntsim nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag.
21 Ntuj hu nej kom nej ua li ntawd, vim Leej Pleev kuj tau raug txom nyem los pab nej : nws ua piv txwv rau nej taug.
22 Nws tsis tau ua txhaum li. Tsis muaj ib lo lus nkhaus tawm hauv nws lub ncauj los. 23 Luag cem nws, los nws tsis cem luag ; nws raug txom nyem, los nws tsis ua rau luag ntshai li. Nws tso siab rau tus txiav txim raws txoj kev ncaj.
24 Nyob saum ntoo cuam, nws ris peb cov txhaum, kom peb lub siab nyiam ua txhaum tuag, ces peb thiaj muaj txoj sia nyob hauv txoj kev ncaj. Nws cov qhov txhab kho peb zoo hlo.
25 Yav thaud, nej yog ib co yaj poob zoo, nyem no, nej tig rov los cuag tus tswv zov yaj uas zov nej txoj sia.

-3-

1 Cov poj niam, nej yuav mloog nej tus txiv lus : tab yog tus txiv tsis ntseeg txog Lo Lus, tsis kav tus txiv pom nws tus poj niam tsim txiaj, thiab hwm nws zoo, ces tus niam tsev ntawd yuav yeej tus txiv, tsis tas nws yuav hais lus qhuab qhia, 2 vim tus niam tsev coj ib tug cwj pwm huv, thiab nws txawj hwm tus txiv.
3 Nej lub zam yuav tsis txhob yog tej yam nyob sab nraud, yam li : ntxias moj tuam, coj tooj npab kub, hnav tsoos tsho haum cev. 4 Nej lub zam yuav yog tej yam nyob hauv nruab siab : yam li, nej yuav hnav ib lub siab tsis nyiam ua phem, ib lub siab hlub mos nyoos, ib lub siab tiaj tus : tej yam no mas Tswv Ntuj saib muaj nqis loj. 5 Txheej thaud, cov poj niam siab ntshiab, uas tso siab rau Tswv Ntuj thiab mloog lawv tus txiv, mas lawv ntim tej lub zam nyob hauv nruab siab li ntawd.
6 Cov poj niam ntawd yog Xas Las, nws mloog Has Nplas Has lus : nws hu Has Nplas Has ua nws tus huab tais. Yog nej ua qhov zoo, mas nej txhob txhawj, txhob ntshai, vim nej twb los ua Xas Las cov ntxhais lawm.
7 Cov txiv tsev, nej kuj zoo ib yam li ntawd thiab. Nej xav tswv yim kom to taub tias nej nrog nej poj niam koom ib puas tsav yam : nej yuav paub tias, tus poj niam muaj zog tsis cuag nej : nej yuav muab nws saib rau qhov siab, vim nws nrog nej txais lub txiaj ntsim pub txoj sia. Yog nej ua li ntawd mas yuav tsis muaj dab tsi ntis nej zaj teev Ntuj.
8 Nej sawv daws yuav sib haum xeeb, nyob hauv txoj kev khuv leej luag, nyiam luag xws li kwv tij, zam rau luag, nyiam ua tus me. 9 Neb txhob pauj tus ua phem rau nej, txhob cem cov neeg cem nej. Nej yuav foom lus zoo rau luag, vim Ntuj hu nej kom tau txais nws cov lus foom hmoov zoo los ua nej lub cuab tam.
10 Tus twg xav ua neej nyob ntev, thiab xav paub txoj kev nyob kaj lug, mas nws yuav cheem nws tus nplaig, kom txhob hais lus phem, cheem nws di ncauj, kom txhob hais lus nkhaus, 11 nws yuav txav mus deb ntawm txoj kev phem, nws yuav ua qhov zoo, nws yuav nrhiav kev thaj yeeb taug. 12 Huab Tais dauv muag ntsia cov neeg ncaj, nws tig los mloog lawv cov lus thov. Hos Huab Tais fee plhu rau cov ua phem.
13 Yog nej kub siab ua txoj kev zoo, leej twg yuav ua phem rau nej ? 14 Yog nej raug luag hiam, vim txoj kev ncaj, mas nej txoj hmoov zoo. Nej txhob ntshai dab tsi, nej txhob ntxhov siab. 15 Nej yuav hwm Huab Tais Pleev nyob hauv nej nruab siab. Thaum luag nug nej saib yog vim li cas nej tso siab rau Ntuj, mas nej yuav npaj kom nej txawj teb mus li. 16 Nej yuav teb mos nyoos rau luag, thiab yuav hwm luag. Nej ua li ntawd kom cov neeg hais lus xaiv txog nej, pom nej tus cwj pwm zoo nyob hauv Leej Pleev, ces lawv yuav poob ntsej muag.
17 Yog Tswv Ntuj pom zoo cia yus raug txom nyem vim yus ua ncaj, mas qhov ntawd zoo dua yus raug txom nyem vim yus ua phem.
18 Leej Pleev tuag ib zaug, vim peb cov txhaum. Nws yog tus siab ncaj uas tuag mus cawm cov neeg tsis ncaj, vim nws xav coj peb rov los rau Tswv Ntuj. Luag tua nws lub cev nqaij tuag lawm, tab sis nws rov muaj txoj sia nyob hauv lub tswv yim. 19 Yog lub tswv yim no coj nws mus ceeb toom rau cov plig nyob hauv tsev loj faj, 20 yog cov ntsuj plig uas txheej thaud tsis mloog lus, txawm tias Tswv Ntuj tau ua siab ntev tos lawv lub caij Nos Hes txua lub nkoj, vim li ntawd thiaj muaj yim leej dim ntawm dej xwb.
21 Zaj no xub qhia txog lub Cim Ntxuav uas cawm nej : lub Cim Ntxuav tsis yog ntxuav qhov qias ntawm lub cev nqaij sab nraud xwb, lub Cim Ntxuav yog ib txog kev cog lus ncaj rau Tswv Ntuj, nyob hauv Yes Xus Pleev txoj kev sawv rov los. 22 Thaum Yes Xus Pleev muab ib tsoom Tshiab los zwm rau nws tas, mas nws nce mus pem ntuj, mus nyob ntawm Tswv Ntuj phab xis.

-4-

1 Leej Pleev lub cev tau raug luag tsim txom : li ntawd, nej kuj yuav nco ntsoov tias, tus uas lub cev raug luag tsim txom, nws txiav txoj kev ua txhaum pov tseg. 2 Ua li mas lub caij nws ua neej nyob, nws tsis xav ua raws lub cev nqaij txoj kev ntshaw, nws xav ua raws li Ntuj lub siab.
3 Yav nram ntej ub, tej kev ua raws li cov neeg teev dab ua kam, mas nej twb ua muaj ua txaus lawm, yam li nej tau ua plees ua yi, ywj lub siab ntshaw qhov phem, qaug cawv, hu dab, quav cawv, teev dab teev mlom. 4 Nyem no, luag tej poob siab, vim nej tsis nrog luag mus taug txoj kev tuag ntawd ntxiv, ces luag tsawm nej. 5 Tab sis, lawv yuav teb rau tus npaj yuav txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag. 6 Yog vim li ntawd, tsoom tub tuag yuav tsum hnov lub Moo Zoo thiab : txawm tias lawv lub cev nqaij raug neeg txiav txim, tsis kav lawv lub tswv yim yuav muaj txoj sia nyob hauv Tswv Ntuj.
7 Lub caij uas tas txhua yam yuav kawg, los txog ze lawm. Li ntawd, nej yuav ua neeg thoob tsib, yuav noj me haus tsawg, kom nej tau teev Ntuj. 8 Nej yuav kub siab sib nyiam sib hlub zoo, vim txoj kev nyiam thaiv ntau yam txhaum.
9 Nej ib leeg yuav xyiv fab txais ib leeg zoo, tsis txhob nroo. 10 Nej ib leeg yuav tsob hwb ib leeg, raws li lub txiaj ntsim nej tau txais, nej yuav ua xws li ib co tub txib uas tau txais ntau yam txiaj ntsim ntawm Tswv Ntuj : ces nej yuav rov sib faib cov txiaj ntsim ntawd.
11 Tus txawj hais lus, mas nws yuav hais Tswv Ntuj cov lus. Tus saib txoj kev teev Ntuj, mas nws yuav nco ntsoov tias nws txais txoj hauj lwm ntawm Tswv Ntuj los. Sawv daws cov hauj lwm yuav ua kom Tswv Ntuj nto koob meej, nyob hauv Yes Xus Pleev, uas nws muaj koob meej, thiab muaj hwj huam mus tiam dhau tiam. Ua li.
12 Cov zoo nyiam, nej txhob poob siab txog cov hluav taws kub tuaj sim nej siab, xws li nej tsis to taub txog tej xwm ntawd. 13 Nej nrog Leej Pleev raug txom nyem npaum li cas, nej yuav zoo siab npaum li ntawd thiab, ces thaum nws lub hwj chim yuav tawm los rau pom xyeem, mas nej yuav tau nyob hauv txoj kev kaj siab lug, nej yuav lom zem. 14 Yog nej raug luag tsawm, vim Leej Pleev lub npe, mas nej txoj hmoov zoo, vim Leej Ntuj Plig muaj hwj chim, uas yog Tswv Ntuj Leej Tswv Yim tuaj roos nej.
15 Nej yuav tsis txhob muaj ib tug uas nws raug tsim txom vim nws tua neeg, los nws ua tub sab, los ua phem rau luag, los nws mus kom luag. 16 Hos yog nej ib tug raug tsim txom vim nws yog ib tug Pleev, mas nws tsis txhob txaj muag : nws yuav cav txog Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj pub lub npe ‘Pleev’ rau nws. 17 Nyem no txog lub caij pib txiav txim rau Tswv Ntuj tsev neeg. Ntuj xub txiav txim rau peb, hos cov tsis kam ntseeg Tswv Ntuj lub Moo Zoo, mas lawv lub caij kawg yuav phem npaum li cas ?
18 Yog tias tus neeg siab ncaj twb yuav luag tsis tau txais txoj kev cawm neeg, ua li tus tsis hwm Ntuj, thiab tus neeg txhaum, mas nws yuav muaj cuab kav mus tshwm qhov twg ? 19 Li ntawd, cov neeg raug luag tsim txom raws li Ntuj pom zoo, vim lawv ua qhov zoo, mas lawv tso lawv txoj sia rau tus tsim ntuj tsim teb uas yog tus pheej xeeb.

-5-

1 Kuv xav ntuas cov txwj laus nyob hauv nej. Kuv kuj yog ib tug txwj laus xws li lawv thiab. Kuv yog ib tug tim khawv paub Leej Pleev txoj kev txom nyem, thiab kuv yuav nrog sawv daws txais lub hwj chim, uas lwm hnub yuav tawm tuaj.
2 Cov txwj laus, nej coj Tswv Ntuj pab yaj uas nrog nej nyob mus noj zaub mog. Nej yuav saib pab yaj ntawd, raws li Tswv Ntuj nyiam : tsis muaj leej twg yuam nej, nej txaus siab coj lawv, tsis yog vim nej yuav tau ib pob nyiaj noj, nej tsuas kub siab coj lawv xwb. 3 Nej tsis txhob ua ib co huab tais tswj cov neeg Ntuj muab rau nej saib : nej yuav ua ib tug qauv zoo rau Huab Tais pab yaj.
4 Thaum tus thawj Tswv zov yaj tawm los, nej yuav txais lub kaus mom yeej muaj koob meej tsis txawj qub.
5 Cov hluas, nej yuav mloog cov laus. Thaum nej sib fim, nej yuav nyiam ua neeg me, vim Tswv Ntuj tiv cov neeg muab hlob, hos nws pub nws cov txiaj ntsim rau cov neeg nyiam ua tus me.
6 Nej sawv daws yuav zoo siab ua neeg me nyob hauv Tswv Ntuj txhais tes muaj hwj huam, thaum txog zoo sij hawm, nws yuav tsa nej rau qhov chaw siab. 7 Nej tso nej tej kev ntxhov siab huv tib si rau Tswv Ntuj, vim nws yog tus txuag nej. 8 Nej yuav noj me haus tsawg, nej ua neeg feeb meej. Vim tus dab phem uas yog nej tus yeeb ncuab, nws zoo li ib tug tsov nyooj laws, nws koos ncig lees nrhiav saib yuav tom leej twg. 9 Nej tiv nws mog ! Nej nyob ruaj nreb hauv txoj kev ntseeg. Nej nco ntsoov tias peb cov kwv tij ncaim nyob tas ntiaj teb, puav leej raug tib txog kev hiam.
10 Nej tsuas raug luag hiam ib ntus tsis ntev, tus Tswv Ntuj pub txiaj ntsim uas tau hu nej los txais lub koob meej nyob mus li hauv Leej Pleev, nws yuav rov tsa nej kom nej khov, nws yuav ntxiv zog rau nej, nws yuav ua kom nej ruaj nreb vau tsis tau.
11 Lub hwj huam yog Tswv Ntuj tug mus tiam dhau tiam. Ua li.
12 Tus pab kuv sau cov lus no rau nej, yog Xis Vas Nus : kuv saib nws yog ib tug kwv pheej xeeb. Kuv sau cov lus no, vim kuv xav ntuas nej, thiab kuv xav hais meej rau nej tias Tswv Ntuj lub tseem txiaj ntsim yog zoo li ntawd : nej nyob ruaj hauv lub txiaj ntsim no mog.
13 Lub Koom Txoos nyob Npas Npis Los, uas Ntuj xaiv lawv ib yam li xaiv nej, lawv xa lawv cov lus hmov tshua tuaj rau nej. Kuv tus tub Mas Kos kuj xa nws cov lus hmov tshua tuaj rau nej.
14 Nej ib leeg yuav rov hais lus hmov tshua rau ib leeg. Nej sib nwj xws li ib co neeg sib nyiam.
Nej nyob kaj lug hauv Leej Pleev !

Translate »
Scroll to Top