TSAB NTAWV HES NPLAWS

-1-

1 Puag thaum ub, Tswv Ntuj kom cov Yaj Saub siv ntau txoj kev los cev nws cov lus rau peb cov yawg koob ntau zaus kawg. 2 Lub zim txwv no, txog lub zwj ceeb kawg lawm, Tswv Ntuj thiaj tso nws Leej Tub tuaj cev nws cov lus rau peb. Tswv Ntuj tsa Leej Tub ua tus txais lub cuab tam tas huv tib si, thiab nws nrog Leej Tub tsim lub sim ceeb.
3 Leej Tub yog Tswv Ntuj lub hwj chim ci ntsa iab, yog Tswv Ntuj tus duab. Leej Tub lo lus muaj zog, Leej Tub nres tas lub sim ceeb huv tib si. Nws ntxuav txhua txoj kev txhaum pov tseg tas huv tib si, ces nws zaum ntawm tus Tswv Ntuj muaj hwj huam sab xis nyob txheej ntuj saud. 4 Nws loj dua ib tsoom Tshiab, vim nws tau txais ib lub npe zoo, muaj hwj chim loj dua cov Tshiab tej npe huv tib si.
5 Nej xav saib puas muaj ib tug Tshiab uas Tswv Ntuj tau hais rau nws tias : “Koj yog kuv Leej Tub, hnub no kuv xeeb koj.” Thiab Tswv Ntuj tseem hais rau nws tias : “Kuv yog nws Txiv, nws yog kuv Leej Tub.”
6 Thaum Tswv Ntuj xa nws Leej Tub tuaj ua tus Xub Yug los nyob hauv lub sim ceeb no, mas nws tseem rov qab hais dua tias : “Kuv xav kom tas Tswv Ntuj tsoom Tshiab hawm nws.”
7 Thaum Tswv Ntuj hais txog cov Tshiab, nws hais tias : “Cov Tshiab yog tej nthwv cua, yog ib co tub txib, thiab ib co nplaim taws kub lug ”
8 Tswv Ntuj hais rau nws Leej Tub tias : “Aub, Tswv Ntuj, koj lub theej kiab nyob txhiab niag tim puas xyoo. Koj tus cwj vaj ntxwv qhia txoj kev ncaj.
9 Koj nyiam txoj kev ntshiab, koj ntxub txoj kev tsis hwm Ntuj. Vim li ntawd koj tus Tswv Ntuj thiaj nyiam koj dua koj cov phooj ywg, nws muab cov roj pub kev zoo siab los pleev koj.”
10 Tswv Ntuj tseem hais rau nws Leej Tub tias : “Huab Tais, thaum lub hauv paus, yog koj txawb lub ntiaj teb. Lub ntuj, yog koj ob txhais tes ua. 11 Lub ntuj lub ntiaj teb yuav ploj mus, hos koj yuav nyob mus li. Lub ntuj lub teb laus zuj zus xws li ib daim tsoos. 12 Koj yuav muab lub ntuj lub teb kauv xws li ib daim tsoos. Lub ntuj lub teb yuav hloov. Hos koj nyob mus li. Koj lub hnub nyoog tsis muaj caij tas.”
13 Tswv Ntuj puas tau hais ib zaug rau nws ib tug Tshiab hais tias : “Koj zaum ntawm kuv sab xis mus txog hnub kuv muab koj cov yeeb ncuab los ua rooj rau koj tiag taw.”
14 Cov Tshiab yog ib co ntsuj plig tuav ib txog kab xwm. Tswv Ntuj xa lawv tuaj tsob hwb cov txais kev cawm los ua lawv lub cuab tam.

-2-

1 Vim li ntawd, peb thiaj yuav tsum muab siab rau npuab tej lus qhia peb tau hnov, tsam peb yuam kev mus poob zoo. 2 Yog tias lo lus uas cov Tshiab tau ceeb toom, twb muaj qhov ntshiab txuag nws, yog leej twg hla lo lus, vim nws tsis mloog lus, mas tus ntawd yuav tsum raug ib lub txim raws kev ncaj. 3 Ua li yog peb tsis muab siab rau txais txoj kev cawm, mas peb yuav ua li cas khiav dim ntawm txoj kev raug txim ? Txoj kev cawm no yog Huab Tais tuaj qhia, thiab cov tau hnov, lawv zeem tseeb txog. 4 Tswv Ntuj ua hwj huam yees ntxwv loj ntau yam pab lawv co lus zeem tseeb, nws tseem faib Leej Ntuj Plig Ntshiab cov txiaj ntsim rau lawv raws li nws siab xav.
5 Lub sim ceeb fab lwm tiam uas peb hais txog, mas Tswv Ntuj tsis muab zwm rau ib co Tshiab. 6 Muaj ib tug tau sau lo lus zeem tseeb no : “Neeg yog dab tsi koj thiaj nco txog ? Leej tib neeg tej tub ki yog dab tsi, koj thiaj muab nws saib siab ? 7 Koj tau tso nws qis dua cov Tshiab ib ntus. Tab sis koj muab hwj chim thiab koob meej los rau nws ntoos. 8 Koj tso puas tsav puas yam rau hauv nws qab xib taws.”
Txij thaum Tswv Ntuj tso txhua yam zwm rau Leej Tub, mas Tswv Ntuj tsis pub ib yam dab tsi uas yuav nyob taus tsis zwm rau Leej Tub. Lub zim txwv no, peb tseem tsis tau pom meej tias txhua yam zwm rau Leej Tub. 9 Yes Xus tau txo nws qis dua cov Tshiab ib me ntu, ces peb pom nws tau lub hwj chim thiab lub koob meej roos nws, vim nws tau txais txoj kev tuag. Nws yuav tsum saj txoj kev tuag, nws thiaj pab tau txhua tus neeg. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim mus li ntawd.
10 Vim tias, tus tsim tas puas tsav yam los kom puas tsav yam ntawd tsob hwb nws, mas nws xav coj neeg tej tub ki coob coob mus txais koob meej thiab txais kev cawm. Phim nws yuav cia tus Ntaus Thawj raug txom nyem kom nws ntshiab tuaj. 11 Vim tus ua tau kom luag ntshiab, thiab cov txais kev ntshiab, lawv puav leej tawm ntawm ib lub hauv paus los. Vim li ntawd, tus ua tau kom luag ntshiab, thiaj tsis txaj muag hu cov txais kev ntshiab ua nws cov kwv. 12 Thiab nws hais tias : “Kuv yuav tshaj koj lub npe rau kuv cov kwv. Kuv yuav hu nkauj cav txog koj nyob hauv lub txoos.” 13 Nws tseem hais tias : “Kuv, mas kuv yuav tso siab rau nws.” Tseem muaj lus hais tias : “Kuv thiab cov me nyuam uas Tswv Ntuj pub rau kuv, peb nyob ntawm no.”
14 Vim cov me nyuam koom ib co ntshav, ib ce nqaij, mas Yes Xus kuj nrog lawv koom, kom nws txoj kev tuag yeej tus tuav txoj kev tuag lub hwj huam, tus ntawd yog tus dab phem Xas Tas. 15 Yes Xus npo cov uas mag kev tuag muab lawv ua qhev nyob hauv txoj kev ntshai tuag tas ib sim neej. 16 Yes Xus tsis tuaj cawm cov Tshiab. Nws tuaj cawm Has Nplas Has tsoom xeeb ntxwv. 17 Vim li no, nws thiaj yuav tsum yug los zoo ib yam li nws cov kwv, nws thiaj ua tau ib tug Leej Choj uas ib txhij khuv leej neeg thiab npuab Tswv Ntuj. Nws so tsoom pej xeem cov txhaum pov tseg. 18 Vim nws tau raug kev sim siab, mas nws thiaj txawj pab cov raug kev sim siab.

-3-

1 Yog vim li no, cov kwv tij ntshiab, nej tau txais txoj hauj lwm Ntuj muab rau nej, nej yuav hwm tus uas yog Hauv Paus Xa Lus thiab yog thawj leej choj uas peb lees ntseeg : tus ntawd yog Yes Xus. 2 Yes Xus npuab tus tsa nws xws li Mais Xes tau npuab tus tsa Mais Xes nyob hauv nws tsev neeg. 3 Tswv Ntuj pom Yes Xus tsim nyog txais koob meej loj dua Mais Xes, ib yam li tus tsa ib lub tsev nws muaj tsim dua lub tsev. 4 Lub tsev twg los yeej muaj ib tug tsa. Tus tswv uas tsa txhua yam yog Tswv Ntuj.
5 Mais Xes yog tus uas Tswv Ntuj tsa ua tub txib saib tas nws tsev neeg tib si, thiab zeem tseeb txog cov lus uas Tswv Ntuj yuav hais. 6 Hos Leej Pleev kuj yog tus uas Tswv Ntuj tsa ua Leej Tub saib nws tsev neeg tas huv tib si. Nws tsev neeg yog peb sawv daws : tsuav yog peb nyob ruaj nreb, peb zoo siab, thiab tso siab lug.
7 Vim li no, muaj raws li Leej Ntuj Plig Ntshiab qhia tias : “Hnub no, yog nej hnov Huab Tais lub suab, 8 mas nej tsis txhob ua nej lub siab txhav xws li thaum ub, thaud nej lub siab txhav nej thiaj sib ceg, thiab xws li hnub uas nej raug sim siab nyob teb chaws suab puam. 9 Nyob ntawd, nej cov yawg koob twb pom kuv cov hauj lwm, tsis kav lawv tseem sim kuv plaub caug xyoo. 10 Kuv thiaj npau taws rau tiam neeg ntawd, kuv hais tias : ‘Lawv lub siab niaj hnub yuam kev, lawv tsis paub kuv tej kev.’ 11 Ces kuv npau taws, kuv cog lus tias lawv yuav tsis tau mus nyob hauv kuv lub chaw so.”
12 Kwv tij, nej yuav ceev faj, tsam nyob hauv nej muaj ib tug siab phem tsis xav ntseeg, ces nws txav mus deb ntawm tus Tswv Ntuj muaj txoj sia. 13 Nej yuav niaj hnub sib txhawb. Nej tsis txhob muaj ib tug cia kev txhaum ntxias nws kom nws ua siab txhav. 14 Vim peb los nrog Leej Pleev koom, mas peb yuav tso siab thiab yuav nyob ruaj nreb mus txog hnub kawg.
15 Lo lus uas hais tias : Hnub no, yog nej hnov Huab Tais lub suab, nej tsis txhob ua siab txhav xws li thaum ub, nej ua siab txhav nej thiaj sib ceg. 16 Cov tau hnov lawm, tab sis lawv sib ceg, yog cov twg ? Tsis yog cov uas Mais Xes tau coj tawm hauv Hais Nkws Tos teb mus lod ? 17 Tswv Ntuj npau taws plaub caug xyoo rau leej twg ? Yog npau taws rau cov uas tau ua txhaum, lawv thiaj tuag nyob teb chaws suab puam, los tsis sub ? 18 Tswv Ntuj tseem tau cog lus kom leej twg tsis txhob tau mus hauv Tswv Ntuj lub chaw so ? Yog cov tsis tau mloog nws lus. 19 Peb pom tias lawv tsis tau mus hauv Tswv Ntuj lub chaw so, vim lawv tsis ntseeg.

-4-

1 Nyem no txoj kev cog lus tseem qhib lug rau peb mus hauv Tswv Ntuj lub chaw so. Ua li mas, nej tsis txhob muaj ib tug xav hais tias lig dhau rau nws lawm. 2 Vim peb kuj tau txais ib lub moo zoo ib yam li lawv cov thaud. Tab sis lo lus lawv tau hnov tsis pab lawv dab tsi, vim lawv tsis nrog cov neeg uas tau ntseeg koom siab.
3 Peb cov ntseeg, peb kuj tau mus hauv ib lub chaw so, zoo li Tswv Ntuj tau hais : “Kuv npau taws, kuv thiaj cog lus tias lawv yuav tsis tau mus nyob hauv kuv lub chaw so.”
Tswv Ntuj tej hauj lwm yeej tiav tas puag thaum ntuj tsim teb raug lawm, 4 rau qhov muaj ntawv hais tias : “Hnub xya, Tswv Ntuj tso hauj lwm tseg tas tib si.”
5 Thiab tseem muaj lwm lo lus tias : “Lawv yuav tsis tau mus nyob hauv kuv lub chaw so.” 6 Li ntawd, ib txhia yuav tau mus nyob hauv lub chaw so ntawd ; hos cov uas xub tau hnov lub moo zoo, tab sis lawv tsis mloog lus, mas lawv yuav tsis tau mus. 7 Tswv Ntuj thiaj teem dua ib hnub tshiab, yog hnub no. Hnub no, nws rov hais xws li nyob hauv Das Vis cov ntawv tias : “Hnub no, yog nej hnov Huab Tais lub suab, nej tsis txhob ua nej lub siab txhav.” 8 Yog Yos Xuas coj tau His Xas Lais mus hauv lub chaw so ntawd lawm, mas tom qab no Tswv Ntuj yuav tsis rov hais dua txog ib hnub tshiab. 9 Li ntawd mas tseem muaj dua ib Hnub Xya uas tshwj zias rau Tswv Ntuj haiv neeg so. 10 Vim tus uas tau mus nyob hauv lub chaw uas Tswv Ntuj so hauj lwm, mas nws kuj tau so ntawm nws tej hauj lwm thiab. 11 Ua li mas peb kav tsij mus nyob hauv lub chaw so ntawd, kom tsis txhob muaj ib tug ntog vim nws yoog lawv tus piv txwv tawv ncauj thaum ub.
12 Tswv Ntuj lo lus muaj txoj sia. Tswv Ntuj lo lus ua tau hauj lwm. Tswv Ntuj lo lus ntse dua ib rab ntaj ob sab hniav. Nws txeem mus tau hauv tus plig thiab hauv nruab nrab lub tswv yim. Nws mus tau rau hauv cov pob qij txha thiab cov paj hlwb. Tswv Ntuj lo lus txawj txiav txim rau lub siab ntshaw, thiab rau tej zaj tswv yim nyob hauv nruab siab.
13 Tas puas tsav yam Ntuj tsim los, mas yeej tsis muaj ib yam uas Tswv Ntuj lo lus pom tsis tau. Txhua yam nqha nrig thiab du lug nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Peb yuav tsum cev peb tej hauj lwm huv tib si rau nws pom.
14 Vim peb muaj Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus ua Tuam Leej Choj thiab ua Vaj, nws hla dhau yim txheej cuaj txheej ntuj, mas peb yuav nyob ruaj nreb hauv txoj kev lees ntseeg. 15 Peb tus Tuam Leej Choj tsis yog ib tug Leej Choj tsis txawj hlub peb cov neeg zog me, rau qhov nws tau raug txoj kev sim siab txhij txhua ib yam li peb. Tsuas tshuav txoj kev txhaum xwb, nws thiaj tsis raug. 16 Peb kav tsij rhais ruam mus lawm tom ntej. Peb tso siab lug mus kom txog lub theej kiab muaj txiaj ntsim, kom peb tau txais kev khuv leej, kev zam, thiab kev pab ntawm lub theej kiab.

-5-

1 Tsis hais tus Tuam Leej Choj twg, nws tsuas yog ib tug tawm hauv zeej tsoom los, mas nws ua Leej Choj pab neeg nyob hauv txoj kev fim Tswv Ntuj, pab cev paj tshab txi Ntuj them txim txhaum. 2 Tus Leej Choj hlub taus cov neeg tsis paub dab tsi thiab cov neeg yuam kev, vim tias nws kuj txawj ua txhaum xws li lawv. 3 Vim nws txawj ua txhaum, mas nws yuav tsum ua thaj txi Ntuj them nws cov txhaum, ib yam li nws txi Ntuj them tsoom sid cov txhaum. 4 Tsis muaj leej twg yuav rov tsa nws ua leej choj tau. Yog Tswv Ntuj hu nws mas nws thiaj ua leej choj tau, ib yam nkaus li Tswv Ntuj tau hu As Loos.
5 Leej Pleev, kuj tsis tau rov tsa nws ua Tuam Leej Choj muaj hwj chim, nws txais lub hwj chim ntawd ntawm tus hais rau nws tias : “Koj yog kuv Leej Tub. Hnub no, kuv xeeb koj.” 6 Tswv Ntuj tseem hais tias : “Koj ua leej choj mus ib txhiab ib txhis, raws li Mes Kis Xes Des txoj kev.”
7 Leej Pleev, thaum nws ua neej nyob hauv nws lub cev nqaij, nws tau tsa suab quaj thov tus muaj peev xwm cawm tau nws ntawm txoj kev tuag. Leej Txiv mloog Leej Pleev lus thov, vim Leej Pleev yog tus hwm Leej Txiv zoo. 8 Txawm tias Leej Pleev twb yog tus Tub cag, tsis kav nws kuj raug txom nyem. Nws tau kawm tias kev mloog lus yog dab tsi. 9 Nyem no, Leej Pleev yog tus zoo txhij zoo txhua. Leej Pleev los ua lub hauv paus uas cawm cov neeg mloog nws lus mus li. 10 Vim Tswv Ntuj tsa Leej Pleev ua Tuam Leej Choj raws li Mes Kis Xes Des txoj kev.
11 Hais txog qhov no mas peb muaj ntau yam yuav hais. Yog tej yam nyuaj piav vim nej yog ib co neeg to taub qeeb. 12 Sij hawm dhau los lawm ntev, phim nej yuav ua ib co kws txuj. Tiam sis yeej yuav tsum rov qhia Tswv Ntuj cov lus ceeb toom txij lub hauv paus los rau nej. Nej rov zoo li tus me nyuam uas yuav tsum pub mis, vim noj tsis taus tej zaub mov khov. 13 Leej twg tseem noj mis mas nws yuav txais tsis tau cov lus nthuav txoj kev ncaj, vim nws tseem yog ib tug me nyuam mos liab. 14 Hos cov hlob tiav lawm, mas lawv txais cov txhiam xws khov, vim lawv yog cov niaj hnub coj tau kev ncaj, lawv lub tswv yim tsom tau qhov zoo thiab qhov phem.

-6-

1 Vim li ntawd, peb yuav tsis hais txog cov lus pib qhia txog Yes Xus. Peb tsa peb kom siab mus kawm tej yam phim cov hlob tiav. Peb yuav tsis rov qab hais txog tej zaj uas yog lub hauv paus xwb, yam li kev thov txhaum rau peb cov hauj lwm tuag, tsis rov piav txog kev ntseeg Tswv Ntuj. 2 Peb tsis rov qhia txog lub Cim Ntxuav, txog cov kab ke tiag tes, txog cov neeg tuag kev sawv rov los, thiab txog kev txiav txim hnub kawg. 3 Yog Tswv Ntuj pub, mas peb yuav ua zoo li nram no mus. 4 Cov neeg uas twb tau txais Ntuj qhov pom kev lawm, tau saj Ntuj lub txiaj ntsim, tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab, 5 tau saj Tswv Ntuj lo lus zoo, thiab txais lub hwj huam rau lub sim ceeb tom ntej : 6 lawv tau txais ntau npaum ntawd, tsis kav lawv ntog. Yuav ua kom cov neeg ntawd tig los yuav lub siab tshiab kom lawv rov tshiab tuaj tsis tau lawm. Vim lawv txhob txwm rov muab Tswv Ntuj Leej Tub ntsia saum ntoo cuam, thiab lawv tab meeg thuam Tswv Ntuj Leej Tub rau zeej tsoom.
7 Thaum ib thaj av tau dej nag haus xwm yeem, mas cov av ntawd pub qoob zoo rau cov neeg uas tau cog, ces cov av ntawd kuj tau txais Tswv Ntuj lo lus foom hmoov zoo. 8 Hos thaj av uas tuaj nroj thiab tuaj pos xwb, mas luag muab tso pov tseg, thiab luag yuav tsawm thaj av ntawd. Qhov kawg, luag tseem yuav muab hlawv kub hnyiab tas.
9 Cov kwv tij zoo nyiam, peb tso siab tias nej yuav nyob ntawm tog zoo, tog txais kev cawm. 10 Tswv Ntuj tsis yog ib tug siab nkhaus. Nws nco ntsoov tej yam nej ua, nco ntsoov nej txoj kev nyiam nws lub npe thiab pab cov ntshiab. 11 Peb tsuas xav kom nej txhua leej muaj lub siab kub mus li kom txoj kev tso siab nyob ruaj mus txog hnub kawg xwb. 12 Peb tsis xav kom nej ua ib co neeg qaug zog. Peb xav kom nej yoog cov uas lawv ntseeg thiab lawv lub siab ruaj xwm yeem, vim lawv tau txais Tswv Ntuj lo lus cog.
13 Thaum Tswv Ntuj cog lus rau Has Nplas Has, nws tuav tsis tau ib tug loj dua nws lub npe, ces nws thiaj rov tuav nws lub npe los cog lus li no : 14 “Kuv yuav foom hmoov zoo ntau rau koj, thiab kuv yuav ua kom koj huam vam coob tas nrho.”
15 Vim Has Nplas Has tau ua lub siab ruaj xwm yeem, mas nws thiaj tau pom raws li Tswv Ntuj hais. 16 Tej tib neeg, thaum lawv cog lus, mas lawv tuav txog ib tug loj dua lub npe los cog lus thiab los ua pov thawj kom txhob muaj chaw sib cav ntxiv. 17 Vim Tswv Ntuj xav kom cov yuav txais lub cuab tam paub tias nws lo lus yuav tsis hloov li, mas nws tau ua ib zag twv ntuj twv teb. 18 Li ntawd, nyob hauv ob lo lus ruaj no, yam li ob lo lus uas Tswv Ntuj dag tsis tau, mas peb muaj kev tso siab lug, vim peb nrhiav tau ib qho chaw nkaum, ces peb tuav ruaj ruaj txoj kev cia siab uas Ntuj cev los rau peb.
19 Kev tso siab yog zoo li tus nqe lauj nkoj tuav peb tus plig khov thiab ruaj. Kev tso siab txeem mus dhau daim ntaub thaiv kem ntshiab. 20 Yes Xus ua peb ntej mus nyob hauv kem ntshiab, vim nws ua Tuam Leej Choj mus li, raws nraim Mes Kis Xes Des txoj kev.

-7-

1 Mes Kis Xes Des yog tus vaj kav Xas Les, yog tus Tswv Ntuj nyob siab tus leej choj. Thaum Has Nplas Has mus ntaus cov vaj, nws yeej lawv, nws rov los tsev, ces Mes Kis Xes Des tuaj cuag Has Nplas Has, nws foom hmoov zoo rau Has Nplas Has. 2 Has Nplas Has qee ib feem kaum hauv nws tej toob xib tib si pub rau Mes Kis Xes Des. Mes Kis Xes Des lub npe txhais tias ‘Vaj kav txoj kev ncaj.’ Tab sis nws ua vaj kav Xas Les, qhov ntawd txhais tias Vaj kav kev thaj yeeb !.
3 Nws tsis muaj niam tsis muaj txiv, tsis muaj keeb kwm. Nws lub neej tsis muaj hnub pib tsis muaj hnub xaus. Mes Kis Xes Des zoo li Tswv Ntuj Leej Tub, nws ua leej choj mus ib txhiab ib txhis.
4 Nej yuav saib tias Mes Kis Xes Des loj li cas tiag : peb yawg koob Has Nplas Has faib ib feem kaum ntawm tej toob xib txeeb ntawm cov yeeb ncuab los pub rau Mes Kis Xes Des. 5 Les Vis cov tub uas tau txais txoj kev ua leej choj, lawv kuj muaj cai sau ib feem kaum ntawm tsoom pej xeem uas yog lawv cov kwv tij yug ntawm Has Nplas Has ib yam li lawv. 6 Tiam sis tus Mes Kis Xes Des ntawd, tsis yog cov Les Vis caj ces, nws tau sau ib feem kaum ntawm Has Nplas Has thiab nws foom hmoov zoo rau tus txais lo lus uas Tswv Ntuj cog. 7 Peb yeej paub meej tias tus nyob qis thiaj txais lus foom hmoov zoo ntawm tus nyob siab. 8 Cov uas lawv sau ib feem kaum, lawv yog ib co neeg txawj tuag. Tab sis Mes Kis Xes Des mas luag ua pov thawj hais tias nws muaj txoj sia nyob.
9 Qhov kawg, peb hais tau tias Les Vis tau zwm rau Txoj Cai them ib feem kaum, vim Has Nplas Has tau them ib feem kaum. 10 Vim tias thaum Mes Kis Xes Des mus cuag Has Nplas Has mas Les Vis twb nyob hauv Has Nplas Has lub duav lawm.
11 Yog tias txoj kev ua leej choj nyob hauv Les Vis yog ib txog kev ua leej choj zoo tiav lawm , vim tias Txoj Cai uas Ntuj muab rau tsoom pej xeem txawb rau saum Les Vis lawm, mas yuav muaj qab hau dab tsi kom lwm tus ua leej choj raws Mes Kis Xes Des txoj kev ? Vim li cas tsis hais tias nws ua leej choj raws As Loos txoj kev ? 12 Rau qhov tias yog hloov txoj kev ua leej choj, mas yuav tsum hloov Txoj Cai thiab.
13 Tej lus no yog hais txog Yes Xus. Tab sis Yes Xus yug ntawm lwm lub xeem los. Tsis muaj ib tug hauv Yes Xus lub xeem yuav tau mus leg txoj kab xwm saum lub thaj txi Ntuj. 14 Sawv daws paub tias peb tus Huab Tais yug los nyob hauv xeem Yus Das : yog lub xeem uas Mais Xes tsis tau hais ib lo lus txog thaum nws hais txog cov Leej Choj.
15 Tseem muaj ib qho tseeb kawg, yog qhov no : tus uas sawv ua leej choj tshiab raws Mes Kis Xes Des txoj kev, 16 mas nws txoj kev ua leej choj tsis los ntawm nws lub keeb los, nws txoj kev ua leej choj los ntawm lub hwj huam muaj txoj sia uas rhuav tsis tau. 17 Vim muaj ib lo lus zeem tseeb txog tus ntawd hais tias : “Koj ua leej choj mus li raws nraim Mes Kis Xes Des txoj kev.” 18 Li no, Txoj Cai ntawd rhuav thawj txoj cai, vim thawj txoj cai tsis muaj zog thiab tsis zoo siv ntxiv. 19 Vim Txoj Cai ua tsis tau kom ib yam dab tsi zoo tiav. Thiab muaj ib txog kev tso siab zoo dua tshwm los : txoj kev tso siab ntawd ua kom peb txav los ze Tswv Ntuj.
20 Tus sawv los ua leej choj no, nws txais ib lo lus cog ruaj. Hos lwm cov leej choj tsis tau txais leej twg ib lo lus cog ruaj. 21 Thaum Yes Xus ua Leej Choj mas muaj tus tau cog lus ruaj. Nws hais txog Yes Xus li no: “Huab Tais tau cog lus lawm, nws tsis thim nws lo lus tias : koj ua leej choj mus li.”
22 Vim lo lus ntawd, Yes Xus yog tus zeem tseeb txog ib lo lus cog meej dua. 23 Thiab tseem muaj qhov no : Les Vis cov xeeb ntxwv tau ua leej choj coob leej, vim txoj kev tuag txiav lawv txoj kab xwm ua leej choj. 24 Ntawm Leej Pleev mas nws nyob mus li, nws tuav nws txoj kab xwm ua Leej Choj mus ib txhiab ib txhis. 25 Vim li ntawd Leej Pleev muaj peev xwm cawm tau cov neeg vam txog nws kom mus cuag Tswv Ntuj. Vim nws muaj txoj sia mus li, ces nws thov Ntuj pab lawv.
26 Tsim nyog peb yuav tsum muaj ib tug tuam Leej Choj zoo li ntawd, ib tug tuam Leej Choj ntshiab, tsis muaj chaw xyeej, tsis muaj ib yam tsuas nws, tsis nyob xyaw cov neeg txhaum, nws nyob siab dua cuaj txheej ntuj. 27 Tsis tas nws yuav niaj hnub tua tsiaj txi Ntuj mus them nws cov txim txhaum thiab them tsoom pej xeem cov txim txhaum, xws li cov thawj leej choj uas lawv yuav tsum ua. Nws txi Ntuj ib zaug xwb, yog thaum nws rov muab nws txi rau Ntuj. 28 Txoj Cai tsa ib co neeg zog me ua leej choj. Tiam sis Txoj Cai twb dua lawm. Tswv Ntuj lo lus cog tsa Leej Tub uas yog tus zoo txhij zoo txhua kom ua leej choj mus ib txhiab ib txhis.

-8-

1 Lub ntsiab tseem ceeb uas peb xav hais txog, yog qhov tias peb muaj ib tug Tuam Leej Choj loj npaum li no : nws zaum ntawm tus muaj hwj chim lub theej kiab phab xis, nyob saum cov txheej ntuj. 2 Nws tuav txoj kab xwm saib Kem Ntshiab, thiab saib lub tsev tsam phooj uas Tswv Ntuj tsa, tsis yog ib tug neeg tsa. 3 Txhua tus thawj leej choj puav leej yog luag tsa los ua leej choj cev paj tshab thiab txi Ntuj. Ua li mas nws yuav tsum muaj tej yam paj tshab mus txi Ntuj.
4 Yog tias Yes Xus tseem nyob ntiaj teb no, mas nws yuav tsis tau ua leej choj, vim twb muaj cov leej choj txi Ntuj raws Txoj Cai lawm. 5 Cov leej choj no lis txoj kab xwm teev hawm uas yog ib tug piv txwv, thiab ib tug duab qauv teev hawm xws li nyob saum ntuj. Vim thaum Mais Xes yuav tsa lub tsev tsam phooj, Tswv Ntuj tau qhia nws hais tias : “Koj ntsia, koj yuav ua txhua yam raws li tus piv txwv kuv muab rau koj saib saum lub roob.”
6 Nyem no, Leej Pleev tau txais ib txog kab xwm siab dua. Nws cev ib txog kev cog lus zoo dua. Txoj kev cog lus no txawb rau saum ib co lus khov dua.
7 Yog tias txoj kev cog lus thawj zaug zoo nto ntsis lawm, mas tsis tas yuav rov cog lus dua. 8 Tswv Ntuj tau cem qhuab qhia lawv hais tias : “Yav tom ntej, yuav muaj ib hnub, kuv yuav nrog His Xas Lais tsev neeg thiab Yus Das tsev neeg cog dua ib lo lus tshiab. 9 Kuv yuav tsis cog lus xws li kuv nrog lawv cov yawg koob cog lus thawj zaug, hnub uas kuv tuav lawv tes, coj lawv tawm hauv Hais Nkws Tos teb los. Vim lawv nyob tsis ruaj hauv kuv lo lus cog. Kuv thiaj tsis liam fab pab lawv.
10 Kuv yuav nrog His Xas Lais tsev neeg rov cog lus li no : dhau lub sij hawm ntawd, mas kuv yuav muab kuv cov kev cai lij choj cog rau hauv lawv lub tswv yim, kuv yuav muab txaug rau hauv lawv lub siab. Kuv yuav ua lawv tus Tswv Ntuj, lawv yuav ua kuv haiv neeg. 11 Tsis tas yuav muaj leej twg qhia rau lwm tus, tsis tas ib leeg yuav hais rau ib leeg tias :‘Koj paub Huab Tais mas.’ Vim tias tus hlob tus yau, sawv daws yuav paub kuv txhua. 12 Kuv yuav zam rau lawv, kuv yuav tsis nco txog lawv cov txhaum ntxiv.”
13 Thaum Tswv Ntuj hais tias ‘Kev cog lus tshiab,’ mas lo lus ntawd ua kom thawj txoj kev cog lus thaum ub, qub tuaj. Tej yam uas pib qub thiab pib khaub seeb, mas tshuav tsis ntev yuav ploj mus.

-9-

1 Thawj txoj kev cog lus muaj ib co txhooj teev hawm thiab ib lub tsev txoos nyob ntiaj teb no. 2 Lawv tau tsa thawj lub tsev tsam phooj. Nyob hauv, muaj tus ncej txawb tswm ciab, muaj lub rooj, thiab cov ncuav mov. Lawv hu chav tsev ntawd ua lub Tsev Ntshiab. 3 Chav tsev ob muaj ib daim ntaub thaiv, chav ntawd hu ua cov Ntshiab Kem Ntshiab tshaj. 4 Nyob hauv cov Ntshiab Kem Ntshiab tshaj, muaj ib lub thaj hlawv xyab uas yog kub, thiab muaj lub Xab Cog Lus plooj kub tas huv tib si. Nyob hauv lub Xab Cog Lus muaj ib lub hub kub ntim mov Mas Nas, muaj As Loos tus ceg ntoo uas thaud tau hlav ntsuag, thiab muaj cov txiag zeb cog lus. 5 Nyob saum lub Xab Cog Lus, cov Tshiab Kes Lus Npis muaj hwj chim ntxoov daim txiag kub uas nyob saum lub Xab. Nyem no tsis yog lub caij yuav hais txhij hais txhua txog tej ntawd.
6 Txhua yam teeb zoo li hais los no cia rau hauv lub tsev tsam phooj. Cov leej choj niaj hnub chaws mus leg kab xwm teev hawm hauv thawj chav tsev. 7 Hos chav ob, mas kawg yog tus tuam leej choj tib leeg thiaj mus hauv ib xyoos ib zaug xwb, nws yuav tsum nqa ntshav mus cev them cov txhaum nws tau ua thiab tsoom sid tau ua.
8 Leej Ntuj Plig Ntshiab xav qhia peb tias, yog thawj lub tsev tsam phooj tseem nyob ntawd, mas txoj kev mus hauv Kem Ntshiab yuav tsis qhib. 9 Qhov ntawd ua ib lub cim qhia peb txog lub sij hawm no tias, thaum ntawd kev cev paj tshab thiab kev txi Ntuj tsis muaj hwj huam ua tau kom tus neeg hwm Ntuj lub siab huv tuaj. 10 Tsuas yog tej kab ke tswj lub cev nqaij, thiab kab ke qhia txog txhiam xws noj, dej caw haus, kev yaug tes, yog tej kev cai tswj neeg mus txog lub zim txwv uas txhua yam yuav hloov dua tshiab.
11 Tab sis Leej Pleev tuaj lawm, nws yog tus Tuam Leej Choj kav lub cuab tam tom ntej. Nws hla ib lub tsev tsam phooj loj dua, thiab zoo dua, uas tsis yog neeg txhais tes ua, tsis yog lub sim ceeb no ib lub tsev. 12 Leej Pleev mus hauv lub tsev Ntshiab, nws tsis nqa ntshav tshis los ntshav heev nyuj, nws hliv kiag nws cov ntshav, ces nws txhiv tau peb mus li. 13 Yog ntshav tshis, thiab ntshav heev nyuj, los ib co tshauv maum nyuj uas luag muab tsuag rau saum cov neeg tsis huv, ua tau kom cov tsis huv ntshiab tuaj, thiab lub cev nqaij rov huv tuaj tiag, 14 mas Leej Pleev cov ntshav haj yam ua tau kom peb lub siab huv tuaj thiab kom peb dim tau ntawm peb cov hauj lwm txhaum los teev tus Tswv Ntuj muaj txoj sia, vim Leej Pleev uas nrog Leej Ntuj Plig nyob mus li, Leej Pleev uas tsis muaj ib qho xyeej, nws rov muab nws txi rau Tswv Ntuj
15 Yog vim li ntawd mas Leej Pleev thiaj sawv peb chaw rov cog lus dua. Nws txoj kev tuag txhiv peb ntawm cov txhaum peb tau ua thaum kev cog qub lus kav. Cov neeg uas Ntuj hu, mas lawv yuav txais lub cuab tam uas Ntuj cog lus tias yuav pub. 16 Thaum ib tug neeg sau ntawv faib nws lub cuab tam, mas yuav tsum tos kom tus tswv ua ntawv tuag tso. 17 Daim ntawv faib cuab tam tsuas siv tau thaum tus tswv tuag lawm xwb. Yog tus tswv tseem nyob, mas daim ntawv faib cuab siv tsis tau ua dab tsi li.
18 Vim li no, thaum cog lus thawj zaug, lawv thiaj hliv ntshav los rhawv txoj kev cog lus. 19 Thaum Mais Xes tshaj cov lus qhia raws nraim Txoj Cai rau tsoom pej xeem tas lawm, mas nws muab ntshav heev nyuj mos thiab ntshav tshis hliv xyaw dej, xyaw plaub yaj liab thiab muab ib re nplooj tauj, nws muab pov rau saum phau ntawv thiab rau saum tsoom pej xeem. 20 Nws hais tias : “Qhov no yog cov ntshav cog lus uas Tswv Ntuj muab rau nej coj.”
21 Mais Xes tseem pov ntshav ib yam li ntawd rau lub tsev tsam phooj thiab rau tej cuab yeej siv lis kab xwm teev hawm.
22 Raws li Txoj Cai, ntshav ntxuav tau tas puas tsav yam kom huv tuaj. Yog tsis nchuav ntshav, mas tsis muaj kev zam txhaum.
23 Yeej yog cov piv txwv nyob ntiaj teb no yoog tej yam nyob saum ntuj, mas thiaj yuav tsum siv tej thaj txi Ntuj zoo dua kom txhua yam nyob saum ntuj huv tuaj.
24 Leej Pleev chaws mus hauv ib lub tsev Ntshiab uas tsis yog neeg txhais tes txhim, thiab tsis yog ib lub tsev ua piv txwv txog lub saum ntuj : Leej Pleev mus saum ntuj lawm tiag. Leej Pleev thiaj tawm los nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, nws cev lus pab peb.
25 Tsis tas Leej Pleev yuav rov cev nws rau Tswv Ntuj ob peb zaug, xws li tus tuam leej choj uas niaj xyoo nws yuav tsum rov mus cev ib co ntshav uas tsis yog nws cov ntshav nyob hauv Kem Ntshiab. 26 Yog Leej Pleev tsuas ua leej choj xws li lwm cov xwb, mas txij ntuj tsim teb raug los nws yuav tsum raug txom nyem ntau zaus. Tab sis thaum txog lub zwj ceeb kawg, nws tawm los ib zaug xwb, nws los ua nws thaj txi Ntuj rhuav kev txhaum pov tseg.
27 Leej tib neeg tsuas tuag ib zaug xwb, dhau qhov tuag lawm, yog lub caij txiav txim. 28 Leej Pleev rov muab nws txi Ntuj ib zaug xwb, kom nws tau ris ib zeej tsoom cov txhaum. Nws yuav tawm rov los zaum ob : zaum ntawd, nws yuav tsis ris kev txhaum, nws yuav tawm los rau cov neeg tos nws, nws yuav cawm lawv.

-10-

1 Txoj Cai tsuas ua tus duab zeem txog tej yam nyob saum ntuj, tsis yog kiag tej yam ntawd, mas Txoj Cai thiaj ua tsis tau kom cov neeg uas tuaj cuag Tswv Ntuj zoo tiav, txawm tias lawv niaj xyoo txi Ntuj. 2 Yog tias Txoj Cai ua tau kom neeg zoo tiav lawm, mas lawv yuav tsis txi Ntuj ntxiv, vim tias lawv txi ib zaug tas mas lawv tsis pom tias lawv muaj txhaum ntxiv lawm.
3 Tiam sis niaj xyoo lawv txi Ntuj kom lawv rov nco txog lawv cov txhaum. 4 Vim ntshav nyuj ntshav tshis daws txhaum tsis tau. 5 Vim qhov ntawd, thaum Leej Pleev los nyob ntiaj teb no, nws thiaj hais tias : “Tswv Ntuj, cov thaj txi Ntuj thiab cov paj tshab, mas koj tsis xav yuav ; koj thiaj puab ib lub cev rau kuv. 6 Cov thaj hlawv tsiaj thiab cov thaj txi Ntuj them txim txhaum, koj tsis zoo siab txais. 7 Kuv thiaj hais tias : “Tswv Ntuj, kuv tuaj ua raws li koj nyiam, raws li kauj Ntawv sau hais txog kuv”.
8 Leej Pleev xub hais tias : “Cov thaj txi Ntuj, cov paj tshab, cov thaj hlawv tsiaj, cov thaj txi Ntuj them txim txhaum, koj tsis zoo siab txais : tej ntawd yog tej yam uas Txoj Cai qhia kom cev.
9 Leej Pleev hais ntxiv tias : “Kuv tuaj ua raws li koj nyiam.”
Li ntawd, Leej Pleev rhuav thawj txoj cai, nws tsa ib txog tshiab los hloov. 10 Vim nws tau ua qhov zoo no, mas peb thiaj ntshiab tuaj. Yes Xus Pleev cev nws lub cev ib zaug xwb, ces peb ntshiab mus li. 11 Cov leej choj niaj hnub sawv ntsug leg lawv txoj kab xwm, lawv rov cev cov thaj txi Ntuj ntau zaus, tab sis cov thaj txi Ntuj tsis muaj hwj huam daws txhaum tau. 12 Hos Leej Pleev, mas nws tsuas cev thaj txi Ntuj daws txhaum ib zaug xwb, ces nws zaum ntawm Tswv Ntuj phab xis mus li. 13 Nws tos kom Ntuj muab nws cov yeeb ncuab los ua rooj rau nws tiag taw lawm xwb. 14 Leej Pleev tsuas cev paj tshab ib zaug xwb, ces nws ua tau kom cov uas nws tau ntxuav lawv huv lawd zoo tiav nto ntsis.
15 Leej Ntuj Plig Ntshiab zeem tseeb li ntawd thiab, vim nws hais tias : 16 “Lub caij ntawd, kuv yuav nrog lawv cog lus zoo li no : Huab Tais hais tias : kuv yuav tso kuv txoj cai lij choj rau hauv lawv lub siab, kuv yuav txaug kuv txoj cai lij choj rau hauv lawv lub tswv yim. 17 Kuv yuav tsis nco txog lawv cov txhaum thiab lawv tej kev hla txoj cai.”
18 Thaum Ntuj zam txhaum tas, mas tsis tas yuav rov ua thaj txi Ntuj them txhaum ntxiv.
19 Kwv tij, peb tso siab lug tias peb muaj ib txog kev mus txog hauv lub tsev Ntshiab, vim Yes Xus cov ntshav. 20 Yes Xus rhawv txoj kev tshiab, yog txoj kev muaj txoj sia rau peb taug : nws siv nws lub cev nqaij mus rhawv txoj kev ntawd. 21 Ces peb muaj ib tug Leej Choj loj tas nrho saib Tswv Ntuj lub tsev. 22 Ua li mas peb kav tsij nqa ib lub siab ncaj thiab ib lub siab ntseeg ruaj txav mus ze Tswv Ntuj, nqa ib lub siab huv tsis tsuas kev phem, coj ib lub cev ntxuav hauv dej ntshiab mus.
23 Peb kav tsij tso siab lug lees khov kho, vim tus tau cog lus rau peb, nws pheej xeeb. 24 Peb yuav muab siab rau sib hwm, sib txhib kom sib nyiam thiab ua tau cov hauj lwm zoo. 25 Nej tsis txhob ncua mus nrog lub txoos sib sau, xws li tej tus tau ua kam los. Nej yuav tsum sib pab ua siab loj, vim nej yeej pom tias Tswv Ntuj lub Hnub Nyoog los txog ze lawm.
26 Peb tau txais txoj kev paub qhov tseeb lawm, yog peb tseem txhob txwm ua txhaum, mas yuav tsis muaj ib thaj txi Ntuj them txim txhaum tau. 27 Kawg tshuav qhov ntshai thiab qhov tos lub caij raug txim, thiab lub caij uas hluav taws yuav tuaj hlawv cov neeg ntxeev siab.
28 Tus twg nrauj Mais Xes Txoj Cai, yog muaj ob tug los peb tug tim khawv, mas nws kawg raug lub txim tuag, tsis muaj leej twg yuav hlub tau. 29 Yuav muaj kev raug txim hnyav dua no tos tus tsuj Tswv Ntuj Leej Tub rau hauv pem teb, vim nws tsis saib cov ntshav cog lus uas tau ntxuav nws kom nws ntshiab tuaj, vim nws ua tub qaug Leej Ntuj Plig lub txiaj ntsim. Nej puas xav li ntawd ?
30 Peb paub tus uas tau hais tias : “Tus yuav pauj, yog kuv. Tus yuav muab txim, yog kuv.”
Thiab nws tseem hais tias : “Huab Tais yuav txiav txim rau nws haiv neeg.” 31 Qhov tias yuav poob rau hauv tus Tswv Ntuj muaj txoj sia tes mas yog ib qho txaus ntshai loj.
32 Nej nco ntsoov txog hnub uas nej nyuam qhuav txais txoj kev pom kev : Thaum ntawd, nej tau ua siab ntev ris ntau hom kev txom nyem. 33 Nej tau raug luag tsawm thiab luag hiam, los nej nrog cov uas raug tej ntawd koom ib lub siab. 34 Nej tau mus hlub cov nyob hauv tsev loj faj. Luag tuaj lwg nej tej cuab yeej cuab tam, los nej zoo siab, vim nej paub tias nej muaj ib lub cuab tam zoo tshaj thiab yuav nyob mus li. 35 Ua li mas nej yuav tsis txhob ntaus siab me. Vim nej yuav tau txais paj tshab loj.
36 Nej yuav tsum ua siab ntev nyiaj ntxiv, mas nej thiaj ua tau raws li Tswv Ntuj lub siab nyiam, ces nej yuav tau txais raws li Tswv Ntuj cog lus.
37 Vim tias “tshuav tsis ntev, tshuav tsis ntev li lawm, ces tus yuav tuaj, nws tuaj yuav txog, nws yuav tsis ncua ntev.
38 Kuv tus neeg siab ncaj yuav muaj txoj sia vim nws ntseeg. Tab sis yog nws ntxeev siab mas kuv lub siab yuav tsis nyiam nws.”
39 Peb li mas peb tsis yog cov yuav ncaim mus taug kev ploj. Peb yog cov ntseeg uas mus taug txoj kev cawm peb tus plig.

-11-

1 Txoj kev ntseeg yog txoj kev zeem tau meej tias peb yuav txais yam uas peb tos txog. Kev ntseeg ua puav pheej tias yam uas peb tsis pom, yeej muaj tseeb tiag.
2 Yog txoj kev ntseeg ua kom cov poj yawm txwv koob nto moo zoo. 3 Nyob hauv txoj kev ntseeg, peb to taub zoo tias yog Tswv Ntuj ib lo lus tau tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb. Li ntawd, txhua yam uas peb pom tau yog tawm ntawm tej yam peb pom tsis tau tuaj.
4 Yog vim txoj kev ntseeg, mas As Npes thiaj cev ib thaj txi Ntuj muaj nqis dua Kas Ees thaj rau Tswv Ntuj : Vim As Npes ntseeg, ces nws thiaj nto moo tias nws siab ncaj, Tswv Ntuj ua tim khawv pom tias As Npes cov paj tshab zoo. Nyem no, As Npes tuag lawm, tab sis vim txoj kev ntseeg, mas As Npes tseem hais lus thiab. 5 Yog vim txoj kev ntseeg, mas Nos Hes tsis mag txoj kev tuag, nws cia li nce mus saum ntuj : neeg nrhiav tsis tau nws ntxiv, vim Tswv Ntuj coj nws mus saum ntuj lawm. Thaum nws tsis tau mus saum ntuj mas nws nto moo tias nws yog ib tug neeg ntxim Tswv Ntuj siab. 6 Yog tsis muaj txoj kev ntseeg, mas neeg ua ntxim Tswv Ntuj siab tsis tau. Tus neeg txav mus ze Tswv Ntuj mas nws yuav tsum ntseeg tias muaj Tswv Ntuj, thiab ntseeg tias Tswv Ntuj yog tus pub nqi zog zoo rau cov neeg nrhiav Tswv Ntuj.
7 Yog vim Nos Hes ntseeg, mas Tswv Ntuj thiaj xub qhia txog tej yam uas pom tsis tau rau Nos Hes paub. Nos Hes hwm Ntuj, nws txua ib lub nkoj kom tau kev cawm nws tsev neeg. Yog vim Nos Hes ntseeg mas nws thiaj txiav txim rau lub qab ntuj neeg, thiab nws yog tus txais txoj kev ncaj lub cuab tam.
8 Yog vim Has Nplas Has ntseeg, mas nws thiaj mloog Ntuj hu nws kom sawv kev mus ib lub teb chaws uas nws yuav txais los ua nws lub cuab tam. Ces nws sawv kev, nws tsis paub tias nws yuav mus txog qhov twg. 9 Yog vim Has Nplas Has ntseeg, mas nws thiaj tsiv mus nyob hauv thaj av uas yog pej kum neeg av, yog thaj av uas Ntuj cog lus tias yuav pub rau nws. Has Nplas Has ua neej nyob hauv tsev tsam phooj xws li His Xas Has thiab Yas Kos. Nkawd nrog Has Nplas Has txais Tswv Ntuj lo lus cog. 10 Has Nplas Has tos txog lub tsheej muaj taw ntsa uas Tswv Ntuj yuav txhim thiab yuav tsa.
11 Yog vim Xas Las ntseeg, mas tab nws txawm laus heev lawm, nws muaj peev xwm xeeb tub. Xas Las ntseeg tias tus tau cog lus rau nws, yuav tsis fav xeeb. 12 Vim li ntawd, tus neeg uas twb yuav txog nws lub caij tuag tseem yug tau ib co xeeb ntxwv coob npaum li cov hnub qub nyob saum ntuj thiab cov suab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv uas suav tsis txheeb.
13 Cov neeg ntawd, thaum lawv tuag, lawv tseem tsis tau txais txhua yam uas Tswv Ntuj cog lus tias nws yuav pub. Tab sis yog vim lawv ntseeg, mas lawv nyob deb pom thiab tshua txog txhua yam ntawd, thiab lawv zeem tseeb tias lawv tsuas yog ib co pej kum neeg tuaj hla lub ntiaj teb no xwb. 14 Lawv qhia li no kom pom tias lawv nrhiav ib lub teb chaws nyob. 15 Yog lawv nco txog lub teb chaws uas lawv yug los, mas lawv tseem muaj caij rov mus nyob lawv qub teb qub chaw. 16 Tab sis lawv tos txog ib lub teb chaws zoo dua, yog lub nyob saum ntuj. Vim li ntawd Tswv Ntuj tsis txaj muag cia lawv hu nws ua lawv tus Tswv Ntuj, ces nws npaj ib lub tsheej rau lawv tiag.
17 Yog vim Has Nplas Has ntseeg, mas thaum Tswv Ntuj sim nws, nws cia li muab His Xas Has txi rau Ntuj, txawm tias His Xas Has yog nws tib leeg tub twm zeej. 18 His Xa Has twb yog tus yuav txais tej yam uas Tswv Ntuj cog lus tias yuav pub. Tswv Ntuj twb hais txog His Xas Has tias : ‘koj yuav muaj ib co xeeb ntxwv tawm ntawm His Xas Has.’ 19 Has Nplas Has xav tias Tswv Ntuj tsa tau cov neeg tuag kom ciaj rov los. Ces Has Nplas Has rov tau nws tus tub. Zaj hais txog His Xas Has no yog ib zag paj lug.
20 Vim His Xas Has ntseeg, mas nws thiaj foom hmoov zoo rau Yas Kos thiab Hes Xas Hws nkawd lub neej tom ntej. 21 Vim Yas Kos ntseeg, mas thaum nws yuav tuag, nws thiaj foom hmoov zoo rau nws cov tub txhua leej. Nws txheem ntawm nws tus pas nrig, nws pe. 22 Vim Yos Xes ntseeg, mas thaum yuav txog nws lub caij tuag, nws thiaj hais tias tsoom tub ki His Xas Lais yuav tsum tsiv rov mus, thiab nws hais rau lawv kom khaws nws tej pob txha.
23 Vim kev ntseeg, mas thaum Mais Xes yug los, nws niam thiab nws txiv thiaj muab nws zais tau peb hli, vim lawv pom tias yog ib tug me nyuam zoo nraug, lawv tsis ntshai tus vaj cov lus ceeb toom. 24 Vim Mais Xes ntseeg, ces thaum nws hlob lawm, nws tsis kam hu ua Fas Las Oos tus ntxhais tus tub. 25 Nws yeem cia luag hiam nws, ib yam li luag hiam Tswv Ntuj haiv neeg, tsis yeem noj qab nyob zoo ib nyuag ntu hauv kev txhaum. 26 Vim Mais Xes saib Leej Pleev txoj kev raug ua tus poob tsim yog ib yam muaj nqi loj dua tej nyiaj tej kub nyob Hais Nkws Tos teb. 27 Vim Mais Xes ntseeg, nws thiaj tso Hais Nkws Tos teb tseg, nws tsis ntshai tus vaj npau taws. Nws ua siab tawv qhawv, vim nws yees pom tus Huab Tais uas neeg pom tsis tau.
28 Vim Mais Xes ntseeg, nws thiaj noj tus yaj hla, thiab muab ntshav pleev qhov rooj kom tus Tshiab rhuav siav txhob kov cov tub hlob His Xas Lais.
29 Vim cov His Xas Lais ntseeg, lawv thiaj hla Dej Ntuj Liab qhuav qhawv, hos cov Hais Nkws Tos uas raws lawv qab mag dej nqos lawv.
30 Vim cov His Xas Lais ntseeg, mas thaum lawv mus ncig Yes Lis Kos xya hnub, cov ntsa zeb thiaj vau.
31 Vim tus poj niam Las Has ntseeg, mas nws thiaj tsis tau nrog cov neeg tsis mloog lus ua ke tuag, rau qhov nws txais cov tub tshuaj xwm zoo.
32 Kuv yuav hais txog dab tsi ntxiv ? Kuv tsis muaj sij hawm piav txog Zes Des Oos, Npas Las, Xas Xoos, Zes Faws Tes, Das Vis, Xas Muas thiab cov Yaj Saub. 33 Vim lawv ntseeg, mas lawv thiaj ntaus rog yeej ntau lub teb chaws, lawv ua ncaj, lawv tau pom Tswv Ntuj ua raws li nws cog lus, lawv tau pav tsov lub qhov ncauj, 34 lawv tua cov hluav taw kub hauv sab, lawv dim ntawm hniav ntaj, lawv yeej kev mob kev nkeeg, lawv rov muaj zog, lawv ua siab tawv qhawv ntaus tsam, lawv caum tsoom tub rog pej kum rov qab.
35 Ib txhia poj niam tau pom lawv cov neeg tuag ciaj rov los. Hos ib txhia yeem cia luag rub lawv tes taw tu, tsis yeem thov luag kom tso, vim lawv tos txog ib lub caij sawv rov los muaj ib txog sia zoo dua. 36 Hos lwm cov txaus siab cia luag thuam thiab luag nplawm, los cia luag pav lawv mus kaw hauv tsev loj faj. 37 Lawv raug luag muab pob zeb txawb tua lawv, mag luag rab kaw txiav lawv, lawv raug ntaj tua tuag, lawv khiav rau ub rau no, lawv hnav tawv yaj tawv tshis, yoo tshaib yoo nqhis, tsis muaj hnav, lawv raug luag tsim txom, thiab raug luag hiam.
38 Lub ntiaj teb twb tsis tsim nyog txais lawv, tsis kav lawv yuav tsum khiav nkaum pem tej toj siab teb xyw, pem tej roob, hauv tej qhov tsua, thiab tej qhov taub.
39 Tas cov neeg ntawd puav leej nto moo vim lawv ntseeg. Tsis kav lawv tsis tau txais txhua yam zoo uas Tswv Ntuj cog lus tias yuav pub. 40 Yog vim Tswv Ntuj npaj ib txog kev zoo tshaj tej ntawd rau peb, ua li mas yog lawv tsis nrog peb, lawv yuav mus txog qhov chaw uas txhua yam zoo txhij zoo txhua tsis tau.

-12-

1 Li ntawd, muaj tim khawv coob kawg nyob ncig peb, mas peb yuav muab txhua lub nra txo pov tseg, thiab muab tej kev txhaum uas thaiv peb kev xyeeb hlo pov tseg. Peb kav tsij dhia mus txais txoj kev sim siab uas Ntuj npaj rau peb. 2 Peb yuav ntsia ntsoov Yes Xus uas yog tus ntaus thawj coj cov ntseeg. Nws pab peb ntseeg kom tom thawj. Yes Xus tsis kam taug txoj kev lom zem uas luag cev rau nws, nws yeem kwv ntoo cuam, nws tsis ntshai luag thuam, tsis ntshai poob ntsej muag. Nyem no nws zaum ntawm Tswv Ntuj lub theej kiab sab xis. 3 Nej nco ntsoov txog Yes Xus uas raug cov neeg txhaum tiv nws, nej thiaj yuav tsis ntaus siab me.
4 Nej tseem tsis tau tawm tsam tiv kev txhaum txog thaum nqaij ntuag ntshav nrog. 5 Nej puas nco qab lo lus uas Ntuj hais rau nej xws li hais rau ib co tub tias : “Me tub, koj txhob thuam Huab Tais lo lus qhuab. Thaum nws cob qhia koj, koj txhob ua siab me. 6 Vim tias tus uas Huab Tais nyiam mas Huab Tais cob nws, thiab Huab Tais nplawm tus uas Huab Tais txais los ua nws tus tub.”
7 Kev raug luag hiam, yog ib txog kev cob nej. Tswv Ntuj cob nej xws li nws cov tub. Puas muaj ib tug tub uas nws txiv tsis cob qhia nws ? 8 Yog tsis muaj txoj kev cob qhia nej, xws li sawv daws tau raug Ntuj cob, mas nej tsuas yog ib co me nyuam tsaub xwb, nej tsis yog ib co tseem tub cag. 9 Peb muaj ib leeg txiv yug peb lub cev, peb txiv cob qhia peb, mas peb hwm nws. Peb haj yam yuav mloog Leej Txiv uas saib peb lub tswv yim kom peb tau txoj sia.
10 Peb txiv cob peb ib ntus raws li nws pom zoo ua. Hos Leej Txiv uas nyob saum Ntuj, nws cob peb kom peb hlob loj hauv txoj kev zoo thiab kom peb tau nrog nws txais nws txoj kev ntshiab.
11 Txoj kev cob qhia yeej tsis ua kom leej twg zoo siab tam sim ntawd, tsuas muaj ua kom chim siab xwb. Tsuas yog yav tom ntej, mas txoj kev cob qhia thiaj txi txiv rau hauv txoj kev thaj yeeb thiab txoj kev ncaj.
12 Ua li mas nej kav tsij rov tsa nej ob txhais tes tsaug leeg, rov sawv ntseg saum nej lub hauv caug ntshaus raws. 13 Thiab nej ua kom tej kev nkhaus ncaj tuaj rau nej ob txhais taw, kom tus ceg tawv txhob lem ko taw, nws thiaj yuav zoo taus.
14 Nej yeej meem nrhiav kom tau nrog sawv daws nyob thaj yeeb, thiab nrhiav txoj kev ntshiab. Yog tsis muaj kev ntshiab mas tsis muaj leej twg yuav pom tau Tswv Ntuj. 15 Nej ceev faj kom txhob muaj ib tug tsis tau Tswv Ntuj lub txiaj ntsim, kom tsis txhob muaj ib tug cag iab hlav kaus tuaj tsim kev ntxhov thiab ua kom coob leej tsis huv.
16 Nej ceev faj kom tsis txhob muaj ib tug ua plees ua yi, thiab thuam tej yam ntshiab, xws li Hes Xas Ws uas nws muab nws txoj cai tub hlob txais cuab tam pauv ib taig zaub. 17 Nej paub tias tom qab no, thaum nws xav mus txais nws txiv cov lus foom hmoov, mas nws txiv ntiab nws, vim nws hloov tsis tau nws txiv lub siab, txawm tias nws ntshaw nws txiv lo lus foom hmoov ua kua muag poob nthav.
18 Nej tsis tau txav mus ze ib yam uas nej kov tau, xws li cov hluav taws kub kub, twv huab dub, qhov tsaus ntuj nti, thiab cua daj cua dub, 19 lub suab hom los tej suab hais lus nrov doog diaj. Cov thaum ub tau hnov, lawv thov kom txhob hais lus ntxiv rau lawv. 20 Vim lawv ris tsis taus lo lus ceeb toom tias : “Tus twg chwv lub roob, tab yog ib tug tsiaj xwb, mas yuav tsum txawb pob zeb tua nws kom tuag.” 21 Tej yam lawv pom ntawd txaus ntshai tas nrho. Mais Xes kuj hais tias : “Kuv ntshai tshee na.”
22 Tab sis nej, mas nej tau txav los ze lub roob Xis Yoos, ze tus Tswv Ntuj muaj txoj sia lub tsheej Yes Lus Xas Les saum ntuj, ze txhiab vam tus Tshiab uas sib txoos ua ntees lom zem, 23 ze ib tsoom tub hlob uas muaj npe sau nyob saum ntuj, ze tus Tswv Ntuj txiav txim rau tas lub qab ntuj neeg, ze cov neeg ncaj cov plig uas Ntuj twb ua kom lawv zoo txhij zoo txhua tas. 24 Nej tau txav los ze Yes Xus uas yog tus sawv peb chaw cog lus tshiab, yog tus tsuag nws cov ntshav uas txawj hais lus zoo dua As Npes cov ntshav.
25 Nej ceev faj tsis txhob ntsaws qhov ntsej rau Yes Xus uas nws hais lus rau nej. Cov uas thaum ub tsis kam mloog tus hais Ntuj cov lus ceeb toom nyob ntiaj teb no, mas lawv khiav tsis dim kev raug txim. Ua li mas yog peb tig nraub qaum rau tus nyob saum ntuj, mas peb haj yam yuav tsis dim li.
26 Tus uas thaum ub lub suab nrov ua ntiaj teb qeeg tas, mas nyem no nws cog ib lo lus hais tias : “Kuv tseem yuav ua ntiaj teb qeeg ib zaug ntxiv. Tsis yog lub ntiaj teb qeeg xwb, lub ntuj kuj yuav qeeg thiab.”
27 Lo lus tias ‘ib zaug ntxiv’ ntawd qhia tias txhua yam qeeg yuav hloov, vim tej ntawd yog Ntuj tsim los, hos yam uas tsis txawj qeeg yuav nyob mus li.
28 Li ntawd peb yuav txais lub Ceeb Tsheej uas tsis qeeg ib zaug li, mas peb yuav tsum nco Ntuj txiaj ntsim. Peb kav tsij cev ib txog kev teev hawm haum Tswv Ntuj siab, hwm nws, thiab ntshai nws. 29 Vim peb tus Tswv Ntuj yog ib co hluav taws kub kub hlawv txhua yam.

-13-

1 Nej yuav nyob ruaj mus li hauv txoj kev sib hlub xws li ib pab kwv tij. 2 Nej nco ntsoov txog txoj kev txais qhua. Vim txoj kev txais qhua, mas cov neeg thaum ub thiaj tau txais tej tus Tshiab tuaj so hauv lawv tsev, lawv twb tsis paub tias yog Ntuj ib tug Tshiab. 3 Nej nco ntsoov txog cov neeg nyob hauv tsev loj faj, ib yam li yog nej nrog lawv kaw rau hauv tsev loj faj. Nej nco ntsoov txog cov raug luag hiam, vim nej yog tib lub cev.
4 Nej sawv daws yuav hwm lub neej ua txij ua nkawm, nej yuav txuag lub txaj ua txij ua nkawm tsis pub tsuas ib qho txhaum. Vim Tswv Ntuj yuav txiav txim rau cov ua dev ua npua, thiab cov zes luag txij luag nkawm.
5 Nej yuav coj tus yeeb yam tsis ntshaw nyiaj txiag, kom nej txhob qaug rau kev phem. Nej muaj li cas mas nej yuav txaus siab yuav li ntawd. Vim Tswv Ntuj hais tias : “Kuv yuav tsis ntiab koj, yuav tsis tso koj pov tseg.”
6 Ces peb thiaj muaj cuab kav hais tias : “Huab Tais yog kuv qhov chaw vam khom. Kuv tsis ntshai. Leej twg yuav ua tau dab tsi rau kuv ?”
7 Nej nco ntsoov txog nej cov thawj coj. Lawv tau tshaj Tswv Ntuj lo lus rau nej. Nej ntsia saib lawv lub neej mus tshwm rau qhov twg, ces nej yoog lawv txoj kev ntseeg mog ! 8 Yes Xus Pleev yog tus zoo li qub mus li : nws yog tus thaud, yog tus tam sim no, thiab yog tus yuav nyob mus li. 9 Nej txhob cia luag cov txuj ci sib txawv sab nraud tuaj pus nej kom nej yuam kev. Qhov yuav ua kom peb lub siab nyob ruaj nreb yog Ntuj lub txiaj ntsim, tsis yog tej txhiam xws noj uas pab tsis tau cov neeg noj cov txhiam xws ntawd.
10 Peb muaj ib lub thaj txi Ntuj uas cov neeg lis kab xwm hauv lub Tsev Tsam Phooj tsis muaj cai noj. 11 Cov tsiaj uas tus Tuam Leej Choj nqa cov ntsha mus them txim txhaum hauv Kem Ntshiab, mas luag muab cov tsiaj ntawd hlawv nraum lub yeej sab nraud. 12 Yog vim qhov ntawd, mas thaum Yes Xus muab nws cov ntshav los them txhaum kom tsoom pej xeem ntshiab tuaj, nws thiaj mus raug txom nyem nyob sab rooj loog nraud. 13 Li ntawd peb kav tsij nrog nws tawm mus nraum lub yeej sab nraud, mus nrog nws ris txoj kev raug luag thuam, peb thiaj tau mus cuag nws. 14 Vim nyob ntawm no peb tsis muaj ib lub tsheej uas yuav nyob mus li. Peb nrhiav lub tsheej yav pem suab.
15 Peb nrog Yes Xus cev ib thaj cav txiaj ntsim rau Tswv Ntuj txhua lub sij hawm : lub txiv uas txi ntawm peb lub ncauj yog tshaj Tswv Ntuj lub npe.
16 Hais txog kev ua dej num pab luag tej thiab kev koom cuab yeej cuab tam, mas nej yuav tsis txhob hnov qab ua, vim Tswv Ntuj nyiam tej txoj kev txi Ntuj zoo li ntawd.
17 Nej yuav mloog cov coj nej. Nej mloog lawv hais mog. Lawv saib nej tus plig, lawv yuav mus lees ntawm Ntuj tias lawv tau saib zoo li cas. Nej mloog lus kom lawv zoo siab coj nej, lawv thiaj tsis muaj chaw ntsaj chaw nroo : yog lawv nroo mas tsis muaj txiaj ntsim zoo los rau nej.
18 Nej thov Ntuj rau peb mog. Vim peb tso siab tias peb lub siab tiaj tus, thiab peb txiav siab coj tus yam ntxwv zoo nyob hauv txhua txoj kev. 19 Li ntawd, kuv taij nej kom thov Ntuj rau peb, kom kuv tau rov tuaj nrog nej nyob sai sai.
20 Thov kom tus Tswv Ntuj pub kev thaj yeeb, tus tau coj peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev hauv cov tub rov los, ua kom nej txawj leg txhua yam raws nraim nws lub siab xav. 21 Thov kom Tswv Ntuj tso Yes Xus uas yog tus Thawj Tswv Zov Yaj, thiab yog tus tau muab nws cov ntshav ua lub cim cog lus nyob ib txhiab ib txhis, tuaj ua cov hauj lwm ntxim Tswv Ntuj siab nyob hauv nej. Lub koob meej nyob txhiab tiam mus dhau fab lwm txheej yog Yes Xus Pleev tug. Ua li.
22 Cov kwv tij, kuv thov qhuab ntuas nej, nej ua siab ntev txais kuv cov lus no : kuv sau ob peb lo lus luv luv rau nej xwb.
23 Hais rau nej paub tias lawv tso peb tus kwv Tis Mos Tes tawm mus ywj siab lawm. Yog nws los txog ntxov mas kuv yuav nrog nws tuaj xyuas nej.
24 Nej xa kuv cov lus hmov tshua rau nej cov tswj thiab rau cov ntshiab sawv daws. Cov nyob Is Tas Lias teb xa lus hmov tshua tuaj rau nej.
25 Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nrog nej sawv daws nyob.

Translate »
Scroll to Top