YUS DAS TSAB NTAWV

-1-

1 Kuv yog Yus Das, Yes Xus Pleev tus tub txib, uas yog Yas Kos tus kwv. Kuv sau ntawv tuaj rau cov uas Ntuj tau hu, cov uas Leej Txiv Tswv Ntuj nyiam, cov uas Ntuj qee los ua Yes Xus Pleev tug. 2 Thov kom Tswv Ntuj txoj kev khuv leej, txoj kev thaj yeeb thiab txoj kev nyiam ntws sis laub nphau nphwv nyob hauv nej.
3 Cov zoo nyiam, tau ntev lawm kuv xav sau ntawv tuaj rau nej, kuv xav hais txog txoj kev cawm peb sawv daws. Nyem no kuv pom tias kuv yuav tsum sau ntawv tuaj. Kuv xav ntuas nej kom nej tawm tsam txuag txoj kev ntseeg uas lawv tau tshaj rau cov ntshiab thoob plaws. 4 Muaj ib co neeg tau nkag los nyob xyaw nej. Cov ntawd mas Ntuj twb hom lawv tau ntev los cia nyob tos txoj kev txiav txim. Lawv yog ib co neeg tsis hwm Ntuj, lawv muab peb tus Tswv Ntuj lub txiaj ntsim los siv rau ib txog kev ua raws lub cev xib rau kev phem, lawv nrauj peb tib tug Xib Hwb, peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev. 5 Nej yog cov tau ib txhij paub txhua yam, mas kuv xav qhia nej kom nej rov nco tias thaum Huab Tais npo nws haiv neeg kom dim ntawm Hais Nkws Tos teb lo, mas tsis ntev tom qab, nws ua kom cov tsis ntseeg tuag tas huv tib si. Hos cov Tshiab uas tsis tau txuag lawv lub hwj chim, thiab lawv tau khiav tawm hauv lawv lub chaw nyob lawm, mas Huab Tais ceev lawv tseg cia tos lub Hnub Nyoog loj, nws muab ib co hlua ruaj ruaj kav ib txhiab ib txhis, khi lawv rau hauv lub qhov tsaus ntuj nti. 7 Xos Dos Mas, Nkos Mos Las, thiab cov nroog nyob ib ncig puav leej raug txiav txim ib yam li ntawd, vim lawv tau ua dev ua npua ib yam nkaus li cov dim ntawm Hais Nkws Tos teb, uas lawv ua dev ua npua, nyem no lawv tuag ua piv txwv, lawv raug txim nyob hauv ib co hluav taws kub tsis txawj kug. 8 Tsis kav cov neeg ntawd, tseem ua ib yam li cov uas tau hais los no. Lawv ua raws lawv zaj npau suav, ces lawv ua lawv lub cev nqaij tsuas tas, lawv nrauj Leej Pleev lub hwj chim ua vaj, lawv thuam cov Tshiab lub hwj chim. 9 Tab yog thawj tus Tshiab Miv Kas, thaum nws tawm tsam tiv tus dab phem, thiab nws nrog tus dab phem sib cav txog Mais Xes lub cev, mas nws tsis muaj cuab kav hais ib lo lus txiav txim tsawm tus dab phem, nws tsuas hais tias : “Cia Huab Tais qhuab qhia koj !” 10 Hos cov neeg nrauj Yes Xus Pleev, mas lawv tsawm tej yam uas lawv tsis paub. Txhua yam uas lawv paub rov rhuav lawv puas tsuaj tas, lawv zoo li tej tsiaj tsis txawj xav tswv yim. Lawv yuav tau txoj hmoov phem vim lawv taug Kas Ees txoj kev. Lawv raws Npas Las Has txoj kev poob zoo, vim lawv ntshaw noj nqi zog, lawv ntxeev siab xws li Kos Les. 12 Cov neeg ntawd mas, thaum nej noj cov rooj qav sib hlub, lawv tsis paub txaj muag, lawv noj seem noj so. Lawv zoo li ib co huab tsis muaj dej nag uas cua tshuab ya mus. Lawv zoo li tej ntoo uas thaum lub caij nplooj zeeg yuav dua, tsis pom txi txiv, lawv tuag ob zaug, lawv nkoj cag tas. 13 Lawv zoo li cov nplaim dej hauv hiav txwv uas sawv nphau
nphwv tuaj, lawv tej kev txaj muag dhia tuaj xws li cov npuas dej. Lawv zoo li ib co hnub qub ya kiv lees mus hauv qhov tsaus ntuj dub nciab. 14 Hes Nauv, tus yawg koob phaj xya ua As Das qab, nws ua yaj saub hais txog cov neeg ntawd, nws hais tias : “Huab Tais nrog nws txhiab vam leej Tshiab Ntshiab tuaj, 15 nws txiav txim rau sawv daws, nws ua kom cov tsis hwm Ntuj poob ntsej muag tas tib si vim cov hauj lwm tub qaug Ntuj uas lawv tau ua nyob hauv lawv txoj kev tsis hwm Ntuj. Huab Tais txiav txim rau cov lus cem Huab Tais hnyav hnyav uas cov tsis hwm Ntuj tau hais.” 16 Cov neeg ntawd yws yws, lawv xyu tias lawv tsis tau zoo, tab sis lawv ua neej mloog lub siab ntshaw. Lawv lub ncauj hais tej lo lus loj loj, lawv lam qhuas luag, kom lawv tau raws li lawv txoj kev ntshaw.
17 Hos nej, uas yog cov zoo nyiam, mas nej nco ntsoov txog txhua yam peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev cov Hauv Paus Xa Lus tau xub hais qhia nej. 18 Lawv hais tias : “Thaum txog lub zim txwv kawg, mas yuav muaj ib co neeg thuam luag, lawv yuav ua neej raws lub siab ntshaw thiab lub siab tsis hwm Ntuj.” 19 Cov neeg ntawd ua kom zeej tsoom
tsis sib haum, vim lawv lub tswv yim muaj mob, lawv tsis muaj Leej Ntuj Plig. 20 Hos nej, cov zoo nyiam, mas nej txhim tsev rau saum nej txoj kev ntseeg ntshiab, nej thov Leej Ntuj Plig Ntshiab. 21 Nej nyob ruaj nreb hauv txoj kev nyiam Tswv Ntuj. Nej ua neej tos ntsoov peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev txoj kev khuv leej neeg, vim nws yuav pub txoj sia nyob mus li. 22 Nej khuv leej cov neeg ua xyem xyav, nej cawm lawv, nej npo lawv dim ntawm hluav taws. 23 Hais txog lwm cov neeg, nej ib txhij hlub lawv thiab ntshai lawv. Nej yuav ntxub lawv, nej loj xov ntxub lawv lub tsho uas lawv lub cev nqaij tau tsuas rau.
24 Kuv cav lus zoo txog Tus Muaj Hwj Huam uas txuag nej kom txhob ntog, thiab nws ua kom nej nyob ruaj, kom nej tsis muaj chaw xyeej, kom nej nyob luag ntxhwb ntxhi, lom zem ntsuag qees nyob hauv Tswv Ntuj Tib Leeg. 25 Kuv cav lus zoo txog Tib Leeg Tswv Ntuj, Tus Cawm peb nyob hauv peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev : Nws muaj koob meej thiab muaj hwj xyeej. Kev tswj fwm thiab kev muaj hwj huam yog nws tug, txij puag hnub txheej tshoj thaum ub mus txog txhiab tiam. Ua li.

Translate »
Scroll to Top