TXIV PLIG TSHAJ SAWM LUB KUA MUAG

Kwv yees 40 xyoo tas los lawm, kuv pib kawm lus Hmoob thiab ntawv Hmoob, ces kuv txawj hais txawj sau me me quav. Muaj ib hnub, ib zaj tshwm sim tuaj kom kuv tsis zoo siab.

Muaj ib tug Hmoob tuaj hais rau kuv tias “Txiv Plig koj tsis txhob tu siab! Koj tsis txhob xav li cas!”

Lo lus no ua kom kuv pib xav tswv yim saib, thaum muaj dab tsi tsis raug yus lub siab, yus puas txawj nyob twj ywm thiab tsis hnov dab tsis nyob hauv yus puas tau. Yam li yus niam yus txiv tag sim neej, yus ua twj ywm puas tau, los yus yuav tsum quaj?

Yog yus tus me nyuam muaj mob muaj nkeeg loj, yus ua twj ywm puas tau? Tsis ua dab tsi, tsis nrhiav tshuaj rau nws noj, los coj nws mus xyuas kws tshuaj, tsis poob siab tsis txhawj tsis quaj puas tau?

Piv xam yus tus tub tuaj hais rau yus tias ‘Niam thiab txiv, kuv dhuav nyob ntiaj teb no lawm, kuv yuav tua kuv tus kheej kom tuag, neb tsis txhob tu siab, tsis txhob xav li cas.’

Thaum yus hnov li no yus tsis txhob poob siab, tsis txhob tu siab puas tau?

Ua li cas yus tsis txhob quaj thiab tsis hais lus rau yus tus me tub ne?

Yog tib neeg txawj tu siab, nws tsis quaj tau li cas?

Hnub tim 1 txog hnub tim 25 lub 4 hlis ntuj xyoo 2005, Txiv tau mus nyob tim Saintpaul, xeev Minnesota. Txiv Plig Johnson uas nws saib Leej Ntshiab Vis Xes lub tsev teev Ntuj (St Vincent Church) tau caw Txiv mus xyuas cov kwv tij Hmoob Kav Tos Liv nyob ntawd. Cov kwv tij lawv nyias muaj nyias lub neej, thiab lawv txiav siab tias yuav ntseeg txog Yes Xus tas ib sim neej nyob hauv Yes Xus lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Lawv txais kuv zoo heev. Peb coob leej twb sib paub zoo txij thaum nyob Los Tsuas teb thiab ib txhia nyob hauv lub yeej thoj nam tim Thaib teb los sib ntsib nyob As Mes Lis Kas teb no. Nyob hauv cov kwv tij Hmoob muaj ib txhia hais rau Txiv tias lawv tsis kam hawm Yes Xus nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv lawm.

Txiv hais ncaj rau nej sawv daws tias “Kuv poob siab nthav thiab tu siab kawg nkaus.” Kev ntseeg uas peb cov Txiv Plig thiab cov Xib Hwb tau qhia rau lawv thaum ub piam puas tsuaj lawm. Tab sis muaj lwm tus hais rau kuv tias “Txiv Plig, koj tsis txhob tu siab! Koj tsis txhob quaj!”

Puas yog tsis ua cas, tsis txhob xav li cas, xij peem, cia li. Puas yog Txiv hnov lawv hais li ntawd, ua li ntawd, ces Txiv yuav tsum luag luag, luag ntxhwb ntxhi, tsis txhob nco txog lub sij hawm thaum ub yus tau tshaj Ntuj Lus thiab qhia Ntuj kev cai rau Hmoob.

Niam tsis nco txog hnub nws yug nws tus me nyuam puas tau?

Yus tau cev yus lub neej rau Tswv Ntuj thiab ua Txiv Plig hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, siv lub sij hawm kawm lus Hmoob, kawm Hmoob kev cai, tsob hwb tsoom Hmoob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Tsis ua cas, tam sim no koj txiav siab tias koj yuav tso kev ntseeg pov tseg, mas kuv hais tias “Tsis ua cas.”

Yus tus me nyuam tua nws tuag, niam txiv luag luag puas tau, tsis quaj nyiav puas tau? Yog me nyuam tso niam txiv pov tseg, tsis hwm lawm, tsis xyuas, tsis saib, niam thiab txiv ua twj ywm puas tau?

Yog li ntawd, Txiv yuav tsum quaj xwb xwb li. Txiv pom tub tso ib qho zoo pov tseg, Txiv ua twj ywm tsis tau. Txiv yuav tsum tu siab thiab quaj. Tab sis Txiv kawm ntawm Yes Xus Pleev los lawm tias thaum yus raug kev nyuaj kev txom nyem, yus yuav tsum muab rau Huab Tais Ntuj. Thov kom Tswv Ntuj pov hwm nws cov me nyuam. Yog me nyuam mob vwm, Huab Tais yuav ua kws tshuaj kho nws tus mob kom zoo hlo. Txiv thiaj li quaj nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag hauv tsev teev Ntuj. Kuv ua Txiv sawv Leej Txiv chaw rau nws cov me nyuam, mas kuv thiaj li muab nws cov me nyuam rau Leej Txiv.

Yog li ntawd, yog leej twg hnov cov kwv tij no nug lawv tias Txiv Plig Tshaj Sawm puas tu siab?

Pab teb lawv tias “Txiv Plig Tshaj Sawm muab lawv rau Leej Txiv saib Leej Txiv puas tu siab. Leej Txiv puas quaj, saib Leej Txiv hais li cas?”

Txiv Plig Tshaj Sawm hlub thiab hmov tshua nej sawv daws. Ua li.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top