HLOOV SIAB TSHIAB

Vam txog: Tseb Nplej 2014

Tus sau : Maiv Tooj (Anne Ly Yang), Fab Kis teb.

Tag Leej Ntshiab Txiv Plig Zam Vias Nes ib sim neej, mas nws ua txoj kev txhaum tus yeeb ncuab txhua fab. Raws li sawv daws tau pom nyob hauv nws lub zos. Nws rhuav tshem tej kev lom zem, kev seev cev plees tshis. Tej ris tsho tsis npog cev, kev quav dej quav cawv, kev khav theeb, kev muab hlob thiab kev ua hauj lwm Hnub Chiv.

Txiv Plig Zam Vias Nes ntshaw kom tib neeg tus ntsuj plig tau txoj kev tau zoo, ces nws tsuas ntxub tej kev ua phem rau cov ntsuj plig uas yuav coj neeg mus rau txoj kev txom nyem mus li. Tab sis ib txwm los, txij thaum Txiv Plig Zam Vias Nes xeeb los ua neeg, nws ris txoj kev raug luag thuam, tej txhaum uas sawv daws ua ua ke, luag muab nog rau nws ris thiab liam tias yog nws ua, los Txiv Plig Zam Vias Nes zoo siab ris luag tej kev liam nws huv si.

Xyoo 1855, muaj ib tug poj niam hu ua Moyne. Nws yog ib tug neeg ua paj ntaub nyob hauv lub zos Pont-de-Veyle, hauv lub xeev Ain, nyob Fab Kis teb. Muaj ib hnub, thaum lub sij hawm Moyne mus daws txhaum ntawm Txiv Plig Zam Vias Nes tag, thiab Txiv Plig foom hmoov zoo rau nws, mas Txiv Plig hais rau nws tias :

“Koj mus tom kem tsev teev Ntuj Leej Ntshiab Zam Ntxuav Plig. Nyob sab tod, koj yuav pom ib tug poj niam.”

Moyne nug Txiv Plig Zam Vias Nes tias “Yog ib tug pog uas kuv paub lod ?”

Txiv Plig Zam Vias Nes teb Moyne tias “Koj tsis paub nws, tab sis koj yuav zeem tau nws. Nws muaj ib co paj daj  rhais saum nws lub kaus mom. Kuv yuav mus rau hauv kem tsev hloov khaub ncaws lawm, koj hais kom nws los ntsib kuv nyob hauv kem tsev ntawd, kuv muaj lus yuav nrog nws tham. Koj mus mog ! Kuv tus me nyuam!”

Tam sim ntawd, Moyne sawv ntawm qhov chaw daws txhaum. Nws mus hla kem tsev teev Ntuj uas Txiv Plig Zam Vias Nes hais rau nws. Nws hla kem tsev teev Ntuj Leej Ntshiab Zam ntxuav plig, hla cov neeg uas tos daws txhaum coob coob. Moyne mus txog ntua tom kem tsev teev Ntuj Leej Ntshiab….. Muaj tseeb tiag, nyob ntawd muaj ib tug pog ntoo ib lub khaus mom rhais paj daj daj. Lub caij ntawd, lawv nyiam ntoo cov kaus mom rhais paj.  Moyne pom tias zoo li tus pog ntawd laj nyob kawg li. Nws lub siab fab thiab maj maj tsis xav teev Ntuj. Nws xam ntuj ntuv rau tom tej. Luag tej ntsia, mas luag xav tias nws lub siab tsuas yog xav kom rov hla lub taw rooj rov qab xwb. Tus pog ntawd, yog ib tug neeg muaj txhaum thiab khav theeb. Tab sis ib tug Leej Ntshiab pom tshab plaws tus pog ntawd tus ntsuj plig uas nyob tsaus ntuj nti. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim rov yeej ib zaug ntxiv. Ces Moyne ua tug txaj muag tsawv hais Txiv Plig Zam Vias Nes cov lus tias “Niam tais! Txiv Plig Zam Vias Nes nyob tom kem tsev hloov khaub ncaws tos koj no.”

Tus pog ntawd teb tias “Txiv Plig Zam Vias Nes tos kuv ntag lod?”

Moyne hais tias “Yog ! Koj mus mas, niam tais!”

Tus pog ntawd teb tias “Txiv Plig Zam Vias Nes twb tsis tau pom dua kuv ned?”

Moyne hais tias “Tab sis Txiv Plig Zam Vias Nes yeej hais meej meej tias yog koj ntag.”

Tus pog ntawd teb tias “Kuv tsuas yog lam tuaj saib seb zoo li cas xwb. Hnov luag cav nroo ntws, es kuv lam tuaj kom kuv pom ntawm kuv lub qhov muag kiag. Tab sis yog yuav kom kuv mus nrog Txiv Plig Zam Vias Nes tham, mas xyov li lau!”

Moyne hais tias “Koj mus mas ! Nws tos koj os!”

Tus pog ntawd teb tias “Ua li mas, kuv mam mus seb nws yuav kom peb ua dab tsi?”

Tus pog ntoo phuam rhais paj daj ntawd fawb vog cov neeg mus tug muaj peev feem tsawv. Nws mus rau hauv kem tsev Txiv Plig Zam Vias Nes hloov khaub ncaws. Txiv Plig Zam Vias Nes sawv ntsug, ua ntaj teg ti ti rau ntawm nws txoj hlab ntxhoos tsam xem uas dauv los ntawm nws xub ntiag tos tus pog muaj txhaum khav theeb. Tus pog ntawd nkag mus txog, nws tseem xav tias yuav txaum yim li cas rau Txiv Plig Zam Vias Nes. Tab sis tus pog ntawd tsis tau txaum yim, Txiv Plig Zam Vias Nes twb qw nrov nrov tias “Neeg Lwj! Koj tab tom muab koj thiab luag tej ntsuj plig teem txim. Koj nim tsab tsab hluas, koj puas paub tias koj tshuav Tswv Ntuj nuj nqis npaum cas? Dab phem lub teb chaws yuav poob rau koj sai sai no. Yog koj tsis kaw koj lub tsev vuab tsuab phem!”

Txoj kev ntseeg ras dheev hauv tus pog muaj txhaum lub siab thiab nws tus ntsuj plig. Ces nws qhib siab hlo mloog Txiv Plig Zam Vias Nes tej lus qhuab qhia. Nws txhos caug kiag tam sim ntawd. Nws kua muag txhawv ntws lug hauv qhov muag tawm los.

Thaum ntawd, Txiv Plig Zam Vias Nes paub tias txog caij zam txhaum lawm. Txiv Plig Zam Vias Nes thiaj mus zaum ntawm qhov chaw daws txhaum. Tus pog ntawd hloov siab tsis sawv li. Nws cia li kim caug nkag mus rau ntawm qhov chaw daws txhaum. Nws lees nws cov txhaum tag nrho. Nws tseem quaj quaj ntxiv thiab. Tus pog ntawd cov kua muag, zoo li yog ib co kua muag zoo siab tawm ntawm ib tug neeg ciaj rov los!

Tus poj niam ntawd rov los txog Macon, uas yog nws lub zos. Nws kaw nws lub tsev kaj siab. Tso nws txoj kev haub ntxias neeg thiab vuab tsuab pov tseg. Txij ntawd los, nws rov khaws lub neej ua kom tsim txiaj los kho txoj kev phem uas nws tau ua yav tag los. Nws los coj ib lub neej ua neeg ntseeg zoo mus tag nws ib sim neej.

Moyne thiab tus pog ntawd nkawd cia li ua phooj ywg sib hlub mus txog hnub tus pog ntoo phuam paj daj tuag. Zaj no, yog tus pog Moyne piav tseg rau Txiv Plig Heinrich nyob hauv nws lub zos Tramoyes. Hauv lub Cheeb Koom Txoos Belley. Hnub tim 4 lub 6 hli xyoo 1926, Txiv Plig Heinrich thiaj muab coj los tham rau sawv daws mloog.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top