TUS NTSEEG TXOG TSWV NTUJ YUAV UA ZOO LI CAS?

Vam txog: Tseb Nplej 2014

Tus sau : Leej Tsob Hwb Nyiaj Zoo Lis, As Mes Lis Kas teb.

Nyob zoo txog ib tsoom kwv tij Hmoob ntseeg nyob hauv peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub npe. Hnub no, yog ib lub sij hawm zoo rau kuv sau tsab ntawv no tuaj tsham xyuas peb ib tsoom ntseeg Hmoob nyob thoob qab ntuj. Nej sawv daws nyob kaj lug !

Kuv zoo siab tias hnub no kuv rov tau tuaj ntsib nej sawv daws nyob rau hauv tsab ntawv xov xwm Tseb Nplej 2014 no. Twb tau ntev lawm tsis tau tuaj li, thiab kuj tsis tau tuaj dua, ces yog kuv thawj zaug tuaj ntsib nej. Feem coob nej tsis tau paub thiab tsis tau pom dua kuv, tiam sis kuj muaj tug puav paub thiab pom dua kuv lawm. Kuv yog ib tug tub txib Tub Tsob Hwb uas saib ib pab ntseeg nyob rau lub xeev North Carolina nyob sab hnub tuaj qab teb ntawm teb chaws Mem Kuj. Pab ntseeg no kuj tsis coob tsis tsawg, muaj li 70 yim hauv 4 lub zos nyob rau Ceeb Koom Txoos Charlotte (Charlotte Diocese) cov ntseeg muaj kwv yees li 400 tawm leej tej. Tsis tas li ntawd xwb, kuv kuj saib 3 lub xeev nram qab no xws li South Carolina, Georgia, Florida nrog North Carolina tas nrho 4 lub xeev ua ke. Txij xyoo 1999 los txog 2014, muab xam tias 15 xyoos uas kuv los coj pawg ntseeg no Huab Tais yeej pab kuv heev thiaj muaj ib co neeg los nyob coob coob rau kuv saib xyuas, ib xyoo twg Huab Tais yeej hu kom muaj cov neeg los txais lub Cim Ntxuav li ib ob leeg cov laus, hos cov me nyuam mas ib xyoo no kuv ua lub Cim Ntxuav rau lawv li ntawm 10 leej tej. Muab xam tas nrho 15 xyoos ua ke, mas twb muaj ze ntawm 50 leej cov laus txais lub Cim Ntxuav, hos cov me nyuam muaj ze li 70 tawm tus me nyuam uas kuv tau ua lub Cim Ntxuav rau thiab.

Niaj xyoo Huab Tais yeej coj neeg los nyob hauv nws lub Koom Txoos li yav thaum ub thiab. Txhua xyoo nyob hauv Hmo Hla, yeej muaj neeg txais lub Cim Ntxuav lees ua tus ntseeg Yes Xus thiab los ua Huab Tais Ntuj ib tug tub, ib  tug ntxhais. Huab Tais xav kom peb ua nws cov tub txib puav neeg los nyob hauv nws lub loog. Yog li txhua xyoo peb thiaj rov cog lus dua tshiab ua nws ib leeg zoo tub txib ntxhais txuas, uas nyob rau Hmo Hla ntawd.

Huab Tais Ntuj hlub tas ib tsoom haiv neeg nyob rau ntiaj teb no. Nws thiaj xa nws Leej Tub Twm Zeej nqes los ua neeg rau ntiaj teb, kom tau yug los ua neeg xws li peb sawv daws thiaj yuav pab kom peb dim ntawm txoj kev txhaum ( Zam 3: 16).

Peb ib tsoom kwv tij Hmoob, ib txwm peb yeej paub ntsoov tias muaj Huab Tais Ntuj, thiab muaj tus cawm seej tiag. Tiam sis peb tsis to taub txog tus cawm seej zoo, ces peb thiaj lam teev tej dab qhuas ua peb tus cawm seej. Tiam sis qhov kawg, peb kuj kawg rau Huab Tais Ntuj lawm thiab. Ua li peb puas tau xav tswv yim zoo txog tej yam peb kub siab teev hawm ntawd ?

Huab Tais Ntuj yeej paub ntsoov tias yam peb teev yav dhau los yog ib yam yuam kev tsis tseeb, tiam sis nws tsis npau taws rau peb, nws ua siab loj siab zoo rau peb. Nws pub Leej Ntuj Plig lub zog rau tej tus neeg kom los ua tub tshaj nws lo lus pab peb los taug txoj kev tseeb thiab hloov siab. Thiaj muaj tej tug Txiv Plig thiab Xib Hwb tuaj txog peb tej zej zog kom tau qhia Huab Tais Lo Lus pab peb taug txoj kev tseeb. Vim yog Huab Tais lub siab zoo, nws thiaj pub Leej Ntuj Plig pab peb xav txog tej yam tseem ceeb thiab to taub txog tej yam npog uas ib txwm peb pob ntseg tsis tau hnov txog.  Kuv ua Huab Tais Ntuj tsaug, vim nws lub siab zoo nws thiaj pub kom cov Txiv Plig thiab cov Xib Hwb taug kev ntsoov tuaj pab peb tsoom Hmoob txom nyem uas ib txwm nyob pem tej toj roob, uas tsis paub txog kev vam meej, tsis paub nyeem ntawv li. Huab Tais Ntuj hlub peb tsoom Hmoob heev, nws xav pab kom peb txais tau lub Moo Zoo, kom peb qhov muag qhib, kom peb pob ntseg hnov lus, thiab peb lub ncauj tus nplaig muaj peev xwm tshaj tau Huab Tais Ntuj Lo Lus, thiab hu nkauj cav txog Huab Tais Ntuj lub koob meej zoo.

Peb xav li cas xwb, txij hnub peb txais kev ntseeg los thiab hmo peb tau txais lub Cim Ntxuav los, peb pom tau dab tsi hauv peb lub neej. Peb pom Tswv Ntuj lub txiaj ntsim li cas xwb. Peb puas rov nco txog hmo peb txais lub Cim Ntxuav uas peb tau cog lus li cas ? Peb tau cog lus tias peb yuav nrauj kev teev dab Xas Tas, nrauj kev txhaum, nrauj kev mloog dab phem puas yog ? Tib lub caij ntawd, peb kuj cog lus ntseeg tias peb ntseeg Tswv Ntuj tib tug, peb nyiam nws, teev nws. Peb ntseeg tias Yes Xus yug los ua neeg li peb, nws tau tuag vim peb cov txhaum, nws nce mus pem ntuj zaum ntawm Tswv Ntuj phab xis thov Ntuj rau peb, peb kuj ntseeg txog lub Koom Txoos kev ntseeg kev cob qhia, ntseeg kev daws txhaum, ntseeg tias peb lub cev no tuag lawm thiab yuav ciaj muaj txoj sia nyob mus li. Yog li ntawd, pom tias peb hnov qab yam puav nyob hauv peb txoj kev ntseeg lawm.

Thaum peb tig los ua ib tug neeg ntseeg, peb tsis yog yuav nyob twj ywm li niaj hnub no, peb yuav sib pab tshaj huab tais lub moo zoo. Kev tshaj Yes Xus lub Moo Zoo tsis yog Txiv Plig los Xib Hwb hauj lwm nkaus xwb, tiam sis yog peb sawv daws hauj lwm. Peb yuav sib pab tshaj Yes Xus lub Moo Zoo ntawd kom txog rau peb cov kwv tij Hmoob uas tseem tsis tau los txais kev ntseeg thiab.

Yuav ua li cas txoj kev ntseeg Yes Xus no thiaj mus txog rau peb tsoom Hmoob uas nyob deb nroog uas nyob toj roob hauv pes ? Yeej yog ib txoj hauj lwm nyuaj nyuaj kawg. Tiam sis yog peb ua, yeej muaj kev mus, vim Huab Tais Leej Ntuj Plig Ntshiab nrog peb nraim, nws nrog peb mus txhua txoj kev, nws yuav pab, yuav qhia kom peb paub kev tshaj lub Moo Zoo kom zoo.

Yog tias peb yog ib tug neeg ntseeg tiag, muaj txoj kev ntseeg ti txha tiag. Mas peb yuav muaj yam zoo li no nyob hauv peb ua ntej, mas peb thiaj muaj peev xwm tshaj tau lub Moo Zoo yooj yim mus txog tsoom Hmoob tsis tau txais kev ntseeg. Tus neeg ntseeg ti txha thiab yog tus neeg ntseeg tiag yog tus zoo li no:

“Nws muaj lub siab zoo, muaj txoj kev zam, muaj kev khuv leej hlub luag, muaj kev kaj siab, coj ncaj ncees, muaj tib txoj kev ntseeg, nyiam teev Ntuj, nquag mus teev hawm Huab Tais Ntuj txhua Hnub Chiv. Los yog peb niaj hnub, nyiam nyeem Ntawv Ntshiab, nyiam ua zoo pab luag, muaj lub ntsej muag luag rau tus neeg yus nrog tham, xyaum hais lo lus zoo, txhob ua neeg khav theeb. Tseem muaj ntau yam ntxiv.”

Yog thaum peb muaj tej yam zoo li no lawm, yuav pab tsoom kwv tij Hmoob txais Yes Xus lub Moo Zoo, vim yog peb coj tau tus yam ntxwv zoo rau luag pom ua ntej. Yog peb txawj qhia txawj hais, tiam sis peb yog neeg qia dub, tsis muaj lub ntsej muag luag, siv tsis tau. Vim kev ntseeg Yes Xus yog kev kaj siab, mas phim peb yuav ua lub ntsej muag luag ntxhi lub sij hawm peb tham los ua hauj lwm pab luag.

Yeej paub tias muaj qee yam peb yeej xyaum nyuaj nyuaj kawg, los peb tso siab thov Huab Tais Leej Ntuj Plig pab peb, ces peb yuav ua tau txoj hauj lwm zoo. Nco ntsoov tias peb los ua ib tug ntseeg Yes Xus lawm, peb yuav ua neeg nquag li Yes Xus, nyiam ncig saib kwv tij neej tsa, pab lawv thaum lawv muaj kev nyuaj ntxhov, rub luag tes thaum luag ntog. Txhais tias pab lawv ua siab loj thaum muaj tus saib tsis taus lawv, los sis lawv raug kev txom nyem, los poob rau kev txaj muag. Tus neeg ntseeg yog tus yuav rub lawv tes, ces lawv yuav paub tias yus tseem nyiam thiab khuv leej luag. Tus yog ib tug ntseeg zoo tiag, nws tus yam ntxwv yuav tsum zoo, nws nyiaj taus luag tej lus tsawm, lus cem, tsis pauj qhov luag ua rau yus.

Tsoom kwv tij Hmoob ntseeg, peb sib pab txhawb lub Moo Zoo kom nthuav dav mus, peb ua peb txoj hauj lwm kev ntseeg kom loj hlob tuaj. Peb pab tus uas tsis tau paub dua lub Koom Txoos Kav Tos Liv, kom lawv paub zoo dua. Kuv xav tias lub Koom Txoos Kav Tos Liv, yog lub zoo rau peb tsoom Hmoob heev lawm. Vim peb yog haiv neeg ib txwm los nyiam kev neej kev tsav, kev kwv kev tij thiab sawv daws nyob ua ke sib pab. Koj nyob sov kuv ntiag, kuv nyob sov koj qaum, sawv daws sib hlub sib pab zoo. Hnub no, kuv tuaj ntsib nej li no xwb, peb mam sib ntsib dua nawj mog !

Qhov kawg no, thov peb tus Huab Tais Tswv Ntuj foom hmoov zoo rau nej sawv daws tau nyob dawb nyob huv. Nej nyob kaj lug mog!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top