PEB YAM UA KOM NEEG SIB HAUM XEEB

Vam txog: Tseb Nplej 2014

Tus sau : T.P Txhiaj Foom, OMI, Thaib teb.

  1. Yus yuav tau nrog luag koom ua ib lub siab.
  2. Yus yuav xav zoo rau luag thiab hwm luag.
  3. Yus yuav tau coj tus thiab hais qhov tseeb.

1. Yus yuav tau nrog luag koom ua ib lub siab.

Kwv tij Hmoob sawv daws! Thaum peb hnov ib tug neeg twg piav nws txoj kev ntxhov siab rau yus mloog, mas peb yuav tau ua tib zoo mloog tus neeg ntawd piav nws tej kev nyuaj siab. Thaum peb mloog nws piav tag, mas peb yuav tau koom nrog nws ntxhov siab txog tej kev nyuaj siab ntawd, zoo yam li tej kev nyuaj siab ntawd los raug peb kiag.

Yog vim li no, ces peb yuav ua zoo hais rau nws tias “Kuv to taub qhov koj xav, ntshe koj chim siab thiab ntxhov siab heev, ces peb yuav tau ua tib zoo los nrog nws xav tswv yim daws nws tej teeb meem, ces nws yuav kaj siab tuaj.”

2. Yus yuav tau xav zoo rau luag thiab hwm luag.

Kwv tij Hmoob, peb yuav tau nco ntsoov tias “Tab txawm luag tsis zoo thiab tsis xav li yus xav kuj xij, peb yuav zoo siab hlo txais luag los nrog yus ua phooj ywg.”

Tsis tas li ntawd, peb yuav tau qhuas txog luag tej hauj lwm thiab qhuas tias luag muaj nqis rau peb heev. Vim tias txoj kev qhuas luag, mas pab ua tau rau kom ob tog zoo siab thiab luag ntxhwb ntxhi.

Dhau ntawd, peb kuj yuav tau hwm luag thiab txhob xav dab tsi rau luag txog tej yam uas luag tau ua yuam kev me ntsis rau yus lawm. Peb yuav tau nco ntsoov txhob muab luag thawb rau sab nraud thiab txhob ua dub muag txig rau luag.

Thaum peb nyiam luag thiab txais luag yam tsis ntaus nqi dab tsi, mas yog peb tab tom ua rau luag muaj kev zoo siab rau yus, ces luag los kuj yuav tsis cais peb ib yam nkaus.

3. Yus yuav coj tus thiab hais qhov tseeb.

Kwv tij Hmoob, thaum zoo caij zoo nyoog, mas peb mam qhia rau luag tias “Kev coj zoo coj tus, mas yog ib tug yam ntxwv uas zoo qhia rau sawv daws, ces sawv daws yuav xyaum coj zoo thiab ua neej nyob hauv txoj kev hais qhov tseeb.”

Li ntawd, thaum luag hais lus xaiv txog yus, mas kom yus txhob npau taws, yus yuav tau ua tib zoo piav qhov tseeb rau luag xwb. Hos yog ho muaj raws li luag hais lawm, los kom yus khaws luag tej lus coj los xav thiab rov txhim kho yus tus cuj pwm kom zoo dua qub.

Vim tias kev ua zoo los sib hais sib qhia, mas tsuas yog ib yam pab ntxiv tswv yim txhim kho kom zoo tshaj qhov qub xwb, tsis yog yam ua kom puas tsuaj. Ua li mas tej yam uas peb qhia rau luag, peb yuav tau qhia kom meej meej, luag thiaj tsis nkag siab yuam kev rau peb.

Li ntawd, pawg neeg uas thoob tsib to nrog tiag tiag, mas thiaj yuav tsum yog pawg neeg uas txawj ua zoo los sib hais sib qhia thiab txawj sib zam. Vim tej yam no yog kev sib pab txhim kho kom vam meej zuj zus tuaj xwb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top