COV COJ LWM TXOJ KEV TEEV HAWM PUAS YUAV TAU MUS PEM NTUJ

COV COJ LWM TXOJ KEV TEEV HAWM PUAS YUAV TAU MUS PEM NTUJ Read Post »

Cov kwv tij, txhua txoj kev teev hawm, mas qhia kom neeg mus saj kev xyiv fab hom khaj nyob […]